Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

3043. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo, stran 8208.

Na podlagi 8. in 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo
1. člen
V Uredbi o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo (Uradni list RS, št. 65/09 in 71/09 - popr.) se v 2. členu besedilo »Uredbo 299/2009/ES« nadomesti z besedilom »Uredbo 288/2009/ES«.
2. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Šola, ki želi v določenem obdobju sheme, ki traja od 1. avgusta tekočega leta do 31. julija naslednjega leta, prejemati pomoč iz prve alinee prejšnjega člena, mora do 1. decembra v letu pred letom, v katerem se obdobje sheme začne, na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) vložiti vlogo za odobritev vlagatelja za pomoč za dobavo svežega sadja in zelenjave v šoli (v nadaljnjem besedilu: vloga). V vlogi navede podatek o številu vpisanih učencev v šolskem letu, ko šola vlaga vlogo. Agencija na podlagi podatka o številu vpisanih učencev iz pravočasnih vlog izračuna potrebno skupno vrednost pomoči za Republiko Slovenijo za obdobje, na katero se vloge nanašajo. Podatek o potrebni skupni vrednosti pomoči za Republiko Slovenijo se uporabi za pripravo strategije iz 3. člena te uredbe.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Agencija na podlagi pravočasnih vlog iz prejšnjega odstavka in ob upoštevanju odločbe Evropske komisije o dokončni dodelitvi pomoči Skupnosti državam članicam iz tretjega pododstavka četrtega odstavka 4. člena Uredbe 288/2009/ES ter podatkov o številu vpisanih učencev v obdobju izvajanja sheme iz 7. člena te uredbe najpozneje do 31. oktobra v letu, v katerem se obdobje izvajanja sheme začne, izda šoli odločbo o odobritvi vlagatelja za pomoč za dobavo svežega sadja in zelenjave v šoli (v nadaljnjem besedilu: odločba o odobritvi). V odločbi o odobritvi se šoli določi številko odobritve vlagatelja in najvišjo skupno vrednost pomoči za zadevno obdobje sheme.«.
3. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če skupna vrednost zaprošene pomoči šol, ki se izračuna glede na skupno število vpisanih učencev v obdobju izvajanja sheme iz 7. člena te uredbe, presega dokončno skupno vrednost pomoči za Republiko Slovenijo, ki je določena v odločbi Evropske komisije iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe, agencija določi šolam skupno vrednost pomoči iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe po časovnem vrstnem redu prispelih popolnih vlog do razdelitve vseh sredstev.«.
4. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(vrednost pomoči)
Najvišja skupna vrednost pomoči, ki se šoli določi v odločbi o odobritvi, se izračuna glede na število vpisanih učencev v obdobju izvajanja sheme. Podatek o številu vpisanih učencev v obdobju izvajanja sheme po posameznih šolah pridobi agencija do 30. septembra leta, v katerem se obdobje sheme začne, od ministrstva, pristojnega za šolstvo. Najvišja vrednost pomoči znaša 6 eurov na učenca v obdobju sheme.«.
5. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Razdeljevanje svežega sadja in zelenjave v okviru sheme se izvaja poleg redne šolske prehrane v obliki dodatnega obroka, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja šolsko prehrano, v delu, ki se nanašajo na organizacijo šolske prehrane. Hkrati z vložitvijo vloge šola poda izjavo, da v stroške za dobavo svežega sadja in zelenjave v okviru sheme ne bo zaračunavala stroškov redne prehrane.«.
Na koncu drugega odstavka se doda novi stavek, ki se glasi:
»Glede na razpoložljivost na trgu lahko da šola pri izbiri svežega sadja in zelenjave prednost sezonskemu oziroma lokalno pridelanemu svežemu sadju in zelenjavi oziroma svežemu sadju in zelenjavi iz okolju prijazne pridelave (ekološka in integrirana pridelava).«.
6. člen
V 9. členu se za tretjim odstavkom doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Šoli se priznajo upravičeni stroški, ki so v obdobju sheme nastali v dneh, ko poteka pouk, v skladu s šolskim koledarjem.«.
7. člen
V 10. členu se besedilo »Šole vlagajo zahtevke za pomoč za dobavo svežega sadja in zelenjave v šolah« nadomesti z besedilom »Šola vlaga zahtevke za pomoč za dobavo svežega sadja in zelenjave v šoli«.
8. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zahtevek vsebuje najmanj naslednje podatke:
- naziv šole;
- številko odobritve vlagatelja iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe;
- skupno število vpisanih učencev;
- obdobje izvajanja sheme;
- obdobje razdeljevanja;
- o razdelitvah (razdeljene količine po datumih razdelitve, vrste sadja in zelenjave ter številka plačanega računa);
- o tem, da šola ne more plačanega davka na dodano vrednost uveljavljati kot odbitek vstopnega davka v skladu s predpisi, ki urejajo davek na dodano vrednost, ali če uveljavlja odbitek davka na dodano vrednost z odbitnim deležem, podatek o odbitnem deležu;
- izjavo o zahtevanem znesku finančne pomoči;
- izjavo o zahtevanem znesku za povrnitev stroškov davka na dodano vrednost;
- o izvedenih spremljevalnih izobraževalnih oziroma promocijskih aktivnostih in o izdelavi plakata v skladu s 14. in 15. členom te uredbe.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) K zahtevku je treba priložiti kopijo računov za dobavljeno sveže sadje in zelenjavo, ki sta bila razdeljena v okviru sheme, in potrjen izpisek plačil. Če je plačilo izvršeno preko Uprave Republike Slovenije za javna plačila, mora izpisek plačil potrditi šola z žigom in podpisom, če pa je plačilo izvršeno preko banke, mora biti izpisek plačil potrjen z žigom banke.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Skupna vrednost finančne pomoči šoli ne sme presegati najvišje skupne vrednosti pomoči, ki je določena z odločbo o odobritvi iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe.«.
9. člen
V drugem odstavku 12. člena se pika na koncu stavka nadomesti z vejico in doda se besedilo »vključno z zneskom izplačila stroškov davka na dodano vrednost iz drugega odstavka 9. člena te uredbe.«.
10. člen
Tretji odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Skupni znesek pomoči za posamezno obdobje sheme določi minister.«.
V četrtem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Sredstva sofinanciranja Republike Slovenije se zagotavljajo v okviru finančnega načrta Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.«.
11. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(spremljevalne aktivnosti)
(1) Šola mora v obdobju izvajanja sheme izvesti najmanj eno spremljevalno izobraževalno ali promocijsko aktivnost v skladu s strategijo in o njej poročati agenciji v enem od zahtevkov.
(2) Spremljevalne izobraževalne oziroma promocijske aktivnosti poleg šole izvajajo območni zavodi za zdravstveno varstvo, službe, ki izvajajo naloge javnih služb na področju kmetijstva, ter druge organizacije, v skladu s strategijo.«.
12. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
(hramba dokazil)
(1) Šola mora v obdobju izvajanja sheme ločeno hraniti dokazila o:
- dobavljenih in porabljenih količinah svežega sadja in zelenjave v okviru sheme, pri čemer je dokazilo dobavnica;
- cenah in vrednostih dobavljenega svežega sadja in zelenjave v okviru sheme, pri čemer je dokazilo plačan račun;
- plačilu računov za dobavljeno sveže sadje in zelenjavo v okviru sheme, pri čemer je dokazilo potrjen izpisek plačil v skladu z drugim odstavkom 11. člena te uredbe;
- izvedenih izobraževalnih oziroma promocijskih aktivnostih v okviru sheme.
(2) Dokazila iz prejšnjega odstavka so predmet pregledov na kraju samem v skladu z Uredbo 288/2009/ES. Šola mora hraniti dokazila iz prejšnjega odstavka še najmanj pet let po dnevu pridobitve sredstev, razen dokazila o izvedenih izobraževalnih oziroma promocijskih aktivnostih v okviru sheme, ki jih hrani pet let od zaključka vsakega šolskega leta, v katerem je izvajala shemo.«.
13. člen
V devetem odstavku 17. člena se besedilo »v višini« nadomesti z besedilom »do vrednosti«.
14. člen
Priloge 1, 2 in 3 se nadomestijo z novimi prilogami 1, 2 in 3, ki so kot priloga sestavni del te uredbe.
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2010, razen spremenjenega prvega odstavka 8. člena uredbe, ki se začne uporabljati z dnem uveljavitve te uredbe.
Št. 00715-17/2010
Ljubljana, dne 8. julija 2010
EVA 2010-2311-0134
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti