Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

3008. Odlok o izvajanju socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Podčetrtek, stran 8148.

Na podlagi drugega odstavka 43. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - UPB2, 23/07 popr., 41/07 popr.) ter na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06, 92/06, 5/07 in 75/09) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 30. redni seji dne 23. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o izvajanju socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Podčetrtek
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa način in obliko izvajanja socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu, upravičence do socialne oskrbe, obseg in vrste storitev ter merila za določitev cene storitev ter oprostitve plačil.
2. člen
Pomoč družini na domu, ki se izvaja v obliki socialne oskrbe na domu, je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati ali negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali nimajo možnosti zanju. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerim se upravičencem za določen čas nadomesti potreba po institucionalnem varstvu.
II. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
3. člen
Javno službo za storitev Pomoč družini na domu lahko izvajajo pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje po Zakonu o socialnem varstvu in Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.
Pomoč družini na domu v skladu s predpisi Zakona o socialnem varstvu organizira in izvaja izvajalec, ki mu je bila podeljena koncesija za opravljanje javne službe Pomoč družini na domu.
Pomoč družini na domu lahko na podlagi ponudbe pod enakimi razpisnimi pogoji za podelitev koncesije in na podlagi neposredne pogodbe o izvajanju izvaja tudi javni zavod, ki je registriran za izvajanje te storitve.
4. člen
Občinski svet s koncesijskim aktom določi vrsto in obseg storitev, za katere se objavi javni razpis za podelitev koncesije.
Koncesija se podeli na javnem razpisu.
Koncesijo za opravljanje javne službe Pomoč družini na domu podeli na podlagi zakonodaje s področja socialnega varstva in predloga komisije občinska uprava. Občina sklene z izbranim izvajalcem storitve Pomoč družini na domu ustrezno koncesijsko pogodbo, s katero se določijo pogoji, vsebina, način in obseg izvajanja storitve ter medsebojne obveznosti in pravice.
III. UPRAVIČENCI
5. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Podčetrtek, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci:
- osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,
- osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
- druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
- kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
- hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
IV. OBSEG IN VRSTA STORITVE
6. člen
Postopek za uveljavljanje pravice do storitev na domu se začne na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika. Center za socialno delo lahko začne postopek po uradni dolžnosti, če izve za okoliščine, iz katerih izhaja utemeljen razlog, zaradi katerega je potrebno določeni osebi nuditi storitev.
Storitev Pomoč družini na domu obsega v skladu s Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev dva dela:
Prvi del storitve predstavlja ugotavljanje upravičenosti do storitve, pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju, plačilu in načinu opravljanja storitve in traja povprečno 8 ur.
Drugi del zajema neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca po dogovorjenih vsebinah in v dogovorjenem obsegu in traja do 4 ure dnevno oziroma do 20 ur tedensko.
Obseg, cena in vrsta storitve se določita s pisnim dogovorom med upravičencem ali njegovim zakonitim zastopnikom in izvajalcem javne službe, ki se obnavlja vsake tri mesece.
7. člen
Socialna oskrba družini na domu se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega:
- gospodinjsko pomoč, kamor sodijo: prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora,
- pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodijo: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov,
- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
V. DOLOČANJE CENE IN PLAČILA STORITVE
8. člen
Cena storitve socialne oskrbe na domu se oblikuje na način, ki ga določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in jo predlaga izvajalec storitve. K ceni ali revalorizaciji cene storitve si mora izvajalec pridobiti soglasje občinskega sveta pred začetkom opravljanja storitve.
Osnova za plačilo je cena storitve socialne oskrbe na domu. Storitve se zaračunava po dejansko opravljenih efektivnih urah.
Uskladitev cen se glede na letne rasti elementov na podlagi 2. točke 40. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev opravi enkrat letno, praviloma v februarju.
9. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačevati stroške izvajanja storitve v višini veljavne cene storitve, zmanjšane za subvencijo občine, ki v skladu s predpisano metodologijo za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev znaša najmanj 50% celotnih stroškov storitve. Občinski svet lahko s sklepom določi višji odstotek subvencije k ceni storitve.
Zavezanci za plačilo so poleg upravičenca fizične osebe, ki jih do upravičenca veže preživninska obveznost in druga pravna ali fizična oseba, ki jo k plačilu stroškov oskrbe za upravičenca zavezuje izvršljiv pravni naslov ali pravni posel.
VI. OPROSTITVE PLAČILA
10. člen
Upravičenci, ki niso plačilno sposobni, lahko vložijo pri Centru za socialno delo Šmarje pri Jelšah zahtevo za delno ali celotno oprostitev plačila storitve.
O delni ali celotni oprostitvi plačila storitve in o spremembah okoliščin, ki vplivajo na višino oprostitve plačila, odloči center v skladu s predpisi, ki določajo merila za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.
11. člen
V celoti so oproščeni plačila storitve prejemniki trajne denarne socialne pomoči in prejemniki nadomestila za invalidnost po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb.
Plačila storitve je v celoti oproščen tudi vsak upravičenec in zavezanec, ki:
- nima družinskih članov ali drugih zavezancev,
- nima dohodkov ali če njegov ugotovljeni dohodek ne dosega meje socialne varnosti in
- ne prejema dodatka za pomoč in postrežbo ali drugih dodatkov, namenjenih zagotavljanju nege in pomoči druge osebe.
12. člen
Če je upravičenec, ki uveljavlja oprostitev plačila storitve lastnik nepremičnine, se mu z odločbo o oprostitvi plačila prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist občine, pod pogojem, da gre za nepremičnino, na kateri upravičenec nima prijavljenega stalnega prebivališča.
VII. DOKUMENTACIJA
13. člen
Izvajalec javne službe je dolžan voditi osnovno dokumentacijo: osebni karton upravičenca, ki obsega evidence o osebnih podatkih upravičenca, vzpostavljene in vodene v skladu z določili zakona o socialnem varstvu, evidence dogovorov o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitve, dnevnik opravljenih storitev ter podatke o plačilih ali oprostitvah plačil za storitve.
Občina ima pravico vpogleda v vso dokumentacijo iz prejšnjega odstavka.
Izvajalec je dolžan občini na njeno zahtevo posredovati vse podatke potrebne za spremljanje stanja izvajanja javne službe pomoči družini na domu in za načrtovanja njenega razvoja.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem storitve vrši občinska uprava.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0226/2010
Podčetrtek, dne 24. junija 2010
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti