Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

2983. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črenšovci, stran 8086.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B in 108/09 ZPNačrt-A), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99, 27/01, 69/02 in 131/06) je Občinski svet Občine Črenšovci na 29. redni seji dne 30. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črenšovci
SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja, podlage za odmero komunalnega prispevka, podrobnejša merila zanje in obračunska območja komunalne opreme, ki so določena v programu opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: program opremljanja) in je dosegljiv na sedežu občine.
2. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti na območju Občine Črenšovci, ki se bodo prvič opremljali z vodovodnim omrežjem, fekalnim kanalizacijskim omrežjem in omrežjem cest.
MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
3. člen
(obračunsko območje)
Območja opremljanja s posamezno komunalno opremo so prikazana v kartografskem delu programa opremljanja.
- Obračunsko območje za vodovodno omrežje je prikazano na karti 1: Vodovod - pregledna karta obračunskega območja;
- Obračunsko območje za kanalizacijsko omrežje je prikazano na karti 2: Kanalizacija - pregledna karta obračunskega območja;
- Obračunsko območje za cestno omrežje je prikazano na karti 3: Ceste - pregledna karta obračunskega območja.
Obračunska območja posamezne komunalne opreme, navedena v alinejah od 1 do 3, so podrobneje prikazana na kartah, ki so sestavni del kartografskega dela programa opremljanja.
Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, nima možnosti priključka na posamezno komunalno opremo, ki je s programom opremljanja določena za območje, na katerem objekt leži, ali le-te ni mogoče uporabljati, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.
Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, ima možnost priključevanja na posamezno komunalno opremo, ki pa s programom zanj ni določena, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.
4. člen
(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo)
Če pristojni organ občine ne odloči drugače, velja:
Vsak obstoječi ali predvideni objekt za katerega se lahko odmeri komunalni prispevek je opremljen s cestnim omrežjem. Izjema so primeri, ko mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega cestnega omrežja, kar se šteje, kot da objekt ni opremljen s cestnim omrežjem.
Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen s kanalizacijskim in/ali vodovodnim omrežjem, če je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja to nedvoumno razvidno oziroma če upravljavec posameznega voda izda soglasje za priklop na omrežje. Če mora zavezanec za priklop svojega objekta zgraditi ali izboljšati del javnega kanalizacijskega in/ali vodovodnega omrežja, objekt ni opremljen s kanalizacijskim in/ali vodovodnim omrežjem.
Za izboljšanje javnega omrežja se štejejo vsa dela, ki jih je treba izvesti na javnem vodovodnem, kanalizacijskem ali cestnem omrežju na zahtevo upravljalca z namenom omogočitve priključitve objekta na obstoječe omrežje. Za izboljšanje se ne štejejo dela na individualnem priključku objekta.
5. člen
(razmerje med merilom parcele in neto tlorisno površino objekta)
Razmerje med merilom parcele (D(pi)) in merilom neto tlorisne površine objekta (D(ti)) je na celotnem območju opremljanja enako in znaša D(pi) = 0,3 ter D(ti) = 0,7.
6. člen
(faktor dejavnosti)
Faktor dejavnosti se skladno s Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka določi za vso komunalno opremo, ki jo določa ta odlok in se določi po naslednjih kriterijih:
Preglednica 1: Določitev faktorjev dejavnosti glede na vrsto objekta
+--------------------------+---------------+-------------------+
|    Vrsta objekta   | K(dejavnosti) |   Oznaka v   |
|             |        |  klasifikaciji  |
|             |        |   objektov   |
|             |        |    CC-SI    |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|Trgovske in druge stavbe |   1,30   |    123    |
|za storitveno dejavnost  |        |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|Upravne in pisarniške   |   1,30   |    122    |
|stavbe          |        |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|Industrijske stavbe in  |   1,10   |    125    |
|skladišča         |        |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|Stanovanjske stavbe    |   1,00   |     11    |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|Stavbe splošnega     |   0,80   |    126    |
|družbenega pomena     |        |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|Garažni objekti      |   0,70   |    1242    |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|Objekti za šport,     |   0,70   |    241    |
|rekreacijo in drugi    |        |          |
|objekti za prosti čas   |        |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|Druge nestanovanjske   |   0,70   |    127    |
|stavbe          |        |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
Za vse stavbe, ki po klasifikaciji ne sodijo v nobeno od v tabeli navedenih postavk velja, da je faktor dejavnosti 1,00.
7. člen
(skupni in obračunski stroški)
Prikaz skupnih in obračunskih stroškov komunalne opreme.
Preglednica 2: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov
+-----------------+-------------+--------------+---------------+
|Komunalna oprema | Obračunsko |  Skupni  | Obračunski  |
|         |  območje  |  stroški  | stroški v EUR |
|         |       |   v EUR  |        |
+-----------------+-------------+--------------+---------------+
|1. Vodovodno   |   VOD   |  8.100.000 |  947.700  |
|omrežje     |       |       |        |
+-----------------+-------------+--------------+---------------+
|2.        |   KAN   |  6.429.758 |  3.021.986  |
|Kanalizacijsko  |       |       |        |
|omrežje     |       |       |        |
+-----------------+-------------+--------------+---------------+
|3. Cestno    |   CES   |  8.708.875 |  2.664.175  |
|omrežje     |       |       |        |
+-----------------+-------------+--------------+---------------+
8. člen
(stroški opremljanja m2 parcele (Cp) in neto tlorisne površine objekta (Ct) s posamezno komunalno opremo)
Stroški opremljanja m2 parcele in neto tlorisne površine objektov se obračunajo z upoštevanjem preglednice 3, pri čemer se za določitev posameznega območja opremljanja s posamezno komunalno opremo smiselno upoštevajo določila 3. člena tega odloka.
Preglednica 3: Določitev Cp in Ct za posamezno komunalno opremo
+----------------------+---------------+------------+----------+
|    Postavka    |  Obračunsko |   Cp   |  Ct  |
|           |  območje  | (v EUR/m2) |(v EUR/m2)|
+----------------------+---------------+------------+----------+
|1. Vodovodno omrežje |   VOD   |  0,296  | 2,393  |
+----------------------+---------------+------------+----------+
|2. Kanalizacijsko   |   KAN   |  0,957  | 7,674  |
|omrežje        |        |      |     |
+----------------------+---------------+------------+----------+
|3. Cestno omrežje   |   CES   |  0,811  | 6,602  |
+----------------------+---------------+------------+----------+
Pomen C(p) in C(t) je naslednji:
Cp - stroški opremljanja kvadratnega metra parcele s posamezno komunalno opremo na območju opremljanja;
Ct - stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta s posamezno komunalno opremo na območju opremljanja.
9. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju (Cp) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju (Ct) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo indeksa, ki ga predpisuje Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč.
IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
 
         KP(ij) = (A(parcela) x Cp(ij) x Dp) + (K(dejavnost) x A(tlorisna) x Ct(ij) x Dt)
 
kjer je:
KP(ij)      znesek dela komunalnega prispevka, ki
         pripada posamezni vrsti komunalne opreme na
         posameznem obračunskem območju
A(parcela)    površina parcele
A(tlorisna)    neto tlorisna površina objekta
Dp        delež parcele pri izračunu komunalnega
         prispevka
Dt        delež neto tlorisne površine objekta pri
         izračunu komunalnega prispevka
K(dejavnost)   faktor dejavnosti
Cp(ij)
         parcele na obračunskem območju za posamezno
         vrsto komunalne opreme
Ct(ij)
         tlorisne površine objekta na obračunskemto
         območju za posamezno vrsto komunalne
         infrastrukture.
Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, za ostale objekte pa iz veljavnih prostorskih aktov Občine Črenšovci.
V primerih, ko parcele objekta ni mogoče določiti na način, določen s prejšnjim odstavkom ali kadar parcele zaradi drugih razlogov ni moč določiti, se parcela za odmero komunalnega prispevka določi kot stavbišče objekta, ki se pomnoži s faktorjem 1,5. Na območjih, ki se urejajo s posebnim prostorskim aktom se parcela za odmero komunalnega prispevka določi skladno z grafičnim delom prostorskega akta.
Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le-tega pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije.
Kadar neto tlorisne površine objekta ni mogoče pridobiti, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele, ki se pomnoži s faktorjem 2,0.
11. člen
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, spremembe namembnosti objekta, gradnje na obstoječi parceli ipd., se za izračun komunalnega prispevka upošteva razliko med novim in starim stanjem objekta. Če je vrednost pozitivna, se za objekt obračuna komunalni prispevek, v nasprotnem primeru pa se izda odločba z navedbo, da je komunalni prispevek že poravnan.
Odmera komunalnega prispevka se izvrši po naslednji formuli:
KP(i) = KP(novo stanje objekta) - KP(staro stanje objekta)
(2) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
(3) Komunalni prispevek za novozgrajeno komunalno opremo se lahko na območju, kjer je bila taka investicija izvedena oziroma se izvaja, odmeri na podlagi posebej samo za to komunalno opremo, samo za to območje sprejetega posebnega programa opremljanja oziroma na njem temelječega odloka, ki opredeljuje skupne in obračunske stroške ter ostale za odmero potrebne parametre.
12. člen
(izračun celotnega komunalnega prispevka)
Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = vsota KP(i)
Zgornje oznake pomenijo:
KP celotni izračunani komunalni prispevek,
KP(i) komunalni prispevek, izračunan za posamezno vrsto komunalne opreme.
ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
13. člen
(način odmere in plačila komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri:
- na vlogo zavezanca,
- ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna,
- po uradni dolžnosti.
Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občine z odločbo. Komunalni prispevek se plača v dveh enakih obrokih: prvega najkasneje v roku 15 dni in drugega najkasneje v roku enega leta po pravnomočnosti odločbe. Potrdilo o plačilu komunalnega prispevka se izda po plačilu prvega obroka. Občina ima pravico od zavezanca zahtevati bančno garancijo za zavarovanje plačila drugega obroka.
14. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. V pogodbi se določi tudi rok za priključitev objekta na komunalno opremo.
Če komunalni priključek po dolžini bistveno presega povprečne dolžine priključkov na določenem obračunskem območju oziroma poteka po parcelah, na katerih zavezanec nima lastninske pravice ali izkazane pravice graditi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, lahko občina in zavezanec skleneta pogodbo o medsebojnih obveznosti v zvezi z naknadnim priključevanjem drugih zavezancev na isti priključek. V pogodbi uredita finančne in tehnične pogoje morebitnega naknadnega priključevanja drugih zavezancev ter lastništvo komunalnega priključka.
Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
15. člen
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
Komunalni prispevek se ne plača tudi za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje (oznaka 12630 v CC-SI), znanstveno-raziskovalno delo (oznaka 12630 v CC-SI) in zdravstvo (oznaka 12640 v CC-SI) po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
Plačilo komunalnega prispevka se lahko delno ali v celoti oprosti za gradnjo vseh ali posameznih vrst ne-stanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov, če tako na predlog župana odloči občinski svet.
Pri klasifikaciji objektov se obvezno uporablja Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03).
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega prispevka)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred veljavnostjo tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih predpisih.
17. člen
(stroški priključevanja)
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
18. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o odmeri in plačilu komunalnega prispevka za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 38/99).
19. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. OS-177/2010-10
Črenšovci, dne 30. junija 2010
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti