Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

3014. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Rečica ob Savinji, stran 8155.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08 - ZLS-O in 79/09) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 32. redni seji dne 30. 6. 2010 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Rečica ob Savinji
1. člen
Spremeni se četrti odstavek 17. člena: za besedo »sveta« se doda »in podžupana«, črta pa se besedilo »in vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti«.
2. člen
V 21. členu se v drugem stavku prvega odstavka za besedo »večino« doda beseda »opredeljenih«. V drugem odstavku se črta prvi stavek.
3. člen
Za petim odstavkom 22. člena se doda šesti odstavek, ki glasi:
»Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. Župan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu člana občinskega sveta v roku osmih dni od prejema pisne odstopne izjave«.
4. člen
Za četrtim odstavkom 37. člena se doda peti odstavek, ki glasi:
»Če župan odstopi, mu preneha mandat, ko o svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno komisijo«.
5. člen
V 42. členu se v zadnjem stavku tretjega odstavka, v prvem stavku četrtega odstavka in v petem odstavku, beseda »predlog« zamenja z besedo »osnutek«.
6. člen
Prvi odstavek 43. člena se spremeni in glasi:
»Osnutek poročila, ki ga je sprejel nadzorni odbor, se pošlje najpozneje v roku 8 dni po sprejemu nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku petnajst dni od prejema osnutka poročila nadzornemu odboru odgovoriti na posamezne navedbe (odzivno poročilo). Nadzorni odbor mora, na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nadzorovanega organa, pripraviti poročilo s priporočili in predlogi, v petnajstih dneh. Poročilo je dokončni akt nadzornega odbora«.
7. člen
Prvi odstavek 44. člena se spremeni in se glasi:
»Poročilo o nadzoru ima obvezne sestavine, ki jih določi minister, pristojen za lokalno samoupravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance«.
Črtajo se določbe drugega, tretjega, četrtega, petega, šestega, sedmega, osmega, devetega in desetega odstavka 44. člena. Doda se, sedaj drugi odstavek, ki glasi:
»Nadzorni odbor v ugotovitvenem delu poročila ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja z občinskimi javnimi sredstvi ter učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev«.
8. člen
V 48. členu se črta zadnji odstavek.
9. člen
V 83. členu se črta šesta alineja.
10. člen
Ostale določbe Statuta Občine Rečica ob Savinji ostanejo nespremenjene.
11. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0009/2010-7
Rečica ob Savinji, dne 30. junija 2010
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti