Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2010 z dne 12. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2010 z dne 12. 7. 2010

Kazalo

3101. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vitanje, stran 8336.

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 21/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US in 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popravek in 65/09 – popravek) in 16. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06 in 21/07) je Občinski svet Občine Vitanje na 20. redni seji dne 22. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vitanje
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vitanje (Uradni list RS, št. 9/97, 17/99, 30/01 in 40/08).
2. člen
V 15. členu odloka se spremeni drugi odstavek 15. člena in se glasi:
»Svet zavoda šole šteje 11 članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.«
3. člen
V 16. členu se za petnajsto alinejo doda nove, ki se glasijo:
»– sprejme letno poročilo ravnatelja o samoevalvaciji zavoda,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, če zakon ne določa drugače,
– odloča o najemanju kreditov,
– sprejema poslovne usmeritve za organizacijo, izvajanje in financiranje nadstandardnih storitev,
– sprejema program prioritet za delitev presežkov prihodkov nad dohodki, pridobljenimi s prodajo storitev in proizvodov, ustvarjenih z opravljanjem izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom,
– sprejema poslovno poročilo zavoda,«.
Sedanja šestnajsta alineja postane dvaindvajseta.
4. člen
V 24. členu se v prvem odstavku za besedilom »Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor« doda besedilo »ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, in«.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0004/2010-5
Vitanje, dne 22. junija 2010
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

AAA Zlata odličnost