Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

3010. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2009, stran 8153.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSDPO, 109/08 in 49/09) 16. in 112. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 - UPB1 in 18/10) je Občinski svet Občine Puconci na 33. redni seji dne 10. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2009
1. člen
S tem odlokom občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Občine Puconci za leto 2009.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za proračun, proračunski sklad in krajevne skupnosti za leto 2009 znašajo:
+-------+----------------------------------------+-------------+
|A)   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|Skupina/podskupina kontov/konto         |   v eurih|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  7.240.676|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |Tekoči prihodki (70+71)         |  4.649.752|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|70   |Davčni prihodki             |  4.322.000|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |  3.621.061|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje         |   248.976|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |   451.963|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|71   |Nedavčni prihodki            |   327.752|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |    43.445|
|    |premoženja               |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |    1.577|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |712 Denarne kazni            |     692|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in    |    36.216|
|    |storitev                |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |   245.822|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|72   |Kapitalski prihodki           |    15.691|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |    8.740|
|    |sredstev                |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |    6.951|
|    |in nematerialnega premoženja      |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|73   |Prejete donacije            |    56.400|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov  |    56.400|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine     |      –|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|74   |Transferni prihodki           |  2.518.833|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |  2.239.759|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   279.074|
|    |proračuna iz sredstev proračuna     |       |
|    |Evropske unije             |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  7.911.714|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|40   |Tekoči odhodki             |  3.636.443|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   300.577|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    54.111|
|    |varnost                 |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |  1.655.002|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |    10.249|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve               |  1.616.504|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|41   |Tekoči transferi            |  2.186.624|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije             |   139.073|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom       |  1.268.693|
|    |in gospodinjstvom            |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   212.382|
|    |in ustanovam              |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |   566.476|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|42   |Investicijski odhodki          |  1.899.231|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  1.899.231|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|43   |Investicijski transferi         |   189.416|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim   |    59.570|
|    |in fizičnim osebam           |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim|   129.846|
|    |uporabnikom               |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|III.  |Proračunski primanjkljaj (I.-II.)    |   –671.038|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|B)   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |       |
|    |IN NALOŽB                |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DNIH POSOJIL      |      –|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
|    |(750+751+752)              |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|75   |Prejeta vračila danih posojil      |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil    |      –|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev     |      –|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |      –|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE       |      –|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)  |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|44   |Dana posojila in povečanje kapitalskega |       |
|    |deleža                 |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |440 Dana posojila            |      –|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|441  |Povečanje kapitalskih deležev in naložb |      –|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |      –|
|    |privatizacije              |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženje   |      –|
|    |v javnih skladih in drugih osebah    |       |
|    |javnega prava, ki imajo premoženje v  |       |
|    |svoji lasti               |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |      –|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH        |       |
|    |DELEŽEV (IV.-V.)            |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|C)   |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)           |      –|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |50 Zadolževanje             |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |      –|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |    34.239|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|55   |Odplačila dolga             |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga      |    34.239|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|IX.  |ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH     |   –705.277|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   –34.239|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |   671.038|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |       |
|    |PRETEKLEGA LETA             |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo       |   530.148|
+-------+----------------------------------------+-------------+
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja sta sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0015/2010
Puconci, dne 10. junija 2010
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti