Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

Št. 331-7/2007 Ob-23540/07 , Stran 6154
I. Naročnik: Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri. II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna občine v skupni višini 37.124 EUR za namene, ki prispevajo k ohranjanju in razvoju kmetijstva, gozdarstva in podeželja. III. Splošna določila – pogoji za upravičence – Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa. – Upravičenec predloži izjavo, da za iste upravičene stroške in za isti namen ni pridobil sredstev oziroma ni v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira. – Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o upravičencu/izvajalcu, podatke o naložbi/storitvi, časovni potek in predvidene stroške. – Odobrene naložbe oziroma dela ali storitve, ki so odobrene z javnim razpisom, morajo biti zaključene pred zadnjim izplačilom zahtevka. – Če se upravičenec ali izvajalec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom o javnih naročilih. – Po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev. – Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev. – Upravičeni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev. – Upravičenec, ki je pridobil pomoč iz tega pravilnika, za isto naložbo, kot jo je navedel v vlogi, ne more kandidirati naslednjih 5 let. Za ostala določila (upravičenci, splošni in specifični pogoji upravičenosti, upravičeni stroški in ostalo) se upoštevajo določila Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Žiri. IV. Ukrepi, predmeti podpore, višina pomoči ter višina sredstev A) Skupinske izjeme Ukrep št. 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (8. člen pravilnika) Predmet podpore: 1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo: – naložbe v posodobitev nepremičnin – hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka in mesa; – naložbe v posodobitev skladišč za krmo s pripadajočo opremo; – nakup kmetijske mehanizacije in računalniške programske opreme; – prva postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih trajnih sadnih nasadov; – nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo; – naložbe v prvo postavitev pašnikov; – naložbe v obnovo namakalnih sistemov, ki so v lasti kmetijskih gospodarstev in po naložbi zagotavljajo vsaj 25% zmanjšanje porabe vode; – naložbe v cestno in ostalo infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih, ki niso javne poti ter zemljišča (dovozne poti do kmetijskega gospodarstva v zasebne namene, poljske poti …). 2. Naložbe v prilagajanje novo uvedenim standardom v živinorejski proizvodnji: – naložbe v izgradnjo stojišč, ležišč in boksov s pripadajočo opremo; – naložbe v objekte za zavarovanje živali, ki živijo na prostem, pred neugodnimi vremenskimi pogoji; – naložbe v električno infrastrukturo; – naložbe v prezračevalni sistem; – naložbe v napajališča za živino. Upravičenci predložijo prijavni obrazec z zahtevanimi prilogami: 1. Zbirna vloga za neposredna plačila za leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (navedene primerljive površine v uporabi kmetijskega gospodarstva); 2. Ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijska informacija, gradbeno dovoljenje) – kjer je to potrebno; 3. Mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti naložbe; 4. Načrt ureditve (velja za naložbe v obnovo namakalnih sistemov): načrt obnove s popisom del, opreme in tehnično specifikacijo, iz katere je razvidno, da taka naložba vodi k zmanjšani porabi vode za 25%; 5. Kopija(e) predračuna(ov) oziroma ponudb(e). Znesek pomoči: do 50 oziroma 40% upravičenih stroškov oziroma maksimalno 2.000 € na kmetijsko gospodarstvo. Okvirna višina sredstev: 15.000 €. Ukrep št. 2: Varstvo tradicionalne krajine in stavb (9. člen pravilnika) Predmet podpore: Pomoči so namenjene obnovi tradicionalnih stavb/objektov, in sicer: – Za naložbe, namenjene ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahaja na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti, tradicionalni izgled ...); – Za naložbe, namenjene ohranjanju proizvodnih sredstev na kmetijah, kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije. Upravičenci predložijo prijavni obrazec z zahtevanimi prilogami: 1. Potrebna dovoljenja za obnovo objekta (gradbeno dovoljenje, lokacijska informacija …); 2. Dokazilo o vpisu v register nepremične dediščine; 3. V primeru, da gre za rekonstrukcijo: zgodovinsko izpričana lokacija in obstoj objekta (fotodokumentacija, zemljiškoknjižni izpisek in katastrski načrt, ki ne smeta biti starejša od treh mesecev); 4. Kopija(e) predračuna(ov) oziroma ponudb(e). Znesek pomoči: do 100 oziroma 60 oziroma 75% upravičenih stroškov oziroma maksimalno 1.500 € na kmetijsko gospodarstvo. Okvirna višina sredstev: 10.000 €. Ukrep št. 3: Zagotavljanje tehnične podpore v primarnem kmetijstvu (12. člen pravilnika) Predmet podpore: – izobraževanje in usposabljanje kmetov v primarni kmetijski pridelavi, – svetovalne storitve, – organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih, – publikacije, kot so katalogi in spletišča. Upravičenci: So izvajalci, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti iz predmetov te podpore. Upravičenci predložijo prijavni obrazec z zahtevanimi prilogami: 1. Dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki so predmet podpore; 2. Kopija(e) predračuna(ov) oziroma ponudb(e). Znesek pomoči: do 100% upravičenih stroškov. Okvirna višina sredstev: 2.951 €. B. Pomoči de minimis Ukrep št. 4: Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (14. člen pravilnika) Predmet podpore: Podpore bodo dodeljene naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in širjenje že obstoječe dopolnilne dejavnosti: – predelava kmetijskih pridelkov (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa), medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov; – prodaja kmetijskih pridelkov – kmetijskih pridelkov z drugih kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija proizvaja v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, turizem na kmetiji:(gostinska in negostinska dejavnost); – dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitve oziroma izdelki (npr: oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic); – pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov; – storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem; – izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji; – zbiranje in kompostiranje organskih snovi; – druge dopolnilne dejavnosti. Upravičenci predložijo prijavni obrazec z zahtevanimi prilogami: 1. Zbirna vloga za neposredna plačila za leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (navedene primerljive površine v uporabi kmetijskega gospodarstva); 2. Ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijska informacija, gradbeno dovoljenje) – kjer je to potrebno; 3. Mnenje kmetijsko svetovalne službe Škofja Loka o upravičenosti naložbe; 4. Dokazilo o registraciji dopolnilne dejavnosti: kopija izpisa iz Poslovnega registra Slovenije, izdane s strani AJPES-a; 5. Kopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti; 6. Dokazila za uveljavljanje subvencije (kopije računov in potrdil o plačilu računov). Znesek pomoči: do 40 oziroma 50% upravičenih stroškov oziroma maksimalno 1.500 € na kmetijsko gospodarstvo. Okvirna višina sredstev: 5.173 €. Ukrep št. 5: Nove investicije za delo v gozdu (15. člen pravilnika) Predmet podpore: Podpore bodo dodeljene naložbam v stroje in manjšo opremo za kvalitetnejše delo v gozdu. Upravičenci predložijo prijavni obrazec z zahtevanimi prilogami: 1. Dokazilo o lastništvu gozdnih parcel; 2. Dokazila za uveljavljanje subvencije (kopije računov in potrdil o plačilu računov). Znesek pomoči: do 40 oziroma 50% upravičenih stroškov oziroma maksimalno 1.000 € na kmetijsko gospodarstvo. Okvirna višina sredstev: 1.000 €. Ukrep št. 6: Nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva (16. člen pravilnika) Predmet podpore: – izobraževanje in usposabljanje kmetov s področij dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva; – svetovalne storitve; – organizacija forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih; – publikacije, kot so katalogi in spletišča. Upravičenci predložijo prijavni obrazec z zahtevanimi prilogami: 1. Dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki so predmet podpore; 2. Dokazila o stroških novih znanj (kopije računov in potrdil o plačilu računov); 3. Seznam vseh udeležencev usposabljanja/izobraževanja/svetovanja ter seznam upravičenih udeležencev usposabljanja/izobraževanja/svetovanja, ki vsebuje naslednje podatke o posameznem udeležencu: ime in priimek ter naslov, davčna številka in KMG-MID kmetijskega gospodarstva (velja za tiste, ki uveljavljajo subvencijo za usposabljanje/izobraževanje/svetovanje). Znesek pomoči: do 100% upravičenih stroškov. Okvirna višina sredstev: 1.000 €. C. Ostali ukrepi Ukrep št. 7: Delovanje društev in njihovih združenj (19. člen pravilnika) Predmet podpore: Sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj, povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom in razvojem podeželja. Upravičenci predložijo prijavni obrazec z zahtevanimi prilogami: 1. Dokazilo o registraciji društva: kopija izpisa iz Poslovnega registra Slovenije, izdane s strani AJPES-a; 2. Kopija odločbe o vpisu v register društev; 3. Plan dela za leto 2007; 4. Seznam članov društva iz območja Občine Žiri (ime in priimek ter naslov); 5. Dokazila za uveljavljanje subvencije (kopije računov in potrdil o plačilu računov). Znesek pomoči: do 100% upravičenih stroškov oziroma maksimalno 2.000 € na društvo oziroma njihovo združenje. Okvirna višina sredstev: 2.000 €. V. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je na voljo od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka, in sicer v sprejemni pisarni Občine Žiri, dostopna pa je tudi na spletni strani Občine Žiri: www.ziri.si. Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri Olgi Vončina na Občini Žiri, tel. 50-50-717 ter na kmetijsko svetovalni službi pri Germani Pivk, tel. 50-50-327 oziroma 51-12-703. VI. Rok in način oddaje vlog Rok za prijavo na javni razpis je: 15. 10. 2007. Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, vsebovati mora vse v obrazcu zahtevane podatke in priloge in mora biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana. Vloge se oddajo osebno v sprejemni pisarni občine ali pošljejo na naslov: Občina Žiri, Loška c. 1, 4226 Žiri. Upoštevali bomo vloge, ki bodo ne glede na način dostave do tega dne prispele na navedeni naslov. Vzorca pogodbe vlagatelji vlogi ne prilagajo. VII. Obravnava vlog in postopek odobritve Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za izvedbo javnega razpisa, ki pregleda in oceni prispele vloge. O dodelitvi sredstev odloča župan z odločbo. Na podlagi sklepov občina z upravičenci sklene pogodbo, s katero se podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev. Upravičenec pred izdanim sklepom o odobritvi sredstev ne sme pričeti z aktivnostjo, za katero so sredstva dodeljena, kar velja za naslednje ukrepe: 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, 2. Varstvo tradicionalne krajine in stavb in 3. Zagotavljanje tehnične podpore v primarnem kmetijstvu. Za ostale ukrepe so upravičeni stroški, ki so nastali od 1. 1. 2007 dalje. Kopije računov in potrdil o plačilu računov za izvedene aktivnosti za ukrepe Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, Varstvo tradicionalne krajine in stavb in Zagotavljanje tehnične podpore v primarnem kmetijstvu morajo biti z datumom po izdaji sklepa. Račune z datumom pred izdajo sklepa o odboritvi sredstev kot tudi račune z datumom po 30. 11. 2007 komisija ne bo upoštevala. VIII. Razporeditev sredstev Kolikor bo za posamezen ukrep prispelo manjše število vlog kot je razpisanih sredstev, se prosta sredstva lahko prerazporedijo na drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa. Kolikor bo na razpis prispelo več vlog kot je skupni znesek razpisanih sredstev, se bodo sredstva upravičencem dodelila glede na vrstni red prispetja vlog – do porabe sredstev. IX. Obveščanje o izidu O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni najkasneje v 15 dneh od zaključka roka za oddajo vlog.

AAA Zlata odličnost