Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

3025. Odlok o zaključem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2009, stran 8174.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB, Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 - odločba US), 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in vse sledeče spremembe) in 45. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 26. redni seji dne 21. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o zaključem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2009, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Slovenska Bistrica so v letu 2009 realizirani v naslednjih zneskih:
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|Konto |   |Opis                  |   Zaključni|
|   |   |                    |   račun 2009|
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|   |A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |        |
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|   |I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  |   22.454.705|
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|   |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |   17.769.740|
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|70  |   |DAVČNI PRIHODKI            |   15.781.376|
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|700  |   |Davki na dohodek in dobiček      |   12.944.148|
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|703  |   |Davki na premoženje          |   1.712.684|
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|704  |   |Domači davki na blago in storitve   |   1.124.544|
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|71  |   |NEDAVČNI PRIHODKI           |   1.988.364|
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|710  |   |Udeležba na dobičku in dohodki od   |    512.105|
|   |   |premoženja               |        |
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|711  |   |Takse in pristojbine          |     12.451|
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|712  |   |Globe in druge denarne kazni      |     37.573|
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|713  |   |Prihodki od prodaje blaga in storitev |     55.931|
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|714  |   |Drugi nedavčni prihodki        |   1.370.305|
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|72  |   |KAPITALSKI PRIHODKI          |    349.014|
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|720  |   |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |     12.674|
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|722  |   |Prihodki od prodaje zemljišč in    |    336.340|
|   |   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |        |
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|73  |   |PREJETE DONACIJE            |       0|
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|730  |   |Prejete donacije iz domačih virov   |       0|
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|74  |   |TRANSFERNI PRIHODKI          |   4.327.996|
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|740  |   |Transferni prihodki iz drugih     |   4.327.996|
|   |   |javnofinančnih institucij       |        |
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|78  |   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |     7.956|
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|787  |   |Prejeta sredstva od drugih evropskih  |     7.956|
|   |   |institucij               |        |
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|   |II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)    |   26.114.827|
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|40  |   |TEKOČI ODHODKI             |   5.297.213|
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|400  |   |Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   1.107.263|
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|401  |   |Prispevki delodajalcev za socialno   |    180.384|
|   |   |varnost                |        |
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|402  |   |Izdatki za blago in storitve      |   3.123.468|
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|403  |   |Plačila domačih obresti        |    341.210|
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|409  |   |Rezerve                |    544.888|
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|41  |   |TEKOČI TRANSFERI            |   7.604.789|
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|410  |   |Subvencije               |    131.973|
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|411  |   |Transferi posameznikom in       |   4.099.497|
|   |   |gospodinjstvom             |        |
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|412  |   |Transferi neprofitnim organizacijam in |    649.623|
|   |   |ustanovam               |        |
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|413  |   |Drugi tekoči domači transferi     |   2.723.695|
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|42  |   |INVESTICIJSKI ODHODKI         |   11.598.315|
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|420  |   |Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |   11.598.315|
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|43  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |   1.614.510|
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|431  |   |Investicijski transferi pravnim in   |    731.413|
|   |   |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |        |
|   |   |uporabniki               |        |
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|432  |   |Investicijski transferi proračunskim  |    883.097|
|   |   |uporabnikom              |        |
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|   |III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.|   –3.660.122|
|   |   |– II.)                 |        |
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|   |B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |        |
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|75  |IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |       0|
|   |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|   |   |(750+751+752)             |        |
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|750  |   |Prejeta vračila danih posojil     |        |
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|44  |V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |   |DELEŽEV (440+441+442)         |        |
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|440  |   |Dana posojila             |        |
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|441  |   |Povečanje kapitalskih deležev in naložb|        |
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|   |VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |       0|
|   |   |SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV. – V.)  |        |
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|   |C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|50  |VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)         |   4.000.000|
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|500  |   |Domače zadolževanje          |   4.000.000|
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|55  |VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551)       |    517.993|
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|550  |   |Odplačila domačega dolga        |    517.993|
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|   |IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  |    –178.115|
|   |   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |        |
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|   |X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   3.482.007|
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|   |XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)     |   3.660.122|
+------+------+---------------------------------------+---------------+
|   |XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC    |    390.846|
|   |   |PRETEKLEGA LETA            |        |
+------+------+---------------------------------------+---------------+
Priloge k odloku so bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, ki so izkazani v splošnem delu zaključnega računa.
Sestavni del odloka je tudi posebni del zaključnega računa, sestavljen iz finančnih načrtov proračunskih uporabnikov po posameznih področjih uporabe. Priloga so tudi obrazložitve splošnega in posebnega dela, katerega sestavni del je tudi bilanca stanja z obrazložitvami ter tabelarični prikaz prerazporeditev pravic porabe za vse neposredne proračunske uporabnike.
3. člen
Sredstva in poraba sredstev stalne proračunske rezerve za leto 2009 so dosežena v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+------------+
|1.  |Prihodki                 |   215.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|2.  |Odhodki                  |   227.729|
+------+------------------------------------------+------------+
|3.  |Ostanek sredstev preteklega leta     |   12.729|
+------+------------------------------------------+------------+
|4.  |Ostanek sredstev rezerv konec leta    |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-5/2010-26/4
Slovenska Bistrica, dne 21. junija 2010
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti