Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

3046. Popravek Sklepa o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za vzhodni del območja obrtne cone Krmelj, stran 8214.

Popravek
V Sklepu o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za vzhodni del območja obrtne cone Krmelj, objavljenem v Uradnem listu RS št. 78/09, dne 5. 10. 2009, se:
- 3. člen (območje OPPN) spremeni tako, da se pravilno glasi:
»Območje OPPN obravnava v celoti oziroma del zemljišča parcel št. 955/1, 957/4, 957/7, 957/8, 957/11, 957/12, 957/13, 957/14, vse k.o. Goveji Dol, površine cca. 9.400 m².«
- 6. člen (nosilci urejanja prostora) spremeni tako, da se pravilno glasi:
»Koordinator postopka priprave OPPN je pristojni občinski organ za urejanje prostora, to je Oddelek za okolje in prostor Občine Sevnica.
Nosilci urejanja prostora, ki morajo izdati smernice k osnutku in mnenja k dopolnjenemu predlogu OPPN:
- RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
- RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami - Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
- RS, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje;
- Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, Stanetova 6, 3000 Celje;
- Zavod za gozdove Slovenije, OE Brežice, Ulica bratov Milavcev 61, 8250 Brežice;
- Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje;
- Telekom Slovenije d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana;
- Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica;
- KS Krmelj, Krmelj 52, 8296 Krmelj;
- JP Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica.
Če smernice posameznih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora izdelovalec OPPN kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
V primeru, da se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobi v istem postopku.
V postopku priprave OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
- Pobudnik OPPN: Miran Zupan s.p., Krmelj 2b, 8296 Krmelj;
- Pripravljalec OPPN: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica;
- Izdelovalec OPPN: Demida d.o.o., Log 50, 8294 Boštanj;
- Investitorja OPPN: Miran Zupan s.p., Krmelj 2b, 8296 Krmelj in Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.«
- 7. člen (obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN) se spremeni tako, da se pravilno glasi:
»Izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta, geodetskega posnetka, idejnih zasnov in strokovnih gradiv, ki jih bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora, bosta financirala Miran Zupan s.p., Krmelj 2b, 8296 Krmelj in Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.«
Št. 3505-0003/2009
Sevnica, dne 1. julija 2010
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti