Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

2954. Pravilnik o potrdilu o uničenju motornega vozila in o izjavi o lokaciji vozila, stran 7987.

Na podlagi tretjega odstavka 198. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 - uradno prečiščeno besedilo, 57/08 - ZLDUVCP, 58/09 in 36/10) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o potrdilu o uničenju motornega vozila in o izjavi o lokaciji vozila
1. člen
Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih vozilih (UL L št. 269 z dne 21. 10. 2000, str. 34), zadnjič spremenjeno s Sklepom Komisije 2010/115/ES z dne 23. februarja 2010 o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih (UL L št. 48 z dne 25. 2. 2010, str. 12) določa obliko in vsebino potrdila o uničenju motornega vozila (v nadaljnjem besedilu: potrdilo o razgradnji vozila) in izjave o lokaciji vozila ter obvezna ravnanja v zvezi z izdajanjem, izpolnjevanjem in hrambo teh potrdil in izjav.
2. člen
(1) Za vozilo po tem pravilniku se šteje motorno vozilo kategorije, za katero se izvajajo storitve javne službe v skladu s predpisom, ki ureja način, predmet in pogoje izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili.
(2) Obveznosti lastnika vozila po tem pravilniku nastopijo ob nastanku katerega od razlogov za odjavo vozila po predpisih, ki urejajo varnost cestnega prometa.
(3) Lastnik motornega vozila mora obrazec potrdila o razgradnji vozila ali izjavo o lokaciji vozila izpolniti in oddati hkrati z vlogo za odjavo motornega vozila iz prometa.
(4) Obrazca potrdila o razgradnji vozila ni treba izpolniti in oddati, če lastnik vozila v drugi državi članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: država članica) pridobi potrdilo o uničenju vozila iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(5) Izjave o lokaciji vozila ni treba izpolniti, če lastnik vozila odjavi motorno vozilo iz prometa zaradi odsvojitve, novi lastnik vozila pa to vozilo istočasno registrira.
3. člen
(1) Oblika in vsebina potrdila o razgradnji vozila sta določeni z obrazcem, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za potrdilo o razgradnji vozila šteje tudi potrdilo o uničenju vozila, ki je bilo izdano v drugi državi članici.
(3) Oblika in vsebina izjave o lokaciji vozila sta določeni z obrazcem, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(1) Obrazce potrdila o razgradnji vozila posreduje ministrstvo, pristojno za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), izvajalcem gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili.
(2) Obrazce izjave o lokaciji vozila posreduje ministrstvo registracijskim organizacijam, ki so pooblaščene za odjavo motornih vozil iz prometa (v nadaljnjem besedilu: registracijska organizacija).
5. člen
(1) Obrazec potrdila o razgradnji vozila izpolnita lastnik vozila in izvajalec gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili v štirih enakih izvodih.
(2) S potrdilom o razgradnji vozila izvajalec gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili jamči lastniku vozila, da je bilo vozilo prevzeto in da je zanj zagotovljena nadaljnja obdelava v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
(3) Ob predaji vozila na prevzemnem mestu izrabljenih motornih vozil prejme lastnik dva izvoda potrdila o razgradnji vozila.
(4) Lastnik vozila zadrži en izvod potrdila o razgradnji vozila, drugega pa skupaj z registrskimi tablicami preda ob odjavi vozila registracijski organizaciji.
(5) Če ima lastnik potrdilo o uničenju vozila iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika, ga skupaj z registrskimi tablicami preda ob odjavi vozila registracijski organizaciji.
6. člen
(1) Izjavo o lokaciji vozila izpolni zadnji lastnik vozila pri registracijski organizaciji v dveh enakih izvodih.
(2) En izvod izjave o lokaciji vozila zadrži lastnik vozila, drugi izvod pa preda ob odjavi vozila registracijski organizaciji.
(3) Če je na obrazcu izjave o lokaciji izpolnjeno polje 3.3. oziroma 3.3.1 (rabljeno vozilo muzejske vrednosti) in označen tretji razdelek (vpis pri < 30 let), mora lastnik vozila priložiti tudi dokazilo, da je tak status vozila odobrilo ministrstvo, pristojno za homologacijo vozil.
7. člen
(1) Izvajalec gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili zadrži dva izvoda potrdila o razgradnji vozila, enega za lastne evidence in drugega kot dokazilo pri periodičnih obračunih za opravljene storitve javne službe.
(2) Izvajalec gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili mora hraniti potrdila o razgradnji vozila v skladu s predpisi, ki urejajo davčni postopek, 10 let.
8. člen
Registracijska organizacija pošilja ministrstvu zbrana potrdila o razgradnji vozila in izjave o lokaciji vozila periodično, vendar ne v razdobjih, ki bi bila daljša od enega meseca. Podatke iz potrdil o razgradnji vozil in izjav o lokaciji hrani ministrstvo na elektronskem mediju 10 let.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o potrdilu o prevzemu izrabljenega motornega vozila v razgradnjo in o izjavi o lokaciji vozila (Uradni list RS, št. 52/04 in 83/04 - ZVCP-1).
10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-37/2010
Ljubljana, dne 9. junija 2010
EVA 2010-2511-0066
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti