Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

4123. Poslovnik nadzornega odbora, stran 11023.

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in sprememb ZLS) in 38. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01, 79/01) je Nadzorni odbor Občine Tržič na 5. seji dne 6. 8. 2007 sprejel
P O S L O V N I K
nadzornega odbora
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem poslovnikom Nadzorni odbor Občine Tržič (v nadaljevanju: NO) podrobneje ureja organizacijo in način svojega dela, pravice in dolžnosti predsednika in članov pri opravljanju nadzora, postopek nadzora, način odločanja, dokumentacijo ter evidentiranje dela NO.
2. člen
Delo NO je javno.
Pri opravljanju svojega dela so člani NO dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev, ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.
3. člen
NO sodeluje z občinskim svetom, občinsko upravo, županom ter drugimi organi, službami in delovnimi telesi o zadevah, ki so v pristojnosti NO.
II. PRISTOJNOSTI IN NALOGE NO
4. člen
NO je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.
NO je pri svojem delu neodvisen in opravlja svoje naloge strokovno, vestno, pošteno, nepristransko ter v skladu z zakonom.
5. člen
NO ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– opravlja nadzor nad vodenjem poslov občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev,
– ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev,
– opravlja druge naloge, če tako določa zakon ali statut občine.
Nadzor vsebuje:
ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti finančnega poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov, katerih ustanovitelj je občina, ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem, ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe javnih sredstev.
6. člen
Za izvajanje z zakonom in statutom občine določenih nalog opravlja NO naslednje naloge nadzorovanja:
– pregledovanje in proučevanje pravnih predpisov in aktov, s katerimi se določajo nameni proračunske porabe (odloki, proračun, finančni načrti, zaključni računi, programi, razpisi in drugo),
– pregledovanje listinske dokumentacije (pogodbe, naročila, odredbe, nalogi, računi, zapisniki ter druge knjigovodske listine in poslovne knjige),
– ugotavljanje skladnosti ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti in namenskosti porabe sredstev in njihov učinek glede na opredeljen cilj,
– priprava nadzorstvenega poročila s priporočili in predlogi,
– obravnavanje pripomb strank v postopku,
– obveščanje občinskega sveta in župana in predlaganje ukrepov iz njihove pristojnosti,
– obveščanje nadzorovane osebe oziroma njenih organov,
– prijava suma storitve prekrška ali kaznivega dejanja pristojnemu organu,
– druge naloge v skladu z določili statuta občine.
7. člen
Sredstva za delo NO se zagotavljajo v občinskem proračunu. V ta namen NO v postopku priprave proračuna sprejme letni program dela, katerega sestavni del je tudi finančni načrt, s katerim se opredeli višina potrebnih sredstev za izvedbo programa dela.
III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI PREDSEDNIKA IN ČLANOV NO
8. člen
NO ima 5 članov. Člane NO imenuje občinski svet v skladu z določili 39. člena Statuta Občine Tržič.
Prvo sejo NO skliče župan najkasneje v treh mesecih po imenovanju NO. NO se konstituira, če je na prvi seji navzočih večina članov.
Člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika NO.
V nadaljevanju seje vodi predsednik, v njegovi odsotnosti ga nadomešča namestnik.
9. člen
Predsednik NO:
– predstavlja NO,
– zastopa ugotovitve, mnenja, priporočila in predloge NO pred organi občine ter organi uporabnikov proračunskih sredstev,
– podpisuje pisne odpravke NO,
– organizira delo NO in strokovno pomoč,
– pripravlja in vodi seje NO,
– opravlja druge naloge po sklepu NO.
10. člen
Člani NO imajo dolžnost udeleževati se sej NO in opravljati nadzore ter druge naloge, za katere jih pooblasti oziroma zadolži NO.
Če se član NO trikrat zapored ali štirikrat v zadnjih šestih mesecih ne udeleži seje NO ali če dvakrat ne opravi naloge, za katero ga pooblasti oziroma zadolži NO oziroma nalog ne izvaja v skladu z veljavnimi predpisi in tem poslovnikom, mora predsednik NO na prvi naslednji seji NO predlagati njegovo razrešitev. Na podlagi sprejete odločitve predsednik NO oblikuje predlog za razrešitev, ki ga predloži občinskemu svetu.
Članstvo v NO preneha v skladu z določili 39. člena Statuta Občine Tržič.
IV. POVRAČILO STROŠKOV ČLANOM NO
11. člen
Članom NO pripada nagrada za njihovo delo, in sicer v višini, določeni v veljavnem Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Tržič.
V. STROKOVNA IN ADMINISTRATIVNA POMOČ NO
12. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo NO zagotavlja tajnik NO, ki ga izmed zaposlenih v občinski upravi določi župan.
Strokovna pomoč zajema predvsem:
– obveščanje NO o sprejemu in spremembah aktov občine
– obveščanje NO o sprejemu ali spremembah zakonodaje
– posredovanje gradiv in mnenj ministrstev, članom NO
– posredovanje gradiv izobraževanj in seminarjev, ki se jih udeležijo predstavniki občine.
Administrativna pomoč zajema predvsem:
– pripravo vabil in tehnično organizacijska dela za sklic seje
– pripravo gradiv za seje NO, razen gradiv, za katere so zadolženi člani NO
– pripravo posameznih aktov, ki spremljajo postopek nadzora NO (sklepi o izvedbi nadzora, dopisi nadzorovanim osebam, pooblastila in podobno)
– pisanje zapisnikov sej NO
– obveščanje NO o izobraževanjih
– sprejemanje in urejanje pošte za NO
– arhiviranje gradiv NO
– vodenje evidence o opravljenem delu članov NO.
VI. NAČRTOVANJE DELA NO
13. člen
V postopku priprave predloga proračuna občine oziroma najkasneje do izteka koledarskega leta NO sprejme letni programa dela.
Med letom lahko NO program dela spremeni ali dopolni. Pri tem mora upoštevati finančne posledice in višino sredstev namenjeno za delo NO v proračunu občine.
Vsak član NO lahko predlaga, da NO sklepa o začetku nadzora nad določenim prejemnikom sredstev občinskega proračuna oziroma aktivnostjo. V predlogu za izvedbo nadzora mora predlagatelj navesti predmet nadzora, obseg nadzora in cilje nadzora.
14. člen
NO je pri sprejemanju programa dela samostojen. Pri obravnavi predloga letnega programa dela NO obravnava tudi zaprosila občinskega sveta in župana za izvedbo nadzora pri posameznem uporabniku proračunskih sredstev.
Občinski svet ali župan lahko zaprosita, da NO opravi nadzor pri uporabniku proračunskih sredstev. NO te predloge oziroma zaprosila obravnava in o svoji odločitvi glede izvedbe ali ne-izvedbe nadzora obvesti predlagatelja.
15. člen
V letnem programu dela NO se načrtuje:
1. izvedbo nadzorov, ki se delijo na:
– redne, za katere se navede najmanj nadzorovane osebe oziroma aktivnosti, ki bodo predmet nadzora, obseg nadzora in cilje nadzora;
– izredne, za katere se navede le predvideno število nadzorov, ki se opravijo na podlagi sklepov, ki jih naknadno sprejme NO;
2. spremljanje določenega dela poslovanja proračunskih uporabnikov in izvajalcev javnih služb preko obravnave pripravljenih gradiv in poročil o njihovem poslovanju;
3. sprejem potrebnih odločitev v zvezi z delom NO
4. potrebna sredstva za izvedbo predvidenih aktivnosti NO.
V letni program dela se v skladu z 41. členom Statuta Občine Tržič obvezno vključi:
– letni nadzor zaključnega računa proračuna, zaključnih računov finančnih načrtov krajevnih skupnosti, javnih zavodov in javnih podjetij ter občinskih skladov,
– letni nadzor predloga proračuna in finančnih načrtov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov,
– ter nadzor razpolaganja z občinskim premoženjem.
Z letnim programom dela NO seznani občinski svet in župana.
NO mora županu in občinskemu svetu predložiti pisno letno poročilo o delu in porabi sredstev in najmanj enkrat letno poročati o svojem delu ter ju seznaniti s pomembnimi ugotovitvami iz področja svojega dela in predlagati rešitve za izboljšanje poslovanja.
VII. NAČIN ODLOČANJA NO
16. člen
NO sprejema odločitve na sejah. Seje sklicuje predsednik NO na lastno pobudo, v skladu s programom, na zahtevo treh članov NO, občinskega sveta ali župana. Če predsednik v 15 dneh po podani zahtevi ne skliče seje, jo lahko skliče namestnik predsednika.
17. člen
Vabilo za sejo NO mora biti pisno, lahko tudi po e-pošti in praviloma skupaj z gradivom za sejo posredovano članom NO, najmanj 5 delovnih dni pred sejo.
18. člen
Predsednik NO lahko v izjemnih primerih skliče korespondenčno sejo NO. Članom NO mora biti posredovano gradivo in določen rok najmanj 24 ur, da izrazijo svoje stališče.
Posamezna odločitev je sprejeta, če se zanjo opredelili najmanj 2/3 članov NO.
19. člen
Na sejah nazornega odbora se vodi evidenca prisotnosti. NO je sklepčen, če je navzočih več kot polovica članov NO.
Če je NO po prvem ugotavljanju sklepčnosti nesklepčen, se sklepčnost ugotavlja še enkrat. Drugo ugotavljanje sklepčnosti se opravi šele po poteku petnajst minut od prvega ugotavljanja sklepčnosti oziroma v primeru, da je posamezni član sporočil, da se bo seje udeležil z zamudo, po poteku tega časa, ki pa ne sme biti daljši od ene ure. Če NO tudi po drugem ugotavljanju sklepčnosti ne more veljavno odločati, predsedujoči sejo zaključi.
20. člen
Predsednik NO predlaga dnevni red za sejo, potrdi pa ga NO na začetku seje.
Pri določanju dnevnega reda člani NO lahko predlagajo umik posamezne zadeve z dnevnega reda, razširitev dnevnega reda ali spremembo vrstnega reda obravnavanih zadev.
Po sprejetih odločitvah iz prejšnjega odstavka tega člena da predsednik NO na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti. Potem, ko je dnevni red potrjen, ga med sejo ni več mogoče spreminjati.
21. člen
O poteku seje NO se piše zapisnik, ki vsebuje:
– zaporedno številko seje, datum in kraj seje ter čas začetka in zaključka seje
– evidenco prisotnosti oziroma odsotnosti članov NO in vabljenih na sejo
– ugotovitev sklepčnosti in sprejeti dnevni red
– potek seje z navedbo poročevalcev ter kratkim povzetkom razprave
– izjave članov NO, za katere so zahtevali, da se vnesejo v zapisnik
– morebitna ločena mnenja pri glasovanju o predlaganih sklepih
– sklepe in stališča NO
– druge podatke, za katere se NO odloči, da se vnesejo v zapisnik.
Sprejeti zapisnik podpiše predsednik NO in tajnik NO, oziroma oseba, ki je po sklepu NO pisala zapisnik.
22. člen
Prva točka dnevnega reda seje NO je pregled sklepov in potrditev zapisnika prejšnje seje NO. Sprejete sklepe zadnje seje NO pregleda predsednik in poda poročilo o njihovi izvršitvi.
23. člen
Uvodno obrazložitev k posameznim točkam dnevnega reda NO podajo predsednik NO, tajnik ali pripravljavci gradiva. NO sprejme ob vsaki točki dnevnega reda sklep ali stališče.
Člani NO imajo pravico pridobivati informacije in se posvetovati o vseh vprašanjih, o katerih razpravlja NO.
24. člen
Predsednik NO zaključi sejo, ko so izčrpane vse točke dnevnega reda. Sejo lahko predsednik prekine, če o tem soglaša večina prisotnih članov NO, vendar se mora seja nadaljevati najkasneje v 14 dneh.
25. člen
NO lahko odloži obravnavanje posameznega predloga če ugotovi, da je za odločitev o njem potrebno zahtevati še dodatne podatke ali mnenja ustreznih organov oziroma institucij.
26. člen
NO lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov NO, z večino glasov navzočih članov, razen za izvolitev predsednika, sprejema letnega programa nadzora in sprejema dokončnih poročil nadzorov, ki jih sprejema z dvotretjinsko večino vseh članov.
Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvotretjinska večina vseh članov NO, NO veljavno odloča, če sta na seji navzoči najmanj dve tretjini vseh članov NO, sklep pa je sprejet, če je zanj glasovalo najmanj dve tretjini vseh članov NO.
27. člen
Predsednik NO po opravljeni razpravi oblikuje k posamezni točki dnevnega reda predlog sklepa oziroma sklepov. NO glasuje o vsakem predlaganem sklepu posebej. O posameznem predlogu se na isti seji glasuje samo enkrat.
28. člen
NO sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov, kadar ni z zakonom, statutom občine ali s tem poslovnikom določena drugačna večina.
29. člen
Seje NO se lahko udeležujejo tudi svetniki in lahko na seji razpravljajo le po sklepu NO, nimajo pa pravice glasovati.
Na sejah NO lahko sodelujejo tudi strokovnjaki s posameznih področij, ki se lahko vključijo v razpravo in podajo predloge, nimajo pa pravice glasovanja. Pobudo za udeležbo na seji lahko dajo člani NO. Odločitev o povabilu na sejo NO sprejme predsednik NO.
VIII. POSTOPEK NADZORA
30. člen
Nadzori, ki jih opravlja NO so lahko redni ali izredni. Redni nadzori se opravijo v skladu z letnim programom dela, izredni nadzori pa so tisti, ki niso opredeljeni v letnem programu in se opravijo na podlagi sklepov, ki jih naknadno sprejme NO.
Glede na obseg nadzora so nadzori lahko celoviti, delni ali ponovni. Glede na zahtevnost so nadzori zelo zahtevni, zahtevni in manj zahtevni.
31. člen
Za izvedbo posameznega nadzora lahko NO pooblasti posameznega člana NO oziroma v ta namen oblikovano skupino članov NO. Pri odločanju o izvajalcih posameznega nadzora NO upošteva zahtevnost in obseg nadzora.
Člani NO, ki so zadolženi za izvedbo posameznega nadzora, pripravijo načrt izvedbe nadzora, izvedejo nadzor in pripravijo osnutek ter predlog poročila o opravljenem nadzoru, v katerem podajo ugotovitve, ocene, mnenja in priporočila.
Posamezne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec oziroma strokovna organizacija, ki jo na predlog NO imenuje občinski svet.
Pogodbo z izvedencem sklene župan.
32. člen
Nadzor se začne s sklepom o izvedbi nadzora, ki ga sprejme NO.
Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati identifikacijo nadzorovane osebe, njene odgovorne osebe, ter vsebovati predmet, obseg in cilj nadzora ter čas nadzora, pa tudi člane NO, ki bodo nadzor izvedli.
Sklep o izvedbi nadzora se obvezno vroči nadzorovani osebi. Od dne vročitve sklepa o izvedbi nadzora nadzorovani osebi, do dne začetka izvajanja nadzora mora preteči najmanj 10 (deset) dni.
33. člen
NO ali pooblaščeni člani NO lahko pred uvedbo nadzora izdajo posameznemu porabniku sredstev občinskega proračuna zahtevo za predložitev podatkov, ki jih potrebujejo pri načrtovanju nadzora.
Zahteva za predložitev podatkov vsebuje identifikacijo porabnika sredstev občinskega proračuna, navedbo podatkov, obvestil, listin ali druge dokumentacije, ki jo je treba predložiti in rok za predložitev podatkov.
Pooblaščeni član NO lahko pridobi podatke, ki jih potrebuje pri načrtovanju nadzora tudi tako, da opravi poizvedbo pri porabniku sredstev občinskega proračuna.
34. člen
Izvedba nadzora se opravlja na podlagi načrta izvedbe nadzora. V načrtu izvedbe nadzora se navede predmet nadzora, številka zadeve, nadzorovano osebo, cilj nadzora, obseg nadzora, način dela, člane NO, ki nadzor opravijo in razpored ter čas izvajanja naloge.
Načrt izvedbe nadzora izdelajo člani NO, ki so zadolženi za izvedbo nadzora. NO lahko sprejme odločitev, da se načrt izvedbe nadzora izdela pred sprejemom sklepa o izvedbi nadzora. V ta namen NO določi tudi člane NO, ki so zadolženi za pripravo načrta in rok za dokončanje.
35. člen
Na začetku izvajanja nadzora se z nadzorovano osebo praviloma opravi začetni sestanek z namenom seznanitve z vsebino, obsegom in predvidenim potekom nadzora, pridobitve podatkov in dokumentacije za začetek nadzora ter določitve kontaktne osebe s strani nadzorovane osebe.
36. člen
Člani NO, ki opravljajo nadzor, imajo pravico od nadzorovanih oseb zahtevati vse podatke, ki so jim potrebni za izvedbo zaupanih nalog. Nadzorovane osebe so zahtevane podatke dolžne dati.
V postopku nadzorovanja je nadzorovana oseba dolžna predložiti NO vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku ter odgovarjati na ugotovitve in priporočila NO.
Zahteva za predložitev podatkov vsebuje identifikacijo nadzorovane osebe, navedbo podatkov, obvestil, listin ali druge dokumentacije, ki jo je treba predložiti in rok za predložitev podatkov.
Zahteva za predložitev podatkov je lahko dana pisno ali ustno. V primeru ustne zahteve član NO sestavi uradni zaznamek z navedbo vseh podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena in podatkov o načinu in času sporočanja zahteve ter z obvezno navedbo osebe, kateri je bila zahteva sporočena.
Zahtevane podatke in dokumentacijo je nadzorovana oseba dolžna predložiti NO v roku 10 (deset) dni od prejema zahteve za dokumentacijo. Ta rok se na prošnjo nadzorovane osebe lahko podaljša. Odločitev o tem sprejmejo člani NO, ki nadzor izvajajo.
37. člen
Vsa dejanja in postopke nadzora je potrebno opraviti tako, da se ugotovijo vsa dejstva in zberejo dokazi, ki so pomembni za presojo in odločanje v postopku nadzora. Nadzor je potrebno opraviti tako, da sta delovni proces in poslovanje nadzorovane osebe čim manj motena. Člani NO opravljajo preiskave in preverjanja v razumnem obsegu. Informacije za dosego cilja morajo člani NO prepoznati, proučiti, ovrednotiti in zabeležiti. En predstavnik nadzorovane osebe je lahko ves čas nadzora prisoten.
38. člen
Nadzorovana oseba lahko že pred izdajo osnutka poročila izvede ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, kolikor je to časovno, tehnično in organizacijsko mogoče. O izvedenih ukrepih seznani NO s pisnim poročilom. Nadzorovana oseba je v postopku nadzorovanja upravičena NO izraziti svoja mnenja in ugovarjati njegovim ugotovitvam.
39. člen
Po opravljenem pregledu pripravijo člani NO, ki so zadolženi za nadzor, osnutek poročila. Osnutek poročila vsebuje vse podatke, ki so določeni za končno poročilo o nadzoru, razlikuje pa se v zaključku, v katerem se pri osnutku poročila navede pravica nadzorovane osebe do predložitve ugovora in poročila o izvedenih ukrepih.
Osnutek poročila sprejme NO in ga posreduje nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku 15 (petnajst) dni od prejema osnutka poročila vložiti pri NO ugovor. V ugovoru se nadzorovana oseba pisno opredeli o ugotovitvah NO in izrazi svoje pripombe, mnenja in stališča. Iz vsebine ugovora mora biti jasno razvidna navedba NO, ki jo nadzorovana oseba izpodbija oziroma pojasnjuje in razlog ter obrazložitev.
Člani NO, ki so opravljali nadzor se morajo o navedbah nadzorovane osebe opredeliti in svojo odločitev obrazložiti v predlogu končnega poročila. Podan ugovor se po potrebi uskladi na zaključnem sestanku, ki ga člani NO, ki opravljajo nadzor, skličejo pred pripravo predloga končnega poročila. V predlogu končnega poročila se navede tudi ali je nadzorovana oseba posredovala ugovor in ali je bil sklican zaključni sestanek. Kolikor je nadzorovana oseba posredovala ugovor, zaključni sestanek pa ni bil sklican, je predsednik NO dolžan odgovorno osebo nadzorovane osebe povabiti na sejo NO, na kateri se obravnava predlog končnega poročila in ji dati možnost pojasniti navedbe iz ugovora.
40. člen
V roku, določenem za posredovanje ugovora, lahko nadzorovana oseba predloži tudi poročilo o izvedbi ukrepov za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Ugotovitev o sprejetih zadovoljivih ukrepih za odpravo ugotovljenih nepravilnosti se vnese v besedilo predloga končnega poročila.
41. člen
Na podlagi ugotovitev v osnutku poročila in v roku posredovanega ugovora ter poročila o izvedbi ukrepov za odpravo ugotovljenih nepravilnosti člani NO, ki opravljajo nadzor pripravijo predlog končnega poročila in ga posredujejo v sprejem NO.
42. člen
NO o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih sprejme končno poročilo s priporočili in predlogi.
Končno poročilo mora vsebovati obvezne sestavine, katere na podlagi zakona predpiše minister, pristojen za finance v soglasju z ministrom, pristojnim za lokalno samoupravo.
Končno poročilo pošlje NO nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu.
43. člen
Če je NO ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju nadzorovane osebe, ki so določene s tem poslovnikom, mora o teh kršitvah v 15 (petnajstih) dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče. Na podlagi sprejetega posebnega sklepa NO o ugotovitvi hujše kršitve obvestilo oblikuje predsednik NO.
Hujše kršitve predpisov in nepravilnosti pri poslovanju so:
1. prevzemanje obveznosti in izplačilo sredstev proračuna za namene, ki niso predvideni v proračunu;
2. prevzemanje obveznosti in izplačilo sredstev proračuna v višini, ki presega v proračunu zagotovljena sredstva;
3. prodaja občinskega finančnega ali stvarnega premoženja:
– ki ni vključeno v letni program prodaje finančnega in stvarnega premoženja, razen, če predmeta prodaje v skladu s predpisi ni potrebno vključiti v ta program,
– s sklenitvijo neposredne pogodbe, razen v primerih, ko zakon ali drug predpis to dopušča,
– v nasprotju s sprejeto odločitvijo pristojnega organa.
4. oddaja javnega naročila brez javnega razpisa, razen v primerih, ko zakon to dopušča.
44. člen
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge NO.
Občinski svet, župan in pristojni organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati končna poročila in izdana mnenja NO in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge NO.
45. člen
V primeru, da obstaja utemeljen dvom v ugotovitve in priporočila NO, ki so vsebovana v končnem poročilu o nadzoru, ima nadzorovana oseba pravico zahtevati mnenje neodvisne strokovne službe (neodvisni strokovnjak) ali mnenje pristojnega ministrstva o ugotovitvah NO.
V primeru, da pristojno ministrstvo, ki izvaja nadzor na zakonitostjo dela organov občine na svojem področju, ali neodvisna strokovna služba (neodvisni strokovnjak) potrdi nepravilnost ugotovitev NO, jih nadzorovana oseba ni dolžna upoštevati.
46. člen
Nadzorovana oseba, v poslovanju katere so bile razkrite nepravilnosti ali nesmotrnosti, mora NO predložiti poročilo o odpravljanju razkritih nepravilnosti in smotrnosti (odzivno poročilo). Odzivno poročilo mora biti obvezno v pisni obliki. Rok za izdajo odzivnega poročila je 90 (devetdeset) dni od dne prejema končnega poročila NO.
V odzivnem poročilu nadzorovana oseba navede na kakšen način je upoštevala ugotovitve, mnenja in priporočila NO, ter sprejete popravljalne ukrepe.
Če nadzorovana oseba ugotovitev, mnenj in priporočil NO ni upoštevala in popravljalnih ukrepov ni uvedla, je dolžna ta dejstva v odzivnem poročilu navesti in ustrezno strokovno obrazložiti.
47. člen
Nadzorovana oseba ni dolžna predložiti odzivnega poročila, kolikor je že pred izdajo končnega poročila izvedla ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in o tem obvestila NO.
48. člen
NO najmanj enkrat letno poroča občinskemu svetu o svojih ugotovitvah.
IX. MNENJA IN OPOZORILA NO
49. člen
NO o posameznih zadevah lahko izda tudi mnenje ali opozorilo skladno z zakoni, odloki, drugimi predpisi in sicer na lastno pobudo ali na predlog občinskega sveta, župana ali posameznega uporabnika javnih sredstev.
X. JAVNOST DELA
50. člen
Delo NO je javno. Izjemoma je lahko seja NO zaprta za javnost na podlagi sklepa NO.
NO zagotavlja javnost svojega dela s predložitvijo poročil o delu, končnih poročil o nadzoru in ustreznih informacij občinskemu svetu ter z obveščanjem javnosti o svojem delu preko občinskega glasila ter drugih javnih medijev, svetovnega spleta, na novinarskih konferencah ali na drug primeren način.
Pri dajanju obvestil je potrebno spoštovati predpise, ki določajo tajnost podatkov ali njihovih posameznih delov, kakor tudi predpise o dostopu do informacij javnega značaja. Obvestila morajo biti pripravljena tako, da varujejo ugled strank in drugih udeležencev v postopku.
O nadzoru, ki je v postopku izvajanja, se lahko javno navaja le v kateri fazi izvajanja je nadzor in kdaj bo predvidoma končan.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
51. člen
Za področja delovanja NO, ki jih ne ureja ta poslovnik, se smiselno uporabljajo določbe Poslovnika Občinskega sveta Občine Tržič.
52. člen
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik o delu NO, z dne 2. 9. 1999.
53. člen
Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
54. člen
Spremembe in dopolnitev poslovnika se sprejemajo na isti način kot poslovnik.
Št. 032-1/2007
Tržič, dne 6. avgusta 2007
Predsednica
Nadzornega odbora
Občine Tržič
Helena Polajnar l.r.

AAA Zlata odličnost