Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

3003. Odlok Občine Pivka o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih del na njih, stran 8119.

Na podlagi 6. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - UPB1, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46 in 126/07) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05 in 52/07) je Občinski svet Občine Pivka na 28. redni seji dne 23. 6. 2010 sprejel
O D L O K
Občine Pivka o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih del na njih
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(predmet odloka)
Ta odlok določa merila in postopek za določitev objektov, ki ne predstavljajo nevarne gradnje po predpisih o graditvi objektov, vendar imajo zaradi opustitve redne in pravilne uporabe in vzdrževanja takšne pomanjkljivosti, da zaradi izrabljenosti, zastarelosti, vremenskih vplivov ali učinkovanja tretjih zelo slabo vplivajo na zunanjo podobo naselja in krajine v Občini Pivka (v nadaljnjem besedilu: nevzdrževani objekti) in je zato na njih potrebno izvesti vzdrževalna dela po pravilih gradbene stroke.
II. MERILA ZA DOLOČITEV NEVZDRŽEVANIH OBJEKTOV IN VZDRŽEVALNIH DEL NA NJIH
2. člen
(merila za določitev nevzdrževanih objektov)
(1) Merila za določitev nevzdrževanih objektov so merila za ugotovitev pomanjkljivosti objekta in merila za ugotovitev slabega vpliva objekta na zunanjo podobo naselja in krajine.
(2) Merila za ugotovitev pomanjkljivosti objekta so zlasti:
- poškodbe, nevzdrževanost, onesnaženost in odpadanje ometov,
- dotrajanost žlebov in neustrezno odvajanje padavinske vode,
- zamakanje strehe,
- poškodbe stavbnega pohištva.
(3) Merila za ugotovitev slabega vpliva objekta na zunanjo podobo naselja in krajine so zlasti:
1. pomen objekta glede na njegovo lego oziroma območje:
- lega ob glavnih prometnih vpadnicah,
- lega ob glavnih mestnih ulicah, mestnih trgih, parkih in ob/na drugih atraktivnih lokacijah,
- lega v neposredni bližini kulturnega spomenika ali kulturne dediščine,
- lega v območju, ki je kulturni spomenik,
- lega v kulturno-zgodovinskem središču naselja,
- lega v območju turističnih znamenitosti,
- lega ob objektih, namenjenih izvajanju javnih služb na področju zdravstva, vzgoje, šolstva, kulture ter znanosti in raziskovanja),
- lega v območju, kjer sicer prevladuje visoka stopnja vzdrževanosti objektov in urejenosti njihove okolice,
- lega v območju izjemne krajine oziroma zavarovanih naravnih vrednot.
2. Pomen objekta iz vidika njegovega namena:
- objekt, v katerem se izvajajo javne službe na področju zdravstva, vzgoje, šolstva, kulture ter znanosti in raziskovanja,
- objekt javnega pomena, v katerem dela oziroma se v njem zadržuje ali ga obiskuje večje število ljudi (turistični objekti, železniške in avtobusne postaje ipd.).
3. Pomen objekta z vidika kulturno-spomeniško vrednosti:
- objekt, ki ima status kulturnega spomenika,
- objekt, ki je kulturna dediščina.
(4) Za določitev objekta kot nevzdrževanega mora biti izpolnjeno vsaj eno merilo iz drugega in vsaj eno merilo iz tretjega odstavka tega člena.
3. člen
(merila za določitev vzdrževalnih del)
(1) Za vsako ugotovljeno pomanjkljivost objekta se določi tista vzdrževalna dela, ki bodo to pomanjkljivost odpravila optimalno in sicer z vidika celovitosti sanacije, ustreznega zmanjšanja možnosti ponovnega nastanka pomanjkljivosti in stroškovne ugodnosti. Pri tem je potrebno izhajati iz določb, ki jih glede izgleda objekta določa prostorski akt, predpis o varovanju kulturne dediščine ter iz stanja in izgleda okoliških objektov in območja.
(2) Pri določanju nevzdrževanih objektov in določitvi nabora vzdrževalnih del se poleg meril, določenih v tem odloku, upošteva tudi načelo sorazmernosti med težo predvidenega posega in javno koristjo, ki se s predvidenimi deli zasleduje. Pri tehtanju sorazmernosti mora komisija upoštevati vse pozitivne in negativne strani predvidenih posegov in z njimi povezane javne koristi na eni strani ter pravice in interese lastnika objekta na drugi strani.
(3) Lastniku objekta se lahko naložijo samo tista vzdrževalna dela, ki so potrebna, da se izboljša izgled tistih delov objekta, ki so vidni z javnih površin.
III. DOLOČITEV NEVZDRŽEVANIH OBJEKTOV IN VZDRŽEVALNIH DEL
4. člen
(komisija za določitev nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih del)
(1) Župan imenuje komisijo za določitev nevzdrževanih objektov in potrebnih vzdrževalnih del (v nadaljnjem besedilu: komisija), v kateri morajo sodelovati najmanj naslednji strokovnjaki:
- strokovnjak s področja arhitekture s pooblastilom pooblaščenega arhitekta,
- strokovnjak s področja gradbeništva s pooblastilom pooblaščenega inženirja,
- strokovnjak s področja prostorskega načrtovanja s pooblastilom prostorskega načrtovalca,
- sodni cenilec s področja investicij in finančne presoje na področju gradbeništva,
- predstavnik občinske uprave,
- predstavnik krajevno pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.
(2) Komisija deluje na podlagi poslovnika, ki ga sprejme na svoji prvi seji in ki ga potrdi župan.
5. člen
(priprava odloka)
(1) Komisija na podlagi meril, določenih v tem odloku, pripravi predlog odloka o določitvi nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih del na njih.
(2) Poleg predloga odloka komisija izdela tudi zaključno poročilo, v katerem za vsak objekt posebej obrazloži in utemelji določitev objekta za nevzdrževanega ter predlagan nabor vzdrževalnih del. Če komisija ugotovi, da na objektu obstajajo takšne pomanjkljivosti, ki jih ne bo možno odpraviti samo z vzdrževalnimi deli, temveč bi bila za to potrebna rekonstrukcija objekta ali celo njegova odstranitev, to v zaključnem poročilu posebej izpostavi.
(3) Komisija posreduje osnutek odloka in zaključno poročilo županu.
6. člen
(vsebina predloga odloka o določitvi nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih del na njih)
Predlog odloka o vzdrževanju objektov vsebuje:
- objekt oziroma območje, na katerem stoji nevzdrževan objekt z navedbo parcelne številke oziroma parcelnih številk in katastrske občine, na kateri stoji objekt,
- nabor oziroma vrsto vzdrževalnih del, s katerimi naj se odpravi pomanjkljivosti nevzdrževanih objektov,
- določitev predvidenih stroškov vzdrževalnih del,
- navedbo objektov, pri katerih je bila potrebna rekonstrukcija ali odstranitev del.
7. člen
(javna razgrnitev in javna obravnava predloga odloka o določitvi nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih del na njih)
(1) Župan z javnim naznanilom na krajevno običajen način in v svetovnem spletu javnost obvesti o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga odloka o vzdrževanju objektov. Obenem se javno razgrne in obravnava se tudi zaključno poročilo komisije.
(2) Javno naznanilo mora biti objavljeno vsaj sedem dni pred javno razgrnitvijo, vsebovati pa mora navedbo:
1. kraja in časa javne razgrnitve ter spletnega naslova, na katerem je dostopen predlog odloka z zaključnim poročilom,
2. kraja in časa njune javne obravnave in
3. načina dajanja mnenj in pripomb javnosti ter roka za njihovo posredovanje.
(3) Poleg sestavin iz prejšnjega odstavka mora javno naznanilo vsebovati tudi opozorilo, da bo na podlagi sprejetega odloka o vzdrževanju objektov možno za nevzdrževane objekte odrediti prisilno vzdrževanje po predpisih o graditvi objektov.
(4) Lastnike nevzdrževanih objektov se o javni razgrnitvi in javni obravnavi obvesti pisno.
(5) Javna razgrnitev mora trajati vsaj 15 dni, v tem času pa mora biti zagotovljena tudi javna obravnava.
(6) V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge.
(7) Občina preuči pripombe in predloge javnosti in do njih zavzame stališče, ki ga objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Lastnike nevzdrževanih objektov mora občina pisno seznaniti s svojimi stališči glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve in javne obravnave.
(8) Po končani javni obravnavi občina na podlagi stališč iz prejšnjega odstavka pripravi usklajen predlog odloka in ga posreduje v sprejem v občinski svet. Po sprejemu se odlok objavi v uradnem glasilu.
IV. IZVEDBA VZDRŽEVALNIH DEL
8. člen
(sofinanciranje obnove objektov)
(1) Občina po objavi odloka o vzdrževanju objektov izvede javni razpis za sofinanciranje obnove objektov.
(2) Kolikor lastniki nevzdrževanih objektov v roku, ki je določen v javnem razpisu za sofinanciranje obnove objektov občine, ne prijavijo sodelovanja in omogočilo izvedbe vzdrževalnih del, lahko občina na podlagi predpisov o graditvi objektov z odločbo odredi prisilno izvedbo vzdrževalnih del.
9. člen
(prisilna izvedba vzdrževalnih del)
(1) Če lastnik nevzdrževanega objekta v roku, določenem z odločbo, ne izvede predpisanih vzdrževalnih del, se opravi izvršba za nedenarno obveznost po drugih osebah v skladu s predpisi o splošnem upravnem postopku.
(2) Če občina za izvršbo iz prejšnjega odstavka tega člena sama založi sredstva za izvedbo vzdrževalnih del, pridobi na objektu, na katerem so se izvedla vzdrževalna dela, zakonito hipoteko v višini stroškov izvedbe vzdrževalnih del.
(3) Če pri izvedbi del, odrejenih z odločbo občine na podlagi neodvisnih strokovnih ocen ugotovi, da ugotovljenih pomanjkljivosti na objektu ni možno odpraviti samo z vzdrževalnimi deli, lahko občina izda novo odločbo, v kateri odredi rekonstrukcijo objekta, če pa se ugotovi, da je objekt v takšnem stanju, da pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti niti z rekonstrukcijo, lahko občina odredi odstranitev objekta. Če lastnik objekta, ki ga je potrebno rekonstruirati ali odstraniti, v roku, določenem v odločbi, ne zaprosi za izdajo gradbenega dovoljenja in objekta ne rekonstruira oziroma odstrani, se opravi izvršba za nedenarno obveznost s prisilitvijo.
(4) Če je lastnik nevzdrževanega objekta prejel odločbo o prisilni izvedbi vzdrževalnih del in ta objekt uporablja za bivanje, ter ima na tem naslovu stalno bivališče več kot dve leti, lahko poda pritožbo na odločbo, s sklicevanjem na svoje socialne razmere. O upravičenosti pritožbe odloča Komisija za socialne zadeve v roku 30 dni od prejema pravočasno vložene pritožbe.
IV. KONČNA DOLOČBA
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 3201-28/2010
Pivka, dne 23. junija 2010
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti