Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

2993. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje vodovoda Čateška in Gabrska Gora, stran 8101.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 8/09 ZPNačrt-A), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08, 79/09), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 36. seji dne 10. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje vodovoda Čateška in Gabrska Gora
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Vodovod Čateška in Gabrska Gora« (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se opredeli gradnja gospodarske javne infrastrukture, določi obračunsko območje, roke gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.
Program opremljanja vsebuje:
- splošni del programa opremljanja,
- prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
- prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
- terminski plan izgradnje,
- podlage za odmero komunalnega prispevka,
- grafično prilogo.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za zgrajeno komunalno opremo, ki ga zavezanec / investitor pred priključitvijo plača občini.
Komunalni prispevek se odmeri:
- na zahtevo zavezanca ob izdaji gradbenega dovoljenja ali kadar upravna enota v zavezančevem imenu poda obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja;
- za obstoječe objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, se komunalni prispevek odmeri zaradi izboljšanja parcele s komunalno opremo ob izvedbi priključkov, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti;
- za obstoječe objekte, ki so že priključeni na vodovod in pred uveljavitvijo tega odloka še niso poravnali komunalnega prispevka ali vsebinsko podobne, na vodovodni priključek vezane dajatve v skladu s pravnimi akti Občine Litija, ki so bili v veljavi ob priključitvi, pa bi to morali storiti, se komunalni prispevek odmeri po tem odloku in po uradni dolžnosti.
Določila tega odloka se uporabljajo samo pri odmeri komunalnega prispevka za vodovodno omrežje, medtem ko se odmera komunalnega prispevka za ostalo komunalno opremo v tem območju opremljanja do sprejema programa opremljanja za območje celotne Občine Litija odmerja po Odloku o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti stavbnega zemljišča in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča v Občini Litija (Uradni list RS, št. 2/96, 71/96, 9/07, 22/08 in 105/08).
4. člen
(podatki o območju opremljanja)
Obračunsko območje programa opremljanja je območje naselij ali delov naselij Čateška Gora, Gabrska Gora, Kržišče pri Čatežu, Okrog, Laze pri Gobniku ter zaselkov Rovine in Kobile, kot je opredeljeno v grafični prilogi k programu opremljanja. To je hkrati tudi območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na načrtovano komunalno infrastrukturo oziroma območje njene uporabe.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. člen
(obstoječa komunalna infrastruktura)
Področje opremljanja pred začetkom gradnje vodovoda ni bilo opremljeno z javnim vodovodnim omrežjem. Uporabniki so svojo vodooskrbo reševali z zasebnimi vodovodi in vodnjaki.
6. člen
(predvidena komunalna oprema)
Na obravnavanem območju urejanja je v izvajanju gradnja novega vodovodnega omrežja. Podrobnosti so navedene v projektu PGD »Vodovod Čateška Gora-Gabrska Gora«.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
7. člen
(obračunsko območje investicije)
Obračunsko območje investicije za vodovodno omrežje je eno samo in obsega celotno območje opremljanja iz 4. člena tega odloka.
8. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo nove komunalne opreme, ki odpadejo na območje znašajo 977.476 EUR po cenah april 2010. Obračunski stroški nove komunalne opreme so znižani za sredstva Občine Litija in znašajo 101.021 EUR za novo komunalno opremo. Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo niso obračunani.
9. člen
(financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izvedbo predvidene komunalne opreme na območju opremljanja zagotavlja Občina Litija v dogovoru z upravljalcem vodovodnega omrežja iz svojega proračuna, delno tudi na račun bodočega plačila komunalnega prispevka s strani zavezancev.
10. člen
(terminski plan)
Terminski plan izvedbe investicije je sledeč:
– pridobitev lastninske in drugih stvarnih   že pridobljeno
pravic na zemljiških parcelah, ki bodo
služile komunalni opremi
– izdelava projektne dokumentacije        že izdelana
– gradnja komunalne opreme               v teku
– tehnični pregled in izdaja uporabnega     v letu 2011.
dovoljenja
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KP(ij) = (A(parcela) x Cp(ij) x Dp) + (K(dejavnost) x A(tlorisna) x Ct(ij) x Dt)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KP(ij) =      znesek dela komunalnega prispevka, ki
          pripada posamezni vrsti komunalne opreme
          na posameznem obračunskem območju
A(parcela) =    površina parcele
Cp(ij) =      obračunski stroški, preračunani na m2
          parcele na obračunskem območju za
          posamezno vrsto komunalne opreme
Dp =        delež parcele pri izračunu komunalnega
          prispevka
Ct(ij) =      obračunski stroški, preračunani na m2
          neto tlorisne površine objekta na
          obračunskem območju za posamezno vrsto
          komunalne opreme
A(tlorisna) =   neto tlorisna površina
Dt =        delež neto tlorisne površine objekta pri
          izračunu komunalnega prispevka
K(dejavnost) =   faktor dejavnosti
i =        posamezna vrsta komunalne opreme
j =        posamezno obračunsko območje.
12. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Merila za odmero komunalnega prispevka so:
- površina stavbnega zemljišča,
- neto tlorisna površina objekta,
- opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
- namembnost objekta in
- izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa:
- da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine Dpi : Dti = 0,3 : 0,7
- da je faktor dejavnosti za vse objekte 1, razen za »druge nestanovanjske stavbe« (oznaka CC-SI: 1271 v klasifikaciji), za katere velja faktor 0,7.
Za določitev parcele objektov se za vse objekte obvezno uporabi 5. člen Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), kjer je navedena formula parcela = stavbišče x 1,5.
13. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicijo v predvideno komunalno infrastrukturo)
Obračunski stroški investicije iz 8. člena odloka preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem območju se razberejo iz tabele:
Tabela: obračunski stroški za vodovodno omrežje
+------------------------+-------------------+-----------------+
|   Infrastruktura   | Cp(ij) (EUR/m2) | Ct(ij) (EUR/m2) |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|    Vodovod     |    6,588    |   9,739   |
+------------------------+-------------------+-----------------+
Navedeni stroški veljajo na datum april 2010 in se jih ob izdaji odločbe ustrezno revalorizira za obdobje od dne začetka veljave odloka do dne izdaje odločbe.
14. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela - ostala nizka gradnja«.
15. člen
(plačilo komunalnega prispevka)
V primeru, da je kdo od zavezancev za plačilo komunalnega prispevka sam prispeval k izgradnji vodovodnega omrežja v območju opremljanja, se mu ob predložitvi ustreznega pisnega dokazila znesek prizna kot plačilo komunalnega prispevka do revalorizirane višine vložka. V primeru, da ta presega obračunan komunalni prispevek se razlike ne vrača, lahko pa investitor preostanek vložka uveljavlja pri drugih investicijah v Občini Litija, kjer bi sicer moral plačati komunalni prispevek.
Z zavezancem, ki je za izvedbo vodovoda prispeval svoje zemljišče za gradnjo vodohrana in črpališča, Občina Litija sklene pogodbo, v kateri je opredeljen zavezančev vložek in način, kako bo ta vložek upoštevan pri odmeri komunalnega prispevka.
Komunalni prispevek se odmeri v 6 enakih mesečnih obrokih, ki morajo biti poravnani pred priključitvijo objekta na vodovod.
Za lastnike objektov v območju opremljanja, ki so že priklopljeni na vodovod in ki so že pred uveljavitvijo tega odloka poravnali komunalni prispevek, priključnino ali podobno na vodovodni priključek vezano dajatev se šteje, da so s tem poravnali vse svoje obveznosti iz naslova plačila komunalnega prispevka.
VI. KONČNE DOLOČBE
16. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Litija.
17. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2010
Litija, dne 10. junija 2010
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti