Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

3002. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem Pivka«, stran 8115.

Na podlagi 2. in 9. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/1998 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP, v nadaljnjem besedilu: ZZ) Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05 in 52/07) je Občinski svet Občine Pivka na 28. redni seji dne 23. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem Pivka«
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom kot ustanovitvenim aktom Občina Pivka ustanavlja javni zavod »Zavod za turizem Pivka«, (v nadaljevanju: zavod) ter opredeljujejo njegov namen, ustanovitveno premoženje, ime in sedež ustanoviteljev, ime in sedež zavoda, osnovne organizacije ter druge določbe potrebne za delovanje zavoda ter vstop strateškega partnerja v zavod.
II. NAMEN USTANOVITVE
2. člen
Zavod v imenu ustanoviteljice Občine Pivka vodi projekt Park vojaške zgodovine, upravlja z kompleksom starih pivških vojašnic, podzemnimi utrdbami na Primožu in Habjanovem hribu ter z javno turistično infrastrukturo v Občini Pivka. Naloga zavoda je kreiranje turističnih projektov, njihovo vodenje in sodelovanje pri turističnem razvoju občine in regije. Zavod deluje tudi kot lokalna turistična organizacija, katere namen je oblikovanje celovite turistične ponudbe območja, informiranje, promocija turistične ponudbe, pospeševanje turistične dejavnosti, organiziranje kulturnih in drugih prireditev, spremljanje podatkov o turističnem prometu in druge z razvojem turizma povezane dejavnosti.
S tem odlokom občina zavodu nalaga, da skladno z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu poišče strateškega partnerja, ki bi vstopil v zavod in tako vzpostavlja pravno podlago za nastanek razmerja javno-zasebnega partnerstva.
IME IN SEDEŽ ZAVODA
3. člen
1. Ime javnega zavoda je: Zavod za turizem Pivka.
2. Sedež zavoda je: Pivka.
Poslovni naslov: Kolodvorska cesta 51, 6257 Pivka.
Zavod lahko spremeni ime in poslovni naslov na predlog sveta zavoda in v soglasju ustanoviteljem in soustanoviteljem.
III. DEJAVNOST
4. člen
V skladu z namenom ustanovitve dejavnost zavoda obsega izvajanje storitvene dejavnosti, različnih oblik, določene s tem odlokom.
Zavod je skladno s 6. točko 17. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 18/06) pooblaščen, da izvaja vse storitve, ki pomenijo izvajanje nalog občine na področju spodbujanja razvoja turizma in s tem povezne pristojnosti.
5. člen
Dejavnosti zavoda so (po Standardni klasifikaciji dejavnosti - Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08):
J/ 58.190 Drugo založništvo
C/ 18.120 Drugo tiskanje
N/ 79.110 Dejavnost potovalnih agencij
N/ 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
N/ 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
J/ 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J/ 63.120 Obratovanje spletnih portalov
J/ 63.910 Dejavnost tiskovnih agencij
J/ 63.990 Drugo informiranje
M/ 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
M/ 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
M/ 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
M/ 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
M/ 74.200 Fotografska dejavnost
N/ 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N/ 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N/ 82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P/ 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
S/ 94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
J/ 59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
R/ 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/ 91.030 Varstvo kulturne dediščine
R/ 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
R/ 91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
N/81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N/81.210 Splošno čiščenje stavb
N/81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
N/81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
G/47.190 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G/47.900 Nespecializirana trgovina na debelo.
6. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge poslovne dejavnosti samo v okviru dejavnosti, ki so določene v tem ustanovitvenem aktu.
IV. JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO
7. člen
Zavod je ustanovljen z nalogo, da poišče strateškega partnerja (v nadaljevanju: soustanovitelj), ki bi vstopil v zavod s soustanoviteljskim deležem 49% in bo v razvoj in delovanje zavoda prenesel del svojega znanja in izkušenj ter vključil turistične produkte Občine Pivka v svojo marketinško mrežo na domačem in tujih trgih.
Zavod poišče strateškega partnerja v roku šestih mesecev od svoje ustanovitve na javnem razpisu v skladu z določili Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, pri čemer mora biti potencialni partner turistično podjetje, ki ima sedež v Notranjsko-kraški regiji oziroma na drug način nedvomno izkaže, da lahko enakovredno doprinese k doseganju namena zavoda, določenega s tem odlokom.
Strateški partner postane s podpisom soustanoviteljske pogodbe z občino in vplačilom soustanoviteljskega deleža soustanovitelj zavoda z vsemi pravicami in dolžnostmi iz tega naslova.
V. ORGANI ZAVODA
8. člen
Zavod ima naslednje organe:
- svet zavoda
- strokovni svet
- direktor zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge organe, če tako določa zakon ali statut zavoda.
Sestava in pristojnosti strokovnega sveta se določijo s statutom zavoda.
1. Svet zavoda
9. člen
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda ima 6 članov.
Svet zavoda sestavljajo:
- župan Občine Pivka,
- dva predstavnika strateškega partnerja,
- dva predstavnika Občinskega sveta Občine Pivka, od tega en predstavnik kot zastopnik zainteresirane javnosti,
- en član predstavnikov delavcev zavoda.
Predstavniki soustanovitelja nastopijo mandat v Svetu zavoda takoj po pravnomočnosti izbire partnerja in sklenitvi pogodbe z občino. En predstavnik soustanovitelja je direktor partnerskega podjetja, en predstavnik pa je imenovan po internih pravilih partnerskega podjetja. Enega predstavnika Občinskega sveta Občine Pivka imenuje Občinski svet izmed svojih članov, enega pa kot predstavnika turističnih organizacij (predstavnik zainteresirane javnosti) na predlog le-teh.
Predstavnika delavcev v svet zavoda izvolijo delavci zavoda neposredno po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določa statut zavoda.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja na to funkcijo. Mandat začne teči z dnem prve seje sveta zavoda, na kateri je bil mandat člana potrjen.
10. člen
Predsednik sveta zavoda je župan Občine Pivka, njegov namestnik pa direktor strateškega partnerja.
Seje sveta zavoda sklicuje predsednik sveta zavoda. Seje sveta zavoda se lahko sklicuje tudi na pobudo kateregakoli člana sveta zavoda, mora pa se sklicati na predlog direktorja soustanovitelja.
Delo sveta zavoda vodi predsednik sveta zavoda. V primeru odsotnosti ga nadomešča namestnik.
Svet zavoda je sklepčen, če je na seji navzočih večina vseh članov.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov. V primeru enakega števila glasov je sprejeta odločitev, za katero je glasoval predsednik.
11. člen
Svet zavoda ima pristojnosti, kot so določene z zakonom, aktom o ustanovitvi in s statutom zavoda.
Svet zavoda zlasti:
- obravnava in sprejema statut in druge splošne akte zavoda, če z zakonom ali aktom o ustanovitvi ni drugače določeno,
- sprejema program dela in razvoja ter spremlja njihovo izvrševanje,
- sprejema finančni načrt,
- sprejema zaključni račun,
- odloča o uporabi dobička in kritju izgube,
- predlaga spremembo ali razširitev dejavnosti zavoda,
- daje ustanoviteljema in drugim organom zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
- imenuje in razrešuje direktorja,
- daje direktorju soglasje k pridobitvi, odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin (kolikor to ni pristojnost ustanoviteljev) in mnenje k temeljnim usmeritvam zaposlovanja,
- daje direktorju soglasje za sklepanje pravnih poslov v skladu s statutom zavoda,
- imenuje in razrešuje strokovni svet,
- daje mnenje o pristopu novih ustanoviteljev ter
- opravlja druge, z zakonom, odlokom ali statutom ali pravili zavoda določene naloge.
2. Direktor
12. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor, ki:
- organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
- predstavlja in zastopa zavod s pooblastili določenimi v statutu,
- je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda,
- je upravičen v imenu zavoda in v okviru njegove pravne sposobnosti sklepati pogodbe ter druge pravne posle,
- odloča o sklepanju in prenehanju delovnih razmerij delavcev ter o njihovih pravicah, obveznostih in odgovornostih iz delovnega razmerja,
- sklepa pogodbe o zaposlitvi z zaposlenimi,
- zastopa zavod pred sodišči ter drugimi organi brez omejitev in
- opravlja tudi druge naloge določene z zakonom, statutom, notranjimi akti zavoda ali po navodilu predsednika sveta zavoda.
Pristojnosti direktorja so podrobneje opredeljene v statutu zavoda v skladu z zakonom in tem odlokom.
13. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta. Glede sklepanja pogodb o razpolaganju z nepremičninami morata odločitev o tem predhodno sprejeti ustanovitelj in soustanovitelj.
Za čas odsotnosti ali zadržanosti lahko v mejah svojih pooblastil direktor za zastopanje pooblašča druge osebe. Prenos pooblastil ne predstavlja tudi prenosa odgovornosti.
14. člen
Direktorja po postopku, določenem z odlokom in statutom zavoda, imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja in soustanovitelja.
Kandidat za direktorja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- izobrazba sedme stopnje ali višja,
- izkušnje na področju turizma,
- organizacijske sposobnosti,
- druge zahteve, ki jih lahko določi svet zavoda s sklepom, ki ima naravo splošnega akta.
Mandat direktorja traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Direktor je lahko predčasno razrešen v primerih določenih v zakonu, odloku in statutu.
Funkcija direktorja ni združljiva s funkcijo člana sveta zavoda.
Med trajanjem delovnega razmerja direktor ne sme, brez predhodnega pisnega soglasja sveta zavoda, za svoj ali tuj račun opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost, ki jo zavod dejansko opravlja, in pomenijo ali bi lahko pomenili za zavod konkurenco.
Opravljanje del ali sklepanje poslov v nasprotju z določili prejšnjega odstavka tega člena je lahko razlog za razrešitev.
3. Predčasno prenehanje mandata
15. člen
Članu vsakega organa in direktorju lahko mandat preneha predčasno:
- s smrtjo,
- z odstopom, ki ga član poda predsedniku sveta (odstopne izjave ni potrebno obrazložiti),
- če je prenehala funkcija ali delovno razmerje na podlagi katerega je bil imenovan,
- z razrešitvijo, če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
Zoper sklep o razrešitvi ima prizadeti pravico zahtevati sodno varstvo, če meni, da je bil kršen za razrešitev določen postopek in da je ta kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev ali da niso podani razlogi za razrešitev določeni v tem členu.
Zahteva za sodno varstvo se vloži v petnajstih dneh po prejemu sklepa o razrešitvi pri pristojnem sodišču.
VI. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA ZAVODA
16. člen
Ustanovitelj zagotovi sredstva, ki so potrebna za ustanovitev in začetek dela zavoda.
Ustanovitelj in soustanovitelj zagotavljata osnovna sredstva potrebna za delo zavoda in sicer glede na program dela in finančni načrt, pri čemer se ocenjuje naj bi ustanovitelja namenila za delo zavoda letno cca 100.000 EUR, in sicer v ustanoviteljskem razmerju Občina Pivka 51% in strateški partner 49%.
Direktor zavoda je dolžan do konca septembra pripraviti predlog programa dela in finančnega načrta za naslednje leto in ga dati v potrditev svetu zavoda.
17. člen
Zavod lahko prosto razpolaga s svojim premoženjem.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljema.
18. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo z vstopninami za ogled muzejskih zbirk Parka vojaške zgodovine, z vstopninami za ogled utrdb na Primožu in Habjanovem hribu, s plačili za vodenje izletov in ekskurzij po naravnih in kulturnih znamenitostih v Občini Pivka in izven nje, plačili za opravljanje lastnih storitev na trgu, s prodajo blaga in storitev na trgu, s trgovinsko dejavnostjo ter z delom na projektih. Občina Pivka za delo zavoda nameni tudi sredstva pridobljena s turistično takso in morebitne druge takse namenjene za razvoj turizma.
Zavod lahko pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti tudi iz:
- donacij domačih in tujih pravnih ter fizičnih oseb,
- dediščin,
- daril,
- subvencij,
- od razpisov državnih in lokalnih skupnosti ter njihovih organov ter z mednarodnimi razpisi,
- sponzorstev in
- drugih virov.
VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
19. člen
Zavod razpolaga s presežkom prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom odloča svet zavoda v skladu s programom in finančnim načrtom zavoda ter v soglasju z ustanoviteljema.
20. člen
Primanjkljaj potrebnih sredstev za delo krije zavod s svojimi sredstvi, s katerimi samostojno razpolaga.
Ustanovitelja ne prevzemata v breme odgovornosti za kritje eventualno nastalih primanjkljajev iz poslovanja.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJEV ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
21. člen
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu in je nosilec pravic, obveznosti in odgovornosti, ki jih določata zakon in odlok ter ima pravico sklepati pogodbe in druge pravne posle v okviru svoje pravne sposobnosti.
Pravno sposobnost pridobi zavod z vpisom odloka kot akta o ustanovitvi v sodni register.
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je določena v tem ustanovitvenem aktu.
Pravne posle v zvezi z razpolaganjem z nepremičnim premoženjem lahko zavod opravlja samo s predhodnim soglasjem ustanoviteljev. Soglasje v imenu Občine Pivka daje občinski svet v imenu zasebnega partnerja pa njegov direktor.
22. člen
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
Za obveznosti zavoda, ki nastanejo pri opravljanju dejavnosti, ustanovitelja ne odgovarjata.
IX. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED ZAVODOM IN USTANOVITELJEMA
23. člen
Občina Pivka in strateški partner skupaj izvršujeta ustanoviteljske pravice skladno s tem aktom in soustanoviteljsko pogodbo.
Ustanovitelja sta dolžna zavodu nuditi strokovno pomoč na področjih, ki jih pokrivata, ter sodelovati pri projektih zavoda v skladu z načrtom dela, ki ga sprejme svet zavoda. Pri tem je strateški partner dolžan tržne produkte Parka vojaške zgodovine in druge turistične produkte zavoda uvrstiti v svojo prodajno in reklamno mrežo. Obveznosti in medsebojna razmerja ustanovitelja in soustanovitelja se določijo v soustanoviteljski pogodbi (skladno z 9. členom Zakona o zavodih), ki mora biti skladna s tem aktom in pogoji razpisa za izbiro zasebnega partnerja.
Zavod izvaja, po pravilih določenih s splošnimi akti zavoda, projekte zavoda na področjih, ki jih pokriva in katerih namen je skladen z namenom ustanovitve zavoda, določenem v 2. členu tega akta.
24. člen
Soustanovitelj lahko izstopi iz zavoda. Ob izstopu lahko ponudi ustanovitelju vstop drugega zasebnega partnerja če to ni v nasprotju z določbami Zakona o javno zasebnem partnerstvu. Način in pogoji izstopa soustanovitelja se natančneje določijo v soustanoviteljski pogodbi.
25. člen
Če vstopijo v zavod novi ustanovitelji, je za odločitev o njihovem sprejemu potrebno soglasje obeh ustanoviteljev ter sprememba tega akta.
26. člen
Ustanovitelj lahko prekine sodelovanje z zasebnim partnerjem oziroma soustanoviteljem v zavodu zaradi nedoseganja zastavljenih ciljev ali zaradi odločitve Občinskega sveta Občine Pivka. Izključitev zasebnega partnerja je možna na podlagi določb soustanoviteljske pogodbe pri čemer mora ustanovitelj poiskati novega zasebnega partnerja najkasneje v roku enega leta od izključitve sicer nastanejo razlogi za prenehanje delovanja zavoda.
27. člen
Ustanovitelj in soustanovitelj dajeta soglasje k temeljnim odločitvam sveta zavoda:
- k sprejemu statuta zavoda,
- k letnemu finančnemu načrtu,
- k imenovanju direktorja,
- k spremembi imena, sedeža in dejavnosti zavoda,
- k povezovanju zavoda v skupnost zavodov,
- v drugih primerih, določenih s tem odlokom.
Kolikor ni s tem odlokom določeno, da o določenem vprašanju odloča v imenu občine kot ustanoviteljice občinski svet, sprejema odločitev župan.
28. člen
Zavod enkrat letno pisno poroča ustanoviteljema o:
- uresničevanju planov, programov in posameznih projektov,
- finančnem stanju zavoda ter
- drugih zadevah, o katerih ustanovitelj ali soustanovitelj zahteva poročilo.
X. DRUGI SPLOŠNI AKTI ZAVODA
29. člen
Zavod ima statut, ki ureja oziroma natančneje določa:
- organizacijo zavoda,
- organe zavoda in njihove pristojnosti,
- način odločanja v organih zavoda,
- druga vprašanja, pomembna za poslovanje zavoda in opravljanje njegove dejavnosti, v skladu z zakonom in odlokom.
Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem obeh ustanoviteljev.
30. člen
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, ki jih sprejme svet zavoda in s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda, v skladu s statutom oziroma pravili.
Druge splošne akte sprejme sveta zavoda, če ni s statutom določeno, da jih sprejme direktor samostojno.
Določbe statuta morejo biti v skladu s tem aktom, vsi drugi splošni akti pa morejo biti v skladu s tem aktom in statutom.
XI. STATUSNE SPREMEMBE
31. člen
Zavod je ustanovljen za nedoločen čas. Zavod preneha s prenehanjem potrebe oziroma pogojev za opravljanje dejavnosti, za katero je bil zavod ustanovljen ter iz razlogov določenih v zakonu in odloku ali na podlagi soglasnega sklepa obeh ustanoviteljev.
O statusnih spremembah ter združitvah in spojitvah z drugimi zavodi ter delitvi zavoda odločata ustanovitelja soglasno. Predlog lahko poda vsak od ustanoviteljev ali direktor zavoda.
Ustanovitelja lahko odločita, da se zavod pripoji drugemu zavodu, da se dvoje ali več zavodov spoji v en zavod ali da se zavod razdeli na dvoje ali več zavodov.
Ustanovitelja lahko odločita, da se morebitne organizacijske enote zavoda izločijo in pripojijo drugemu zavodu ali organizirajo kot samostojen zavod.
XII. PRENEHANJE ZAVODA
32. člen
Zavod preneha:
- če se s pravnomočno odločbo ugotovi ničnost vpisa zavoda v sodni register,
- če je zavodu izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti, ker ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, pa v roku, določenem z izrečenim ukrepom, ne izpolni pogojev za opravljanje te dejavnosti,
- če ustanovitelj sprejme akt o prenehanju zavoda, ker so prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje dejavnosti, za katero je bil zavod ustanovljen,
- če se pripoji drugemu zavodu ali spoji z drugim zavodom ali razdeli v dvoje ali več zavodov,
- če se preoblikuje v podjetje,
- na podlagi stečaja,
- v drugih primerih, določenih z zakonom ali odlokom.
V primerih iz prve, druge in tretje alinee prejšnjega odstavka se opravi postopek likvidacije zavoda v skladu z zakonom.
XIII. REŠEVANJE SPOROV
33. člen
Za reševanje morebitnih sporov v zvezi s tem aktom je pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
Zavod začne opravljati svojo dejavnost s prvo sejo sveta zavoda po pravnomočnosti izbire strateškega partnerja in sklenitvi pogodbe z občino. S tem dnem se na zavod prenese upravljanje kompleksa Parka vojaške zgodovine ter utrdbe na Primožu in Habjanovem hribu.
Ob soglasju ustanoviteljev lahko zavod prevzame v upravljanje tudi druge razvojne projekte s področja in kulture. V dogovoru z Ministrstvom za obrambo in Ministrstvom za kulturo zavod lahko prevzame v upravljanje del ali celotni Muzejsko depojski kompleks v Pivki (ko bo le-ta urejen) pri čemer mora država kriti stroške, ki nastajajo iz naslova opravljanja javnih služb in zadovoljevanja javnega interesa.
35. člen
Naloge zavoda od njegove ustanovitve pa do podpisa pogodbe med Občino Pivka in strateškim partnerjem opravlja v imenu zavoda Lokalni pospeševalni center Pivka.
Vodja Lokalnega pospeševalnega centra opravlja naloge vršilca dolžnosti direktorja zavoda do imenovanja direktorja s strani sveta zavoda.
Vršilec dolžnosti direktorja pripravi plan dela in kadrovski načrt ter izvede postopek izbire strateškega partnerja.
Pri kadrovskem popolnjevanju zavoda se primarno prezaposli zaposlene na Lokalnem pospeševalnem centru, ki delajo na projektu Park vojaške zgodovine.
36. člen
Postopek za spremembo in dopolnitev tega akta je enak postopku njegovega sprejema.
37. člen
Svet mora sprejeti statut zavoda v 60-ih dneh od vpisa v sodni register.
38. člen
Ta odlok ureja tudi medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljev. Pravice, obveznosti in odgovornosti, ki niso urejene s tem aktom, se lahko uredijo v posebni pogodbi.
39. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 3201-28/2010
Pivka, dne 23. junija 2010
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti