Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

Ob-23489/07 , Stran 6177
1. Splošne določbe 1.1. Namen poziva Namen tega javnega poziva Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v nadaljevanju Sklad) je opredeliti postopke in merila za oddajo vlog za: – dodelitev letnih subvencij upravičenim prosilcem – mladim družinam kot spodbuda za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z nakupom, gradnjo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti za bivanje v primernih nepremičninah in – subvencioniranje najemnin mladim družinam, ki najemajo stanovanja na trgu, pri čemer Sklad obravnava vse vloge in dodeljuje subvencije glede na veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, določila tega poziva in splošne akte svojega poslovanja. 1.2. Opredelitev osnovnih pojmov Subvencija je po tem zakonu znesek, ki vsako leto pripade mladi družini kot spodbuda za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja. Mlada družina je življenjska skupnost obeh ali enega izmed staršev z enim ali več otroki oziroma posvojenci, pri čemer vsaj en otrok v koledarskem letu javnega poziva Sklada, še ni šoloobvezen. Status mlade družine ugotavlja Sklad skladno s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih veljavnimi v Republiki Sloveniji. Za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja mlade družine se šteje prvi nakup, gradnja, rekonstrukcija, sprememba namembnosti ali tržni najem stanovanja, če stanovanje ustreza površinskim normativom, ki jih predpisuje 10. člen Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES in 47/06 – ZEN) in če mlada družina nima v lasti drugega primernega stanovanja. 1.3. Upravičenci do subvencij Za dodelitev subvencije lahko zaprosijo: – državljani Republike Slovenije in – državljani drugih držav članic Evropske unije, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji skladno s 160. členom SZ-1. 1.3.1 Subvencija za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z nakupom, gradnjo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti – pripada tisti mladi družini, ki ima sklenjeno prodajno pogodbo ali pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje po 1. marcu 2006 in izpolnjuje preostale pogoje ZNSVS in tega poziva; – pripada mladi družini največ osem let, pri čemer se status mlade družine ugotavlja le ob prvi dodelitvi subvencije, število članov mlade družine in zgornja meja dohodka mlade družine pa enkrat letno pred dodelitvijo vsakokratne subvencije; – v primeru, da je mlada družina s sklepom v letu 2006 že pridobila pravico do subvencije, mora izpolnjevati le dohodkovni kriterij. 1.3.2. Subvencioniranje tržnega najema stanovanja – upravičena je mlada družina, ki si po uspešno zaključenem študiju vsaj enega od staršev rešuje stanovanjsko vprašanje z najemom tržnega stanovanja, pri čemer ta roditelj v letu 2007 ne dopolni starosti 28 let; v primeru uspešno zaključenega doktorskega študijskega programa se starostna meja podaljša za dve leti. Za mlajšo od 28 let se šteje oseba, ki je rojena po 1. 1. 1980, za mlajšo od 30 let pa oseba rojena po 1. 1. 1978, – prosilci, ki bodo prvič oddali vloge za dodelitev subvencije za leto 2007, morajo izpolnjevati vse tri v nadaljevanju naštete kriterije za upravičenost do subvencij. 1.3.3. Splošni – enotni kriteriji upravičenosti do subvencij: a) Kriterij mlade družine Mlada družina je življenjska skupnost obeh ali enega izmed staršev z enim ali več otroki, posvojenci oziroma pastorki, pri čemer vsaj en otrok v koledarskem letu javnega poziva Sklada še ni šoloobvezen. Za otroka, ki še ni šoloobvezen, se za dodelitev subvencij za leto 2007 šteje otrok, rojen po (vključno) 1. 1. 2002. b) Dohodkovni kriterij Subvencija pripada mladi družini, katere neto dohodki za predpreteklo koledarsko leto (to je 2005) ne presegajo v spodnji tabeli navedenih odstotkov od povprečne neto plače, ki je v Republiki Sloveniji v letu 2005 znašala 2.115.439,00 SIT oziroma 8.827,57 EUR: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za vsakega nadaljnjega člana mlade družine se lestvica iz prejšnjega odstavka nadaljuje s prištevanjem po 25 odstotnih točk. Pri ugotavljanju neto dohodkov se upoštevajo vsi obdavčljivi dohodki in prejemki, zmanjšani za davke in obvezne prispevke za socialno varnost, ki so razvidni iz dokončnih dohodninskih odločb in iz drugih dokončnih odločb davčnega organa in davčnih obračunov. c) Kriterij namembnosti Subvencija za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z nakupom, gradnjo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti pripada tisti mladi družini, ki ima sklenjeno prodajno pogodbo ali pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje po 1. marcu 2006, če izpolnjuje preostale pogoje tega poziva. Do subvencioniranja tržnega najema je upravičena mlada družina, ki si po uspešno zaključenem študiju vsaj enega od staršev rešuje stanovanjsko vprašanje z najemom tržnega stanovanja, pri čemer ta roditelj v letu 2007 ne doseže starosti 28 let; v primeru uspešno zaključenega doktorskega študijskega programa se starostna meja podaljša za dve leti. Do subvencije tržnega najema ni upravičena mlada družina, ki sklene najemno pogodbo z najemodajalcem, s katerim je v krogu zakonitih dedičev do drugega dednega reda po predpisih, ki urejajo dedovanje. 1.3.4. Načelo izključitve možnosti pridobitve subvencij Pravice do subvencije nakupa, gradnje, rekonstrukcije ali spremembe namembnosti ter pravica do subvencije tržnega najema se med seboj izključujejo. 1.4. Višina subvencije in razpoložljiva sredstva Skladno z določili 26. f člena ZNSVS in sklepa Vlade Republike Slovenije št.: 35201-4/2007/6, z dne 19. 7. 2007, znaša subvencija za leto 2007 na družinskega člana 300,00 EUR. V primeru prvega reševanja stanovanjskega vprašanja mlade družine z nakupom, gradnjo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti se višina subvencije določa glede na število članov te mlade družine. V primeru tržnega najema se subvencija prizna največ v višini razlike med najemnino, kakršna bi za najeto stanovanje znašala po predpisih, ki urejajo neprofitne najemnine, in priznano tržno najemnino za primerno stanovanje, kar dokazuje prosilec z najemno pogodbo, sklenjeno pred zaključkom študija ali najkasneje v roku 90 dni po uspešno zaključenem študiju. V primeru, da je mlada družina s sklepom v letu 2006 že pridobila pravico do subvencije, ji za leto 2007 pripada subvencija glede na število članov te mlade družine, in sicer v višini 300,00 EUR na družinskega člana. Sklad vsako leto pred izplačilom s sklepom ugotavlja upravičenost do subvencije in morebiten obstoj kršitev iz točke 1.3.4. »Načelo izključitve možnosti pridobitve subvencij«. Zoper posamični pravni akt izdan s strani Sklada je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor skladno s poukom o pravnem sredstvu, navedenim v posamičnem pravnem aktu. V proračunu Republike Slovenije za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 116/05 in 126/06-spr.) je na proračunski postavki pri Ministrstvu za okolje in prostor, predvideno 2.377.854,00 EUR za subvencije, ki so predmet tega razpisa in bodo na Sklad prenesena s pogodbo o zagotovitvi sredstev za subvencije mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja odobrenim na podlagi javnega razpisa za leto 2006 in o zagotovitvi sredstev za dodelitev subvencij po javnem razpisu za leto 2007. Za izvedbo tega javnega poziva so zagotovljena sredstva v proračunu Republike Slovenije za leto 2007. V primeru, da obseg razpoložljivih sredstev ne bo zadoščal za vsa potrebna izplačila, bo Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije zagotovilo manjkajoča sredstva. 2. Pogoji in postopek za pridobitev subvencij 2.1. Osnovni pogoji Osnovne pogoje za pridobitev subvencij določa veljavna zakonodaja Republike Slovenije in Evropske unije. Sklad se za ugotovitev vseh vprašanj v ugotovitvenem postopku ob obravnavi vlog opira predvsem na določila 26. a do 26. i člena ZNSVS-B ter na zgoraj navedeno. Sklad si ob tem pridržuje pravico, da: – za ugotovitev upravičenosti posamične vloge od prosilca zahteva dodatna dokazila, s katerimi lahko pojasni oziroma izkaže v vlogi navedena dejansko in pravno stanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev subvencije; – pri ugotavljanju upravičenosti vlog na splošnem nivoju zaprosi za mnenje o splošni uporabi posameznih zakonskih določb ZNSVS in druge zakonodajno pristojne organe v Republiki Sloveniji. 2.2. Obvezne priloge Seznam obveznih prilog za posamezen namen vloge je določen v vlogi – javno objavljenem obrazcu Sklada (na spletni strani www.ssrs.si), ki jo odda prosilec. Opozorilo: – Sklad bo pri ugotovitvi ustreznosti zgoraj navedenih dokumentov prvenstveno upošteval namen dodelitve subvencije in skladnost načina reševanja prvega stanovanjskega vprašanja s SZ-1, – prodajna pogodba ali gradbeno dovoljenje se morata glasiti na prosilca oziroma enega od staršev mlade družine, – v primeru subvencioniranja najema mora biti vlogi priložena sklenjena najemna pogodba za tržno stanovanje, pri čemer se šteje, da je pogodba sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Najemna pogodba mora vsebovati podatka o površini stanovanja in višini najemnine. 2.3. Način ugotavljanja upravičenosti 2.3.1. Ugotavljanje števila družinskih članov Število družinskih članov se ugotavlja za leto 2007 na dan objave tega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije, to je 31. 8. 2007. Na datum iz prejšnjega odstavka se nerojeni ali nepravnomočno posvojeni otroci za potrebe tega poziva ne štejejo za družinskega člana. 2.3.2. Ugotavljanje »prvega reševanja« stanovanjskega problema Sklad izvede tako, da: – ustreznost ugotovi tudi na podlagi vlogi priložene pisne izjave polnoletnih članov mlade družine, da kot mlada družina prvič skupno rešujejo stanovanjski problem oziroma da nimajo zadovoljivo ter v skladu z določili SZ-1 in podzakonskimi predpisi rešenega stanovanjskega vprašanja, – v primeru subvencioniranja tržnega najema preuči tudi pisno vlogi priloženo izjavo polnoletnih članov mlade družine, da najemna pogodba ni sklenjena z najemodajalcem, s katerim je v krogu zakonitih dedičev do drugega dednega reda po predpisih, ki urejajo dedovanje, – preuči tudi pisne navedbe o lastništvu nepremičnin za vse polnoletne člane mlade družine z izjavo, da drugih nepremičnin kot dejanski ali zemljiškoknjižni lastniki ne posedujejo, – preuči tudi pisne navedbe in dokazila oziroma dejstva, da nepremičnina, v kateri trenutno stalno bivajo člani mlade družine, ni v lasti članov te mlade družine (npr. najemna pogodba, sklep o dedovanju, kupoprodajna pogodba, gradbeno dovoljenje, morebitni priložen zemljiškoknjižni izpisek, ki ob vložitvi vloge ne sme biti starejši/a od 30 dni). 2.3.3. Izračunavanje višine subvencije za tržni najem Najemno stanovanje se razvrsti v pripadajočo statistično regijo glede na naslov najemnega stanovanja. Pri izračunavanju subvencije se upošteva dejanska površina stanovanja, ki izhaja iz najemne pogodbe. Če površina najemnega stanovanja presega spodaj naveden površinski normativ, se upošteva zgornja meja, pri čemer se uporabljajo površinski normativi iz prvega odstavka 14. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04 in 62/06), ki se nanašajo na stanovanja brez plačil lastne udeležbe in varščine, ter so naslednje (določba 3. odstavka 6. člena Pravilnika o podrobnejših pogojih, merilih in postopku za dodelitev subvencij mladim družinam za najem tržnih stanovanj (Ur.l. RS, št. 66/07): – za 2-člansko gospodinjstvo do 45 m2; – za 3-člansko gospodinjstvo do 55 m2; – za 4-člansko gospodinjstvo do 65 m2; – za 5-člansko gospodinjstvo do 75 m2; – za vsakega nadaljnjega člana mlade družine se površina stanovanja poveča za 10 m2. Če je pogodbeno določena tržna najemnina za m2 nižja od spodaj določene neprofitne najemnine, subvencija mladi družini ne pripada. Za potrebe izračuna subvencije za tržni najem znaša neprofitna najemnina 3,00 EUR za m2 stanovanjske površine. Najvišje priznane tržne najemnine za kvadratni meter stanovanjske površine in priznane subvencije, glede na delitev države na statistične regije, znašajo: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2.3.4. Posebna opozorila Na poziv se lahko prijavi tudi mlada družina, v kateri ima npr. eden od otrok – sicer vzdrževani član mlade družine – že rešeno stanovanjsko vprašanje. V tem primeru zanj ne sme biti zahtevana subvencija. Izjema ne velja za zakonce ali izvenzakonske partnerje. Enostarševske mlade družine morajo izrecno navesti, da se statusno opredeljujejo kot take. Sklad bo v primeru ugotovljenih kršitev iz prejšnjih alinej zneske subvencije izterjal z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Sklad bo pri ugotovitvi ustreznosti zgoraj navedenih dokumentov upošteval prvenstveno namen dodelitve subvencije in skladnost načina reševanja prvega stanovanjskega vprašanja s SZ-1 ter vložitev vloge zaradi zagotovitve primernega stanovanja mladi družini. 2.4. Nakazilo subvencij Sklad bo upravičencem nakazoval subvencije predvidoma po pravnomočnosti izdanih posamičnih upravnih aktov. Če je najemna pogodba za tržno stanovanje sklenjena za čas, krajši od dveh let, pripada mladi družini subvencija za to stanovanje le za čas veljavnosti te najemne pogodbe. Če mlada družina v dveletnem roku, določenim z odločbo o priznanju pravice do subvencije, prekine najemno razmerje in sklene novo najemno pogodbo, ji v času prekinitve najemnega razmerja subvencija ne pripada. Pripada pa ji za čas sklenitve nove najemne pogodbe, vendar največ do izteka roka, določenega z odločbo iz prejšnjega stavka. Upravičencu do subvencij v primeru najema se nakazujejo subvencije trikrat letno na njegov transakcijski račun, in sicer za pretekle štiri mesece. Za leto 2007 se, ob izpolnjevanju preostalih pogojev tega poziva, subvencije upravičencem v primeru najema nakaže najkasneje do konca leta 2007. Upravičenec je dolžan Skladu v osmih dneh pisno sporočiti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na pravico do subvencije in višino subvencije. Sklad po uradni dolžnosti po izteku enega leta preveri, če mlada družina še izpolnjuje dohodkovne kriterije za subvencioniranje najema. 3. Navodila za oddajo vloge in obravnava vlog 3.1. Obrazec vloge Prosilec predloži vlogo za dodelitev subvencije na predpisanem obrazcu Sklada, ki je sočasno z javnim pozivom objavljen na spletni strani www.ssrs.si. Vloga mora biti v celoti izpolnjena čitljivo in biti podpisana s strani vseh polnoletnih članov mlade družine ter dopolnjena z zahtevanimi prilogami. Obrazec vloge lahko zainteresirani prosilci brezplačno dobijo tudi na sedežu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Ljubljani, na Poljanski cesti 31, v času uradnih ur, v kolikor si ga ne natisnejo s spletne strani Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada www.stanovanjskisklad-rs.si ali www.ssrs.si, kjer se nahaja pod rubriko Subvencije mladim družinam. 3.2. Oddaja vloge Zainteresirani prosilci lahko izpolnjeno vlogo oddajo od 3. 9. 2007 do vključno 30. 9. 2007 s priporočeno pošiljko na naslov: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – vloga za subvencijo – 2007«. Vsaka mlada družina oziroma njeni družinski člani lahko oddajo le eno vlogo, v kateri so navedeni vsi člani mlade družine, ki jih ob vlogi uveljavlja. V primeru, da bo Sklad prejel vlogo, iz katere bo razvidno, da so v njej navedene osebe, ki so vlogo že oddale, bo dodatno preučil upravičenost uveljavljanja posameznega družinskega člana v posameznih vlogah. Če je vloga poslana priporočeno po pošti, dan oddaje na pošto velja za dan oddaje vloge, medtem ko mora vloga, oddana z navadno pošto, na Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, prispeti najpozneje do 30. 9. 2007. Sklad bo obravnaval vse prejete popolne vloge po uri in datumu oddaje priporočene pošiljke, v primerih, da vloga ne bo popolna pa po uri in datumu oddaje popravka oziroma dopolnitve predhodno oddane, vendar še nepopolne vloge. Zaradi navedenega vam izrecno svetujemo, da si pri oddaji popolne vloge ali popravka oziroma dopolnitve vloge zagotovite s strani poštnega urada na vaši pošiljki navedbo ure in datuma oddaje te pošiljke, saj bo Sklad v primeru, da to iz prejete pošiljke ne bo nedvoumno in jasno razvidno štel, da je vloga prispela kot zadnja v dnevu dospetja. Prosilci, ki bodo izpolnjevali zahtevane pogoje v javnem pozivu za leto 2007 v obdobju od vključno 1. 10. 2007 do vključno 31. 12. 2007, bodo lahko oddali vlogo v okviru javnega poziva za leto 2008. Navedene prejete vloge bodo obravnavane pod pogoji in po postopku javnega poziva za leto 2007. Za vse pošiljke oddane izven Republike Slovenije morajo prosilci poslati na faks Sklada št. 01/471-05-03 kopijo potrdila o oddaji pošiljke na pošto, iz katere sta razvidna ura in datum oddaje priporočene pošiljke ter kopijo celotne vsebine poslane pošiljke. 3.3. Obravnava vlog Vloge, ki bodo oddane pred rokom za oddajo ne bodo sprejete in odprte ter bodo vrnjene naslovniku. Vloge, ki ne bodo oddane na zgoraj navedenem obrazcu, ne bodo upoštevane ter bodo s sklepom zavržene kot nepravilne in nepopolne. Vloge, ki bodo prispele po 30. 9. 2007 se s sklepom zavržejo kot prepozne. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev iz tega poziva, bodo s sklepom zavrnjene kot neustrezne. V primeru, da vloga ne bo popolna, bo prosilec pisno ali ustno (za manjše popravke ali dopolnitve vloge) pozvan za dopolnitev vloge. Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo. Vloga, ki v zahtevanem roku ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna s sklepom zavrže. Sklad bo obravnaval vse popolne vloge. V primeru popolne vloge, ki bo utemeljena, bo Sklad izdal sklep o odobritvi subvencije. Sklad bo odobrene zneske subvencij nakazal na osebni račun, naveden v prosilčevi vlogi. V primeru popolne vloge, ki bo utemeljena, bo Sklad izdal sklep o odobritvi subvencije. Sklad bo odobrene zneske subvencij nakazal na osebni račun prosilca, naveden v posamezni vlogi. 4. Pomembna opozorila Šteje se, da: – so prosilec oziroma vsi polnoletni člani mlade družine, ki se je prijavila na ta poziv, seznanjeni z vso vsebino poziva, izhajajočo iz besedila in drugih listin, ki so priloga tega poziva ter, da se z njo v celoti strinjajo; – so zainteresirani prosilci, ki so oddali vlogo na način, določen v 3. odseku tega poziva ter so z oddajo vloge podali pisno izjavo, da so seznanjeni z vsebino poziva in vsebino vseh listin, ki so priloge tega poziva, da se z njo strinjajo in pogoje poziva v celoti sprejemajo; – se prosilci strinjajo z zbiranjem in obdelavo podatkov, povezanih z izvajanjem tega poziva v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov oziroma da za to pooblaščajo Sklad na način, za katerega se opredelijo v obrazcu vloge; – prosilci izjavljajo, da so vse informacije navedene v vlogi in priloženih dokumentih resnične in popolne. Vsaka kopija priloženih dokumentov je resnična kopija originalnega dokumenta – izvirnika; – se prosilci zavedajo in izjavljajo, da so seznanjeni, da je vsako krivo navajanje neresničnih podatkov v predloženi vlogi po pravnem redu Republike Slovenije kaznivo dejanje; – bodo prosilci Sklad sprotno oziroma najkasneje v roku 8 delovnih dneh po nastanku spremembe pisno s priporočeno pošiljko, obveščali o vseh morebitnih spremembah podatkov, ki so jih navedli v vlogi in priloženi dokumentaciji. Sklad si pridržuje pravico, da v primeru, da pride do spremembe zakonodaje, ki bi vplivala na vsebino poziva ali njegovih aktov poslovanja začasno ali trajno ustavi izvajanje tega poziva ter sprejme njegove spremembe in dopolnitve ter jih objavi na spletni strani www.stanovanjskisklad-rs.si ali www.ssrs.si. 5. Ostalo Nadzorni svet Sklada lahko po objavi tega poziva sprejme obvezno razlago posameznih določb tega poziva ter spremeni oziroma dopolni njegova posamezna določila, ki jih Sklad objavi na enak način kot ta poziv ter se uporabljajo od dne njihovega sprejema.

AAA Zlata odličnost