Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

Št. 478-14/2008/144-0041273 Ob-4452/10 , Stran 1792
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb ter ime in sedež upravljavca, če to ni obenem organizator javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, SI-1535 Ljubljana. 2. Opis predmeta Predmet pogodbe je oddaja v najem letališke infrastrukture na letališču Edvarda Rusjana Maribor ter določitev pravic in obveznosti najemnika pri obratovanju letališča. Predmet najema je stvarno premoženje, ki je opredeljeno in po obsegu specificirano v naslednjih prilogah: – Seznam zemljišč na letališču Edvarda Rusjana Maribor, ki so v lasti Republike Slovenije, – Seznam zemljišč na letališču Edvarda Rusjana Maribor, ki so v lasti Občine Hoče Slivnica; – Seznam objektov in zunanje ureditve v lasti Republike Slovenije; – Seznam neamortiziranih in amortiziranih naprav in omrežij ter mobilnih in drugih sredstev v lasti Republike Slovenije. Predmet pogodbe so izključno in samo nepremičnine in premičnine, ki so opredeljene v prilogah v tej točki, ne glede na to, da se v kompleksu letališča Edvarda Rusjana Maribor (v nadaljevanju: letališče Maribor) ter znotraj ograje letališča Maribor nahajajo tudi druge nepremičnine in premičnine. Tekom trajanja pogodbe je možen dogovor, da se obseg in vrsta nepremičnin in premičnin, ki so predmet najema, spremeni (vključno s širitvami in prilagoditvami letališke infrastrukture v skladu z razvojem in spremembami predpisov, kot je npr. podaljšanje vzletno pristajalne steze in voznih stez, ploščadi, stripa, varovalnih površin, novi terminali, ipd.). Pogodba in priloge, iz katerih je razviden predmet najema, so objavljene na spletnih staneh Ministrstva za promet (www.mzp.gov.si) v vzorcu pogodbe. Prav tako je na spletnih straneh objavljena skica, iz katere sta razvidna lega zemljišč in lastništvo posameznih zemljišč. 3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb: z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba za dobo 30 let. Najugodnejši ponudnik bo na podlagi najemne pogodbe prevzel tudi dolžnost obratovanja letališča Maribor, v predpisanih pogojih za precizno instrumentalno pristajanje najmanj kategorije I. in VI. kategorije reševalno-gasilske službe oziroma za VII. reševalno-gasilsko kategorijo s predhodno najavo največ 24 ur pred predvidenim pristankom letala. 4. Zavarovanje resnosti ponudbe Za resnost svoje ponudbe mora ponudnik predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 70.000 EUR z veljavnostjo najmanj dan dlje od dneva, do katerega velja ponudba. Bančna garancija se da v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije. Ostala zavarovanja so podrobno opisana v razpisni dokumentaciji. 5. Pogoji, po katerih zainteresirani subjekti pridobivajo podrobnejše informacije Navodila za pripravo ponudbe ter podrobnejši opis pogojev za najemnika je razviden iz razpisne dokumentacije, ki jo lahko potencialni najemniki dobijo na spletnih straneh Ministrstva za promet, www.mzp.gov.si. Prevzem dokumentacije je brezplačen. Ogled nepremičnin, ki se oddajo v najem, je obvezen za vse potencialne najemnike. Najemodajalec bo organiziral ogled za vse ponudnike, dne 29. julija ob 10. uri na lokaciji letališča Maribor. Za potencialne najemnike, ki se iz objektivnih razlogov tega dne ogleda ne bodo mogli udeležiti, bo najemodajalec naknadno organiziral dodaten ogled. 6. Oblika in pogoji, pod katerimi mora zainteresirani subjekt predložiti ponudbo oziroma elementi, ki naj jih ponudba vsebuje, in navedba, ali se bodo po prejemu ponudb s ponudniki izvedla dodatna pogajanja: razvidno iz razpisne dokumentacije. Najemodajalec si pridržuje po pridobitvi ponudb s potencialnimi najemniki izvesti še dodatna pogajanja. Najemodajalec si pridržuje pravico, da z nobenim izmed prijavljenih najemnikov ne sklene najemne pogodbe. 7. Morebitne omejitve upravljavca v zvezi s postopkom oddaje v najem: Omejitve v zvezi s premoženjem, ki vplivajo tudi na položaj najemnika: 1. nepremičnine parc. št. 190/1, 179/1, in parc. št. 185/1, vse k.o. Orehova vas, so obremenjene s služnostno pravico za izgradnjo radijske bazne postaje mobilnega javnega radijskega omrežja v korist družbe Mobitel, d.d.; 2. v ožje območje letališča (znotraj ograje) sodijo tudi nekatera zemljišča, ki so bodisi v lasti tretjih oseb bodisi v lasti Republike Slovenije, a se ne bodo oddala v najem v tem postopku. Lastniki bodo ta zemljišča uporabljali oziroma z njimi razpolagali neodvisno od oddaje v dolgoročni najem po tem postopku. O navedenem bo najemnik izrecno seznanjen v pogodbi in bo zavezan, da bo takšno rabo teh zemljišč tretjim osebam tudi dopustil; 3. Letalski center Maribor ima pravico do brezplačne uporabe travnate vzletno-pristajalne steze ter v primeru izvajanja nekomercialne športne dejavnosti pravico do brezplačne uporabe betonske vzletno-pristajalne steze. Navedeno pomeni, da se del stripa daje v skupno uporabo najemniku in Letalskemu centru Maribor. Najemnik sklene z Letalskim centrom Maribor operativni dogovor; 4. na nekaterih nepremičninah se nahajajo objekti navigacijskih služb zračnega prometa. Ti objekti ostanejo v lasti oziroma upravljanju javnega podjetja Kontrole zračnega prometa Slovenije oziroma Agencije Republike Slovenije za okolje, izbrani najemnik letališke infrastrukture pa je dolžan omogočiti dostop in vzdrževanje teh zemljišč, na katerem objekti stojijo; 5. dostop do letališča in parkiranje obiskovalcev je urejeno preko nepremičnine parc. št. 197, k.o. Orehova vas, ki je v lasti družbe Aerodrom Maribor d.o.o. Ministrstvo za promet se je zaradi zagotovitve dostopa do letališča in parkiranja obiskovalcev vsaj v začetni fazi najema letališke infrastrukture z družbo Aerodrom Maribor d.o.o. oziroma njenim lastnikom družbo Prevent Global d.d. dogovorilo, da bo Aerodrom Maribor d.o.o., z izbranim najemnikom sklenil dogovor o najemu dostopnih in parkirnih površin v sklopu letališča Edvarda Rusjana Maribor, in sicer do ureditve razmerja med Republiko Slovenijo in družbo Aerodrom Maribor d.o.o., vendar največ za 1 leto. Obdobje zaenkrat ne more biti daljše od 1 leta, ker na to ni pristal lastnik Aerodrom Maribor d.o.o. V tem času najemnik družbi Aerodrom Maribor d.o.o., plačuje najemnino, ki je določena na enak način kot to velja za zemljišča Republike Slovenije in Občine Hoče – Slivnica, pri čemer se kot ocenjena vrednost zemljišč upošteva vrednost 558.408,00 EUR (45,00 EUR/m2). Nato bo moral izbrani najemnik najpozneje 2 meseca pred prenehanjem dogovora med Republiko Slovenijo in Aerodrom Maribor d.o.o., sam skleniti dogovor o uporabi nepremičnine parc. št. 197, k.o. Orehova vas. Kolikor v roku 1 meseca od pričetka pogajanj iz prejšnjega odstavka sporazum o dostopu do letališča med najemnikom in družbo Aerodrom Maribor, d.o.o., ni sklenjen, bosta najemnik in Republika Slovenija pristopila k iskanju drugega alternativnega dostopa do letališča (mednje sodi tudi ponovna začasna rešitev). Kolikor med Republiko Slovenijo in najemnikom ni sklenjen dogovor o ureditvi alternativnega dostopa do letališča oziroma Republika Slovenija ne ponudi najemniku alternativnega dostopa do letališča do 31. 12. 2010, se pogodba razveže brez negativnih posledic za katerokoli stranko pogodbe, razen tega, da je v tem primeru najemnik dolžan v tem obdobju najema za vsak zaključeni mesec najema plačati najemnino v višini 39.749,97 EUR (ena dvanajstina od 476.999,65 EUR, kolikor znaša letna višina amortizacije objektov, instalacij ter premične opreme). Ostale omejitve so razvidne iz pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 8. Način in rok plačila najemnine Najemnina je razdeljena na najemnino za zemljišča in najemnino za objekte, instalacije ter premično opremo letališke infrastrukture v lasti Republike Slovenije. Najemnik plačuje najemnino tudi Občini Hoče – Slivnica. Najemnik na podlagi dogovora o najemu dostopnih in parkirnih površin v sklopu letališča Edvarda Rusjana Maribor plačuje najemnino tudi družbi Aerodrom Maribor d.o.o. Izhodiščna oziroma izklicna najemnina se izračuna na način, ki je obrazložen v nadaljevanju. A) Izhodiščna najemnina za zemljišča: Najemnina se obračuna na letni ravni. Najemnina za zemljišča, ki jih po najemni pogodbi v najem prevzame najemnik, se obračuna v višini donosa kapitala, ki ga v svoji ponudbi ponudi najemnik, ki je izbran kot najugodnejši najemnik. Pri čemer se pri določanju višine donosa kapitala upošteva, da mora biti ta najmanj 13%. Pri izračunu višine najemnine se upošteva ocenjena vrednost zemljišč v tekočem letu. B) Izhodiščna najemnina za objekte, instalacije in premično opremo letališke infrastrukture: Najemnina se obračuna na letni ravni, pri čemer se upoštevata knjigovodska vrednost in letna amortizacija objektov, instalacij in premične opreme letališke infrastrukture. Najemnina se obračuna v višini letne amortizacije, ki se poveča za donos kapitala na knjigovodsko vrednost, ki ga v svoji ponudbi ponudi najemnik, ki je izbran kot najugodnejši najemnik. Pri določanju višine donosa kapitala se upošteva, da mora biti ta najmanj 13%. Pri izračunu višine najemnine v tekočem letu se upošteva letna amortizacija v preteklem letu ter knjigovodska vrednost v tekočem letu. Višina najemnine se usklajuje vsako leto glede na ocenjeno vrednost zemljišč, knjigovodsko vrednost in amortizacijo objektov, instalacij in premične opreme letališke infrastrukture. Najemnina se plačuje za tekoče leto v dveh obrokih, in sicer tako, da prvi obrok v višini 50% najemnine v plačilo zapade prvi dan 9. meseca v tekočem najemnem letu in drugi obrok v višini 50% najemnine pa prvi dan 3. meseca v naslednjem najemnem letu. 9. Rok za oddajo ponudb Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki na predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije. Ponudbe se lahko oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno pri vložišču na naslovu: Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana. Upoštevane bodo samo tiste ponudbe, ki bodo prispele (ne glede na pravila poštnega teka) na zgoraj navedeni naslov do vključno dne 7. 9. 2010, do 15. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 10. 9. 2010, ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, v sobi 601. Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo prisotni na odpiranju ponudb, morajo pred začetkom odpiranja komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na odpiranju ponudb, morajo pred začetkom odpiranja komisiji predložiti na vpogled dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ. 10. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo najmanj 90 od dneva, ki je določen kot skrajni rok za predložitev ponudb. 11. Kontaktne osebe: Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, SI – 1535 Ljubljana, pri Jožefu Slani, elektronski naslov: jozef.slana@gov.si in Mariji Šeme Irman, elektronski naslov: marija.seme@gov.si. 12. Morebitni drugi pogoji Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vsak najemnik 1. Najemnik je lahko pravna oseba ali samostojni podjetnik. Najemnik mora biti bodisi ustrezno registriran za opravljanje dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti. Opozorilo: 1. Najemnik letališča bo hkrati tudi upravljalec oziroma obratovalec letališča. Ker je za obratovanje letališča potrebno posebno upravno dovoljenje, ponudnike opozarjamo, da takšno upravno dovoljenje v skladu s predpisi, veljavnimi v Republiki Sloveniji (Zakon o letalstvu) lahko pridobi samo pravni subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji, zaradi česar se morajo tuji ponudniki bodisi registrirati v Republiki Sloveniji bodisi ponudbo oddati skupaj s partnerjem, ki je registriran po pravu Republike Slovenije. Smiselno enako izhaja iz Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008, o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (UL L št. 79 z dne 19. 3. 2008, str. 1) kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1108/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009, o spremembi Uredbe (ES) št. 216/2008, v zvezi z aerodromi, upravljanjem zračnega prometa in navigacijskimi službami zračnega prometa ter o razveljavitvi Direktive 2006/23/ES (UL L št. 309 z dne 24. 11. 2009, str. 51), ker sicer ni mogoče vzpostaviti in izvajati predpisanega nadzora. 2. Obratovanje in upravljanje letališča Edvarda Rusjana Maribor se mora, ne glede na lastniška in pogodbena razmerja, zagotavljati v skladu predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji. 2. Najemnik v zadnjih petih letih pred objavo tega obvestila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem ter za kazniva dejanja hudodelskega združevanja, sprejemanja podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljenega sprejemanja daril, nedovoljenega dajanja daril, dajanja podkupnine, jemanja podkupnine (velja za fizične osebe), sprejemanja daril za nezakonito posredovanje, dajanja daril za nezakonito posredovanje, goljufije, poslovne goljufije, preslepitve pri pridobitvi posojila, ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti, pranje denarja, oziroma mu ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je najemniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet te objave. 3. Najemnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi z njegovim poslovanjem. 4. Kolikor je najemnik pravna oseba, družbeniki ter zakoniti zastopniki pravne osebe ne smejo: – biti v zadnjih petih letih pred objavo tega obvestila pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem ter za kazniva dejanja hudodelskega združevanja, sprejemanja podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljenega sprejemanja daril, nedovoljenega dajanja daril, dajanja podkupnine, jemanja podkupnine (velja za fizične osebe), sprejemanja daril za nezakonito posredovanje, dajanja daril za nezakonito posredovanje, goljufije, poslovne goljufije, preslepitve pri pridobitvi posojila, ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti, pranje denarja, oziroma mu ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je najemniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet te objave, – biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi z njegovim poslovanjem. 5. Zoper najemnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega namen ali posledica je prenehanje najemnikovega poslovanja, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež (velja samo za pravne osebe in samostojne podjetnike). 6. Najemnik je poravnal davke in prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima najemnik sedež v tujini, mora imeti poravnane tudi tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji. 7. Najemnik mora pripraviti program poslovanja in razvojni načrt letališča Maribor, iz katerega je razvidno, na kakšen način namerava uporabljati najeto letališko infrastrukturo in obratovati letališče Maribor. 8. Najemnik mora biti finančno in poslovno sposoben, kar za gospodarske družbe pomeni, da imajo bonitetno oceno na dan izdaje S.BON-1/P obrazca od SB1 do vključno SB5 in, da na dan pred sestavitvijo informacije (S.BON-1/P), ali drugo primerljivo listino, ki jo izda pristojni organ države v kateri ima ponudnik sedež, in v zadnjih 6. mesecih podjetje ni imelo dospelih neporavnanih obveznosti. V nasprotnem primeru bo ponudba izločena. 9. Najemnik mora predložiti originalno nepogojno izjavo banke, da lahko najemnik pri njej najame kredit v višini celotne enoletne ponujene najemnine ter tako zagotovi finančna sredstva za prvo leto najema letališke infrastrukture letališča Maribor. 10. Najemnik mora predložiti originalno nepogojno izjavo banke, da bo izdala bančno garancijo na prvi poziv za pravilno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti, v višini 500.000 EUR z veljavnostjo najmanj 1 leto in 2 meseca ter da bo po izteku veljavnosti predložene bančne garancije izdala novo bančno garancijo z isto vsebino. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika Najemodajalec bo predmetne nepremičnine oddal najboljšemu ponudniku na podlagi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 13. Druga opozorila najemodajalca: Vlada RS ali predstojnik najemodajalca lahko postopek oddaje nepremičnin v najem kadarkoli do sklenitve najemne pogodbe ustavi, sodelujoči ali potencialni sodelujoči pa se odpovedujejo pravici do povrnitve stroškov.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti