Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

4125. Javno naznanilo o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Žetale, stran 11029.

Na podlagi 60. člena ter četrtega odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt) in 30. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03, 24/04) Občina Žetale objavlja
J A V N O N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Žetale
1.
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Žetale, ki ga je pod številko 07-PUP-06, izdelal Ruris, Vekoslav Prejac, s.p., Podgorci.
Sočasno se razgrne tudi poročilo o vplivih na okolje, skupaj z dodatkom za varovana območja, mnenje o opravljeni reviziji poročila o vplivih na okolje in obvestilo o ustreznosti okoljskega poročila.
2.
S Prostorskimi ureditvenimi pogoji za območje Občine Žetale se, na osnovi opredelitev o urejanju prostora v dolgoročnem in srednjeročnem družbenem planu Občine Žetale, podrobneje določa urbanistične, oblikovalske in druge pogoje za posege v prostor ter ukrepe za ohranjanje in razvijanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja, za območje Občine Žetale.
Med izdelavo predloga je potrebno izvesti postopek celovite presoje njegovih vplivov na okolje oziroma presojo sprejemljivosti vplivov na varstvena območja, kar je z odločbo št. 354-09-49/2005, z datumom 22. 3. 2005, ugotovilo Ministrstvo za okolje in prostor. V območju sprememb in dopolnitev PUP za območje Občine Žetale je opredeljeno posebno varstveno območje Natura 2000, koda SI3000118 (pSCI Boč–Haloze–Donačka gora), na katero bo plan lahko pomembno vplival.
Nosilec urejanja prostora, ki v postopku izdelave predloga prostorskega akta ter presoje vplivov na okolje odloči o njegovi ustreznosti, je Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana.
3.
Javna razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Žetale bo v prostorih Občine Žetale, Žetale 4 (sejna soba).
Javna razgrnitev bo od petka, 7. 9. 2007 do vključno ponedeljka, 8. 10. 2007.
4.
V času javne razgrnitve bo javna obravnava predloga izvedena v sredo, 19. 9. 2007, ob 18. uri na sedežu Občine Žetale.
5.
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Žetale na naslov Skupna občinska uprava, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, ali pa jih na razgrnitvenem mestu vpišejo v knjigo pripomb. Rok za dajanje pripomb poteče s potekom javne razgrnitve.
6.
Javno naznanilo so objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v časopisu Štajerski tednik ter v svetovnem spletu na naslovu: http://www.zetale.si.
Št. 350-05-115/04
Žetale, dne 24. avgusta 2007
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

AAA Zlata odličnost