Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2010 z dne 12. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2010 z dne 12. 7. 2010

Kazalo

3084. Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije s toploto na območju Občine Slovenske Konjice, stran 8301.

Na podlagi določila 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09), prvega odstavka 33. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP) in 16. člen Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 36. seji dne 24. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije s toploto na območju Občine Slovenske Konjice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(javna služba)
S tem odlokom se določi način opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Slovenske Konjice.
2. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določi:
– organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe;
– vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev;
– pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin;
– pravice in obveznosti uporabnikov;
– viri financiranja javne službe;
– vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so lasti občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa in
– nadzor nad izvajanjem odloka.
3. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso urejena s tem odlokom se uporabljajo republiški predpisi, ki urejajo izvajanje javne službe iz prvega člena tega odloka.
4. člen
(pomen pojmov)
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot je določen z zakonom, ki ureja področje energetike.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
5. člen
(oblika opravljanja javne službe)
(1) Javna služba se opravlja kot koncesionirana gospodarska javna služba.
(2) Koncesijo podeljuje Občina Slovenske Konjice.
III. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
6. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)
(1) Javna služba po tem odloku obsega distribucijo toplote odjemalcem.
(2) Naloge iz prvega odstavka tega člena obsegajo:
– zagotavljanje toplote za daljinsko ogrevanje,
– dejavnost distribucije toplote po omrežju,
– dobavo toplote odjemalcem.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN
1. Priključitev na toplovodno omrežje
7. člen
(priključitev na toplovodno omrežje)
(1) Za priključitev na toplovodno omrežje mora uporabnik pridobiti soglasje za priključitev. Pogoje za soglasje za priključitev določajo splošni pogoji za dobavo in odjem, ki jih po javnem pooblastilu sprejme koncesionar po pridobitvi soglasja občinskega sveta občine. O izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev odloča po pooblastilu koncesionar z odločbo v upravnem postopku.
(2) Uporabnik nima pravice do priključitve:
– če ne izpolnjuje predpisanih pogojev za priključitev;
– če bi zaradi priključitve prišlo do večjih motenj v oskrbi ali
– če bi priključitev operaterju omrežja povzročila nastanek nesorazmernih stroškov.
(3) V primeru iz tretje alineje prejšnjega odstavka ima uporabnik omrežja pravico so priključitve v skladu s splošnimi pogoji iz prejšnjega člena, če se odloči, da bo sam kril nesorazmerno visoke stroške.
(4) O pritožbi zoper odločbo o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev odloča župan. O številu pritožb, o katerih odloča župan, mora občina enkrat letno obvestiti Agencijo Republike Slovenije za energijo, ki vodi evidenco navedenih pritožb.
(5) Uporabnik omrežja mora zaprositi za novo soglasje za priključitev, če se spremenijo osnovni parametri priključka, glede katerega je bilo izdano soglasje.
(6) Če imetnik soglasja umre (fizična oseba) ali preneha (pravna oseba), če gre za spremembo gradbenega dovoljenja iz razloga spremembe investitorja ali zaradi pravnega prometa z objektom v času izdaje soglasja in priključitvijo, se soglasje za priključitev lahko prenese na pravno ali fizično osebo, ki na podlagi navedenih sprememb pridobi te objekte, naprave ali napeljave.
(7) Novi uporabnik mora najkasneje v tridesetih dneh po prejemu sodne ali upravne odločbe ali sklenitve pogodbe o nastali spremembi obvestiti koncesionarja in o tem predložitvi ustrezne dokaze, sicer mora zaprositi za novo soglasje za priključitev.
(8) Po pravnomočnosti izdanega soglasja iz prvega odstavka tega člena mora koncesionar z uporabnikom skleniti pogodbo o dobavi in odjemu toplote iz toplovodnega omrežja. V primeru kršitve dolžnosti sklenitve pogodbe s strani koncesionarja, lahko uporabnik od pristojnega organa občine zahteva izdajo odločbe, s katero naj ta odloči o njegovi pravici, za katero meni, da je kršena, in naloži koncesionarju ustrezno ravnanje.
2. Prekinitev in ustavitev dobave toplote
8. člen
(začasna prekinitev dobave toplote)
(1) Koncesionar sme začasno prekiniti dobavo toplote zaradi:
– rednega ali izrednega vzdrževanja,
– pregledov ali remontov,
– preizkusov ali kontrolnih meritev,
– razširitev omrežja.
(2) Za predvideno prekinitev mora koncesionar izbrati čas, ki čim manj prizadane odjemalca. Koncesionar mora o predvideni prekinitvi obvestiti odjemalce v pisni obliki, v primeru da gre za širši krog odjemalcev pa preko sredstev javnega obveščanja vsaj 48 ur pred prekinitvijo.
9. člen
(ustavitev dobave toplote)
(1) Koncesionar lahko ustavi uporabniku omrežja distribucijo toplote ob pogojih določenih z zakonom, ki ureja področje energetike.
(2) Koncesionar ne sme ustaviti dobave toplote pod količino, ki je glede na okoliščine (letni čas, bivalne razmere, kraj bivanja, premoženjsko stanje) nujno potrebna, da ne pride do ogrožanja življenja in zdravja odjemalca in oseb, ki z njim prebivajo. Vsi stroški, ki zaradi tega nastanejo pri koncesionarju se pokrijejo iz cene za uporabo omrežij.
3. Sistemska obratovalna navodila
10. člen
(sistemska obratovalna navodila)
(1) Obratovanje in način vodenja distribucijskega omrežja za oskrbo s toploto urejajo sistemska obratovalna navodila.
(2) S sistemskimi obratovalnimi navodili se zlasti predpiše:
– tehnične in druge pogoje za varno obratovanje omrežij z namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe s toploto,
– način zagotavljanja sistemskih storitev,
– postopke za obratovanje omrežij v kriznih stanjih,
– tehnične in druge pogoje za priključitev na omrežje,
– tehnične pogoje za medsebojno priključitev in delovanje omrežij različnih upravljavcev.
(3) Sistemska obratovalna navodila za posamezno omrežje izda koncesionar, ki na tem omrežju opravlja dejavnost sistemskega operaterja. Pred njihovo objavo mora pridobiti soglasje Agencije Republike Slovenije za energijo.
4. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote
11. člen
(splošni pogoji za dobavo in odjem toplote)
Splošne pogoje za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja sprejme po javnem pooblastilu koncesionar s soglasjem občine. Splošni pogoji morajo biti skladni z metodologijo, ki jo določi Agencija Republike Slovenije za energijo.
5. Evidence
12. člen
(evidence)
Koncesionar mora voditi evidence v skladu s predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe.
6. Javna obvestila in naznanila
13. člen
(javna obvestila in naznanila)
Koncesionar mora uporabnike redno obveščati o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na uveljavljanje pravic uporabnikov.
7. Informacije o motnjah pri dobavi toplotne energije
14. člen
(informacije o motnjah pri dobavi toplote)
Koncesionar mora svojo organiziranost in delovanje opravljati tako, da lahko ves čas sprejema informacije uporabnikov o motnjah pri dobavi toplotne energije in da na zahtevo uporabnika motnjo, ki mu onemogoča odjem toplotne energije v ustrezni količini in kakovosti, odpravijo takoj, oziroma najkasneje v roku, ki ga določajo splošni pogoji dobave toplote.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
15. člen
(pravice in obveznosti uporabnikov)
(1) Uporabniki na območjih občine, na katerih se izvaja javna služba, imajo pravico do priključitve na toplovodno omrežje in do oskrbe s toplotno energijo na pregleden in nepristranski način pod pogoji, določenimi z energetskim zakonom in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi ter s splošnim aktom, izdanim po javnem pooblastilu.
(2) Priključitev na toplovodno omrežje ni obvezna, razen v primerih, določenih z lokalnim energetskim konceptom, ki ga občina sprejme na podlagi določil zakona, ki ureja področje energetike.
16. člen
(obveznosti izvajalcev del)
(1) Izvajalci del, ki izvajajo vzdrževalna in druga dela na cestah, ulicah in trgih ter s svojimi deli posegajo v in na območje toplovodnega omrežja oziroma drugih objektov in naprav, ki so potrebni za oskrbo s toplotno energijo iz omrežja, si morajo predhodno pridobiti soglasje koncesionarja.
(2) Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukciji cest, ulic in trgov vzpostaviti toplovodno omrežje v prvotno stanje.
(3) Upravljavci drugih objektov in naprav morajo pri opravljanju del na svojiih objektih in napravah zagotoviti, da ostane toplovodno omrežje nepoškodovano.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN NJIHOVEGA OBLIKOVANJA
1. Viri financiranja storitev
17. člen
(viri financiranja storitev)
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne službe:
– iz plačil uporabnikov za dobavljeno toploto iz distribucijskega omrežja,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
2. Cene storitev javne službe
18. člen
(oblikovanje cen)
(1) Dobava toplotne energije iz omrežja se obračunava na podlagi tarifnega sistema. Tarifni sistem je predpis, ki določa elemente za obračunavanje dobavljene toplotne energije za različne skupine odjemalcev glede na moč, vrsto in karakteristiko odjema, kvaliteto ter druge elemente. Tarifne postavke so v denarni vrednosti izraženi elementi tarifnega sistema, ki omogočajo izračun cene toplote v obračunskem obdobju. Tarifni sistem lahko določa tarifne postavke v različnih višinah odvisno od sezone in dinamike odjema.
(2) Tarifni sistem za toploto na distribucijskem omrežju izdela in javno objavi koncesionar potem, ko da nanj soglasje občinski svet občine. Višino tarifnih postavk za toploto na distribucijskem omrežju izdela in javno objavi koncesionar potem, ko da nanj soglasje občinski svet občine oziroma organ, ki ga pooblasti Občinski svet Občine Slovenske Konjice.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE, KI SO V LASTI OBČINE TER DEL JAVNE LASTNINE, KI JE JAVNO DOBRO IN VARSTVO, KI GA UŽIVA
19. člen
(infrastruktura)
(1) Objekti, naprave in omrežja za proizvodnjo in distribucijo toplote so infrastruktura.
(2) Infrastrukturo iz prejšnjega odstavka tega člena lahko pod enakimi pogoji, določenimi z zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi ter predpisi izdani na podlagi javnega pooblastila, uporablja vsakdo.
(3) Vse naprave, ki jih zgradi koncesionar v času trajanja koncesijskega razmerja, po preteku koncesije preidejo v last občine. Podrobnejši pogoji za prenos infrastrukture se določijo v koncesijski pogodbi.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
20. člen
(nadzorni organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata pristojni organ občinske uprave in pristojni državni inšpekcijski organ. Pristojnosti državnega inšpekcijskega organa določa zakon.
(2) Pristojni organ občinske uprave ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
IX. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
21. člen
(sistemska obratovalna navodila)
Sistemska obratovalna navodila iz 10. člena tega odloka mora koncesionar izdati takoj po prejemu soglasja Agencije Republike Slovenije za energijo.
22. člen
(splošni pogoji za dobavo in odjem toplote)
Splošne pogoje za dobavo in odjem toplote iz 11. člena tega odloka mora koncesionar predložiti občinskemu svetu občine v potrditev v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe.
23. člen
(tarifni sistem)
Tarifni sistem iz 18. člena tega odloka mora koncesionar predložiti občinskemu svetu v potrditev v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe.
24. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o oskrbi s toplotno energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 30/06).
(2) Koncesijske pogodbe, sklenjene na podlagi odloka iz prejšnjega odstavka, ostanejo v veljavi do izteka njihove veljavnosti.
25. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0019/2010
Slovenske Konjice, dne 24. junija 2010
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost