Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

2971. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice, stran 8072.

Na podlagi 15. in 16. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 - uradno prečiščeno besedilo, 57/08 - ZLDUVCP, 58/09 in 36/10), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08 in 79/09), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 - popr. in 76/08 - ZIKS-1C, 108/09 in 109/09 - odl. US), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 26. redni seji dne 14. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
1. člen
S tem odlokom se na območju Občine Brežice določi prometna ureditev, ureditev mirujočega prometa in omejitve in prepovedi v prometu.
2. člen
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
- dostava je opravljanje prevoznih storitev fizičnih, pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov;
- dovolilnica je potrdilo na podlagi izdane odločbe v upravnem postopku, s katero pristojni organ odloči o pravici uporabe parkirnega prostora;
- parkirna ura je naprava ali predmet za označitev časa prihoda oziroma začetka parkiranja v območju plačevanja parkirnine;
- parkirnina je občinska taksa za parkiranje na javnih površinah, določenih s tem odlokom;
- parkirni listek je obrazec za označitev časa, za katerega se plača parkirnina in hkrati potrdilo o tem, da je bila parkirnina plačana na predpisan način;
- parkirna površina je s prometno signalizacijo označen del vozišča občinske ceste, namenjen parkiranju vozil, ali posebej urejena javna površina izven vozišča občinske ceste, namenjena parkiranju vozil ali posebej zgrajen objekt, namenjen parkiranju vozil;
- parkirni prostor je del javne parkirne površine, namenjen parkiranju enega vozila;
- parkomat je naprava za izdajanje parkirnih listkov;
- parkirna karta je dovolilnica, ki jo v skladu z zakonom, ki ureja varnost cestnega prometa in podzakonskim predpisom, izda za to pristojni upravni organ;
- stanovanjska enota je prostor ali skupina prostorov, namenjenih za trajno bivanje, ki tvorijo funkcionalno celoto, praviloma z enim vhodom, ki je vknjižena kot stanovanjski objekt ali etažna lastnina v zemljiški knjigi oziroma je evidentirana kot del stavbe s svojo identifikacijsko številko v katastru stavb in registru stanovanj.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določajo zakoni in podzakonski predpisi s področja javnih cest, cestnih prevozov, varnosti cestnega prometa in gradnje objektov.
3. člen
(1) Pristojni organ za izvajanje tega odloka je, če ni z odlokom ali zakonom drugače določeno, organ občinske uprave, stvarno pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljevanju: pristojni organ).
(2) Organ, pristojen za inšpekcijski nadzor in organ za odločanje o kršitvah določb tega odloka je, če ni z zakonom ali podzakonskim predpisom ali odlokom drugače določeno, Medobčinski inšpektorat - Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (v nadaljevanju: prekrškovni organ).
(3) Pristojni organ in prekrškovni organ lahko pri opravljanju nadzora izdajata odločbe ter odrejata druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
4. člen
Skozi vsa naselja v Občini Brežice je hitrost prometa vozil omejena na 50 km/h, razen na državnih cestah, ki potekajo skozi naselja in je z odločbo ustreznega organa omejena drugače in tam, kjer je zaradi posebnih pogojev, izdana s strani občinskega organa ustrezna odločba, ki narekuje postavitev prometnih znakov z nižjo omejitveno hitrostjo ter na območjih omejene hitrosti in na območjih umirjenega prometa.
5. člen
(1) Območje omejene hitrosti se zaradi prometno-tehničnih elementov, gostote prometa pešcev ter predvsem njihove varnosti določi:
a) v mestu Brežice na:
- Cesti prvih borcev LZ 026011 med Černelčevo cesto LZ 026051 in ulico Pod obzidjem LZ 026101,
- ulici Pod obzidjem LZ 026101 od križišča s Kržičnikovo cesto LK 027181 do križišča s Hrastinsko potjo LK 027111,
- odseku Levstikove in Jurčičeve ulice JP528701 od ulice Ceste prvih borcev LZ026011 do Šolske ulice LK 027081,
- Šolski ulici LK 027081 od križišča s Kettejevo ulico JP 528711 do križišča z Jurčičevo ulico LK 027082.
b) v naselju Artiče na:
- lokalni cesti LC 024472 od križišča z državno cesto RIII 676 do stavbe Artiče 49,
- javni poti JP 526221 od cerkve do stavbe Artiče 54i.
c) v naselju Bizeljsko na javni poti JP 528084 mimo OŠ od križišča z državno cesto RI 219 do LC 024351 Bizeljsko-Bizeljska vas.
č) v naselju Čatež ob Savi na:
- Odseku Rimske ceste LZ 026401 od Zagrebške ceste LZ 026402 pri hišni številki 18 do Rimske ceste hišna številka 76 in do Rimske ceste hišna številka 10,
- Odseku Čateške ulica LK 027711 od Rimske ceste LZ 026401 do Čateške ulice hišna številka 25.
d) v naselju Črešnjice na:
- lokalni cesti LC 024011 od hišne številke 7 do hišne številke 20,
- lokalni cesti LC 191141 od hišne številke 41 do križišča z LC 024011.
e) v naselju Globoko na lokalni cesti LC 024531 (Globoko-Blatno-Pišece) od državne ceste RIII 676 do stavbe Globoko 8B (v dolžini 200 m).
f) v naselju Kapele na lokalni cesti LC 024271 (Kapele-Dobova) od križišča z državno cesto R3-676 do konca območja igrišča pri Podružnični osnovni šoli Kapele (v dolžini 150 m).
g) v naselju Pišece na lokalni cesti LC 024531 (Globoko-Blatno-Pišece) od stavbe Pišece 40 do stavbe Pišece 27.
h) v naselju Velika Dolina na lokalni cesti LC 024192 (Velika Dolina-Brezje-Ponikve) od križišča z lokalno cesto LC 024181 do križišča z javno potjo JP 529251.
(2) Na območju omejene hitrosti se hitrost omeji na 30 km/h.
(3) Na mestih, kjer je hitrost omejena na 30 km/h, se lahko namestijo fizične ovire za umirjanje prometa.
6. člen
(1) Območje umirjenega prometa se določi:
- v mestu Brežice na odseku Levstikove ulice JP 528691 med Jurčičevo ulico JP 528701 in Šolsko ulico LK 027081,
- v naselju Artiče na javni poti JP 526221 (Artiče-šola-vas-Umek) od križišča JP 526221 in lokalne ceste LC 024472 v dolžini 170 m in
- v naselju Dobova na krajevni cesti LK 027562 (pot k osnovni šoli).
(2) Na območju umirjenega prometa je hitrost omejena na 10 km/h.
(3) Območje umirjenega prometa je, razen v naselju Artiče, lahko varovano s premičnimi ali nepremičnimi fizičnimi zaporami, ki preprečujejo vožnjo vozil.
(4) Premične fizične zapore so lahko povezane v sistem, ki omogoča elektronsko upravljanje. V tem primeru upravičenec do prevoza pri pristojnem organu pridobi elektronsko kartico za upravljanje premičnih zapor na območjih umirjenega prometa.
7. člen
V mestu Brežice se hitrost omeji na 40 km/h na naslednjih ulicah:
- Bizeljski cesti LZ 026041 od križišča z Ulico Stare pravde JP 528681 do križišča s Cesto prvih borcev LZ 026011,
- Trgu izgnancev LZ 026011 od Černelčeve ceste LZ 026051 do križišča s JP 528741 (Prosvetni dom Brežice),
- ulici Pod obzidjem LZ 026101 od križišča s Černelčevo cesto LZ 026051 do križišča s Kržičnikovo cesto LK 027181,
- Černelčevi cesti LZ 026051 od križišča s Trgom izgnancev LZ 026011 do križišča z Maistrovo ulico LZ 026091,
- odseku Černelčeve ceste LK 027061 od Černelčeve ceste LZ 026051 do Pleteršnikove ulice LZ 026051,
- odseku Jurčičeve ulice LK 027082 od Šolske ulice LK 027081 do Bizeljske ceste LZ 026041,
- odseku Jurčičeve ulice LK 027083 od Jurčičeve ulice LK 027082 do ulice Pod obzidjem LZ 026101,
- odseku Kržičnikove ceste LK 027181 med ulico Pod obzidjem LZ 026101 in Cesto prvih borcev LZ 026011,
- odseku Kržičnikove ceste JP 528702 med ulico Pod obzidjem LZ 026101 in Šolsko ulico LK 027081,
- Ulici stare pravde JP 528681 do Ceste prvih borcev LZ 026011.
8. člen
(1) Občinske javne ceste v mestu Brežice, na katerih je dovoljen le lokalni promet, so:
- odsek Ulice stare pravde JP 528681 od hišne številke 28 do hišne številke 1 in do Ceste prvih borcev 2,
- odsek Ulice stare pravde JP 528681 od Kržičnikove ulice 1 do Ceste prvih borcev 42,
- Lenartova in Čolnarska pot skupaj - LZ 026071,
- Dalmatinova ulica LK 027011,
- odsek Prečne poti JP 528871 od križišča z ulico Pešpot JP 528881 do križišča z Lenartovo potjo LZ 026071.
(2) Občinske javne ceste v naselju Skopice, na katerih je dovoljen le lokalni promet so:
- javna pot za vasjo JP 524301 od LC 024031 do JP 524351 oziroma cesta za vasjo med hišnimi številkami Dolenje Skopice 9d in 17,
- javna pot za vasjo JP 524351 od JP 524301 do LC 024032 oziroma cesta za vasjo med hišnimi številkami Gorenje Skopice 3 do 51.
9. člen
(1) Prometne znake na javnih prometnih površinah sme postavljati le pooblaščen vzdrževalec javne prometne površine po potrjeni skici ureditve prometa.
(2) Postavitev, dopolnitev, sprememba ali odstranitev prometne signalizacije in talnih označb se opravi na osnovi odločbe pristojnega organa.
10. člen
(1) Promet koles in koles s pomožnim motorjem v naseljih je smiselno izenačen z ostalim prometom vozil. Na površinah, namenjenih pešcem je dovoljena vožnja otrok z otroškimi kolesi v spremstvu odraslih pešcev, ki zagotavljajo njihovo varnost in varnost ostalih pešcev.
(2) Na mestih, kjer je za promet koles in koles s pomožnim motorjem urejena kolesarska steza oziroma kolesarski pas, je vožnja z njimi dovoljena le po površini kolesarske steze oziroma kolesarskega pasu.
(3) Na javnih površinah, namenjenih pešcem ni dovoljena nikakršna dejavnost, ki bi kakorkoli ovirala nemoteno gibanje pešcev.
(4) Občinski organ določi prostore v naseljih, kjer je dovoljeno parkirati kolesa in kolesa s pomožnim motorjem ter način njihove ureditve.
11. člen
(1) Enosmerno urejen promet v mestu Brežice poteka po:
- Bizeljski cesti LZ 026041 od križišča z Ulico stare pravde JP 528681 do križišča s Cesto prvih borcev LZ 026011 v smeri proti Cesti prvih borcev,
- Cesti prvih borcev LZ 026011 od hišne številke 20 (pri občini) do hišne številke 48 (sodišče) v smeri proti severu oziroma Trgu izgnancev (do križišča s Černelčevo cesto LZ026051),
- Cesti prvih borcev LZ 026011 od hišne številke 18 (občina) do hišne številke 1 (pri gradu) v smeri proti jugu (do križišča z ulico Pod obzidjem LZ 026101),
- Kržičnikovi ulici LK 027181 od Ceste prvih borcev LZ 026011 do križišča z Ulico stare pravde JP 528681 v smeri proti Ulici stare pravde,
- Jurčičevi ulici JP 528701 od križišča z Levstikovo ulico JP 528691 do križišča s Kržičnikovo ulico JP 528702 v smeri proti Kržičnikovi,
- odseku Ulice stare pravde JP 528681, južno od križišča z Bizeljsko cesto LZ 026041 do križišča s Cesto prvih borcev LZ 026011, v smeri proti Cesti prvih borcev.
(2) Enosmerno urejen promet v naselju Bizeljsko poteka po:
- javni poti JP 528084 mimo OŠ od križišča LC024351 Bizeljsko-Bizeljska vas do državne cesto RI 219 v smeri državne ceste.
12. člen
(1) Javne površine se smejo praviloma uporabljati samo za promet. Za potrebe dostave blaga fizičnim ali pravnim osebam se uporabljajo funkcionalne površine ob stavbah.
(2) Na prometnih površinah, kjer bi bil pri opravljanju dostave onemogočen promet mimo dostavnega vozila ali dostavljenega blaga, se dostava ne sme izvajati, razen če je zato izdana ustrezna odločba občinskega organa o uporabi javne prometne površine (enkratna uporaba, uporaba v določenih terminih, letni sezoni ipd.), v kateri se določijo tudi posebni pogoji uporabe (primerna označba s prometnimi znaki, ureditev obvoza itd.).
(3) Če pri izvedbi dostave pride do onesnaženja javne površine, jo mora dostavljalec ali prejemnik dostavljenega blaga mora uporabnik takoj po odstranitvi blaga temeljito očistiti in na njej vzpostaviti prejšnje stanje, sicer na njegove stroške to odredi pristojni organ.
13. člen
Na Cesti prvih borcev od številke 20 do številke 48 je prepovedan promet za avtobuse, dovoljena je le vožnja lokalnega avtobusa.
14. člen
(1) Vožnja s priklopniki in tovornimi vozili, katerih skupna masa presega 7,5 ton je na območju mesta Brežice prepovedana na občinskih javnih cestah, ki so navedene v 5., 6., 7. in 8. členu tega odloka, na LC 024011 in LC 024012 (Črešnjice proti Drnovem) ter na LC 191141 na relaciji Hrastje-Črešnjice.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je promet tem vozilom dovoljen za dostavo zdravil in živil, vozilom, s katerimi se opravlja storitvena dejavnost na območju mesta, vozilom, s katerimi se opravljajo občinske in državne gospodarske javne službe in vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav.
15. člen
(1) Javne parkirne površine so:
- parkirne površine, na katerih ni uvedeno plačilo parkirnine;
- parkirne površine, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine.
(2) Parkiranje na javnih parkirnih površinah je dovoljeno le pod pogoji, določenimi s tem odlokom in zakonom.
(3) Parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil in avtobusov je dovoljeno le na površinah, ki so določene za parkiranje teh vozil in označene s predpisano prometno signalizacijo.
(4) Dovoljeni čas parkiranja, način parkiranja in obveznost plačila parkirnine na javnih prometnih površinah mora biti označeno s predpisano prometno signalizacijo.
16. člen
(1) Parkirne površine v mestu Brežice, na katerih ni uvedeno plačilo parkirnine so:
- posebej urejena parkirišča izven vozišč javnih cest, ki so označena s predpisano prometno signalizacijo;
- parkirišča na voziščih javnih cest in drugih javnih površinah, označena s predpisano prometno signalizacijo;
- parkirna mesta, ki so namenjena invalidom;
- začasno urejena parkirišča kot posebej urejena parkirišča izven vozišč javnih cest.
(2) Parkirne površine morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo.
17. člen
(1) Parkirne površine, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine so parkirni prostori na celotni Cesti prvih borcev, razen parkirnih prostorov, označenih za parkiranje invalidov in označenih rezerviranih parkirnih prostorov.
(2) Na javnih parkirnih površinah, kjer je uvedeno plačilo parkirnine oziroma takse, je parkiranje dovoljeno v obsegu za katerega je plačana taksa ali izdana dovolilnica ali parkirna karta. Zavezanec za plačilo takse je uporabnik javne parkirne površine.
(3) Vrsta in način parkiranja, dovoljeni čas parkiranja, obveza plačila in višina takse za parkiranje so razvidni iz prometne signalizacije.
18. člen
Kjer je s predpisano prometno signalizacijo določeno, da se plačuje parkirnina, mora voznik:
- plačati parkirnino za ves čas parkiranja in parkirni listek, iz katerega je razvidna upravičenost parkirati, namestiti na vidnem mestu v vozilu tako, da je dobro viden in povsem čitljiv iz zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo ter vozilo po izteku časa, za katerega je bila plačana parkirnina, odpeljati,
- upravičenost do parkiranja izkazati z veljavno dovolilnico, ki jo je izdal pristojni organ ali s parkirno karto, ki jo mora namestiti na vidnem mestu v vozilu tako, da je dobro vidna in povsem čitljiva iz zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
19. člen
(1) Za začeto prvo uro parkiranja se parkirnina ne plača, za vsake nadaljnje pol ure pa se plača parkirnina v višini 0,50 eura.
(2) Parkirnina se plačuje za vsakih začetih 30 minut parkiranja. Parkirnina se plačuje ob delavnikih od vključno 7.00 ure do vključno 15.00 ure. Ob sobotah, nedeljah, praznikih oziroma dela prostih dneh parkirnine ni.
(3) Parkirnina se plačujejo na parkomatih, s katerimi upravlja pristojni organ.
20. člen
(1) Na javnih parkirnih mestih na površinah v lasti ali v upravljanju Občine Brežice se lahko zaradi izvajanja dejavnosti (parkiranje gostov prenočišč in drugih prenočitvenih dejavnosti, potrebe dostave ali storitvene dejavnosti) pridobi rezervacija na podlagi odločbe pristojnega organa. Upravičenec lahko tako parkirno mesto uporablja le za lastne potrebe oziroma potrebe svoje dejavnosti in za uporabo ne sme pobirati nadomestila ali parkirnine. Na podlagi odločbe, ki jo na vlogo stranke izda pristojni organ in proti plačilu takse, upravičenec prejme dovolilnico za parkiranje na točno določenem parkirnem mestu.
(2) Parkiranje na parkirnih mestih iz prvega odstavka tega člena brez veljavne dovolilnice za parkiranje ni dovoljeno. Dovolilnica za parkiranje iz prvega odstavka tega člena velja samo za parkiranje na parkirnem mestu, za katerega je izdana, za parkiranje na vseh drugih parkirnih površinah, kjer je uvedeno plačilo parkirnine oziroma takse, je parkiranje dovoljeno v obsegu za katerega je plačana taksa.
(3) Na dovolilnici se označi, za katero rezervirano mesto se izdaja in rok njene veljavnosti. Dovolilnica se izda z veljavnostjo za čas, za katerega je plačana taksa iz petega odstavka tega člena. Dovolilnica mora biti v parkiranem vozilu nameščena na vidnem mestu tako, da je dobro vidna in povsem čitljiva iz zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(4) Površine iz prvega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo. Stroške postavitve, vzdrževanja, premestitve, odstranitve in morebitne druge stroške prometne signalizacije ali drugih ukrepov krije upravičenec.
(5) Ob izdaji dovolilnice iz prvega odstavka tega člena se plača mesečna taksa v višini 40 eurov za vsako posamezno parkirno mesto. Če se dovolilnica izdaja za krajši čas, se taksa sorazmerno zmanjša.
21. člen
(1) Na parkirnih prostorih, za uporabo katerih je določeno plačilo takse, lahko parkirajo vozila stanovalcev, če so označena z veljavno parkirno dovolilnico, ki mora biti nameščena v parkiranem vozilu tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(2) Parkirno dovolilnico izda pristojni organ na podlagi vloge za tekoče koledarsko leto. Parkirno dovolilnico lahko za lastno vozilo dobi prosilec, ki ima stalno bivališče na območju, na katerem se plačuje parkirnina in ki ne poseduje lastnega parkirnega prostora ali garaže. Izda se lahko le ena parkirna dovolilnica na stanovanjsko enoto.
(3) Na dovolilnici se označi rok njene veljavnosti. Dovolilnica se izda z veljavnostjo za čas, za katerega je plačana taksa iz četrtega odstavka tega člena.
(4) Ob izdaji parkirne dovolilnice upravičenec krije stroške izdelave dovolilnice.
22. člen
(1) V mestu Brežice je na Cesti prvih borcev izven območja vozišča, ob izpolnitvi zahtev prometne varnosti in varstva kulturne dediščine, za spremljajočo dejavnost mogoče postaviti začasne objekte - tipske gostinske terase v skupni površini do največ 50 m2, ki morajo biti oddaljeni od roba vozišča najmanj 0,5 m.
(2) Lokacije, na katerih je možna postavitev objektov iz prvega odstavka tega člena, videz in drugi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati objekti, se določijo v skladu z IDEJNO ZASNOVO UMESTITEV ZAČASNIH OBJEKTOV - SEZONSKI GOSTINSKI VRTOVI, ki jo je izdelal Region d.o.o, Cesta prvih borcev 11, Brežice, št. projekta 2685/ID-10, Brežice, februar 2010.
(3) Objekti iz prvega odstavka tega člena morajo biti izdelani iz lahke kovinske konstrukcije antracitno sive barve RAL 7016 ali grafitno sive barve RAL 7024, z minimalnim številom nosilcev strešne konstrukcije, ograjeni z ograjo iz enakega materiala in z vertikalnimi polnili. Nadkritje mora biti platneno in svetlih pastelnih barv, barvno prilagojeno in usklajeno s fasado obstoječe stavbe in brez sponzorskih reklam. Nadkritje teras je lahko:
- v obliki simetrične dvokapnice s platneno streho naklona od 15 do 30 stopinj, sleme strehe mora biti vzporedno z objektom, maksimalna višina slemena je 4 m od kote cestišča, kota kapi na strani pločnika je minimalno 2,5 m,
- v obliki enokapne platnene strehe, naklona od 15 do 30 stopinj, sleme strehe je vzporedno z objektom, kota kapi na strani cestišča je minimalno 2,5 m,
- v obliki platnenega senčnika.
(4) Stranice objektov iz prvega odstavka tega člena morajo biti v celoti odprte in ni dovoljeno kakršnokoli zapiranje s strani, ne glede na to, ali je izvedeno s prosojnim materialom, rastlinami, platnom oziroma v kakšni drugi izvedbi ali na kakršenkoli drugačen način.
(5) Površine se oddajo v najem v skladu z Odlokom o javnih cestah in drugih javnih površinah. Najnižje ponujeno nadomestilo ne sme biti manj kot 4 eure mesečno za vsak začeti m2 površine.
23. člen
(1) Na pločnikih je mogoče postaviti objekte za oglaševanje v skladu z odlokom o oglaševanju, ter stojala, mize, stole, cvetlična korita in podobne premične predmete, če ostaja prosta površina pločnika 1,5 m in postavitev ne ovira prometa.
(2) Postavitev iz prvega odstavka tega člena ne sme presegati meje objekta, ob katerem je postavljena.
(3) Lokacije, na katerih je možna postavitev iz prvega odstavka tega člena, videz in drugi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati objekti, se določijo v skladu z IDEJNO ZASNOVO UMESTITEV ZAČASNIH OBJEKTOV - SEZONSKI GOSTINSKI VRTOVI, izdelal Region d.o.o, Cesta prvih borcev 11, Brežice, št. projekta 2685/ID-10, Brežice, februar 2010.
(4) Taksa za uporabo površine za namene iz prvega odstavka tega člena znaša 4 eure mesečno za vsak začeti m2 površine. Če postavitev traja krajši čas, se taksa sorazmerno zmanjša.
24. člen
(1) Za postavitve iz 22. in 23. člena tega odloka je potrebno pridobiti dovoljenja oziroma soglasja po Odloku o javnih cestah in drugih javnih površinah v Občini Brežice, skleniti pogodbe in plačati nadomestila in takse v skladu s predpisi.
(2) Imetniki postavitev so dolžni skrbeti za čistočo in urejen videz javne površine znotraj gostinske terase ali znotraj druge postavitve ali ob njej ter za čiščenje snega (zimska služba) znotraj postavitve in v neposredni bližini postavitve.
(3) Imetniki postavitev so dolžni kriti vso škodo, ki v zvezi s postavitvijo ali zaradi postavitve ali zaradi opustitev obveznosti iz tega odloka nastane na površini Občine Brežice ali tretjim osebam.
(4) Imetniki postavitev iz 22. in 23. člena so zaradi izvedbe gradbenih in vzdrževalnih del ali iz drugih utemeljenih razlogov na poziv pristojnega organa postavitve dolžni odstraniti v roku, ki je naveden v pozivu in ne sme biti krajši kot tri dni.
(5) Za čas, ko je postavitev odstranjena na podlagi poziva iz četrtega odstavka tega člena, so imetniki upravičeni do vračila sorazmernega dela takse ali nadomestila.
25. člen
(1) Z globo v znesku 200 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
- na javnih površinah, namenjenih pešcem opravlja dejavnost, ki bi kakorkoli ovirala nemoteno gibanje pešcev (tretji odstavek 10. člena),
- ne poskrbi za čistočo in urejen videz javne površine znotraj gostinske terase ali znotraj druge postavitve ali ob njej ter za čiščenje snega (zimska služba) znotraj postavitve in v neposredni bližini postavitve (drugi odstavek 24. člena),
- na poziv organa v določenem roku ne odstrani postavitve (četrti odstavek 24. člena),
- za obstoječe postavitve ne pridobi dovoljenj ali jih ne odstrani v roku iz prvega odstavka 28. člena tega odloka.
(2) Z globo v znesku 100 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo v znesku 100 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
26. člen
Z globo v znesku 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če:
- na območjih, kjer je za promet koles in koles s pomožnim motorjem urejena kolesarska steza oziroma kolesarski pas, s kolesom ali kolesom s pomožnim motorjem ne vozi po površini kolesarske steze oziroma kolesarskega pasu (drugi odstavek 10. člena),
- opravlja dostavo, ustavi vozilo ali razloži blago v nasprotju z določbo 12. člena,
- opravlja dostavo v nasprotju z določbo drugega odstavka 12. člena,
- po opravljeni dostavi ne očisti javne površine (tretji odstavek 12. člena),
- ne mestih, kjer je s predpisano prometno signalizacijo določeno, da se plačuje parkirnina, ne plača parkirnine za ves čas parkiranja ali parkirnega listka iz katerega je razvidna upravičenost parkirati, ne namesti na vidnem mestu v vozilu tako, da je dobro viden in povsem čitljiv iz zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo ali vozila po izteku časa, za katerega je bila plačana parkirnina, ne odpelje ali upravičenosti za parkiranje ne izkaže z veljavno dovolilnico ali parkirno karto, nameščeno na vidnem mestu v vozilu tako, da je dobro videna in povsem čitljiva iz zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo (18. člen),
- parkira na rezerviranem parkirnem mestu v nasprotju z določbo 20. člena.
27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odredba o usmeritvi in omejitvi prometa na območju dela mesta Brežice (Uradni list SRS, št. 34/88 in Uradni list RS, št. 67/94 in 57/96) in Odredba o določitvi parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 8/92).
28. člen
(1) Obstoječe postavitve iz 22. in 23. člena tega odloka morajo pridobiti ustrezna dovoljenja v roku 60 dni od uveljavitve tega odloka ali pa jih je v enakem roku potrebno odstraniti.
(2) Postavitev prometne signalizacije skladno s tem odlokom mora biti izvedena najkasneje v roku enega leta od uveljavitve tega odloka.
(3) Določba 22. člena tega odloka se začne uporabljati 1. januarja 2011.
29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-16/2010
Brežice, dne 14. junija 2010
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti