Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

2974. Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice, stran 8077.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 112/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08 in 109/09), 21., 29., 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08 in 79/09), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO in 127/06 - ZJZP), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 - popr. in 76/08 - ZIKS-1C, 108/09 in 109/09 - odl. US), 3. in 10. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 32/08 in 99/08) ter 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 26. redni seji dne 14. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice
1. člen
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 53/09) se besedilo prvega člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta odlok določa način izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja:
1. zbiranje komunalnih odpadkov,
2. prevoz komunalnih odpadkov,
3. obdelava mešanih komunalnih odpadkov in
4. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
(2) Gospodarske javne službe iz prvega odstavka tega člena se izvajajo na območju celotne občine in je njihova uporaba obvezna.
(3) Javne službe iz prvega odstavka tega člena (v nadaljevanju: javna služba) zagotavlja Občina Brežice na območju celotne občine, v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in tem odlokom, in sicer gospodarski javni službi v zbiranje komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov v obliki koncesionirane gospodarske javne službe, obvezne gospodarske javne službe obdelava mešanih komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov pa v obliki javnega podjetja CeROD, center za ravnanje z odpadki, d.o.o., javno podjetje, Novo mesto.«
2. člen
Besedilo drugega odstavka 2. člena se spremeni tako, da glasi:
»(2) Ta odlok je tudi koncesijski akt za obvezni gospodarski javni službi zbiranje komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Brežice, s katerim so določeni predmet in pogoji za oddajo koncesije za izvajanje javnih služb zbiranja komunalnih odpadkov in prevoza komunalnih odpadkov ter ureja druga vprašanja v zvezi s koncesijo za izvajanje javnih služb.«
3. člen
Besedilo drugega odstavka 7. člena se spremeni tako, da se za besedo »določeno« dodata besedi »Medobčinski inšpektorat -«.
Besedilo tretje alineje petega odstavka 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»- vodi kataster in pripravlja programe in poročila in poslovne načrte javne službe, izda potrdila ali strokovnih ocen v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi,«.
4. člen
Besedilo drugega odstavka 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Izvajalec javne službe je fizična ali pravna oseba, ki ji je na podlagi določb tega odloka podeljeno izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb iz prvega odstavka prvega člena tega odloka.«
V 9. členu se dodajo novi tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
»(3) Izvajalec je dolžan zagotoviti vodenje evidenc, pripravo programov, poročil, poslovnih načrtov in poročil o izvajanju javne službe in oblikovanju cen v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi. Na zahtevo občine mora v roku osem dni od prejema poziva občini brezplačno posredovati podatke iz evidenc, ki jih je dolžan voditi, predložiti mora tudi poročila o stanju, opravljenih in potrebnih delih, potrebnih investicijah in organizacijskih ukrepih ter kvaliteti izvajanja javne službe.
(4) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena je izvajalec dolžan vsako leto pripraviti predlog letnega programa za javno službo za prihodnje leto in ga skupaj s poročilom o poslovanju in izvajanju javne službe, najkasneje do 31. 3. vsakega tekočega leta predložiti pristojnemu organu. Letni program sprejme občinski svet. Izvajalec mora v rokih, določenih v podzakonskih predpisih, izdelati in dostaviti tudi druge dokumente oziroma evidence (npr. poslovni načrt).
(5) Program izvajanja javne službe vsebuje predvsem:
- obseg predvidenih investicij in investicijskega vzdrževanja z natančno navedbo posameznih objektov in naprav, stroškovno oceno, cenikom in pričakovanimi rezultati na področju ravnanja z odpadki,
- obseg predvidenega rednega izvajanja javne službe s stroškovno oceno in cenikom,
- ukrepe za doseganje okoljskih ciljev, skladno z zakonodajo,
- obseg in stroški zamenjave uničene in poškodovane opreme ter naprav,
- izpolnjevanju obveznosti,
- oddaji poslov podizvajalcem,
- škodnih dogodkih,
- spremenjenih pogojih izvajanja javne službe,
- koriščenju zavarovanj in
- vseh ostalih okoliščinah, ki lahko neposredno ali bistveno vplivajo na izvajanje javne službe pogodbe.
(6) Najkasneje v roku devetih mesecev po pričetku izvajanja javne službe po tem odloku mora izvajalec pripraviti in pristojnemu organu predložiti predlog dolgoročnega plana javne službe za obdobje naslednjih petih let. Kasnejše predloge dolgoročnih planov je izvajalec dolžen pripravljati vsako peto leto, za obdobje naslednjih petih let. Dolgoročni plan, kot tudi njegove morebitne spremembe, sprejema občinski svet.
(7) Izvajalec javne službe mora imeti ves čas izvajanja javne službe v najemu vso potrebno infrastrukturo - objekte in naprave, nepremičnine in premičnine za izvajanje dejavnosti v okviru javne službe, in sicer tako obstoječo, kot tisto, pridobljeno ali obnovljeno v času trajanja izvajanja javne službe, ki so v lasti občine, zanjo skleniti zavarovalne pogodbe s klavzulo, da je pogodba sklenjena v korist Občine Brežice in plačevati najemnino.«
5. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da glasi:
»(1) Javna služba zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov po tem odloku obsega storitve zbiranja, obdelave in prevoza komunalnih odpadkov, ki jih njihovi imetniki v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi prepuščajo izvajalcu javne službe, in sicer:
1. storitve prevzemanja komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, zbiralnicah in zbirnih centrih, vključno s prevozom komunalnih odpadkov do zbirnega centra,
2. storitve obdelave v skladu s predpisom, ki ureja naloge, ki se izvajajo v okviru gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, vključno z razvrščanjem, sortiranjem in tehtanjem odpadkov, s katerimi se spreminja lastnosti odpadkov z namenom zmanjšanja prostornine ali teže odpadkov pred njihovim odlaganjem, z namenom zmanjšanja biološko razgradljivih snovi v odpadkih, z namenom zmanjšanja nevarnih lastnosti, lažjega ravnanja z njimi ali povečanja možnosti za njihovo predelavo;
3. storitve predhodnega skladiščenja komunalnih odpadkov zaradi oddaje odpadkov v nadaljnjo obdelavo ali za odlaganje na regijsko odlagališče za nenevarne odpadke,
4. storitve ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami in frakcijami, ki se morajo zbirati ločeno, kot jih določajo zakon in podzakonski predpisi,
5. prevoz v obdelavo oziroma na regijsko odlagališče.
(2) Storitve iz prejšnjega odstavka so v okviru opravljanja javne službe kot javne dobrine zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji.
(3) Podrobnejša vsebina storitev javne službe iz prvega odstavka tega člena se za posamezno koledarsko leto določi z Letnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Brežice (v nadaljevanju: letni program).«
6. člen
V šesti alineji prvega odstavka 13. člena se pika nadomesti z vejico.
V prvem odstavku 13. člena se za šesto alinejo doda sedma alineja, ki se glasi:
- nagrobne sveče in druge vrste odpadkov, ki jih je v skladu s podzakonskimi predpisi v okviru izvajanja javne službe potrebno zbirati ločeno.«
7. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Biološko razgradljivi odpadki (biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad, ki so v skladu s podzakonskim predpisom predmet javne službe), se morajo zbirati ločeno od drugih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov in od mešanih komunalnih odpadkov. Prevzemno mesto je isto kot za mešane komunalne odpadke.
(2) Za biološko razgradljive odpadke je potrebno zagotoviti ločeno zbiranje in prevzemanje pri povzročiteljih odpadkov v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki.
(3) Izvajalec javne službe spodbuja povzročitelje odpadkov, da lastne biološko razgradljive odpadke kompostirajo in mora zagotoviti obveščanje povzročiteljev odpadkov iz gospodinjstev.
(4) Izvajalec je dolžan voditi evidence, pripravljati načrte in poročila v skladu s tem odlokom in podzakonskim predpisom, ki ureja ravnanje s to vrsto odpadkov.
(5) Izvajalec javne službe mora zagotoviti:
- da se na območjih, kjer je organizirano ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov, ti odpadki zbirajo v predpisanih zabojnikih ali posodah in prevažajo z vozili, opremljenimi za prevoz biološko razgradljivih odpadkov, tako da se odpadki ne izpuščajo v okolje in da ne povzročajo emisije vonjav,
- prevzemanje biološko razgradljivih odpadkov skladno z letnim programom zbiranja,
- čiščenje in razkuževanje predpisanih zabojnikov in posod za zbiranje ter vozil, s katerimi zagotavlja prevažanje biološko razgradljivih odpadkov,
- izvajanje drugih nalog, ki jih določajo podzakonski predpisi o ravnanju s to vrsto odpadkov.
(6) Če povzročitelj odpadkov odlaga v posodo za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov nepravilno ločene odpadke, ki jih ni mogoče predati v končno oskrbo, izvajalec takih odpadkov na dan odvoza tovrstnih odpadkov ne prevzame, temveč jih prevzame na dan odvoza mešanih odpadkov. Pri tem povzročitelj odpadkov izvajalcu plača strošek prihoda (zbiranje in odvoz), dodatni strošek zbiranja in odvoza ter predpisano dajatev za odlaganje odpadkov, ob prevzemu na dan odvoza ostankov odpadkov. Izvajalec to ugotovitev posreduje prekrškovnemu organu.«
8. člen
Določba četrtega odstavka 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih pri individualnih stanovanjskih objektih na območju Občine Brežice na vsakih štirinajst dni. Frekvenca in čas prevzema posameznih vrst odpadkov se določi v letnem programu. Prevzem mešanih komunalnih odpadkov pri stanovanjskih blokih in objektih z velikim številom porabnikov se lahko izvaja pogosteje.«
9. člen
V prvem odstavku 36. člena besedilo se črta beseda »(koncesionar)«.
10. člen
V 38. členu se beseda »koncesionar« nadomesti z besedo »izvajalec«.
11. člen
Besedilo 39. člena se črta.
12. člen
V prvi alineji prvega odstavka 43. člena se črta beseda »(smetarina)«.
13. člen
Drugi odstavek 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec javne službe mora, razen če zakon ali podzakonski predpis določa drugače, pred predložitvijo predlagane nove cene v potrditev občinskemu svetu pridobiti predhodno soglasje pristojnega ministrstva k predlagani ceni.«
14. člen
Naslov poglavja IX se spremeni tako, da se glasi: »IX. KONCESIJSKI AKT ZA OBVEZNI GOSPODARSKI JAVNI SLUŽBI ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV IN PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV NA OBMOČJU OBČINE BREŽICE«
15. člen
Besedilo 49. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Gospodarski javni službi zbiranje komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov se izvajata kot obvezni lokalni gospodarski javni službi na območju celotne Občine Brežice.
(2) Predmet koncesije je opravljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Brežice ter izvajanje drugih storitev, potrebnih za nemoteno opravljanje javnih služb, ki obsega naloge, določene v zakonu o varstvu okolja in podzakonskih predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki, v okoljskih strategijah in določbami v tem odloku.
(3) Koncedent je Občina Brežice.
(4) Koncedent bo podelil eno koncesijo, in sicer skupno za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov in prevoza komunalnih odpadkov.
(5) Uporabniki storitev javne službe so vse pravne osebe in fizične osebe, ki imajo na območju Občine Brežice poslovalnico ali sedež oziroma stalno ali začasno prebivališče in pri katerih nastajajo komunalni odpadki in njim podobni odpadki iz trgovine, industrije in javnega sektorja, vključno z ločeno zbranimi frakcijami.
(6) Storitve, ki so predmet javne službe, so kot javne dobrine zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji. Uporaba storitev javne službe je za uporabnike obvezna.
(7) Uporabniki storitev javne službe so koncesionarju dolžni plačevati stroške izvajanja storitev po ceni, ki se oblikuje v skladu z določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in skladno z določili koncesijske pogodbe.«
16. člen
V prvem odstavku 51. člena se črta številka »5« in se nadomesti s številko »3«.
17. člen
V 53. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Koncesionar je dolžan ves čas od začetka do prenehanja trajanja koncesijskega razmerja in tudi v času morebitnega izvajanja javne službe do pridobitve novega koncesionarja imeti v najemu vso potrebno infrastrukturo - objekte in naprave, nepremičnine in premičnine za izvajanje dejavnosti v okviru te koncesije, in sicer tako obstoječo, kot tisto, pridobljeno ali obnovljeno v času trajanja koncesijskega razmerja, v lasti koncedenta, zanjo skleniti zavarovalne pogodbe s klavzulo, da je pogodba sklenjena v korist Občine Brežice in plačevati najemnino.«
18. člen
Črta se določba druge alineje drugega odstavka 54. člena.
19. člen
Druga alineja 57. člena se črta.
20. člen
V dvanajsti alineji prvega odstavka 61. člena se na koncu besedila doda besedilo: »ter da predloži poslovni načrt;«.
21. člen
Črta se določba 62. člena.
22. člen
Črtajo se določbe tretje, četrte in šeste alineje tretjega odstavka 65. člena.
23. člen
Besedilo 93. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za ugotovljeno prvo kršitev, predpisano v določbah 91. in 92. člena, prekrškovni organ kršitelju lahko izreče opozorilo.«
24. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2009
Brežice, dne 14. junija 2010
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti