Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

4128. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne občine Novo mesto, stran 11037.

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), Zakona o prekrških – ZP-1-UPB4 (Uradni list RS, št. 3/07), Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 40/01, 11/02, 31/05 in 6/06) in Statuta Mestne občine Novo mesto – UPB-1 (Uradni list RS, št. 96/06) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 7. seji dne 12. 7. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne občine Novo mesto
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 44/02, 60/02, 31/05 in 102/05 – v nadaljnjem besedilu: odlok).
2. člen
Spremeni se 8. člen, tako da se dodajo novi odstavki:
»(3) Poleg pogojev iz drugega odstavka tega člena morajo biti oglaševalna mesta postavljena tako, da ne ovirajo prometa, namembnosti prostora in ne kazijo videza okolja. Na vsakem oglaševalnem mestu mora biti označen pooblaščeni koncesionar.
(4) Koncesionar ne sme oddati oglaševalnih mest v zakup.
(5) Lastnik nepremičnine ne sme nameščati ali dovoliti nameščanja oglaševalnih mest v nasprotju z določili tega odloka.
(6) Število in lokacije oglaševalnih mest ter način oglaševanja določita koncedent in koncesionar v koncesijski pogodbi.
(7) V času izvajanja koncesije se lahko spremeni spisek lokacij oglaševalnih mest z aneksom h koncesijski pogodbi. O spremembah koncesionar sproti obvešča uporabnike.«.
3. člen
Spremeni se 11. člen in se po novem glasi:
»Koncesionarja se lahko pooblasti, da nemudoma odstrani vsako obvestilno sredstvo, nameščeno izven dovoljenih obvestilnih mest, na stroške tistega, ki je obvestilno sredstvo namestil, če ta ni znan, pa tistega, v čigar korist so bila nameščena obvestilna sredstva.«.
4. člen
Spremeni se četrta točka 23. člena in se po novem glasi:
»(4) Poškodovane plakate mora koncesionar takoj oziroma najkasneje v roku 3 (treh) dni po ugotovljeni poškodbi zamenjati z novimi in skrbeti za urejen videz. V primeru, da oglaševalna površina ni oddana, jo je koncesionar dolžan prelepiti z belim papirjem.«.
5. člen
Spremeni se 24. člen in se po novem glasi:
»Na območju, navedenem v 8. členu odloka, lahko plakatirajo in obveščajo samo subjekti, ki imajo sklenjeno koncesijsko pogodbo z Mestno občino Novo mesto. Plakatni stebri in plakatna mesta pa morajo biti ustrezno označeni z znakom koncesionarja.«.
6. člen
Spremeni se 27. člen in se po novem glasi:
»(1) Oglaševanje za lastne potrebe je oglaševanje pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov (v nadaljevanju: stranka) na njihovih poslovnih stavbah, prostorih, funkcionalnih zemljiščih poslovnih stavb, za katere je oglaševanje namenjeno, ter na razstavljenih vozilih in je vidno z javne površine.
(2) Oglaševanje za lastne potrebe skladno s prvim odstavkom tega člena je prosto plačila komunalne takse.«.
7. člen
Črta se 32. člen.
8. člen
Spremeni se 33. člen in se po novem glasi:
»(1) Za potrebe volilne kampanje mora Mestna občina Novo mesto skladno z Zakonom o volilni in referendumski kampanji brezplačno in tudi brez plačila komunalne takse zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov na plakatna mesta, ki jih v ta namen določi.
(2) Za osnovno obveščanje iz prejšnjega odstavka tega člena se šteje predstavitev na dveh prenosljivih uličnih panojih za klasično plakatiranje.
(3) Župan je pooblaščen, da lahko za osnovno obveščanje iz prvega odstavka tega člena poleg obvestilnih mest iz 2. odstavka tega člena določi dodatna obvestilna mesta.
(4) Organizatorji pridobijo obvestilna mesta na podlagi javnega razpisa. Obvestilna mesta se razdeli med organizatorje z žrebanjem lokacij, ki so razdeljene v dve skupini.«.
9. člen
Spremeni se 34. člen in se po novem glasi:
»Mestna občina Novo mesto pogoje za plakatiranje za volilno kampanjo določi skladno z določili Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07).«.
10. člen
V 35. členu se zamenja beseda »pismeno« z besedo »pisno«.
11. člen
V 37. členu se doda nov, četrti, odstavek, in sicer:
»(4) Usmerjevalne table lahko postavlja in odstranjuje samo izbrani izvajalec, ki ga s pogodbo pooblasti Mestna občina Novo mesto.«.
12. člen
Spremeni se drugi odstavek 40. člena in se po novem glasi:
»(2) Lepljenje malih in velikih plakatov je prepovedano na zunanjih površinah izložb, sten, oken, vrat, zidov, ograj, dreves in podobno. Na gradbiščne ograje lahko plakatirajo le koncesionarji, vendar ob predhodni pridobitvi dovoljenja za plakatiranje od Mestne občine Novo mesto.«.
13. člen
Spremeni se 41. člen in se po novem glasi:
»Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: inšpektorat).«.
14. člen
Spremeni se prvi odstavek 42. člena in se po novem glasi:
»(1) Inšpektorat izda odločbo o takojšnji odstranitvi obvestilnih sredstev za oglaševanje tistemu, ki je obvestilno sredstvo namestil, če ta ni znan, pa tistemu, v čigar korist je izvršeno nameščanje obvestilnih sredstev, če ugotovi:
– da je postavljeno obvestilno sredstvo na lokaciji, ki ni bila navedena v koncesijski pogodbi,
– da stranka ni ravnala skladno z določili 8. točke 23. člena tega odloka,
– da oglašuje brez dovoljenja,
– da ne plačuje takse,
– da oglaševanja ne izvaja koncesionar,
– da oglaševanje ni skladno s tem odlokom oziroma krši drug predpis.«.
15. člen
Spremeni se 43. člen in se po novem glasi:
»(1) Z globo 1.400,00 evrov se kaznuje za prekršek pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika, ki je obvestilno sredstvo namestil, če ta ni znan, pa tistega, v čigar korist je izvršeno nameščanje obvestilnih sredstev, če ravna v nasprotju s 4., 8., 21., 23., 24., 26., 28., 37. in 40. členom.
(2) Z globo 400,00 evrov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorno osebo pravne osebe.
(3) Z globo 400,00 evrov se za prekršek kaznuje fizično osebo, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.«.
16. člen
Črta se 44. člen.
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-06-1/2004-1805
Novo mesto, dne 12. julija 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost