Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

Št. 352-58/2010 Ob-4435/10 , Stran 1803
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. 2. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena Predmet javnega zbiranja ponudb so nepremičnine, kot sledi: a) Nepremičnina, ki bo z odločbo o parcelaciji pridobila parc. št. 2638/13, k.o. Izola, njiva, v izmeri 1.121 m2 in skladno z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje južno od Industrijske ceste (Uradne objave št. 14/98, 15/98 in 5/10), predstavlja del gradbene parcele, na katerem je predvidena gradnja trgovskega objekta. Izhodiščna cena zemljišča znaša 201.450,00 EUR. Lastnik preostalega dela gradbene parcele ima predkupno pravico. b) Nepremičnina, 2.E, v stanovanjski stavbi 776.ES, s parc. št. 1032, k.o. Izola, vpisana v podvl. št. 930/2, k.o. Izola je opredeljena kot stanovanje v II. nad. in klet, v pritličju, označeno z zeleno barvo, v izmeri 63,35 m2, na naslovu Smrekarjeva 23, Izola, z izhodiščno ceno 75.000,00 €. Stanovanje ni zasedeno. c) Del nepremičnine, nestanovanjska raba, s parc. št. 1290, k.o. Izola, vpisana v vl. št. 279, k.o. Izola, je opredeljena kot poslovni prostor v pritličju izvedbe površine 120,74 m2, na naslovu, Volaričeva 9, Izola, z izhodiščno ceno 180.000,00 € oziroma 1.490,80 €/m2. Poslovni prostor je zaseden. d) Nepremičnina s parc. št. 3893, k.o. Izola, vinograd, v izmeri 396 m2, in njiva, v izmeri 395 m2, vpisana v vl. št. 1107, k.o. Izola. Izhodiščna cena zemljišča znaša 150.450,00€. e) Nepremičnina, stanovanjska raba, s parc. št. 1009, k.o. Izola, zk. vl. št. 169, k.o. Izola, je opredeljena kot stanovanje v I. nadstr., v izmeri 31,92 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Ljubljanska 4, Izola, po izhodiščni ceni 50.000,00€. f) Nepremičnina 8.E, v stanovanjski stavbi 403.ES, s parc. št. 1062, k.o. Izola, vpisana v podvl. št. 159/8 je opredeljena kot stanovanje v III. nadstropju, oker barva in s kletjo v pritličju, v izmeri 39,87 m2, na naslovu Koprska 2, Izola, po izhodiščni ceni 61.625,00€. Izhodiščna cena predstavlja izklicno ceno v razpisnem postopku, in je bila določena na podlagi opravljene cenitve s strani sodnega cenilca in izvedenca za gradbeno stroko. Izhodiščna cena ne vsebuje morebitnega davka na dodano vrednost oziroma davka na promet nepremičnin. Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo za izbor ponuditi čim višjo kupnino, vendar najmanj v višini izhodiščne cene. Plačilo kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe predstavlja bistveno sestavino pogodbe. V primeru, da dva ponudnika s popolnimi ponudbami ponudita enako najvišjo višino nadomestila, se med njima, skladno z 29. členom ZSPDPO, izvede pogajanja. 3. Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje Predmet javnega razpisa je pridobitev lastninske pravice na zgoraj navedenih nepremičninah po sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil, Občina Izola pa ima pravico zadržati vplačano varščino. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, overitev podpisa pri notarju in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime. 4. Pojasnila ponudnikom in ogled nepremičnin, ki so predmet javnega razpisa Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na Občini Izola, Uradu za okolje in prostor, Oddelek za nepremičnine, Postojnska 3, Izola, ali po tel. 05/66-00-200, kontaktna oseba Kristina Povalec, elektronski naslov: kristina.povalec@izola.si. Nepremičnine, ki so predmet javnega razpisa si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru s pooblaščeno za vodenje UOP Barbaro Miklavc. Vse podrobnejše informacije z zvezi z ogledom se lahko naslovi na elektronski naslov: barbara.miklavc@izola.si. 5. Kraj in čas zbiranja ponudb Ponudnik je dolžan vplačati varščino v višini 10% izklicne cene na račun Občine Izola, TRR št.: 01240-0100006381, sklic 00 4783312008. Neizbranim ponudnikom bo varščina (brezobrestno) vrnjena po poteku roka veljavnosti ponudb oziroma po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom. Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v roku 30 dni od poziva, se vplačana varščina zadrži, sklenitev prodajne pogodbe pa se ponudi drugemu najugodnejšemu ponudniku. Najemniki imajo predkupno pravico. Ponudniki predložijo ponudbo na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi dokazili, vključno s potrdilom o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani: http://www.izola.si., oglasna deska. Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi osebno v vložišču Občine Izola, vsak delovni dan v času uradnih ur, do izteka razpisnega roka. Razpisna dokumentacija je brezplačna. Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine pod točko a/b/c/d/e/f«, najpozneje do 26. 7. 2010 do 24. ure, na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika. Ponudbe je do navedenega datuma v delovnem času mogoče oddati tudi osebno na vložišču Občine Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, v pritličju, soba št. 1. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 3 mesece od dneva zaključka razpisnega roka. 6. Drugi pogoji Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe. Ponudbo lahko odda pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji ali fizična oseba, državljan Republike Slovenije. Poleg teh oseb, lahko nepremičnino pridobijo tudi pravne osebe s sedežem na področju evropskega gospodarskega prostora (EU, EFTA), pravne osebe, ustanovljene po pravu teh držav, fizične osebe, državljani teh držav ter vsaka druga pravna ali fizična oseba ob pogoju vzajemnosti. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Ponudba mora biti pripravljena na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudbi morajo biti priložene vse zahtevane priloge, vključno z dokazilom o vplačilu varščine. Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine z vsemi bremeni. 7. Postopek po odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb se bo izvedlo dne 29. 7. 2010, ob 15. uri, v sejni sobi Urada za okolje in prostor, Postojnska ulica 3, Izola, 2. nadstropje. Nepravočasnih in nepopolnih ponudb komisija ne bo upoštevala. 8. Pristojni organi Pristojni organ za vodenje postopka javnega razpisa je Urad za okolje in prostor, Oddelek za nepremičnine občine Izola. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri. 9. Negativna pogodbena klavzula: Občina Izola lahko kadarkoli ustavi postopek prodaje nepremičnin in sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javnega razpisa.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti