Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

SV 128/2007 Ob-23717/07 , Stran 6187
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa kreditne pogodbe številka 1842360647 z dne 8. 8. 2007, splošnih pogojev za stanovanjske kredite zavarovane s hipoteko št. SP-DK-FO-Euribor-Hip z dne 1. 1. 2007 in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo hipoteke, notarke Branke Bradeško iz Tržiča, opr. št. SV 128/2007 z dne 16. 8. 2007, je bilo stanovanje v prvem nadstropju v izmeri 80,81 m2 in s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih, prostorih, napravah ter stavbišču (fundusu) večstanovanjske stavbe, vpisanem v katastru stavb z identifikacijsko številko 763-3, k.o. Tržič v neto tlorisni površini 91,38 m2, ki v zemljiški knjigi še ni vpisano kot posamezen del v etažni lastnini, in se nahaja v večstanovanjski stavbi z identifikacijsko številko 2143-763, na naslovu Cankarjeva cesta 6, 4290 Tržič, stoječi na parc. št. 552/6, vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Kranju pri vložku številka 857, k.o. Tržič, last zastavitelja Izidorja Ropreta, EMŠO 0907957500051, s stalnim prebivališčem Ravne 29, 4290 Tržič, ki je hkrati tudi dolžnik, za zavarovanje denarne terjatve za znesek glavnice 50.000,00 EUR, z obrestno mero Euribor + 1,40 odstotnih točk letno, pri čemer Euribor na dan 8. 8. 2007 znaša 4,099% letno, obrestna mera pa 5,499% in se spreminja skladno s splošnimi pogoji, efektivno obrestno mero na dan 8. 8. 2007 5,67%, z morebitno povišano obrestno mero v višini Euribor + 1,60% odstotnih točk letno, z zapadlostjo kredita v 240 mesečnih anuitetah, ki se spreminjajo v skladu z določili splošnih pogojev, pri čemer mesečna anuiteta na dan sklenitve te pogodbe znaša 343,92 EUR, prva anuiteta zapade v plačilo 30. 9. 2007, zadnja pa zapade v plačilo 31. 8. 2027, z eventualnimi zamudnimi obrestmi, s pripadajočimi stroški in nadomestili, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična številka 5026024.

AAA Zlata odličnost