Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

3011. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško za Občino Radeče, stran 8154.

Na podlagi petega odstavka 61. člena in sedmega odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08) ter 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 - UPB1) je Občinski svet Občine Radeče na 24. redni seji dne 28. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško za Občino Radeče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošne določbe)
S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do 1990 za Občino Radeče (Uradni list RS, št. 80/01) spremeni in dopolni Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško za Občino Radeče (Uradni list RS, št. 80/01, v nadaljevanju: SDPUP).
2. člen
(vsebina)
Spremembe in dopolnitve Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško za Občino Radeče (v nadaljevanju: SDSDPUP) vsebujejo odlok, besedilo in priloge z naslednjo vsebino:
(A) Odlok o SDSDPUP
(B) Besedilo
(C) Priloge
- Sklep o začetku priprave SDSDPUP
- Odločba MOP
- Izvleček iz planskega akta
- Povzetek za javnost
- Obrazložitev in utemeljitev SDSDPUP
- Strokovne podlage
- Smernice za načrtovanje
- Mnenja nosilcev urejanja prostora
- Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi SDSDPUP
(D) Dokazila
- dokazilo o registraciji podjetja
- potrdilo pooblaščenega prostorskega načrtovalca.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(meja območja)
(1) Območje SDPUP ostane nespremenjeno. SDSDPUP se nanašajo na parc. št. 199/12 k.o. Radeče, ki je znotraj šolskega kompleksa.
(2) Območje urejanja s SDSDPUP je veliko cca 0,2 ha.
4. člen
(skupno vplivno območje)
Skupno vplivno območje obsega parc. št.: 199/12 k.o. Radeče.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
V drugi alineji drugega odstavka 12. člena odloka o SDPUP se za besedami »nadomestni objekti« doda novo besedilo »(odstranitve objektov in nova gradnja)«.
6. člen
V 23. členu SDPUP se pod podnaslovom Streha, fasada, na koncu teksta prve alineje doda nov stavek, ki se glasi: »V urbanem središču Radeč se na parc. št. 199/2 k.o. Radeče dovoljuje izvedba ravne strehe.«
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
(vpogled v SDSDPUP)
SDSDPUP je na vpogled pri pristojni občinski službi Občine Radeče.
8. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem SDSDPUP opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
9. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-2/2010
Radeče, dne 1. julija 2010
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti