Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

4115. Odlok o prometni ureditvi v starem jedru mesta Koper – Capodistria, stran 11010.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o prometni ureditvi v starem jedru mesta Koper – Capodistria
Št. 371-186/2007
Koper, dne 20. julija 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi drugega odstavka 15. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04, 139/06 – čistopis) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, Uradni list RS, št. 90/05, 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. julija 2007 sprejel
O D L O K
o prometni ureditvi v starem jedru mesta Koper – Capodistria
1. člen
S tem odlokom se za del mesta Koper – Capodistria, opredeljen kot »staro jedro mesta Koper – Capodistria«, določi posebna prometna ureditev ter ukrepi za zagotavljanje spoštovanja te ureditve.
Pristojni organ po določilih tega odloka je organ občinske uprave, pristojen za promet. S sklepom župana se zaradi racionalizacije postopkov pravice ali pristojnosti pristojnega organa, ki izhajajo iz tega odloka, lahko delno ali v celoti prenesejo na druge organe občinske uprave.
2. člen
»Staro jedro mesta Koper – Capodistria« po tem odloku obsega območje mesta Koper – Capodistria, ki je omejeno z vzdolžno osjo Vojkovega nabrežja – Riva J.P.Vojko, Pristaniške ulice – Strada del Porto in podaljška vozišča Pristaniške ulice – Strada del Porto skozi Ukmarjev trg – Piazza Ukmar do križišča Belvederja – Belvedere ter po Kopališkem nabrežju – Riva dei bagni in Severni obvoznici – Tangenziale nord do križišča s povezovalno cesto med Severno obvoznico – Tangenziale nord in Vojkovim nabrežjem – Riva J.P. Vojko pri samostanu Sv. Ane (v nadaljevanju tudi: »mestno jedro«).
3. člen
Na območju mestnega jedra lahko vozijo samo motorna vozila z največjo dovoljeno maso do 3,5 t, če ni s prometnim znakom za posamezne prometne površine določena drugačna omejitev.
Vozila, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prvega odstavka si morajo za uporabo prometnih površin na območju mestnega jedra pridobiti dovoljenje za izredni prevoz ter izredno dovolilnico, razen v primerih, ko gre za neizogibno uporabo vozil javnih služb, dostavnih vozil (v času dostave) ter intervencijskih vozil. Dovoljenje za izredni prevoz je možno izdati samo v primeru, ko zaradi velikosti, narave in oblike tovora ni mogoče prepeljati z manjšim vozilom in do obremenitve, ki ga dopušča ustroj javne površine.
4. člen
V tem odloku uporabljeni pojmi pomenijo:
1. »Vsa vozila« so vsa motorna vozila, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena.
2. »Dostavna vozila« so vozila za opravljanje dostave blaga in so z firmo označena vozila v lasti oseb, registriranih za opravljanje trgovske, prevozniške, obrtne, storitvene ali druge dejavnosti, katerih voznik lahko ob nadzoru vožnje oziroma prisotnosti vozila na območju mestnega jedra v danem trenutku in na danem kraju dokaže njeno upravičenost, ki je podana zaradi dovažanja ali odvažanja blaga za potrebe trgovske, gostinske ali druge gospodarske dejavnosti ali občanov, o čemer je čas in kraj dobave oziroma prevzema blaga razviden iz dobavnice, računa in podobnega dokumenta. Dostavnim vozilom je dovoljeno ustavljanje v času, ki je potreben za manipulacijo, vendar samo na prostorih, kjer parkiranje ni prepovedano. Dostava na območju mestnega jedra je možna samo v času, ki opredeljen na prometni signalizaciji.
3. »Servisna vozila« so vozila, ki jih uporabljajo izvajalci storitvenih dejavnosti na domu oziroma v poslovnih prostorih naročnika, kadar tovor ali naprave, od katerih je odvisno opravljanje konkretnega naročila oziroma posla, neobhodno terjajo vožnjo, ustavljanje in parkiranje na območju mestnega jedra s tem, da je čas in kraj prevoza oziroma razlog prisotnosti vozila razviden iz naročilnice, računa ali drugega ustreznega dokumenta. Servisna vozila morajo biti označena tako, da so njihov servisni značaj ter podatki o izvajalcu »servisne dejavnosti« na vozilu trajno ali začasno na opazen način označeni. Kot servisna vozila se ne morejo šteti vozila, ki jih uporabljajo izvajalci gradbenih, inštalacijskih in drugih del pri gradnji in adaptaciji objektov.
4. »Vozila javnih služb« so označena službena vozila izvajalcev državnih in lokalnih gospodarskih javnih služb (čiščenje ulic, odvoz komunalnih odpadkov in sekundarnih surovin, oskrba s pitno vodo, javna kanalizacija, elektrodistribucija, javna razsvetljava, vzdrževanje cest in zelenic, pošta, telefonska družba in drugi kabelski operaterji, odvoz vozil, vzdrževanje gasilnih aparatov, dimnikarstvo in pogrebna služba in druge po predpisih organizirane gospodarske javne službe), kadar morajo opravljati dejavnost v okviru javne službe na območju mestnega jedra.
5. »Intervencijska vozila« so označena službena vozila reševalne službe, službe prve pomoči oziroma zdravstvene in patronažne službe, policije, gasilcev, organov komunalnega nadzora ter drugih intervencijskih vozil med opravljanjem njihove dejavnosti.
6. »Vozila invalidnih oseb« so vozila, opremljena z predpisano nalepko, ki označuje telesno prizadetega udeleženca v cestnem prometu, kadar taki udeleženci uporabljajo taka motorna vozila.
7. »Avto-taksi vozila«, so s predpisanimi oznakami označena vozila za avto-taksi prevoze.
8. »Vozila z dovolilnico« so vozila, za katera je skladno z določili tega odloka pridobljena dovolilnica za uporabo prometnih površin na območju mestnega jedra.
9. »Stanovanjska enota« po tem odloku je skupina prostorov, namenjenih za bivanje, ki so funkcionalna celota, praviloma z enim vhodom in je v zemljiški knjigi vknjižena kot stanovanjski objekt, etažna lastnina ali je v katastru stavb evidentiran kot del stavbe, to je stanovanje z svojo identifikacijsko številko oziroma, če je kot stanovanje evidentirano v drugih uradnih evidencah. Če stanovanje v več stanovanjskem objektu v zemljiški knjigi ni vknjiženo kot etažna lastnina in v katastru stavb ni evidentirano kot stanovanje oziroma ni zajeto v drugih uradnih evidencah, se ga ne obravnava kot stanovanjsko enoto.
10. »Dovolilnica« je dokument, ki ga izda pristojni občinski upravni organ za določeno vozilo in v katerem so navedene prometne površine, ki jih sme vozilo uporabljati ter morebitne posebne omejitve v skladu z določili tega odloka. Dovolilnica lahko dovoljuje vožnjo, ustavljanje ali parkiranje.
11. »Upravičenec za pridobitev dovolilnice« je oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 14. člena tega odloka.
12. »Ustavitev vozila« je vsaka prekinitev vožnje za toliko časa, kot je potrebno, da vstopijo ali izstopijo potniki ali da se naloži oziroma raztovori tovor ali odpravi okvara na vozilu.
13. »Parkiranje vozila« je prekinitev vožnje iz katerega koli vzroka, razen ustavitve vozila ali prekinitve vožnje zaradi tega, da se je vozilo izognilo prometni nesreči ali ker je voznik ravnal v skladu s prometnimi pravili.
5. člen
Vse javne prometne površine na območju mestnega jedra so razvrščene v eno od naslednjih skupin:
a) območje za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa;
b) območje za pešce z omejenim lokalnim prometom;
c) območje za parkiranje ob plačilu parkirnine;
d) območja za parkiranje z dovolilnico;
e) območje omejene hitrosti;
f) rezervirani parkirni prostori za potrebe pravnih oseb in fizičnih oseb, registriranih za opravljanje dejavnosti;
g) območje umirjenega prometa, dovoljeno za vožnjo in parkiranje vozil z dovolilnico.
Župan sprejme načrt prometne ureditve in signalizacije, s katerim se grafično ponazorijo območja iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
Območje za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa je območje, po katerem je dovoljen samo promet pešcev. Kolesarji in uporabniki posebnih prevoznih sredstev lahko uporabljajo ta območja, vendar ne smejo ovirati ali ogrožati pešcev.
Izjemoma smejo po teh površinah voziti intervencijska vozila in vozila javnih služb.
Zaradi organizacije javnih prireditev ali izvedbo gradbenih posegov sme pristojni organ dovoliti uporabo območij za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa tudi vozilom, nujno potrebnim za organizacijo prireditev ali izvedbo gradbenih posegov.
Območja iz prvega odstavka so: Titov trg – Piazza Tito (razen dela, ki služi povezavi med Verdijevo ulico – Via Giuseppe Verdi in Kidričevo ulico – Via Boris Kidrič), Carpacciov trg – Piazzale Vittor Carpaccio, Gramscijev trg – Piazzale Antonio Gramsci, Martinčev trg – Piazza Peter Martinc, Prešernov trg – Piazza France Prešeren (razen dela, ki služi povezavi med Tominčevo ulico – Via Jožef Tominc in Župančičevo ulico – Via Oton Župančič) in Čevljarska ulica – Calegaria.
7. člen
Območje za pešce z omejenim lokalnim prometom je območje, na katerem je dovoljen le omejen motorni promet. Na teh območjih vozila z dovolilnico na javnih površinah ne smejo parkirati, lahko pa se na njih ustavljajo zaradi manipulacije ali jih prevozijo do površin, na katerih je parkiranje dovoljeno (funkcionalne površine, dvorišča, garaže).
Dostop na območje iz prvega odstavka je lahko zaprt s premično fizično oviro.
Dostavna, servisna, intervencijska, avto-taksi vozila in vozila javnih služb lahko tako območje uporabljajo le tako, da ne ovirajo ali ogrožajo pešcev. Na območjih zaprtih s premično fizično oviro si morajo upravičenci pridobiti potrdilo, s katerim se jim omogoči prehod.
Območja za pešce z omejenim lokalnim prometom so: Tominčeva ulica – Via Jožef Tominc, del Prešernovega trga – Piazza France Prešeren (del, ki služi za povezavo med Župančičevo – Via Oton Župančič in Tominčevo ulico – Via Jožef Tominc), Župančičeva ulica – Via Oton Župančič – spodnji del, Dapontejeva reber – Erta da Ponte, Kačja ulica – Calle della Biscia in del Dimnikarske ulice – Calle dello spazzacamino, območje Gortanovega trga – Piazza Vladimir Gortan in Staničevega trga – Piazzetta Valentin Stanič in druge ulice, ki so dostopne preko teh dveh trgov, Verdijeva ulica – Via Giuseppe Verdi in zgornji del Kidričeve ulice – Via Boris Kidrič od križišča s Santorijevo ulico – Via Santorio.
Upravičenci za pridobitev dovolilnice, katerim ta ne dovoljuje parkiranja, lahko na podlagi predhodnega potrdila pridobijo posebni abonma za parkiranje na parkirišču pri tržnici.
8. člen
Območje za parkiranje ob plačilu parkirnine je parkirišče ali del ceste oziroma označen pas za parkiranje na cesti, ki ga lahko uporabljajo vsa vozila proti plačilu parkirnine. Plačilo parkirnine se uredi na način, kot ga določa odlok o ureditvi gospodarske javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«.
Območja iz prvega odstavka smejo za parkiranje neomejeno in brezplačno uporabljati tudi vozila z dovolilnico iz prve alinee prvega odstavka 14. člena ter vozila invalidnih oseb, razen na parkiriščih na Vergerijevem trgu – Piazzale Pier Paolo Vergerio in Trgu Brolo – Brolo.
Območja iz prvega odstavka so označena z modro talno signalizacijo in predpisano vertikalno signalizacijo.
Območja iz prvega odstavka so deli Pristaniške ulice – Strada del Porto, na Vergerijem trgu – Piazzale Pier Paolo Vergerio, na Trgu Brolo – Brolo, parkirišče na Kopališkem nabrežju – Riva dei bagni, parkirišča ob Severni obvoznici – Tangenziale nord z izjemo parkirišča na Ribiškem trgu – Piazza dei pescatori in ob povezovalni cesti med Severno obvoznico – Tangenziale nord in Vojkovim nabrežjem – Riva J.P. Vojko, pri samostanu Sv. Ane.
Brezplačna uporaba parkirišča za vozila z dovolilnicami je na Vergerijevem trgu – Piazzale Per Paolo Vergerio ter na Trgu Brolo – Brolo možna samo za vozila z dovolilnicami, ki jih pridobijo upravičenci za pridobitev dovolilnice s stalnim prebivališčem na Vergerijevem trgu – Piazzale Per Paolo Vergerio ter na Trgu Brolo – Brolo. Župan s sklepom lahko omogoči brezplačno uporabo teh parkirišč tudi drugim vozilom z dovolilnicami, vendar samo v jutranjem obdobju najkasneje do 7.30.
9. člen
Območje za parkiranje z dovolilnico je javna površina na kateri je možno parkirati na način, da niso ovirani ali ogroženi ostali udeleženci v prometu, da ni ovirana vožnja intervencijskih vozil ter vozil dostave. Na večjih javnih površinah, kjer je možno, se posamezna parkirna mesta označijo s talno signalizacijo.
Na območjih, kjer so označena parkirna mesta s talno signalizacijo ni dovoljeno parkiranje vozil izven označenih mest.
Parkiranje vozil na zarisanih intervencijskih poteh, ki so namenjena uporabi intervencijskih vozil, ni dovoljeno.
Upravičenci za pridobitev dovolilnice, ki se odpovejo dovolilnici, katera omogoča parkiranje, lahko pridobijo potrdilo na podlagi katerega se jim omogoči pridobitev posebnega abonma za parkiranje na javnih parkiriščih izven mestnega jedra.
10. člen
Območje omejene hitrosti je smerni pas na vozišču ceste, na katerem je hitrost omejena pod 50 km/uro in ki ga za vožnjo uporabljajo vsa vozila, če ni s prometnim znakom drugače določeno. Na območju omejene hitrosti se vozila ne smejo ustavljati ali parkirati.
Območja omejene hitrosti so smerni pasovi na voziščih Vojkovega nabrežja – Riva Janko Premrl Vojko, dela Pristaniške ulice – Strada del Porto, Belvederja – Belvedere, Cankarjeve ulice – Via Ivan Cankar, Vergerijevega trga – Piazzale Pier Paolo Vergerio in Trga Brolo – Brolo.
11. člen
Rezervirane parkirne prostore za potrebe pravnih in fizičnih oseb, registriranih za opravljanje dejavnosti, se dodeli v uporabo po postopku, določenem v odloku, ki ureja javne ceste oziroma javne površine. Ta območja smejo uporabljati samo vozila, za katera je tako določeno s pogodbo o uporabi teh parkirišč oziroma posameznih parkirnih prostorov.
12. člen
Območje umirjenega prometa, dovoljeno za vožnjo in parkiranje vozil z dovolilnico, je vse območje znotraj mestnega jedra, ki ne sodi med druga območja, opredeljena s 3. členom in ki je motornim vozilom glede na tehnične pogoje vozišč sploh dostopno in kjer vožnja ali parkiranje nista posebej prepovedana s prometnim znakom ali po splošnih predpisih.
Območje umirjenega prometa je lahko uvedeno tudi na drugih cestah, kjer vožnja ni omejena z dovolilnicami in kjer je to določeno s prometno signalizacijo. Vožnja je dovoljena samo na voznih površinah in označenih parkiriščih, pod pogoji, ki veljajo za območja umirjenega prometa.
Območje umirjenega prometa je namenjeno predvsem gibanju pešcev, izjemoma pa ga za vožnjo, ustavljanje in parkiranje smejo uporabljati tudi vozila, skladno s postavljeno prometno signalizacijo.
Vožnja po območjih umirjenega prometa je dovoljena s hitrostjo, ki omogoča, da se vozila lahko pravočasno ustavijo in prepustijo prednost pešcem in drugim udeležencem v prometu, ki imajo na območjih umirjenega prometa prednost.
Avto-taksi vozila ter dostavna vozila smejo območja iz prvega odstavka uporabljati samo za vožnjo in ustavljanje, medtem ko se vozila javnih služb in intervencijska vozila na njih smejo muditi samo v času, ko je njihova prisotnost nujna zaradi opravljanja njihove dejavnosti.
Vozniki motornih koles in koles z motorjem, ki imajo stalno prebivališče na območju mestnega jedra, ne potrebujejo dovolilnice za vožnjo po območju prometnih površin iz prvega odstavka, kadar uporabljajo najkrajšo pot s površin, kjer ni omejitev tovrstnega prometa do svojega doma. Pri sebi morajo imeti dokument, iz katerega je razvidno njihovo stalno prebivališče. Ostali vozniki motornih koles in koles z motorjem po površinah iz prvega odstavka ne smejo voziti na motorni pogon.
13. člen
Dovolilnico izda na vlogo pravne ali fizične osebe organ občinske uprave, pristojen za promet. Dovolilnica je vezana na določeno vozilo. Na dovolilnici je označena registrska številka vozila, naslov s hišno številko upravičenca ter rok veljavnosti.
Upravičenec skupaj z izdano dovolilnico prejme tudi izvod obrazca vloge in potrdila o prejemu dovolilnice, v katerem so navedene prometne površine, ki jih sme uporabljati vozilo s to dovolilnico ter morebitne posebne omejitve.
Dovolilnica je lahko dvoletna, enoletna ali začasna.
Postopek za izdajo dovolilnic in potrdil določi pristojni organ.
14. člen
Dvoletno dovolilnico lahko pridobi:
– Oseba s stalnim prebivališčem v mestnem jedru kot lastnik osebnega avtomobila oziroma kombiniranega avtomobila na katerega se nanaša dovolilnica ali kot uporabnik na podlagi pogodbe o leasingu, registriranega do največje dovoljenje skupne mase 3,5 tone, lahko pridobi eno dovolilnico na stanovanjsko enoto, pod pogojem:
– da je lastnik stanovanjske enote ali
– da priloži soglasje lastnika (-ov) stanovanjske enote ali
– da v primeru solastništva priloži soglasje ostalih solastnikov stanovanjske enote.
– Oseba s stalnim prebivališčem v mestnem jedru, ki na podlagi pogodbe uporablja vozilo, ki je v lasti družbe (službeno vozilo), pod pogojem, da za stanovanjsko enoto prebivalca še ni izdana nobena druga dovolilnica in izpolnjevanju ostalih pogojev iz prve alineje.
– Pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja registrirano dejavnost, in ki na območju mestnega jedra razpolaga s parkirnim prostorom, ki ni javna površina (garaža, dvorišče, funkcionalna površina) in potrebuje dovolilnico za dostop označenih službenih vozil do teh prostorov. Taka dovolilnica ne dovoljuje parkiranja na javnih površinah.
15. člen
Enoletno dovolilnico lahko pridobi pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja registrirano dejavnost na območju mestnega jedra in razpolaga z rezerviranim parkirnem prostorom za svoje službeno vozilo oziroma vozila na javni površini, če za dostop do rezerviranega parkirnega prostora potrebuje dovolilnico. Na drugih javnih površinah taka dovolilnica ne sme dovoliti parkiranja.
16. člen
Začasno dovolilnico lahko za določeno vozilo pridobi pravna ali fizična oseba, ki samostojno izvaja registrirano dejavnost, kadar je to nujno potrebno zaradi:
– izvajanja gradbenih, inštalacijskih in drugih del pri gradnji in adaptaciji objektov v mestnem jedru ali
– potrebe po prevozih tovora v mestno jedro, če je to objektivno nujno potrebno za izvajanje poslovne dejavnosti na tem območju.
Fizična oseba, ki sicer nima pravice do dovolilnice, lahko pridobi začasno dovolilnico, ko nudi pomoč in nego na domu uživalcu dodatka za pomoč in postrežbo, priznanega s strani pristojnega organa, ki je prebivalec starega mestnega jedra in mu za njegovo gospodinjstvo ni bila izdana dovolilnica.
Začasna dovolilnica iz prvega odstavka se izda z veljavnostjo od enega do 90 dni, dovolilnica iz drugega odstavka pa za potrebni čas, vendar največ za obdobje enega leta.
17. člen
Kadar se vozilo, za katero je izdana dovolilnica ali potrdilo, nahaja na območju mestnega jedra, mora voznik ta dokument postaviti, zatakniti ali pritrditi na armaturno ploščo ali na prednje vetrobransko steklo z notranje strani vozila tako, da je jasno vidno in v celoti čitljiva vsebina z zunanje strani vozila skozi prednje vetrobransko steklo.
Voznik vozila z dovolilnico mora imeti pri sebi obrazec vloge in potrdila z drugega odstavka 13. člena in ga je dolžan pokazati organu nadzora na njegovo zahtevo.
18. člen
Imetnik dovolilnice, mora dovolilnico vrniti organu, ki mu jo je izdal:
– če odtuji vozilo, za katero je izdana – ob odjavi vozila;
– ob spremembi naslova – v 15 dneh po preselitvi;
– ob prenehanju drugih razlogov, ki so utemeljevali pridobitev dovolilnice – v 15 dneh po prenehanju razlogov.
Odvzem dovolilnice lahko odredi organ, ki izvaja nadzor v naslednjih primerih:
– ko obstaja utemeljeni sum, da je dovolilnica ponarejena;
– ko se dovolilnica nahaja na drugem vozilu za katerega ni bila izdana;
– v drugih primerih zlorabe v skladu z zakonodajo.
19. člen
Voznik vozila, za katero je izdana začasna dovolilnica, lahko z vozilom vozi in ustavlja le po prometnih površinah, ki so označene na obrazcu vloge in potrdila iz drugega odstavka 13. člena in sme na območju mestnega jedra parkirati vozilo le na območjih, kjer parkiranje ni prepovedano s prometnim znakom oziroma po splošnih predpisih ali ga umakniti z javnih površin (na funkcionalne površine, na dvorišče, v garažo), če ima to možnost.
Dovolilnica vozilu ne zagotavlja parkirnega prostora, razen dovolilnic iz 15. člena.
20. člen
Za potrebe izvajanja tega odloka župan sprejme ustrezne akte.
21. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo organi občinskega nadzora.
22. člen
Na vozilo, parkirano v nasprotju z določili tega odloka, se postavi posebno tehnično napravo, s katero se lastniku ali vozniku prepreči uporaba nepravilno parkiranega vozila.
Postopek iz prvega odstavka se izvede na način, ki ga določa občinski predpis.
23. člen
Z globo 50 € se na kraju prekrška kaznuje posameznik oziroma voznik, če:
– med vožnjo kolesa ali z uporabo posebnega prevoznega sredstva, razen bolniških in otroških vozičkov, na območju popolne prepovedi motornega prometa ovira ali ogroža pešce (prvi odstavek 6. člena);
– parkira motorno vozilo na območju za pešce z omejenim lokalnim prometom (prvi odstavek 7. člena);
– parkira motorno vozilo na območju za parkiranje ob plačilu parkirnine, ne da bi plačal parkirnino (prvi odstavek 8. člena);
– brez dovolilnice vozi motorno vozilo po območju umirjenega prometa, dovoljenem za vožnjo vozil z dovolilnico (drugi odstavek 12. člena);
– na motorni pogon vozi motorno kolo ali kolo z motorjem po območju umirjenega prometa, dovoljenem za vožnjo vozil z dovolilnico in ne izpolnjuje pogojev iz četrtega odstavka 12. člena (peti odstavek 12. člena);
– na območju umirjenega prometa prekorači predpisano hitrost.
24. člen
Z globo 30 € se na kraju prekrška kaznuje lastnik oziroma voznik motornega vozila z veljavno dovolilnico, če:
– med zadrževanjem vozila na območju mestnega jedra, dovolilnice ne namesti na vozilu ali dovolilnice ne namesti na predpisan način (prvi odstavek 17. člena);
– organu nadzora na njegovo zahtevo ne pokaže obrazca vloge oziroma potrdila (drugi odstavek 17. člena);
– vozi, ustavlja ali parkira vozilo po prometnih površinah, ki niso označene na obrazcu vloge oziroma potrdila (prvi odstavek 19. člena).
25. člen
Dovolilnice, izdane po določilih Odloka o prometni ureditvi v starem jedru mesta Koper – Capodistria (Uradne objave, št. 54/2001 in 17/2003), prenehajo veljati 90. dan po uveljavitvi tega odloka.
Na zahtevo upravičenca, ki mu je dovolilnica potekla na podlagi prvega odstavka tega člena, mu mora pristojni občinski organ vrniti sorazmerni del stroškov izdaje dovolilnice.
26. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o prometni ureditvi v starem jedru mesta Koper – Capodistria (Uradne objave, št. 54/2001 in 17/2003) in na njegovi podlagi sprejeti pravilnik.
27. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-186/2007
Koper, dne 19. julija 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05 e 67/06)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sulla disciplina del traffico nel centro storico di Koper – Capodistria
Numero: 371-186/2007
Capodistria, 20 luglio 2007
Il sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 15, secondo comma, della Legge sulla sicurezza del traffico stradale (Gazzetta uff. della RS, n. 83/04, 139/06 – testo unico) ed in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03, e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/06), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 19 luglio 2007, ha approvato il
D E C R E T O
sulla disciplina rel traffico nel centro storicodi Koper–Capodistria
Articolo 1
Il presente decreto stabilisce, per la parte della città di Koper – Capodistria, definita “centro storico della città di Koper – Capodistria”, la disciplina particolare del traffico, oltre ai provvedimenti intesi a garantirne il rispetto.
Il presente decreto designa quale organo competente, l’organo dell’amministrazione comunale preposto alle questioni del traffico. Ai fini di snellire le procedure, il sindaco ha la facoltà di trasferire,tramite apposita deliberazione, parte o totalità dei diritti od attribuzioni dell’organo competente ad altri organi dell’amministrazione comunale.
Articolo 2
Ai sensi del presente decreto si intende quale »Centro storico di Koper – Capodistria« l’area delimitata dall’area portuale, l’asse longitudinale della Riva Janko Premrl Vojko – Vojkovo nabrežje, Strada del Porto – Pristaniška ulica ed il rispettivo prolungamento, attraverso la Piazza Ukmar – Ukmarjev trg, fino all’incrocio di Belvedere – Belveder, proseguendo lungo la Riva dei Bagni – Kopališko nabrežje, e la Tangenziale nord – Severna obvoznica, fino all’incrocio con la strada di collegamento tra la Tangenziale nord – Severna obvoznica e la Riva J.P. Vojko – Vojkovo nabrežje, presso il monastero di S. Anna (nel seguito: »centro storico«).
Articolo 3
Nell’area del centro storico possono circolare unicamente i veicoli il cui peso massimo consentito non supera 3,5 t, fatta eccezione delle zone per le quali la segnaletica stradale imponga vincoli diversi.
I conducenti dei veicoli che non adempiono le condizioni previste nel primo comma e desiderano accedere al centro storico, hanno l’obbligo di richiedere il permesso per il trasporto straordinario, fatti salvi i casi in cui sia indispensabile l’uso di veicoli dei servizi pubblici, di veicoli destinati alle consegne (nei rispettivi orari) e di veicoli di pronto intervento. Il permesso per il trasporto straordinario può essere rilasciato soltanto nei casi in cui la mole, la natura e la forma della merce è tale da non consentire l’uso di veicoli di minori dimensioni, nel rispetto, tuttavia, del limite di carico consentito sulla superficie pubblica.
Articolo 4
Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni che seguono:
1. »Tutti i veicoli« sono quei veicoli che adempiono le condizioni previste all’articolo 3.
2. »Veicoli per le consegne«, sono veicoli destinati alle consegne di merci e recano gli appositi contrassegni, sono proprietà di persone, autorizzate ad esercitare attività commerciali, di trasporto, artigianali, dei servizi od altre, mentre il rispettivo conducente deve essere in grado, in caso di controllo del traffico nel centro storico, a giustificarne la presenza in tale luogo per motivi di distribuzione o ritiro di merci necessarie all’espletamento delle attività commerciali, di ristorazione od altre, oppure al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini. Il luogo ed il periodo di consegna delle merci devono essere riportati nel rispettivo ordine, fattura od altro documento affine. Ai veicoli per le consegne, la sosta consentita nei luoghi ove non vige il divieto di parcheggio, è quella necessaria per la manipolazione delle merci. Le consegne delle merci nel centro storico sono ammesse solamente negli orari riportati sulla segnaletica stradale.
3. »Veicoli di servizio« sono veicoli, usati dai prestatori di servizi a domicilio ovvero nei vani d’esercizio del committente, nei casi in cui le merci o le attrezzature necessarie richiedano l’uso di veicoli, la rispettiva sosta o parcheggio nel centro storico. Il periodo ed il luogo d’intervento devono essere riportati nell’ordine, fattura od altro documento simile. I veicoli in oggetto devono recare, in maniera ben leggibile, il contrassegno dal quale ne scaturisce l’uso ed i dati del prestatore del servizio. Non sono ritenuti veicoli di servizio quelli usati dagli operai e tecnici che effettuano lavori edili, eseguono impianti od altri interventi necessari alla costruzione od al restauro di edifici.
4. »Veicoli dei servizi pubblici« sono veicoli di servizio, debitamente contrassegnati, in uso da parte dei prestatori di servizi pubblici economici nazionali o locali (spazzamento delle strade, rimozione dei RSU e delle materie di riciclaggio, approvvigionamento idrico, fognature, distribuzione dell’energia elettrica, illuminazione pubblica, manutenzione di strade ed aiuole, servizi postali, telefonici ed altri, rimozione dei veicoli, manutenzione degli estintori, servizi di spazzacamini, servizi funebri ed altri simili), costretti a svolgere la propria attività nell’area del centro storico.
5. »Veicoli di pronto intervento« sono veicoli di servizio, debitamente contrassegnati, di cui sono dotati i servizi di soccorso, di pronto intervento ovvero i servizi sanitari, i veicoli della polizia, dei vigili del fuoco, degli organi di vigilanza comunale ed altri, durante l’esercizio delle rispettive mansioni.
6. »Veicoli delle persone disabili« sono i veicoli corredati dell’adesivo che indica una persona disabile con difficoltà motoria, qualora tale persona usi il predetto veicolo.
7. »Veicoli usati per il servizio taxi« sono i veicoli debitamente contrassegnati, destinati al trasporto con taxi.
8. »Veicoli muniti di permesso« sono i veicoli per i quali il presente decreto prevede l’accesso e la circolazione all’interno del centro storico cittadino.
9. Agli effetti del presente decreto, per »Unità abitativa« si intende lo spazio architettonico composto da ambienti destinati all’abitazione, sistematicamente legati e nel loro insieme indipendenti con, di regola, un ingresso, iscritta nel registro fondiario quale edificio abitativo, proprietà condominiale, oppure riportata nel catasto dei fabbricati quale porzione di fabbricato ossia abitazione munita del proprio numero identificativo, oppure iscritta in quanto tale in altri registri. Nei casi in cui l’unità abitativa presente all’interno di un edificio condominiale non fosse iscritta nel registro fondiario come proprietà condominiale, non figuri tale nel catasto o non è presente in altri registri, non viene considerata un’abitazione.
10. »Permesso« è il documento, rilasciato dal competente organo amministrativo comunale per un determinato veicolo, con sopra indicate le superfici dove è ammessa la circolazione, come pure le eventuali limitazioni particolari conformi alle disposizioni del presente decreto. Il permesso può riferirsi alla circolazione, alla sosta o al parcheggio.
11. »Avente diritto al permesso« è la persona che possiede i requisiti previsti nell’articolo 14 del presente decreto.
12. Per »Fermata del veicolo« si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, lo scarico o il carico delle merci o la riparazione del veicolo.
13. Per »Sosta del veicolo« si intende la sospensione per qualsiasi motivo della marcia del veicolo, fatta salva l’interruzione della circolazione per evitare un incidente stradale o per ragioni dettate dal codice della strada.
Articolo 5
E’ stata operata la seguente suddivisione delle singole superfici pubbliche, site nel centro storico ed adibite al traffico:
a) aree pedonali dove non è ammessa la circolazione dei veicoli a motore;
b) aree pedonali con traffico motorizzato limitato;
c) zone di parcheggio a pagamento;
d) zone di parcheggio con permesso di sosta;
e) zone a velocità limitata;
f) aree di parcheggio riservato ai veicoli, proprietà delle persone giuridiche o fisiche, registrate per l’esercizio d’attività;
g) zone di traffico limitato, nelle quali è consentita la circolazione ed il parcheggio dei veicoli muniti di permessi;
Il sindaco approva il piano di regolazione del traffico e della segnaletica, corredato della presentazione grafica delle zone di cui al primo comma del presente articolo.
Articolo 6
Per »Area pedonale dove non è ammessa la circolazione dei veicoli a motore« s’intende l’area riservata esclusivamente al traffico pedonale. Vi possono accedere i ciclisti e gli utenti di mezzi di trasporto speciali, a condizione tuttavia, che non ostacolano o mettono a rischio l’incolumità dei pedoni.
In via eccezionale vi possono circolare i veicoli di pronto intervento e quelli in dotazione dei servizi pubblici.
In caso d’organizzazione delle manifestazioni pubbliche oppure d’esecuzione delle opere edili, gli organi competenti hanno la facoltà di consentire la circolazione in dette aree anche ai veicoli ritenuti indispensabili per portare a termine le suddette attività.
Le aree di cui al primo comma sono: la Piazza Tito – Titov trg (ad eccezione del tratto che collega la Via Verdi – Verdijeva ulica e la Via Kidrič – Kidričeva ulica), il Piazzale Carpaccio – Carpacciev trg, la Piazza Gramsci – Gramsscijev trg, la Piazza P. Martinc – Martinčev trg, la Piazza Prešeren – Prešernov trg (ad eccezione del tratto che collega la Via Tominc – Tominčeva ulica e la Via Župančič – Župančičeva ulica) e Calegaria – Čevljarska ulica.
Articolo 7
Per »Area pedonale accessibile al traffico motorizzato limitato« s’intende l’area nella quale è consentita la circolazione limitata con i veicoli a motore. In tale area vige il divieto di parcheggio dei veicoli muniti di permesso, i quali possono sostarvi unicamente ai fini di manipolazione, od attraversarla per raggiungere zone ove il parcheggio sia consentito (aree di pertinenza, cortili, autorimesse).
Di regola, l’accesso alla zona definita nel primo comma, è chiuso con una barriera amovibile.
Vi possono circolare i veicoli per le consegne, di pronto intervento, dei taxi ed i veicoli in dotazione ai servizi pubblici, purchè non ostacolino o mettano a rischio l’incolumità dei pedoni. I conducenti che desiderano accedere a tali aree, sono tenuti a premunirsi dell’apposito attestato.
Le zone pedonali accessibili al traffico motorizzato limitato sono: la Via Tominc – Tominčeva ulica, parte della Piazza Prešeren – Prešernov trg (che funge da collegamento tra la Via Župančič – Župančičeva ulica e la Via Tominc – Tominčeva ulica) la Via Župančič – Župančičeva ulica – il tratto inferiore, l’Erta da Ponte – Dapontejeva reber, la Calle della Biscia – Kačja ulica e tratto della Calle dello spazzacamino – Dimnikarska ulica, la zona della Piazza Gortan – Gortanov trg e della Piazzetta Stanič – Staničev trg, ed altre vie accessibili attraverso le due piazze sopraindicate, la Via Verdi – Verdijeva ulica e la parte superiore della Via Kidrič – Kidričeva ulica a partire dall'incrocio con la Via Santorio – Santorijeva ulica.
Gli aventi diritto al permesso che non prevede la sosta nelle dette aree, possono ottenere un abbonamento speciale per il parcheggio al mercato, rilasciato in base all’apposito attestato.
Articolo 8
E’ considerata »Zona di parcheggio a pagamento«, l’area di parcheggio od il tratto della strada ovvero la superficie stradale all’uopo contrassegnata, disponibile contro pagamento del corrispettivo. Le modalità di pagamento sono regolate nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto sul servizio pubblico economico »gestione di determinate aree di parcheggio pubbliche«.
Nelle zone di cui al comma precedente, possono sostare gratuitamente ed illimitatamente anche i veicoli muniti del permesso, di cui all’articolo 14, primo comma, ed i veicoli dei disabili, fatta eccezione dei parcheggi in Piazzale Pier Paolo Vergerio – Vergerijev trg, ed in Piazza Brolo – Trg Brolo.
Le zone di cui al primo comma, sono contrassegnate con la segnaletica orizzontale di colore azzurro e con la prescritta segnaletica verticale.
Rientrano tra le zone di cui al primo comma: alcune superfici della Strada del Porto – Pristaniška ulica, Piazzale P.P.Vergerio – Vergerijev trg, Brolo – Trg Brolo, il parcheggio in Riva dei bagni – Kopališko nabrežje, ed i parcheggi lungo la Tangenziale nord – Severna obvoznica, con eccezione del parcheggio in Piazza dei pescatori – Ribiški trg e di quello accanto alla strada di collegamento tra la Tangenziale nord – Severna obvoznica e la Riva J.P. Vojko – Vojkovo nabrežje, presso il Monastero di S. Anna.
In Piazzale P.P. Vergerio – Vergerijev Trg ed in Piazza Brolo – Trg Brolo, è consentito l’uso gratuito dei parcheggi da parte dei veicoli muniti di permesso, di proprietà dei residenti in tali piazze. Con apposita delibera il sindaco può consentire l’uso gratuito di tali parcheggi anche ad altri veicoli muniti di permessi, limitandolo, tuttavia, alle sole ore mattutine ossia fino alle 7.30.
Articolo 9
Per »Zone di parcheggio con permesso di sosta« s’intende la zona pubblica dove è consentito sostare, purchè ciò non ostacoli o metta a rischio l’incolumità di altri utenti della strada, ne crei disagi alla circolazione dei veicoli di pronto intervento o di quelli per le consegne. Laddove possibile, le superfici pubbliche più ampie vanno dotate della segnaletica orizzontale.
Nelle zone di sosta delimitate mediante segnaletica orizzontale non è consentito il parcheggio invadendo gli spazi contigui.
Non è consentito il parcheggio in corrispondenza delle corsie riservate ai veicoli di pronto intervento.
Gli aventi diritto al permesso che rinunciano al permesso di sosta, possono ottenere un attestato in base al quale gli viene rilasciato l’abbonamento speciale per la sosta nei parcheggi pubblici situati fuori del centro storico.
Articolo 10
Per »Zona a velocità limitata« s’intende la carreggiata dove la velocità consentita è inferiore a 50 km/h, accessibile alla circolazione di tutti i veicoli, salvo nei casi in cui la segnaletica stradale non preveda diversamente. In tale zona, i veicoli non possono arrestarsi ne sostare.
Rientrano tra le zone a velocità limitata: le carreggiate in Riva J.P. Vojko – Vojkovo nabrežje, parte della Strada del porto – Pristaniška cesta, Belvedere – Belveder, Via Cankar – Cankarjeva ulica, la Piazza P.P. Vergerio – Vergerijev trg e la Piazza Brolo – Trg Brolo.
Articolo 11
Per »Aree di parcheggio riservato« s’intendono le aree riservate ai veicoli delle persone giuridiche e fisiche, registrate per l’esercizio di determinate attività; tali aree vengono assegnate secondo la procedura definita nel decreto riguardante le strade o superfici pubbliche. Questi parcheggi sono accessibili soltanto ai veicoli definiti nel contratto che regola l’uso dei medesimi o di singoli posti macchina.
Articolo 12
Sono »Zone a traffico limitato« dove è consentita la circolazione e la sosta dei veicoli muniti di permessi, quelle zone del centro storico non contemplate dall’articolo 3, che sono accessibili ai veicoli a motore e dove la segnaletica o le norme generali non vietano la circolazione e la sosta.
Le zone a traffico limitato possono essere istituite anche in altre strade transitabili con veicoli sprovvisti di permesso e dove lo preveda la segnaletica stradale. Vi è consentita la circolazione unicamente nei comparti viari e nei parcheggi debitamente contrassegnati, alle condizioni previste per tali zone.
La zona a traffico limitato è destinata prevalentemente ai pedoni; in via eccezionale ne è consentito l’uso ai veicoli che devono comunque attenersi alla rispettiva segnaletica stradale.
La circolazione nelle zone a traffico limitato è consentita alla velocità che permette ai veicoli di fermarsi per dare la precedenza ai pedoni e ad altri utenti della strada.
Nella zona di cui sopra è consentito il transito e la fermata dei veicoli dei taxi ed a quelli per le consegne, mentre i veicoli in dotazione ai servizi pubblici ed i veicoli di pronto intervento possono rimanervi solamente tanto quanto lo richieda l’esplicazione delle rispettive attività.
I conducenti di motociclette e ciclomotori, che risiedono nel centro storico, non hanno bisogno dei permessi per attraversare la zona di cui al primo comma, quando raggiungono la propria abitazione impiegando il percorso pià breve. Devono, tuttavia, recare con sè un documento, nel quale è riportato l’indirizzo della loro residenza. I conducenti d’altri ciclomotori o motociclette non possono circolare nella zona di cui al primo comma col motore acceso.
Articolo 13
Il rilascio del permesso avviene per opera dell’organo comunale, competente per il traffico. Il permesso si riferisce ad un determinato veicolo. Sul permesso è riportato il numero di targa del veicolo, l’indirizzo del titolare e la data di scadenza.
Assieme al permesso, il titolare riceve anche una copia di modulo per la domanda ed il certificato attestante la consegna del permesso e recante la descrizione delle superfici accessibili al veicolo in oggetto, come pure gli eventuali vincoli speciali.
Il permesso può essere biennale, annuale o provvisorio.
La procedura di rilascio dei permessi e dei certificati è definita dall’organo competente.
Articolo 14
Ha diritto al permesso biennale:
– Il residente del centro storico che è proprietario di un’autovettura o di un furgone al quale si riferisce il permesso oppure se acquista il veicolo acquistato a leasing e di peso complessivo non superire a 3,5 t, può ottenere un permesso per unità abitativa, alle seguenti condizioni:
– che sia proprietario dell’unità abitativa oppure
– che alleghi l’assenso del proprietario (dei proprietari) dell’unità abitativa, oppure
– che alleghi l’assenso degli eventuali comproprietari dell’unità abitativa.
– Il residente del centro storico che disponga di un contratto per l’uso del veicolo di proprietà della società (veicolo di servizio), sempre chè per la rispettiva unità abitativa non sia stato rilasciato alcun permesso e se sono adempiute le altre condizioni di cui al primo alinea.
– Persona giuridica o fisica che esercita un’attività regolarmente registrata, e che dispone, nell’area del centro storico, di un parcheggio non ubicato sulla superficie pubblica (autorimessa, cortile, area di pertinenza), che necessita del permesso per accedere a tale superficie con veicoli di servizio debitamente contrassegnati; tale permesso non da, comunque, diritto a parcheggiare sulle superfici pubbliche.
Articolo 15
Il permesso annuale può essere concesso alla persona giuridica o fisica che esercita un’attività regolarmente registrata e dispone di un parcheggio riservato per il proprio veicolo o veicoli di servizio, qualora esso si renda indispensabile per l’accesso a tali superfici. Va precisato che il succitato permesso non gli dà diritto a parcheggiare su altre superfici pubbliche.
Articolo 16
Il permesso provvisorio, riferito ad un veicolo espressamente indicato, può essere rilasciato alla persona giuridica o fisica che esercita un’attività commerciale regolarmente registrata, nei casi in cui ciò si renda indispensabile a causa di:
– esecuzione di opere di costruzione, di realizzazione degli impianti o di altri interventi in ambito della realizzazione o ricostruzione di fabbricati situati nel centro storico, oppure,
– trasporto delle merci nel centro storico, qualora questo si rendesse necessario all’esercizio di un’attività.
La persona fisica che non rientri nella categoria degli aventi diritto al permesso, può ottenere il permesso provvisorio quando presta assistenza a domicilio ad una persona avente diritto a tali cure e che risieda nel centro storico, a condizione che nessun altro membro del suo nucleo famigliare abbia in precedenza ottenuto un permesso regolare.
Il permesso provvisorio di cui al primo comma, è valido da uno a 90 giorni. Il permesso previsto nel secondo comma, invece, rimane valido per tutto il tempo occorrente che non deve, ad ogni modo, superare un anno.
Articolo 17
Nei casi in cui il veicolo, per il quale era stato rilasciato il permesso o l’attestato, si trovi nell’area del centro storico, il conducente ha l’obbligo di esporre tale documento collocandolo sul cruscotto od appoggiandolo sul parabrezza dalla parte interna dell’abitacolo, in modo che rimanga ben visibile e leggibile dall’esterno.
Il conducente di un veicolo, munito di permesso, deve recare con se il modulo della domanda ed il certificato di cui al secondo comma dell’articolo 13. Egli ha l’obbligo di mostrarlo all’organo di vigilanza, dietro specifica domanda di quest’ultimo.
Articolo 18
Il possessore del permesso è tenuto a restituire quest’ultimo all’organo che l’ha rilasciato:
– in caso di alienazione del veicolo – all’atto della rispettiva notifica;
– in caso di cambiamento dell’indirizzo – entro 15 dal trasloco;
– in caso di cessazione dei motivi che ne giustificavano il rilascio – entro 15 giorni.
Il ritiro del permesso può essere disposto dall’organo preposto al controllo, nei seguenti casi:
– se esiste un sospetto fondato che il permesso sia stato contrattato;
– se il permesso è utilizzato per un veicoli diverso da quello per il quale èra stato rilasciato;
– in altri casi di uso illecito, previsto dalla vigente normativa.
Articolo 19
Al conducente del veicolo, per il quale era stato rilasciato il permesso, è consentito circolare o sostare nelle zone, indicate sul modulo della domanda di cui all’articolo 13, secondo comma. Egli può parcheggiare il proprio veicolo solamente in quelle zone del centro storico ove questo non sia vietato con apposita segnaletica od in base alla specifica disciplina del traffico. Egli ha inoltre l’obbligo di rimuovere il veicolo dalle superfici pubbliche (spostandolo sulle aree di pertinenza, cortili o autorimesse), se ciò sia possibile.
Il permesso non da diritto a parcheggio, salvo nei casi previsti nell’articolo 15.
Articolo 20
Il sindaco procede all’adozione degli atti necessari all’attuazione del presente decreto.
Articolo 21
Il controllo sull’attuazione del presente decreto è esercitato dagli organi di vigilanza comunale.
Articolo 22
Sul veicolo, parcheggiato in difformità di quanto stabilito nel presente decreto, è collocato il dispositivo che ne impedisce la rimozione.
La procedura di cui al primo comma, è definita da apposita prescrizione comunale.
Articolo 23
È punito con multa di Euro 50, comminata sul luogo della trasgressione, il singolo o conducente che
– guidando la bicicletta od altro mezzo di trasporto particolare, fatte salve le carrozzine per bambini o disabili, attraverso la zona in cui vige il divieto del traffico motorizzato ostacola o mette a rischio l’incolumità dei pedoni (primo comma dell’articolo 6);
– parcheggia il veicolo a motore nella zona riservata al traffico pedonale (primo comma dell’articolo 7);
– parcheggia il veicolo nel parcheggio a pagamento senza pagare la tariffa prescritta (primo comma dell’articolo 8);
– sebbene sprovvisto del permesso, circola col proprio veicolo a motore nelle zone ove sia richiesto tale permesso (secondo comma dell’articolo 12);
– guida col motore acceso la motocicletta od il ciclomotore nelle zone di traffico limitato, accessibili solamente ai veicoli muniti del permesso, e non adempie le condizioni previste dal quarto comma dell’articolo 12 (quinto comma dell’articolo 12);
– supera il limite di velocità previsto nella zona a traffico limitato.
Articolo 24
E’ punito con multa pari a Euro 30, comminata sul luogo della trasgressione, il proprietario od il conducente del veicolo munito del permesso, che
– durante la permanenza del veicolo nel centro storico ometta di esporre il permesso nei modi previsti (primo comma dell’articolo 17);
– rifiuta di mostrare il modulo della domanda ovvero l’attestato all’organo di vigilanza, dietro specifica richiesta di quest’ultimo (secondo comma dell’articolo 17);
– circola, sosta o parcheggia il veicolo sulle superfici non indicate sul modulo della domanda ovvero sull’attestato (primo comma dell’articolo 19).
Articolo 25
I permessi, rilasciati ai sensi delle disposizioni del decreto sulle zone del centro storico di Capodistria, nelle quali vige particolare regime del traffico (Bollettino uff., n. 54/01 e 17/03), rimangono validi fino al 90° giorno dall’entrata in vigore del presente decreto.
L’organo comunale competente ha l’obbligo di restituire la quota proporzionale delle spese sostenute per il rilascio del permesso ai titolari dei permessi scaduti in virtù del primo comma del presente articolo.
Articolo 26
Con l’entrata in vigore del presente decreto cessa d’avere valore il Decreto sulla disciplina del traffico nel centro storico di Capodistria – Koper (Bollettino uff., n. 54/01 e 17/03), come pure il relativo Regolamento.
Articolo 27
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: 371-186/2007
Capodistria, 19 luglio 2007
Il sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost