Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

Št. 478-179/2006 Ob-23426/07 , Stran 6181
1. Prodajalec: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj. 2. Predmet prodaje: nepremičnini parc. št. 4548/1, sadovnjak v izmeri 504 m2 in parc. št. 161.S, stanovanjska stavba v izmeri 80 m2, dvorišče v izmeri 75 m2, obe vpisani pri vl. št. 591 k.o. Sinji vrh. Nepremičnini, ki sta predmet prodaje sta v solastnini Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj in Madronič Pavla, stan. Klunova ulica 2, 1000 Ljubljana. Občina Črnomelj je nepremičnini pridobila na podlagi pravnomočnega sklepa Okrajnega sodišča v Črnomlju o dedovanju, z dne 30. 9. 1997. Lastniški delež Občine Črnomelj znaša 69/100-in. Pavel Madronič je nepremičnini pridobil na podlagi pravnomočnega sklepa Okrajnega sodišča v Črnomlju o dedovanju z dne 20. 3. 2001. Lastniški delež Madronič Pavla znaša 31/100-in. Solastnik deleža 31/100-in se strinja z odprodajo solastniškega deleža v skladu z vsebino tega razpisa. Kupoprodajna pogodba bo sklenjena med izbranim ponudnikom na eni strani in obema solastnikoma na drugi. Zemljišči se nahajata v poselitvenem območju. Na zemljišču 161.S k.o. Sinji vrh stoji objekt – stanovanjska hiša, ki je dotrajan. Območje je komunalno opremljeno z elektroenergetskim in telekomunikacijskim omrežjem ter asfaltirano cesto. 3. Cena zemljišč: izhodiščna cena je 10.432,32 EUR oziroma 2.500.000,00 SIT. V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost (DDV) po predpisani stopnji 20% oziroma davek na promet z nepremičninami, ki ga je kupec dolžan, poleg kupnine, plačati na ponujeno ceno. 4. Nepremičnini se odprodata kot celota, po načelu »videno – kupljeno«. 5. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS ali v drugi državi članici EU, fizične osebe, ki so državljani RS oziroma druge države članice EU in samostojni podjetniki s sedežem v RS oziroma drugi državi članici EU, in sicer tako, da do navedenega roka pošljejo ponudbo, kot je opisano spodaj. 6. Rok in način oddaje ponudbe: pisne ponudbe z dokazili naj zainteresirani ponudniki pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali oddajo v sprejemni pisarni Občine Črnomelj. Pisne ponudbe je potrebno v zaprti kuverti dostaviti do vključno 17. 9. 2007 do 9. ure zjutraj. Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom občine vidno (poudarjeno) navedeno »Ne odpiraj! -Ponudba za nakup nepremičnin«. 7. Ponudba mora biti izdelana tako, da vsebuje: – pravne osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe potrdilo o državljanstvu, – fizične osebe in samostojni podjetniki posamezniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo osebnega dokumenta, – pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, ID za DDV, matično številko, številko transakcijskega računa, navedbo zakonitega zastopnika in podpisnika pogodbe, – navedbo nepremičnin, ki sta predmet javne ponudbe, – ponujeno ceno – pri čemer cena (brez DDV) ne sme biti nižja od izhodiščne, – opredeljen namen zaradi katerega se kupuje nepremičnino, – izjavo ponudnika, da soglaša z razpisnimi pogoji, – dokazilo o plačani varščini, – parafiran vzorec pogodbe (po razpisni dokumentaciji). 8. Varščina: ponudniki morajo v roku za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine, brez upoštevanega davka na dodano vrednost (DDV). Varščino je potrebno nakazati na podračun EZR Občine Črnomelj, št. 01217-0100015850, sklic: 00-478-179-2006. Dokazilo oziroma kopijo dokazila o plačilu varščine mora ponudnik predložiti ponudbi, saj bo upoštevana le ponudba z dokazilom o plačani varščini. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku brezobrestno vračunana v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. 9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: kriterij je najvišja ponujena cena. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo kupnino nad izhodiščno ceno. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Občine Črnomelj. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Črnomelj, ki bo po zaključku postopka predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika. V primeru, da komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenega kriterija izmed ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče doseči najugodnejše pogoje razpolaganja, lahko pozove vse ponudnike, da ponudbe še dopolnijo v posameznih elementih. 10. Izbrani ponudnik mora podpisati pogodbo v roku 15 dni od prejema poziva prodajalca k podpisu pogodbe. Če izbrani ponudnik v zgoraj določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Črnomelj in velja, da je izbrani ponudnik odstopil od svoje ponudbe, občina pa lahko sklene pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 11. Kupnino za nepremičnini, ki sta predmet prodaje mora izbrani ponudnik poravnati v roku 8 dni od izstavitve računa s strani prodajalca. Izbrani ponudnik prevzame nepremičnini v last in posest s vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo, ki bo izvedena po plačilu celotne kupnine. V primeru zamude plačila kupnine tečejo zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti plačila kupnine do dne plačila. 12. Stroške overitve prodajne pogodbe pri notarju, DDV, davek na promet z nepremičninami in stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo krije kupec. 13. Nepopolne ponudbe, ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ponudbe ki bodo prispele po preteku roka za oddajo ponudb (nepravočasne ponudbe), ponudbe s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina, ne bodo upoštevane. 14. Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnin umakne, ali jo dopolni do roka za oddajo ponudbe, ji je določen v javnem razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne. 15. Komisijsko odpiranje ponudb bo dne 17. 9. 2007 ob 13. uri na sedežu Občine Črnomelj, v mali sejni sobi. Pri odpiranju ponudb lahko sodelujejo tudi ponudniki in njihovi zastopniki ter pooblaščenci s pooblastili. 16. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni. 17. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Župan Občine Črnomelj, ali imenovana komisija v soglasju z županom, lahko ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne že vplačana varščina. 18. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo v zvezi s prodajo nepremičnin lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj. Kontakti osebi: Slavica Novak Janžekovič (tel. 07/30-61-108) in Tanja Ramuta (tel. 07/30-61-109).

AAA Zlata odličnost