Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

3032. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Arclin »Stanovanjska soseska Arclin«, stran 8185.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 45. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06 in 67/06) in Sklepa župana o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Arclin« v Arclinu (Uradni list RS, št. 94/08) je Občinski svet Občine Vojnik na 31. redni seji dne 31. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Arclin »Stanovanjska soseska Arclin«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za območje »Stanovanjska soseska Arclin« v Arclinu (v nadaljnjem besedilu OPPN »Stanovanjska soseska Arclin«), ki ga je izdelalo projektivno podjetje Arhitekta Lipičar&Colja k.d., Ljubljana, pod št. projekta OPPN-ML-09.
2. člen
(vsebina in namen OPPN)
OPPN določa območje obravnave, ki hkrati predstavlja predlog za določitev enote urejanja prostora, arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, podlage za parcelacijo, etapnost izvedbe prostorske ureditve, rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora in dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.
3. člen
(sestavni deli OPPN)
OPPN »Stanovanjska soseska Arclin« sestavlja tekstualni in grafični del ter obvezne priloge iz 19. člena ZPNačrta.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
4. člen
(opis prostorske ureditve)
Z OPPN »Stanovanjska soseska Arclin« znotraj ureditvenega območja predvideva gradnjo treh vila blokov s pripadajočo zunanjo, komunalno, energetsko in prometno ureditvijo in določa pogoje glede gradnje objektov - gabaritov in pozicij le-teh.
5. člen
(obseg ureditvenega območja)
Ureditveno območje OPPN »Stanovanjska soseska Arclin« predstavlja področje ob regionalni cesti Višnja vas-Celje (RII-430/0280), in sicer se nahaja zahodno od prej omenjene regionalne ceste.
Ureditveno območje zajemajo zemljišča s parcelnimi številkami 161 in 169/11, k.o. Arclin.
Meja poteka po zunanjem obodu navedenih zemljišč in je razvidna iz grafičnega dela OPPN »Stanovanjska soseska Arclin«. Velikost ureditvenega območja znaša 9728,50 m2.
6. člen
(program dejavnosti in rešitev glede umeščanja načrtovanih objektov in površin)
Na ureditvenem območju se načrtuje novo naselje treh vila blokov. Ureditveno območje namerava investitor komunalno opremiti z vso zahtevano infrastrukturo, predvideno za urejanje tovrstnih zemljišč. Predvidena je izvedba komunalne infrastrukture vodovoda, kanalizacije, plinovodnega omrežja, elektrike, telekomunikacijskega omrežja in kabelskega omrežja. Del območja je v poplavnem območju vodotoka Hudinja (vir: Občina Vojnik, strokovna podlaga Študija poplavnosti vodotoka Hudinje, Hidrosvet d.o.o. 22/07 julij 2007), zato posegi na tem območju niso predvideni razen igrišča, ki je zasnovano tako, da se pogoji razlivnosti vode na tem območju ne bodo poslabšali.
Za vsak individualni objekt in pripadajoče bivalne enote se predvidi samostojna odjemna mesta ter skupno gradbeno parcelo. Do posameznega objekta je omogočen dostop z avtomobilom. Za posamezno stanovanjsko enoto se predvidi najmanj 2 parkirna prostora. Od vseh parkirnih mest se jih 5% predvidi za invalide, za poslovne prostore se predvidi na površino 40 m2 eno parkirno mesto.
Predvidi se poslovne prostore s tiho dejavnostjo v pritličnem delu objekta ob lokalni cesti. Območje je v rahlem naklonu, zato bo temu primerno urejena okolica v nivojih.
Predvidena je etažnost od K+P+2 do K+P+3. Deli objektov bodo vkopani.
III. UMESTITEV NAČROTVANE UREDITVE V PROSTOR
7. člen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)
Območje urejanja se navezuje na regionalno cesto RII-430/0280 Višnja vas-Celje na vzhodni strani območja z enim uvozom v širini 7,80 m. Ob obstoječi cesti je predviden zeleni pas 2,30 m, hodnik za pešce 1,60 m, steza za kolesarje v širini 2,0 m in zelenica v širini 2,3 m.
Na zahodni strani območja je predvideno otroško in športno igrišče oziroma park, na delu, ki sega v območje poplavljanja zemljišča.
Na severni strani se s peš potjo v širini 2,00 m območje navezuje proti centru Vojnika. Del območja na južni stani se nameni zunanjim parkiriščem. Vzhodni del območja meji na regionalno cesto RII-430/0280 Višnja vas-Celje in zahodni del meji na sosednje parcele, ki so kmetijske površine.
Na sosednja kmetijska zemljišča s parcelnimi št.: 167/6 in 169/1, k.o. Arclin se predvidi dostope s ponižanim cestnim robnikom.
8. člen
(rešitve načrtovanih objektov in površin)
Nivoji in nakloni dovoznih in pohodnih površin so rešeni tako, da je glede na obstoječi naklon terena in navezave na okolico, optimalno prilagojen potek uvoznih poti. Dostopi do objektov so omogočeni iz spodnjega in zgornjega nivoja terena in dovozne poti. Nivelacija terena in višine NMV kote pritličij objektov se prilagajajo nivelaciji terena.
Zahodni del območja predstavljajo zelene površine oziroma igrišče, ki sega na razlivno območje vodotoka Hudinje in bodo zaradi tega, občasno poplavljene.
Podrobno opredeljeno v grafičnem delu OPPN »Stanovanjska soseska Arclin«.
Površine:
zelene površine: 1190,50 m2
površine EKO otok in zabojniki: 51,00 m2
površine prepustnih površin: 1010,00 m2
površine cest: 2193,00 m2
površine pločnikov: 762,00 m2
površine igrišča: 1722,00 m2
površine kleti pod terenom: 1265,00 m2
površina stavbišč skupaj: 1751,00 m2.
Podrobno opredeljeno v tekstualnem in grafičnem delu OPPN »Stanovanjska soseska Arclin«.
9. člen
(dopustne dejavnosti)
Na ureditvenem območju OPPN »Stanovanjska soseska Arclin«je dovoljena stanovanjska in spremljajoča poslovna dejavnost kot nemotilne servisne in uslužnostne dejavnosti.
10. člen
(vrste dopustnih gradenj)
Vrsta dopustnih gradenj oziroma drugih del:
- gradnja novega objekta
- sprememba namembnosti
- parcelacija
- postavitev začasnih objektov.
11. člen
(organiziranost objektov na parceli)
Do posameznega objekta je dostop omogočen po dovozni cesti. Na posamezno stanovanjsko enoto predvidena najmanj 2 parkirna prostora, za poslovne prostore se predvidi na površino 40 m2 eno parkirno mesto, 5% vseh parkirnih mest mora biti namenjenih za parkiranje invalidov. Dostopi do objektov so predvideni preko pohodnih površin brez grajenih ovir. Za funkcionalno ovirane osebe se predvidi 10% stanovanj, ki morajo izpolnjevati zahteve za gradnjo tovrstnih objektov. Vsakemu stanovanju namenjenemu invalidom je potrebno nameniti eno parkirno mesto. Stanovanjski objekti bodo organizirani tako, da bodo omogočeni optimalni pogoji bivanja glede danosti in lege parcele. Objekti bodo delno vkopani in prilagojeni nivelaciji terena. V etažah bodo organizirani vsi servisni in bivalni prostori. Komunikacije med etažami bodo znotraj volumna objekta.
Podrobno opredeljeno v tekstualnem in grafičnem delu OPPN »Stanovanjska soseska Arclin«.
12. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
Lokacijski pogoji:
Gabariti:
Zemljišče: 109,0 m × 121,0 m,
Površina območja urejanja: 9.728,50 m2.
Predvideni objekti:
Objekt A
Dimenzije objekta A 14.00 × 26.00 m. Objekt bo imel pritličje in 3 nadstropja.
Tlak pritličja + / - 0.00 bo na nadmorski višini 261.90 m, višina venca + 13.00 m, streha bo nepohodna enokapnica v minimalnem naklonu med 2-6°. Urejen teren okrog objekta bo do 0.20 m nižje od tlaka pritličja.
Objekt B
Dimenzije objekta B 14.00 × 26.00 m in 14 × 29.60 m, objekt je oblikovan v L obliki. Objekt bo imel pritličje, 2 nadstropji in delno 3. nadstropje v dimenzijah 11 × 17.50 m in 11 × 19 m.
Tlak pritličja + / - 0.00 bo na nadmorski višini 261.90 m, višina kapi + 13.00 m, streha bo delno ravna pohodna, delno enokapnica v minimalnem naklonu med 2-6°. Urejen teren okrog objekta bo do 0.20 m nižje od tlaka pritličja.
Objekt C
Dimenzije objekta C 14.00 × 44.50 m in 14.00 × 37.70 m, objekt je oblikovan v L obliki. Objekt bo imel pritličje, 2 nadstropji in delno 3. nadstropje, ki se na treh delih objekta uredi v »Penthouse«. 3. nadstropje je v dimenzijah 11 × 14 m, 11 × 14 m in 11 × 12.50 m.
Tlak pritličja + / - 0.00 bo na nadmorski višini 260.40 m, višina kapi + 12.50 m, streha bo delno ravna pohodna, delno enokapnica v minimalnem naklonu med 2-6°. Urejen teren okrog objekta bo do 0.20 m nižje od tlaka pritličja.
Objekt K
Dimenzije objekta K, ki predstavlja kletno garažo so 50.30 × 62.80 m in 14.00 × 37.70 m, objekt je oblikovan v nepravilni obliki. Objekt bo imel eno kletno etažo.
Tlak pritličja + / - 0.00 bo na nadmorski višini 261.90 m, višina kletne etaže je 3.00 m.
Odmiki:
Odmik od ceste RII-430/0280: 19.00 m
Odmik od parcelnih mej: 10.00 m
Odmik od linije poplavnosti: 14.50 m
Odmik med objekti: od 10.80 m do 13.50 m.
Izraba:
80 stanovanj
500 m2 poslovnih prostorov
150 parkirnih mest od tega 8 notranji in 7 zunanjih parkirnih mest za invalide.
Podrobno opredeljeno v grafičnem delu OPPN »Stanovanjska soseska Arclin«.
Usmeritve za projektiranje:
Namembnost:
Objekti bodo namenjeni bivanju in poslovni dejavnosti.
Tehnična opremljenost objektov:
Za gradnjo predvidenih poslovno stanovanjskih objektov se bodo pridobivala gradbena dovoljenja.
Objekti se bodo priklapljali na predvideno javno infrastrukturo. Dovoljuje se ogrevanje z alternativnimi viri energije, zrak, sonce, zemlja, biomasa.
Temeljenje:
Za temeljenje objektov je potrebno upoštevati geološko-geomehansko poročilo.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti izvedbi tamponskega sloja in drenaži obodnih temeljev.
Konstrukcija:
Objekti so zasnovani tako, da je potrebno kletne etaže in vkopane dele objektov izvesti iz za to primernih gradbenih materialov, kletno etažo izvesti tako, da se prepreči udor podtalne vode. Etaže nad nivojem terena se lahko izvajajo iz različnih gradbenih materialov.
Ostrešje:
Ostrešja so lahko lesena. Dopušča se izvedba iz drugih materialov, ki ustrezajo standardom in predpisom za gradnjo tovrstnih objektov.
Požarna varnost:
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati vse veljavne predpise in standarde s področja požarnega varstva zahtevane za zahtevne objekte. Pri pripravi projektne dokumentacije PGD je obvezna izdelava študije požarne varnosti, pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja pa je investitor dolžan pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam od Uprave RS za zaščito in reševanje.
Protipotresna varnost:
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati vse veljavne predpise in standarde s področja proti potresnega varstva zahtevane za zahtevne objekte. Pri pripravi projektne dokumentacije PGD je obvezna izdelava projekta gradbenih konstrukcij, ki mora upoštevati veljavne predpise in standarde.
Oblikovanje zunanje podobe objektov:
Streha:
Strehe so predvidene delno ravne, pohodne in delno enokapne v naklonih med 2-6˚. Kritina naj bo v takšni izvedbi, da omogoča tesnjenje v minimalnih naklonih.
Stavbni členi:
Na objektih se izvede »Penthouse« višjega standarda, ki z oblikovanjem dajejo akcentno noto celotnemu kompleksu.
Izvedba balkonov izven linije fasade je predvidena za vsak objekt, tako bodo dodali naselju razpoznavno noto. Dovoljuje se delna zasteklitve balkonov kot kubusni zaključki. Balkoni lahko segajo do 1,5 m izven fasadne linije.
Fasada:
Stene se obdelajo v gladkem ometu v svetlih pastelnih toplih barvah. Delno se lahko fasade oblagajo v les v naravni barvi in naravni kamen. Poslovni del pritličja se lahko izvede iz večjih zastekljenih površin. Vhodi v objekte so lahko poudarjeni v živih barvah ali vpadljivih materialih.
Talne obloge:
Zunanje pohodne površine naj se oblagajo v naravnem kamnu, ki je protizdrsno obdelan.
Vrata in okna:
Vrata in okna so lahko iz različnih materialov. Izolativnost oken in vrat mora biti skladna s predpisi o toplotni in zvočni zaščiti stavb. Zasteklitev se lahko izvede s prosojnim steklom. Deli fasad in zimski vrtovi v tretji etaži se lahko zasteklijo z večjimi površinami oken.
Senčila:
Zasenčenje steklenih površin in oken se lahko izvede z žaluzijami ali roloji.
Materiali:
Za gradnjo objektov naj se izbira materiale, ki so v smislu varovanja okolja najbolj primerni.
Dopušča se izvedba iz drugih materialov, ki ustrezajo standardom in predpisom za gradnjo tovrstnih objektov.
13. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za ureditev zelenih površin)
Za ureditev hortikulturne ozelenitve naj se zasadijo drevoredi listavcev ob parkiriščih in dovoznih cestah ter neformalna skupina dreves ob otroškem igrišču. Skupino dreves naj sestavljajo avtohtoni iglavci in listavci. Pri izbiri drevesnih vrst je treba upoštevati klimatske in specifične rastne razmere ter zahteve za zadrževanje prahu in zmanjšanje hrupa. Drevorede naj sestavljajo drevesne vrste z nižjo krošnjo, neformalno skupino pa lahko sestavljajo drevesa s poudarjenim habitusom; ob severni in južni parcelni meji je dovoljena zasaditev žive meje iz grmičevja do višine 2,5 m.
Celotno ureditveno območje se oblikuje kot parkovna površina, na zahodnem delu se uredi park oziroma igrišče. Da bi se preprečilo parkiranje zunaj parkirnih površin, se uporabijo ustrezni elementi, kot so zasaditve, izbor talnih materialov, višinske ovire, vse kot sestavni del celovite oblikovalske rešitve.
Potrebno je upoštevati navezavo pešpoti in dovozov na sosednja območja.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTURKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
14. člen
(splošna merila in pogoji komunalnega urejanja)
Ureditveno območje se komunalno opremiti z vso zahtevano infrastrukturo, predvideno za urejanje tovrstnih zemljišč. Predvidena je izvedba komunalne infrastrukture, ki je zahtevana po prostorskem planu Občine Vojnik. Pred pričetkom izvajanja del priključevanja predvidene prostorske ureditve na javno infrastrukturo so investitor oziroma upravljavci komunalnih vodov dolžni za vse komunalne vode, ki bodo posegali v cestni svet, cestno telo ali parcelo državne ceste, na podlagi tretjega odstavka 2. člena zakona o javnih cestah pridobiti služnostne pravice.
Pri projektiranju javne infrastrukture je potrebno upoštevati predpisane odmike in globine posameznih vodov.
15. člen
(prometno priključevanje območja)
Uvozi na obravnavano območje se izvedejo po zahtevanih standardih in normativih za tovrstne objekte. Upošteva se projekt št.pr: 68/2005, december 2005, izdelovalca PRONING d.o.o., Vodenjska cesta 49, 1420 Trbovlje, ki obravnava prestavitev avtobusnega postajališča in rekonstrukcijo priključka za Ljubečno.
Podrobno opredeljeno v tekstualnem in grafičnem delu OPPN »Stanovanjska soseska Arclin«.
16. člen
(prometno urejanje območja)
Dinamični promet:
Območje se navezuje na državno cesto z enim uvozom, ki je namenjen celotnemu območju urejanja ter dostopu do sosednjih kmetijskih zemljišč.
Vse interne prometne površine v območju urejanja se označi s talno signalizacijo. Posebej se označi požarne poti (PO-1, PO-2), obračališča (OB1, OB2) in parkirne površine (P1, P2, P3, P4).
Notranje dvosmerne ceste imajo širino 6 m, dvosmerni prometni režim in križišča enakovrednih cest. Notranji enosmerni promet ima širino 5 m, enosmerni prometni režim in križišča neenakovrednih cest.
Dostop in obračanje za tovorna vozila je omogočen znotraj območja urejanja, zadrževanje tovornih vozil znotraj območja ni dovoljeno, dovoljeno je izvrševanje dostave in odvoza komunalnih odpadkov.
Mirujoči promet:
Za mirujoči promet je na vzhodnem, južnem in zahodnem delu območja urejanja predvideno po eno parkirišče. Vsa so namenjene parkiranju osebnih avtomobilov lastnikov, zaposlenih (in obiskovalcev):
parkirišče P1 ima kapaciteto 26 parkirnih mest; locirano je na V delu območja urejanja,
parkirišče P2 ima kapaciteto 36 parkirnih mest; locirano je na J delu območja urejanja,
parkirišče P3 ima kapaciteto 16 parkirnih mest; locirano je na Z delu območja urejanja.
Na parkiriščih P1 in P2 se predvidi 7 parkirnih mest namenjenih invalidom.
Peš promet:
Območje je opremljeno s površinami za pešce.
Na območju parkirišča P1 se predvidi ob objektih pločnik v širinah 1,5 m, po celotni dolžini objekta.
Na območju parkirišča P2 se predvidi pločnik v širinah 1,0 m, kot povezavo do komunalnih zabojnikov in EKO otoka.
Na območju parkirišča P3 se predvidi pločnik in hodnik s talnimi oznakami v širinah 1,0 m, kot povezavo do zunanjega igrišča.
Ob celotni notranji cesti se predvidi pločnik v širini 2,0 m z zelenim pasom.
Na severni strani območja se predvidi sprehajalna pot v širini 2,0 m.
Območje se navezuje s pločnikom v širini 1,6 m na križišču (priključku na državno cesto).
Hitrost na dovozni cesti mora biti na območju urejanja omejena na 30 km/h.
Vse žive meje in druge zasaditve ter objekti morajo biti na takšni višini oziroma oddaljenosti od pločnika, da ne ovirajo preglednost pri vključevanju.
Celotno območje se opremi s poglobljenimi pločniki oziroma, klančinami za funkcionalno ovirane osebe. Na izteku dovozne poti se predvidi obračališče za interventna vozila. V sredini dovozne poti je predviden uvoz v kletno garažo, le-ta se ustrezno opremi z ogledali. Prometni režim v kletni garaži se predvidi po standardih zahtevanih za gradnjo tovrstnih objektov in bo obdelan v projektu za gradbeno dovoljenje.
17. člen
(odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda)
Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in strešin je potrebno predvideti v skladu z 92. členom zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02). Predvideti se zadrževanje padavinskih voda pred iztokom, in sicer s primerno dimenzioniranim površinskim zadrževalnikom in Izvedbo parkirnih površin, ki omogoča prepustnost padavinske vode.
Podrobno opredeljeno v grafičnem delu OPPN »Stanovanjska soseska Arclin«.
18. člen
(oskrba s pitno vodo in hidrantno omrežje)
Priključevanje objektov se izvede na obstoječ javni vodovodov LŽ ν 175 mm.
Vodovodno omrežje se izvede preko novo predvidenega internega cevovoda. Za posamezen objekt se predvidi samostojni vodovodni priključek. Hidrantno omrežje se izvede preko novo predvidenega internega cevovoda. Za pokritost območja se predvidijo trije hidranti.
Podrobno opredeljeno v tekstualnem in grafičnem delu OPPN »Stanovanjska soseska Arclin«.
19. člen
(kanalizacija)
Kanalizacija se izvede v klasičnem ločenem sistemu v zahtevanih naklonih. Za odvajanje komunalnih odpadnih vod z območja obravnavanega OPPN bo zgrajena fekalna kanalizacija, ki bo priključena na obstoječ javni fekalni kanal »K« preko že pripravljenega kanalskega priključka na revizijskem jašku št. 18 na koti najmanj 255,90 m nadmorske višine ali višje.
Podrobno opredeljeno v tekstualnem in grafičnem delu OPPN »Stanovanjska soseska Arclin«.
20. člen
(ravnanje z odpadki in njihovo odlaganje)
V OPPN »Stanovanjska soseska Arclin« v Arclinu se upošteva določila Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Vojnik (Uradni list RS, št. 9/96). Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih za vsak objekt posebej. Za ločevanje odpadkov je na območju urejanja predviden EKO-otok.
Podrobno opredeljeno v tekstualnem delu OPPN »Stanovanjska soseska Arclin«.
21. člen
(oskrba z zemeljskim plinom)
Območje se opremi z distribucijskim omrežjem zemeljskega plina, ki se priključi na obstoječe plinovodno omrežje- veja VO9A PE90 v križišču regionalne ceste RII-430/0280 Višnja vas-Celje s cesto v Arclin na parc. št. 3/12, k.o. Arclin. Trasa plinovoda poteka poteka ob regionalni cesti, jo prečka ter se nadaljuje po območju OPPN. Maksimalni obratovalni tlak v distribucijskem omrežju znaša 4 bar, minimalni obratovalni tlak pa znaša 500 mbar.
Investitor gradnje plinovodnega omrežja bo sistemski operater distribucijskega omrežja. Plinovodno omrežje se izvede do posameznih stanovanjskih objektov, ki se za potrebe ogrevanja in druge energetske potrebe priključijo na distribucijsko omrežje s priključnimi plinovodi. Gradnjo in priključevanje novega omrežja na obstoječe plinovodno omrežje lahko izvede le sistemski operater ali od njega pooblaščeni izvajalci. Priključitev načrtovanih objektov na plinovodno omrežje bo možna šele po pridobitvi posamičnega soglasja za priključitev stanovanjskega objekta po 49.b členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov /ZGO-1B/, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 126/07.
Način priključevanja predvidenih objektov se izvede po postopku in na način, kot to določajo vsakokrat veljavni Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega plinovodnega omrežja in Sistemska obratovalna navodila. Priključitev posameznih stanovanjskih enot na distribucijsko plinovodno omrežje se izvede na osnovi sklenjenih Pogodb o priključitvi na distribucijsko omrežje s končnimi odjemalci. Za vsak objekt se predvidi ločen priključni plinovod. Mikrolokacijo požarne plinske pipe in plinomera določi projektant v dogovoru s sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja. Priključni plinovod mora imeti pred vhodom na zunanji strani objekta glavno požarno pipo, zaščiteno s kovinsko omarico z napisom »Plinska požarna pipa«. Višina vsake glavne požarne pipe mora biti med 1,0 m in max. 1,2 m od tal, biti mora lahko dostopna, v bližini ne sme biti gorljivih snovi ali skladišč smeti. Investitorje načrtovanih objektov bremenijo tudi morebitni nesorazmerni stroški priključitve na distribucijsko plinovodno omrežje.
Projektanti in izvajalci gradbenih del morajo v varovalnem pasu plinovodov in priključnih plinovodov, ki po energetskem zakonu /EZ-D/ znaša 5 m od osi plinovodov, obvezno upoštevati zahteve sistemskega operaterja in Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02). Sistemskemu operaterju mora biti omogočen stalen nadzor gradbišča v varovalnem pasu plinovoda. Vsi izkopi v varovalnem pasu plinovodov in priključnih plinovodov morajo biti v bližini plinovodnega omrežja obvezno opravljeni ročno.
Pri izvedbi plinske instalacije cevi v objektih je potrebno upoštevati DVGW-TRGI 2008. Plinomeri za posamezna odjemna mesta naj se namestijo na stalno lahko dostopna mesta, ki bodo ustrezno naravno prezračevana. Pri tem se je glede lokacije in načina namestitve plinomerov potrebno posvetovati s sistemskim operaterjem in upoštevati vse zahteve iz predpisov, vezane na požarno varnost evakuacijskih poti iz objekta.
22. člen
(oskrba z električno energijo in javna razsvetljava)
Na območju se predvidi izvedba zemeljskih instalacij za priključitev posameznih objektov na elektroenergetsko distribucijsko omrežje. Izvedba instalacij se pripravi tako, da bo omogočen individualen priklop uporabnikov.
Objekti se bodo priklopili na NN zbiralke v TP Interšpar Arclin.
Za priključevanje objektov na javno elektro omrežje je potrebno upoštevati veljavne predpise in standarde.
Javna razsvetljava se predvidi za celotno območje urejanja. Razsvetljava cestnega telesa se predvidi v skladu s Priporočili SDR - razsvetljava in signalizacija za promet PR 5/2-2000.
Podrobno opredeljeno v tekstualnem in grafičnem delu OPPN »Stanovanjska soseska Arclin«.
23. člen
(telekomunikacijsko in kabelsko omrežje)
Na obravnavanem območju ni na razpolago novih TK kapacitet, zato je potrebno zgraditi novo glavno TK omrežje in nove TK priključke.
Podrobno opredeljeno v tekstualnem delu OPPN »Stanovanjska soseska Arclin«.
Na območju OPPN »Stanovanjska soseska Arclin«, že poteka vkopan (KRS) kabel po desni strani območja.
Na območju OPPN »Stanovanjska soseska Arclin« se izvede napeljava za kabelsko komunikacijski sistem in sicer za posamezno stanovanjsko enoto samostojen priključek.
Na področju gradnje stanovanjske soseske je že izveden razvod kabelskorazdelilnega sistema.
Na območju že potekajo obstoječe kabelske kanalizacije koaksialnega razvoda KRS, ki se mikrolokacijsko določijo pri zakoličbi sistema na terenu. Pri križanju izvedbe gradnje stanovanjske soseske in kabelske kanalizacije KRS bo potrebno kabelsko kanalizacijo KRS prestaviti ter ustrezno mehansko zaščititi. Dela zaščite oziroma prestavitve vodov KRS bodo izvajali delavci Elektro Turnšek d.o.o..
Podrobno opredeljeno v tekstualnem delu OPPN »Stanovanjska soseska Arclin«.
24. člen
(grajeno javno dobro)
Grajeno javno dobro predstavljajo dovozne poti in vse pešpoti, ki se navezujejo na ostala območja ter otroško in športno igrišče oziroma park. Omenjene površine se bodo evidentirale kot javno dobro, ko bodo lastniki zemljišč in upravljavci javnega dobra uredili pravna medsebojna razmerja.
25. člen
(roki za infrastrukturno opremljanje)
Investitor je, v sodelovanju z nosilci javnih pooblastil za izvajanje posameznih gospodarskih javnih služb, ki so podali smernice za urejanje, dolžan, da zgradi, prestavi, zamenja oziroma zaščiti infrastrukturne objekte, naprave in vode v in ob območju urejanja (ureditveno in vplivno območje) predhodno oziroma sočasno z izgradnjo posamezne zaključene celote.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
26. člen
(splošni pogoji varovanja okolja)
Pri projektiranju in gradnji objektov ter urejanju površin je potrebno upoštevati tehnične pogoje in usmeritve glede higienskih in zdravstvenih zahtev, seizmološke, hidrološke in druge geotehnične zahteve, zahteve glede varnosti pred požarom, pogoje za varstvo pred hrupom in pogoje za varčevanje z energijo.
Potrebno je upoštevati določbe zakona o prostorskem načrtovanju in druge predpise ter standarde, ki veljajo za posamezno vrsto objekta ali del.
27. člen
(higienske in zdravstvene zahteve)
Pri realizaciji OPPN »Stanovanjska soseska Arclin« je potrebno upoštevati določbe in druge predpise in standarde, ki veljajo za posamezno vrsto objekta ali del.
Potrebno je projektirati in izvajati dela z upoštevanjem higienskih in zdravstvenih zahtev:
1. Varovanje tal
2. Vplivi na vodo
3. Vplivi na zrak
4. Ostali vplivi:
4.1. Hrup
4.2. Odpadki
4.3. Osončenje/osenčenje stavb.
Podrobno opredeljeno v tekstualnem delu OPPN »Stanovanjska soseska Arclin«.
28. člen
(rešitve in ukrepi za ohranjanje narave)
Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območji ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.
29. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo kulturne dediščine)
Na obravnavanem območju ni enot registrirane kulturne dediščine. Območje načrtovane ureditve še ni bilo predhodno arheološko pregledano, zato je priporočljiva izvedba predhodnih arheoloških raziskav, da se pridobijo informacije, potrebne za vrednotenje dediščine, natančneje določijo ukrepi varstva ali dediščina pred posegi nadzorovano odstrani.
Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. V ta namen lastnik zemljišča/investitor/odgovorni vodja o dinamiki gradbenih del pisno obvesti Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del.
Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.
30. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo okolja in trajnostno rabo dobrin)
Ministrstvo za okolje in prostor je z odločbo št. 35409-380/2008 z dne, 4. 3. 2009, ugotovilo, da v postopku priprave OPPN za območje »Stanovanjska soseska Arclin« v Arclinu ni treba izvesti postopka celovite presoje njegovih vplivov na okolje.
Zavod RS za varstvo narave, ugotavlja, da na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območji ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost, zato izdelava naravovarstvenih smernic ni potrebna.
Na ureditvenem območju OPPN se ne predvidevajo posegi, ki bi se nanašali na rabo dobrin.
31. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Poleg vseh obveznosti navedenih v tem odloku, so obveznosti investitorjev in izvajalcev v času pred pričetkom, med gradnjo ter po izgradnji tudi:
(1) zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da sta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč;
(2) organizirati promet v času gradnje tako, da ne prihaja do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju ter da se prometna varnost zaradi gradnje ne poslabša;
(3) odpraviti v najkrajšem možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja posamezne gradbene parcele ali funkcionalne celote;
(4) zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav; infrastrukturne vode je treba takoj obnoviti v primeru poškodb pri gradnji;
(5) za čas gradnje na vseh območjih dovoliti emisije hrupa zaradi vira hrupa (gradbišče) tako, da v dnevnem času ne bodo prekoračene kritične ravni hrupa predpisane za stopnje varovanja pred hrupom, kot so določene za posamezna območja, pri čemer se za oddaljenost vira hrupa šteje geometrijsko središče oziroma pravokotna oddaljenost od gradbišča;
(6) za zavarovanje vodnih virov med gradnjo mora investitor zagotoviti ukrepe iz smernic in mnenj;
(7) zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolico objektov;
(8) sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki se zaradi gradnje ali uporabe pri gradnji prekinejo ali poškodujejo; vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati na podlagi ustreznega gradbenega dovoljenja, pridobljenega pred pričetkom gradnje posamezne etape in njenih priključkov;
(9) izgraditi cestni priključek na regionalno cesto v sklopu izgradnje objektov;
(10) izgraditi vso potrebno komunalno infrastrukturo za priključitev predvidenih objektov.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
32. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom)
Na območju urejanja je predvidena izgradnja hidrantnega omrežja. Zagotovljeni so dostopi do posameznih objektov za izvrševanja protipožarnih ukrepov, obrambe in varovanja pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Pri projektiranju prostorske ureditve je potrebno upoštevati sledeče pogoje:
- upoštevati je potrebno naravne omejitve (poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena) in temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje;
- upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti in temu primerno predvideti način gradnje;
- upoštevati je treba požarno ogroženost naravnega okolja in možnost razlitja nevarnih snovi in temu primerno predvideti način gradnje;
- upoštevati je treba ukrepe varstva pred požarom (22. člen Zakona o varstvu pred požarom; Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo);
- potrebno je zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje (Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov; Uradni list SFRJ, št. 30/91, ter 6., 7. ali 8. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah; (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07);
- potrebno je zagotoviti odmike med objekti ali potrebne protipožarne ločitve (3. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah; Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07);
- potrebno je zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali premoženja pri požaru ter dostopov, dovozov in delovnih površin za intervencijska vozila (5. in 6. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah; Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07);
- potrebna je ojačitev prve plošče ali gradnja zaklonišč (68. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo) in Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96)).
- upoštevati pogoje iz Priloge 1 Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 28/05, 66/06 - odločba US in 132/06) pri pripravi projektne dokumentacije PGD je obvezna izdelava študije požarne varnosti, pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja, pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam od Uprave RS za zaščito in reševanje.
VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
33. člen
(etapnost izvedbe)
Ureditev območja se fazno uredi tako, da se izgradnja komunalne infrastrukture in objektov izvede v celoti enofazno. Tako da je posamezen objekt znotraj območja opremljena z vso infrastrukturo oziroma da so priključki pripeljani do posameznega objekta.
Pred pričetkom gradnje mora investitor urediti dovoz in izvoz iz obravnavanega območja tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju ter da se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala;
VIII. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
34. člen
(dopustna odstopanja)
Odstopanja od funkcionalnih rešitev niso dovoljena.
Dopušča se odstopanja definicij NMV kote predvidenih dovoznih cest +- 0,00 m do 0,50 m, v dovoljenih naklonih kolikor se med gradnjo izkaže, da takšna sprememba izboljša tehnično izvedbo.
Odstopanja od oblikovalskih rešitev:
- dopušča se odstopanja volumenskih gabaritov objektov do 10%
- dopušča se odstopanja definicij NMV kote pritličij objektov +- 0,00 m do 0,50 m
- dopušča se odstopanja višinskih gabaritov zaradi tehničnih in instalacijskih zahtev gradnje tovrstnih objektov
- dopušča se povečanje travnatih površin na strehi kletne etaže in zasaditve manjših dreves.
Odstopanja od tehničnih rešitev:
- priključevanje objektov na javno infrastrukturo je obvezno,
- dovoljuje se izkoriščanje alternativnih virov energije, kolikor ni posegov za katere je pristojno ministrstvo za okolje in prostor.
IX. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN
35. člen
(usmeritve)
Za območje urejanja ni posebnih zahtev glede usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta.
X. KONČNE DOLOČBE
36. člen
(nadzor)
Nadzorstvo nad izvajanjem tega OPPN opravlja pristojna služba občinske uprave.
37. člen
(vpogled v OPPN)
OPPN je stalno na vpogled pri Oddelku za okolje in prostor Občine Vojnik.
38. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-007-2010/4(7)
Vojnik, dne 31. maja 2010
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti