Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

Št. 410-199/2010 Ob-4408/10 , Stran 1783
I. Predmet javnega razpisa: Občina Medvode (v nadaljevanju: občina), razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2010, v okvirni višini 100.000 EUR po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/06 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/06. II. Okvirna višina razpisanih sredstev Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! III. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sredstev Do sredstev so upravičeni: (1) za ukrep 1. in 2. točke poglavja II.: – nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju občine in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev); (2) za ukrep iz 3. točke poglavja II.: – društva in združenja, – registrirani izvajalci. (3) za sredstva 4. točke poglavja III.: – nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Medvode. IV. Ukrepi 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo – Ukrep 1 Okvirna višina razpisanih sredstev je 70.000 EUR (PP 4.4.1.1). Cilji ukrepa: – zmanjšanje proizvodnih stroškov, – izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, – izboljšanje kakovosti, – ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in izboljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali. Predmet podpore: a) Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo: – naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo (sušilne naprave, puhalniki in razmetalniki); – nakup kmetijske mehanizacije in opreme (specialna mehanizacija – samohodne kosilnice, traktorji do 48 kW, samonakladalne prikolice za seno, obračalniki, zgrabljalniki, cepilci za drva, samohodne freze); – naložbe v posodobitev hlevov (boksi za teleta z napajalniki); – prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov vključno s kostanji; – nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov vključno s pripadajočo opremo; Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki. b) Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov: – naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi; Omejitve Podpore se ne dodelijo za: – davke, razne takse in režijske stroške, – stroške zavarovanja, – stroške za refinanciranje obresti, – za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, – investicije povezane z namakanjem in drenažiranjem kmetijskih zemljišč, – nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč, – nakup enoletnih rastlin, – investicije v naložbe trgovine, – investicije, ki se izvajajo izven območja občine, – investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU in – nakup proizvodnih pravic. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2010 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ali posestni list, ki ni starejši od 3 mesecev, – mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba; v primeru, da je investicija večja od 50.000 EUR je potrebno predložiti poslovni načrt, – ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi, – v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov: ustrezno prostorsko dokumentacijo, – v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba. Pogoji za dodelitev sredstev: – vlagatelj mora predložiti popolno vlogo, – investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev, – vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva, – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah, – kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa, – na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije, – nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin. Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje: – 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali – 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali – 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali – 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK 1221) ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240, 1180) ali – 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu (GERK 1190) ali – 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali – 8 ha gozdov ali – 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali – 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321). V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih. Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, – najvišja stopnja pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov investicije na območjih z omejenimi dejavniki oziroma do 40% upravičenih stroškov za ostala območja, – najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v obdobju treh proračunskih let. Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 EUR, najvišji znesek pa 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto, oziroma 10.000 EUR v primeru pomoči za nakup traktorja do 48 kW. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je investicija finančno upravičena, – ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti, – ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije, – prednost imajo upravičenci, ki v zadnjih treh letih niso prejeli državnih pomoči s strani Občine Medvode za področje kmetijstva. 2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu – Ukrep 7 Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 20.000 EUR (PP 4.4.1.1). Predmet podpore: – stroški izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja programov usposabljanja, – stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti kot je to rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje, – stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih prostorov, simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca, – stroški publikacij kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji. Omejitve Podpore se ne dodelijo: – za že izvedene aktivnosti, – za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje, – za stroške svetovanja, ki so financirane v okviru javne svetovalne službe. K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo: – mnenje pristojne strokovne službe, da ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva, – finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev. Upravičenci: – društva in združenja, – registrirani izvajalci. Pogoji za pridobitev sredstev: – finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi dokazili (kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči idr.), – pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju, – če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, – pomoč se dodeli do 100% upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem, – pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali je vsebina vloge ustreza namenu ukrepa. 3. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah Okvirna višina razpisanih sredstev je 10.000 EUR (PP 4.4.1.1). Cilj ukrepa Povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na kmetijah. Predmet podpore Predmet podpore so naložbe za sledeče vrste namenov: – predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa, medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov); – neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah; – turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja športnih rekvizitov, oddajanje površin za piknike); Omejitve Podpore se ne dodelijo za: – davke, razne takse in režijske stroške, – stroške zavarovanja, – stroške za refinanciranje obresti, – za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, – investicije, ki se izvajajo izven območja občine, – investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU in – nakup proizvodnih pravic. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna institucija; – ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo; – pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja; – mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti, – fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti. Pogoji za dodelitev sredstev: – vlagatelj mora predložiti popolno vlogo, – investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev, – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah, – upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, – dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji. Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, – najvišja stopnja pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov, Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 500 EUR, najvišji znesek pa 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto. Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v kateremkoli obdobju treh proračunskih let. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je investicija finančno upravičena, – ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije, – prednost imajo upravičenci, ki v zadnjih treh letih niso prejeli državnih pomoči s strani Občine Medvode za področje kmetijstva. V. Vsebina vloge Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje: – prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Medvode v letu 2010«, – obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom. Prijavni obrazec lahko zainteresirani dobijo v razpisanem roku v Oddelku za proračun in finance Občine Medvode ali na sedežu Kmetijsko svetovalne službe ali na spletnem mestu www.medvode.si. VI. Obravnavanje vlog Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Medvode. Strokovna komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov: – zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2010, – zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih sredstev v proračunu. O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Kolikor prejemnik iz neupravičenih razlogov odstopi od pogodbe, ni upravičen do državnih pomoči iz občinskega proračuna naslednjih pet let. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo: – dokazila o plačilu obveznosti (originalni računi, situacije), – poročilo o opravljenem delu. Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun Občine Medvode za leto 2010. VII. Rok za prijavo na javni razpis Vloge morajo biti oddane najkasneje do vključno 20. 8. 2010, do 12 ure, oziroma mora biti najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Prepozne, nedovoljene ali nepopolne vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem posebej obveščeni. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključenem razpisu. VIII. Mesto oddaje vloge Vlogo je potrebno posredovati na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Kmetijstvo«. Vloge sprejemamo tudi ob uradnih delovnih dnevih, oziroma v času uradnih ur na Občini Medvode, Oddelek za proračun in finance oziroma v tajništvu občine. Kontaktne osebe: – Občina Medvode, Oddelek za proračun in finance, Cesta komandanta Staneta 12 (tel. 361-95-18 – Sanja Malej ali po e-pošti: malej@medvode.si), – Kmetijska svetovalna služba (tel. 361-82-86 –Mojca Lovšin in Primož Ločniškar ali po e-pošti: kss.medvode@lj.kgzs.si). Informacije o razpisu so objavljene na spletnih straneh Občine Medvode, www.medvode.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti