Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

3016. Odlok o plakatiranju na javnih mestih v Občini Rečica ob Savinji, stran 8157.

Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZSL-UPB1 - Uradni list RS, št. 100/05), Zakona o javnih cestah (ZJC-UPB1, Uradni list RS, št. 33/06), Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08 - Odl. US), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 23/07 - ZP1-UPB4, 17/08, popravek 21/08, 108/09) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 32. redni seji dne 30. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o plakatiranju na javnih mestih v Občini Rečica ob Savinji
1. člen
(1) S tem odlokom se določajo pogoji plakatiranja v Občini Rečica ob Savinji na panojih za obvestila, nameščenih na javnih mestih.
(2) Panoji za obvestila so locirani v naseljih in mestih, kot sledi:
- Dol Suha - v bližini kmetije Bider;
- Poljane - pri mostu na odcepu za Vimpasle;
- Rečica - ob parkirnem prostoru pred občinsko zgradbo;
- Rečica - pred Pošto;
- Nizka - pri »Zmajevi votlini«;
- Varpolje - Nizka ob bencinskem servisu;
- Varpolje - Športni park;
- Šentjanž - pri Majerholdu;
- Grušovlje - pri gasilskem domu;
- Pobrežje - pri gasilskem domu;
- Homec - pri gostilni Rop;
- Sp. Rečica - Brinečev mlin.
(3) Pano za obvestila pomeni oglasno tablo na lokacijah iz drugega odstavka tega člena.
(4) Plakatiranje na teh panojih je dovoljeno na način, določen s tem odlokom.
2. člen
(1) Plakatiranje po tem predpisu obsega posredovanje pisnih obvestil in sporočil širši javnosti o dogodkih, prireditvah, izobraževanju in volitvah, z uporabo panojev za obvestila.
(2) V času volilne oziroma referendumske kampanje imajo obvestila volilne oziroma referendumske tematike prednost pred ostalimi obvestili.
3. člen
(1) Obvestila na panojih nameščajo in odstranjujejo prireditelji oziroma organizatorji.
(2) Obvestila je dovoljeno namestiti največ 10 dni pred izvedbo dogodka ali prireditve, oziroma rokom za prijavo.
(3) Obvestila in pritrdilni material organizatorji s panojev odstranijo najkasneje 3 dni po izvedenem dogodku ali prireditvi, oziroma pretečenem roku za prijavo.
(4) Izjema, glede na navedeno v prejšnjih dveh točkah, so oglasi volilne oziroma referendumske kampanje, ki se nameščajo in odstranijo v roku, ki ga določa Zakon o volilni in referendumski kampanji.
4. člen
(1) V času volilne oziroma referendumske kampanje se način obveščanja določi v skladu z zakonom.
(2) Vsi koristniki so med seboj enakopravni; vsakemu od njih pripada pravica do koriščenja panoja v velikosti B2 formata oziroma največ 50x70 cm.
(3) Volilna in referendumska obvestila morajo biti obvezno označena z nazivom organizatorja.
5. člen
(1) S panoji za obvestila upravlja Občina Rečica ob Savinji.
(2) Uporaba panojev za obvestila je brezplačna.
6. člen
Na območju Občine Rečica ob Savinji je prepovedano:
- vsako nameščanje obvestil na javnih površinah izven mest določenih s tem odlokom,
- zakrivanje ali uničevanje obvestil, ki so nameščena v skladu s tem odlokom,
- nameščanje oglasnih in usmerjevalnih sredstev na panoje za obvestila,
- trošenje obvestilnih sredstev po javnih površinah in površinah v lasti občine.
7. člen
(1) Nadzor nad izvrševanjem določb tega odloka opravlja organ skupne občinske uprave: Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja.
(2) Izvajalec nadzora izda zahtevo o takojšnji odstranitvi oglasnega materiala v skladu z zakonom, če ugotovi, da je to nameščeno v nasprotju z določili tega odloka.
(3) Pritožba zoper to zahtevo izvajalca nadzora, izdano na podlagi tega odloka, ne zadrži njene izvršitve.
8. člen
(1) Vsako nespoštovanje določb 3. in 6. člena je prekršek, za katerega se določi globa:
- za posameznika v višini 100 €,
- za samostojnega podjetnika v višini 200 €,
- za pravno osebo v višini 400 €,
- za odgovorno osebo pravne osebe ali samostojnega podjetnika v višini 100 €.
(2) Za prekršek iz prejšnjega odstavka se šteje nespoštovanje določb ob enkratnem dogodku, za katerega se obvešča, neodvisno od števila plakatnih mest, na katerih se ugotovi kršitev.
(3) Za nespoštovanje določb o plakatiranju po Zakonu o volilni in referendumski kampanji valjajo določbe Zakona o volilni in referendumski kampanji.
9. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0009/2010-9
Rečica ob Savinji, dne 30. junija 2010
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti