Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

Št. 466-23/2003 Ob-23398/07 , Stran 6179
1. Predmet javne ponudbe je prodaja nepremičnine v k.o. Ajdovščina: Poslovni prostori nekdanje Lekarne v Ajdovščini, ki se nahajajo v več etažnem objektu, identifikacijska številka stavbe 2392-77, stoječe na parc. št. 448/3 in delno na parc. št. 448/1, obe k.o. Ajdovščina, na naslovu Ajdovščina, Cesta 5. maja 1, v skupni izmeri 192,94 m2, vpisani v vložni številki 1907/8 k.o. Ajdovščina. Površina poslovnih prostorov v pritličju (v elaboratu etažne lastnine označeni s 11) znaša 132,90 m2, površina pomožnih prostorov v kleti (v elaboratu etažne lastnine označeni s št. 7) pa znaša 66,85 m2. Poslovnima prostoroma št. 11 in 7 pripadajo idealni solastniški deleži na skupnih delih stavbe, ki pa še niso določeni, ker pogodba o medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki še ni sklenjena. Objekt se nahaja v centralnem predelu mesta Ajdovščina, neposredno ob glavni cesti Nova Gorica–Vipava. V bližini so javna parkirišča, izvedeni so tudi vsi priključki na javno vodovodno, kanalizacijsko, električno in telefonsko komunalno omrežje. Za ogrevanje prostorov je samostojna lastna kotlarna na tekoče gorivo v kleti. Glavni prostori se nahajajo v pritličju objekta, do katerih je dostop urejen s Ceste 5. maja 1, pomožni prostori pa so v kleti s stopniščno povezavo neposredno iz prostorov pritličja, razen shrambe in kotlovnice, do katerih je dostop urejen tudi z Goriške ceste 26. 2. Ponudbena cena Najmanjša ponudbena cena za nepremičnino navedeno v prvi točki te ponudbe znaša 140.043,40 EUR. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo Občini Ajdovščina ponudil najvišjo ceno za ponujeno nepremičnino, vendar najmanj v višini ponudbene cene. Kupec je, poleg kupnine, dolžan plačati tudi davek na promet nepremičnin v višini 2% od ponujene cene. 3. Čas in naslov za oddajo ponudbe Pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti in zapečateni ovojnici pošljejo ali dostavijo na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin – bivša Lekarna«. Ponudbe, poslane po pošti ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina, se bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene prispele do torka 18. septembra do 10. ure. Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb bo potekalo istega dne ob 10.15, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. 4. Drugi pogoji a) Nepremičnina se prodaja v stanju kakršnem je, po sistemu »videno-kupljeno« in brez vidnih mejnih znamenj na terenu. Postopek vpisa etažne lastnine v zemljiško knjigo je v teku. b) Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnin lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani držav članic Evropske unije, pravne osebe s sedežem v državah, ki so članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS. c) Pisna ponudba mora poleg navedbe ponudbene cene vsebovati še: – potrdilo o vplačani varščini v višini 15.000,00 EUR na podračun EZR Občine Ajdovščina št. 01201-0100014597, odprt pri Upravi RS za javna plačila; – kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe oziroma kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, za pravne osebe; – številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe; – izjavo, da je seznanjen in da se strinja s pogoji in navedbami v javni ponudbi. d) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo ceno. e) Prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe s ponudnikom, ki je ponudil najvišjo ceno oziroma, da lahko komisija na predlog župana Občine Ajdovščina, ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. f) O odločitvi prodajalca bodo ponudniki obveščeni najkasneje do 30. 9. 2007. g) Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh po prejemu obvestila o izboru in plačati celotno kupnino v roku 15 dni po podpisu pogodbe. h) Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem roku, bo vplačana varščina zapadla v korist Občine Ajdovščina. i) Za sestavo pogodbe in zemljiškoknjižni predlog poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala določila, pomembna za ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi. j) Ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi na kraju samem in sicer v četrtek 6. 9. 2007 od 8:30 do 9:30. Dodatne informacije dobite na sedežu Občine Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-18, kontaktna oseba Sonja Lovrekovič oziroma na tel. št. 05/365-91-14, kontaktna oseba Katarina Ambrožič.

AAA Zlata odličnost