Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

Št. 6220-0001/2010 Ob-4431/10 , Stran 1802
1. Naziv in sedež naročnika javnega poziva: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem. 2. Predmet poziva Predmet poziva je sofinanciranje: a) projektne dokumentacije, b) investicijsko vzdrževalnih del na kulturnih in zgodovinskih spomenikih, c) obnove spominskih obeležij slovenske zgodovine (spominska obeležja I. in II. svetovne vojne ter vojne za Slovenijo). Poziv velja za spomenike, zajete v Odloku o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, 103/07), za spominska obeležja I. in II. svetovne vojne velja tudi popis Koroškega pokrajinskega muzeja, pri čemer morajo biti lokacije spominskih obeležij na območju Občine Ravne na Koroškem. Z obnovitvenimi deli se ne sme ne posegati v varovane vrednote spomenikov, temveč posegi služijo ohranitvi spomenikov v skladu z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, 103/07). 3. Upravičeni stroški a) Stroški projektne dokumentacije Upravičeni so stroški za projektno dokumentacijo, potrebno za obnovo kulturnih in zgodovinskih spomenikov oziroma za projektno dokumentacijo za investicijsko vzdrževalna dela na spomenikih. b) Stroški investicijsko vzdrževalna dela na kulturnih in zgodovinskih spomenikih Upravičeni stroški so stroški gradbeno-obrtniških posegov za ohranjanje kulturno-varstvenih vsebin na spomenikih in zajemajo: – stroške sanacije zunanjih ometov in fasad, – stroške sanacije streh-kritin, – stroške zunanjega stavbnega pohištva. c) Stroški obnov spominskih obeležij slovenske zgodovine Upravičeni so stroški gradbeno obrtniških posegov za ohranjanje kulturno-varstvenih vsebin na spominskih obeležij I. in II. svetovne vojne ter vojne za Slovenijo. Upošteva se tudi vložek upravitelja spomenika v lastnem delu ali materialu. Pri vseh treh točkah predmeta poziva so stroški upravičeni, če: – so nastali v času od 1. 1. 2010, – so nujni za izvedbo projekta, – prispevajo k ohranjanju kulturno-varstvenih vsebin spomenikov. Davek na dodano vrednost se šteje kot upravičen strošek, razen v primeru, ko je predlagatelj projekta hkrati izvajalec predlaganih posegov in je davčni zavezanec. Lastno delo oziroma lastni material brez računov ne spada med upravičene stroške, razen pri obnovi spominskih obeležij I. in II. svetovne vojne. 4. Pogoji za sodelovanje na pozivu Predlagatelj sofinanciranja je lahko lastnik, solastnik ali upravljavec spomenika, ki leži na območju Občine Ravne na Koroškem. V primeru solastništva je potrebno priložiti soglasje ostalih lastnikov, v primeru upravljavca pa pogodbo o upravljanju ali kako drugo dokazilo o pravici upravljanja. a) Za prijavo projektne dokumentacije mora biti predložena naslednja dokumentacija: – mapa s fotografsko dokumentacijo s prikazom dejanskega stanja spomenika, – izvod projekta PZI na papirju z vsemi popisi, pridobljenimi potrebnimi pogoji in soglasji; poleg ostalih soglasij sodijo k obvezni dokumentaciji kulturno-varstveni pogoji in soglasje ZVKDS, OE Maribor, na predložen projekt, – izvod projekta PZI v digitalni obliki, – pogodba prijavitelja z izvajalcem. b) Za prijavo investicijsko vzdrževalnih del na kulturnih in zgodovinskih spomenikih (gradbeno-obrtniški posegi) mora biti priložena naslednja dokumentacija: – mapa s fotografsko dokumentacijo s prikazom dejanskega stanja spomenika, – kratek opis predvidenih del, po možnosti dodatno prikazano tudi na fotografiji, z grafiko ali s skico, – priglasitev investicijsko-vzdrževalnih del ZVKD, OE Maribor in potrditev popisa del s strani ZVKDS, – račun izvajalca na podlagi izvedenih del v skladu s popisom del, – soglasje ZVKDS na izvedena dela. c) Za prijavo obnove spominskih obeležij slovenske zgodovine mora biti priložena naslednja dokumentacija: – mapa s fotografsko dokumentacijo s prikazom dejanskega stanja spomenika, – kratek opis predvidenih del, po možnosti dodatno prikazano tudi na fotografiji, z grafiko ali s skico, – priglasitev investicijsko-vzdrževalnih del ZVKD, OE Maribor in potrditev popisa del s strani ZVKDS, – soglasje ZVKDS na izvedena dela, – poročilo o lastnem delu ter morebitna dokazila o potrebnem materialu za obnovo oziroma vzdrževanje spomenika. V primeru obnove spominskega obeležja slovenske zgodovine, ki ni zavarovan po Odloku o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, 103/07), mora upravljavec spomenika priložiti: – izjavo, da je spomenik vpisan v seznam spominskih obeležij slovenske zgodovine pri Koroškem pokrajinskem muzeju, – fotografsko dokumentacijo s prikazom dejanskega stanja spomenika, – kratek opis predvidenih del, po možnosti dodatno prikazano tudi na fotografiji, z grafiko ali s skico, – poročilo o lastnem delu ter morebitna dokazila o potrebnem materialu za obnovo oziroma vzdrževanje spomenika. Pri vseh treh točkah predmeta poziva morajo imeti predlagatelji zagotovljena lastna sredstva v višini razlike med odobrenimi sredstvi iz občinskega proračuna in celotno višino upravičenih stroškov projekta. 5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje pogojev ugotavlja tričlanska strokovna komisija za vodenje postopka javnega poziva za sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine za leto 2010, ki jo imenuje župan Občine Ravne na Koroškem. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil, navedenih v razpisni dokumentaciji. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev, bo komisija izločila iz nadaljnjega postopka. 6. Merila in kriteriji za sofinanciranje a) Projektna dokumentacija: Občina Ravne na Koroškem bo sofinancirala odobrene projekte največ do višine 50% upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1.000 EUR za posamezen projekt. b) Investicijsko vzdrževalna dela na kulturnih in zgodovinskih spomenikih: Občina Ravne na Koroškem bo sofinancirala odobrene projekte največ do višine 50% upravičenih stroškov, vendar ne več kot 2.000 EUR za posamezen projekt. c) Obnova spominskih obeležij slovenske zgodovine: Občina Ravne na Koroškem bo sofinancirala odobrene projekte največ do višine 70% upravičenih stroškov. V primeru več zahtevkov se bodo sredstva delila glede na sorazmerni del razpoložljivih sredstev ter glede sorazmerni delež višine upravičenih stroškov podanih zahtevkov. 7. Vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet poziva: – 4.000 EUR za sofinanciranje obnov, projektne dokumentacije in vzdrževalnih del na spomenikih znotraj Naselbinskega območja Ravne na Koroškem, – 3.000 EUR za sofinanciranje obnov in projektne dokumentacije izven Naselbinskega območja Ravne na Koroškem, – 1.000 EUR za sofinanciranje obnove spominskih obeležij slovenske zgodovine. 8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 15. 12. 2010. 9. Razpisni rok: razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa oziroma najkasneje do 30. 10. 2010. 10. Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo javnega poziva, – navodila za izdelavo prijave, – višino razpisanih sredstev, – kriterije in merila za sofinanciranje, – navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi sredstev in organa, ki odloča o pritožbi, – prijavni obrazec s seznamom dokazil, ki so obvezne priloge k prijavi: – obrazec »Izjava o lastništvu/upravljanju«, – obrazec »Izjava o soglasju solastnikov«, – obrazec »Izjava o sofinancerskem deležu«, – vzorec pogodbe. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo vsak delovni dan v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem. Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi na spletni strani Občine Ravne na Koroškem, http://www.ravne.si. 11. Oddaja in dostava predlogov Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih in predložena na naslov v zaprti kuverti. Zaprte kuverte morajo ponudniki oddati na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« ter označbo »Javni poziv za sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine za leto 2010«. Vloge morajo biti oddane na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno v sprejemno pisarno Občine Ravne na Koroškem. Na hrbtni strani ovojnice morata biti napisana ime in naslov predlagatelja. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo obravnavali in jih bo komisija s sklepom zavrgla. 12. Podrobne informacije: podrobne informacije so na voljo pri Vojku Močniku na tel. 82-16-013 in 051/334-624, e-mail: vojko.mocnik@ravne.si 13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Odpiranje vlog bo vsako sredo, do porabe razpisanih sredstev, vendar najdlje do 30. 10. 2010, v prostorih Občine Ravne na Koroškem. Občina Ravne na Koroškem bo predlagatelje o izidu razpisa obvestila s sklepom najkasneje v roku 30 dni po oddaji vloge. Vloge se bodo odpirale in obravnavale po vrstnem redu, po katerem bodo predložene. Z izbranimi predlagatelji bo Občina Ravne na Koroškem sklenila pogodbo o sofinanciranju projektov.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti