Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007, Kazalo


MINISTRSTVA

4099. Pravilnik o reševalcih iz vode
4100. Pravilnik o vsebini vloge za pridobitev vodnega dovoljenja in o vsebini vloge za pridobitev dovoljenja za raziskavo podzemnih voda
4101. Pravilnik o pravilni uporabi biocidnih proizvodov za poklicne uporabnike
4102. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o načrtu oštevilčenja
4103. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o kakovosti univerzalne storitve
4104. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini, programu in načinu opravljanja izpita za matičarja
4105. Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov s Pravilnikom o protieksplozijski zaščiti
4132. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o certificiranju pridelka hmelja in prometu s hmeljem

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4106. Splošni akt o načrtu oštevilčenja
4107. Splošni akt o kakovosti univerzalne storitve
4108. Splošni akt o omejitvah modulacijskega signala analognih zvokovnih radiodifuznih radijskih postaj
4109. Navodilo o vrstah in obsegu podatkov za posamezno pravnoorganizacijsko obliko enote Poslovnega registra Slovenije

OBČINE

Ajdovščina

4127. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o zazidalnem načrtu Grivče II

Dravograd

4110. Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za volitve predsednika Republike Slovenije

Gornji Petrovci

4111. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za volitve predsednika Republike Slovenije

Ig

4112. Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja VP 14/2 Ig
4113. Odlok o programu opremljanja za gradnjo na območju občinskega lokacijskega načrta za poslovno obrtno cono v območju urejanja VP 14/2 Ig

Kočevje

4114. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta za območje Občine Kočevje

Koper

4115. Odlok o prometni ureditvi v starem jedru mesta Koper – Capodistria

Litija

4116. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje rednih volitev predsednika republike

Novo mesto

4128. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne občine Novo mesto

Ribnica

4129. Sklep o nadaljevanju in dokončanju postopkov priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Ribnica in Prostorskega reda Občine Ribnica kot enotnega planskega akta Občinski prostorski načrt Ribnica

Rogaška Slatina

4117. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje

Rogašovci

4118. Sklep o pripravi podrobnega prostorskega načrta za kamnolom v Sotini

Rogatec

4119. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje v Občini Rogatec

Sveti Tomaž

4120. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Sveti Tomaž

Šempeter-Vrtojba

4130. Sklep o določitvi cene za programe vrtca

Šentilj

4121. Odlok o razglasitvi hiše Slovenska 24 za kulturni spomenik lokalnega pomena

Škofja Loka

4122. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za posodobitev primarnega vodovoda v Škofji Loki

Šmarje pri Jelšah

4131. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah na naslednjega kandidata z liste

Tržič

4123. Poslovnik nadzornega odbora

Železniki

4124. Sklep o začetku postopka priprave Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za območje Občine Železniki (Uradni list RS, št. 75/98, 101/00, 79/04) ter Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Železniki (Uradni list RS, št. 33/01, 71/01) za območje doma starostnikov v Selcih

Žetale

4125. Javno naznanilo o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Žetale

Žiri

4126. Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Žiri

POPRAVKI

4133. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter drugih organov ter o povračilu stroškov
4134. Popravek Odloka o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto

Razglasni del

Mednarodni razpisi

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost