Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

Št. 229/2010 Ob-4437/10 , Stran 1787
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, tel. 03/89-84-300, faks 03/89-84-333. 2. Predmet javne dražbe bodo naslednje nepremičnine: kmetijsko zemljišče – gozd grajska planina parc. št. 68/1 – gozd, v izmeri 48,1694ha, vpisano v ZKV 57, k.o. Skorno pri Šoštanju. Izklicna cena znaša 224. 550,00 EUR. 3. Nepremičnina, ki bo predmet javne dražbe je kmetijsko zemljišče, gozd z imenom »grajska planina«, ki se razteza levo od lokalne ceste Florjan – Bele Vode in meri po katastrskih podatkih 48,1694 ha. Na nepremičnini obstaja predkupna pravica v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03-UPB1), 4. Pogoji javne dražbe: dražitelji morajo najkasneje eno uro pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo na javni dražbi in predložiti: a) potrdilo o vplačani varščini v višini 10% od izklicne cene nepremičnine, ki jo dražijo, b) podatke o osebnem oziroma transakcijskem računu za primer vrnitve varščine, c) fotokopijo osebnega dokumenta (velja za fizične osebe), d) davčno številko oziroma ID številko za DDV, e) pisno overjeno pooblastilo za zastopanje, v primeru, da je za zastopanje na dražbi pooblaščena druga pravna ali fizična oseba. 5. Vsak dražitelj mora plačati varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo bo dražil, na podračun EZR Občine Šoštanj, št. 01326-0100018560, s pripisom »za javno dražbo«. Plačana varščina se bo uspelemu dražitelju vračunala v kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, pa vrnila brez obresti v roku osmih dneh po končani dražbi. 6. V primeru, da se bo na ponudbo za odkup nepremičnine parc. št. 68/1, k.o. Skorno pri Šoštanju, v času njene objave na oglasni deski UE Velenje priglasil kateri izmed predkupnih upravičencev, navedenih v 23. členu ZKZ, bo varščina brezobrestno vrnjena tudi najugodnejšemu dražitelju, in sicer v roku 3 dni od pravnomočnosti odločbe o odobritvi pravnega posla. 7. Uspeli dražitelj ali predkupni upravičenec je dolžan v roku 8 dni po pravnomočni odločbi o odobritvi pravnega posla skleniti pogodbo o prodaji nepremičnine in poleg dosežene cene za nepremičnino plačati tudi pripadajoči davek na promet nepremičnin, ter druge stroške kot so overitve, takse in stroški povezane z vpisom v zemljiško knjigo. V primeru, da se kupec, ki je na dražbi uspel, v 8 dneh od poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od nakupa odstopil, pri čemer varščina zapade v korist Občine Šoštanj. 8. Kupnina za nepremičnino bo morala biti poravnana v roku 30 dni od podpisa pogodbe. Izročitev nepremičnine in zemljiškoknjižnega dovolila za vpis lastništva se opravi po plačilu celotne kupnine. 9. Nakup nepremičnine se opravi po načelu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije se ne upoštevajo. 10. Pravila javne dražbe: a) Dražbo vodi komisija, imenovana s sklepom župana, dražba je ustna. b) Draži lahko tisti, ki je najmanj eno uro pred javno dražbo predložil vsa zahtevana dokazila iz 4. točke. c) Dražitelji lahko višajo ceno nepremičnine za večkratnik zneska 1.000,00 EUR. d) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. e) Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. f) Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana po izklicni ceni. g) Dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. h) Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. Morebitne ugovore reši komisija takoj. i) Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – odl. US in 100/09). j) Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati osebe, navedene v drugem odstavku 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – odl. US in 100/09). 11. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku oziroma lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti varščino brez obresti. 12. Javna dražba bo opravljena v sredo, dne 4. 8. 2010 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj. 13. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo na Upravi Občine Šoštanj, vsak delovni dan, med 10. in 12. uro, na tel. 03/89-84-300. Ogled nepremičnine in druge dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti