Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

4132. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o certificiranju pridelka hmelja in prometu s hmeljem, stran 11041.

Na podlagi 37., 47., 64., 65., 84. člena v zvezi z 61. in 62. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o certificiranju pridelka hmelja in prometu s hmeljem
1. člen
V Pravilniku o certificiranju pridelka hmelja in prometu s hmeljem (Uradni list RS, št. 90/04, 57/05, 78/05 in 97/06) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik določa certificiranje pridelka hmelja (v nadaljnjem besedilu: certificiranje) pridelanega znotraj pridelovalnega območja Republike Slovenije, kontrolni postopek za hmelj, ki ga ni potrebno certificirati (v nadaljnjem besedilu: kontrolni postopek), centre za certificiranje pridelka hmelja (v nadaljnjem besedilu: centri za certificiranje), prostore za skladiščenje certificiranega hmelja v storžkih in hmeljnih proizvodov, evidenco centrov za certificiranje, evidenco pridelka hmelja in promet s hmeljem za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1952/2005 z dne 23. novembra 2005 o skupni ureditvi trga za hmelj in razveljavitvi Uredb (EGS) št. 1696/71, (EGS) št. 1037/72, (EGS) št. 879/73 in (EGS) št. 1981/82 (UL L št. 314 z dne 30. 11. 2005, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1952/05/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1850/2006 z dne 14. decembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za certificiranje hmelja in hmeljnih proizvodov (UL L št. 355 z dne 15. 12. 2006, str. 72; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1850/06/ES),
– Uredbe Komisije (EGS) št. 3076/78 z dne 21. decembra 1978 o uvažanju hmelja iz držav nečlanic (UL L št. 367 z dne 28. 12. 1978, str. 17), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EGS) št. 2918/93 z dne 22. oktobra 1993 o spremembi Uredbe (EGS) št. 3076/78 o uvažanju hmelja iz držav nečlanic (UL L št. 264 z dne 23. 10. 1993, str. 37) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 3076/78/EGS).«.
2. člen
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
»Hmelj« je posušeno socvetje, imenovano storžek, ki zraste na gojeni ženski hmeljni rastlini (Humulus lupulus L. – Cannabinaceae). Storžek je zeleno rumene barve, jajčaste oblike in ima pecelj.
»Lupulin« je grenak, rumen prah na krovnih listih hmeljnih storžkov, ki vsebuje grenčične in aromatične snovi.
»Alfa-kisline« so derivati 1,3,5-trihidroksi benzena oziroma njegove tautomerne oblike cikloheksan-1,3,5-triona, ki imajo na četrti in šesti C atom vezane prenilne skupine. Alfa-kisline, ki so glavna sestavina hmeljnih smol, dajejo največji prispevek h grenčici hmelja.
»Zaprt delovni proces« je priprava ali predelava hmelja izvedena pod uradnim nadzorom organizacije pooblaščene za certificiranje in na način, da se hmelj v storžkih oziroma hmeljni proizvodi med procesom ne morejo dodati oziroma odvzeti. Prav tako se ne sme dodati kakršenkoli dodatek. Za uradni nadzor organizacije pooblaščene za certificiranje se upošteva tudi nadzor nadzornika certificiranja, ki to delo opravlja po pooblastilu organizacije pooblaščene za certificiranje.
»Priprava hmelja« je postopek zaključnega sušenja in zaključnega pakiranja hmelja, izveden v zaprtem delovnem procesu v centru za certificiranje.
»Predelava hmelja« je postopek proizvodnje hmeljnih proizvodov, izveden v zaprtem delovnem procesu v centru za certificiranje.
»Hmelj v storžkih« je nepripravljen ali pripravljen hmelj.
»Nepripravljen hmelj« je hmelj, ki je prvič sušen in prvič pakiran v embalaži pridelovalca in je pripravljen za prvo prodajo.
»Pripravljen hmelj« je hmelj, ki je zaključno sušen in zaključno pakiran.
»Hmeljni proizvodi« so hmelj v prahu, briketi z oznako 90, hmelj v prahu z višjo vsebnostjo lupulina, briketi z oznako 45, koncentriran hmeljni proizvod, hmeljni ekstrakt, mešani hmeljni proizvod in izomeriziran hmeljni proizvod.
»Hmelj v prahu« je hmeljni proizvod, ki nastane z mletjem hmelja in ohrani vse naravne sestavine hmelja.
»Briketi z oznako 90« je hmelj v prahu briketiran v 6–10 mm dolge in 6–7 mm široke brikete.
»Hmelj v prahu z višjo vsebnostjo lupulina« je hmeljni proizvod, ki nastane z mletjem hmelja, ki so mu predhodno mehansko odstranjeni listi, peclji, lističi storžka in vretenca.
»Briketi z oznako 45« je briketiran hmelj v prahu z višjo vsebnostjo lupulina.
»Koncentriran hmeljni proizvod« je hmeljni proizvod pridobljen iz zmletega hmelja, ki obdrži vse naravne snovi, s pomočjo topil.
»Hmeljni ekstrakt« je koncentriran hmeljni proizvod pridobljen iz hmelja ali hmelja v prahu s pomočjo topil.
»Mešani hmeljni proizvod« je mešanica hmelja oziroma dveh ali več hmeljnih proizvodov, in sicer hmelja v prahu oziroma hmelja v prahu z višjo vsebnostjo lupulina oziroma hmeljnega ekstrakta.
»Izomeriziran hmeljni proizvod« je hmeljni proizvod v katerem so alfa kisline skoraj v celoti izomerizirane.
»Osemenjen hmelj« je hmelj, ki je v prometu in vsebuje več kot 2% semen hmelja po teži hmelja.
»Neosemenjen hmelj« je hmelj, ki je v prometu in vsebuje največ 2% semen hmelja po teži hmelja.
»Promet s hmeljem« je vsaka sprememba lastništva hmelja v storžkih ali hmeljnih proizvodov od vključno prve prodaje hmelja dalje.
»Prva prodaja hmelja« je prodaja, ko pridelovalec hmelja proda hmelj, ki ga je pridelal ali ga proda organizacija proizvajalcev hmelja (v nadaljnjem besedilu: organizacija proizvajalcev), katere član je.
»Proizvajalčeva vreča« je embalaža pridelovalca hmelja, v katero se shrani največ 75 kg nepripravljenega hmelja.
»Tovorek« je enota pakiranja certificiranega hmelja pripravljenega za prodajo oziroma pripravo oziroma predelavo. V primeru certificiranega nepripravljenega hmelja je tovorek proizvajalčeva vreča.
»Plombiranje« je postopek zapiranja tovorkov v pošiljki pod uradnim nadzorom organizacije pooblaščene za certificiranje, na način, da tovorka ni mogoče odpreti, ne da bi se plombe poškodovale. Za uradni nadzor organizacije pooblaščene za certificiranje se upošteva tudi nadzor nadzornika certificiranja, ki to delo opravlja po pooblastilu organizacije pooblaščene za certificiranje.
»Naročnik certificiranja« je pravna ali fizična oseba, ki vloži vlogo za certificiranje. Naročnik certificiranja je lahko pridelovalec hmelja ali center za certificiranje.
(2) Vsi izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v predpisu, ki ureja evidenco pridelovalcev hmelja, in predpisu, ki ureja register kmetijskih gospodarstev.«.
3. člen
V 4. členu se v tretjem odstavku za besedilom »tudi pripravljen hmelj, če« črta beseda »je«.
4. člen
V 5. členu se v drugem odstavku beseda »kultivarjih« nadomesti z besedo »sortah«.
5. člen
V 7. členu se v prvem odstavku črta besedilo »razen, če se v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 1784/77, rok za posamezno leto podaljša«.
6. člen
V 8. členu se v prvem odstavku črta prva alineja.
Druga alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– preveritev, če so hmeljišča vpisana v register kmetijskih gospodarstev;«.
Šesta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– potrditev pridelka hmelja;«.
Dosedanja druga do deveta alineja postanejo prva do osma alineja.
7. člen
V 9. členu se v drugem odstavku za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– identifikacijske številke GERK, ki jim pripadajo enote hmeljišč v obdelavi, pridelek katerih sestavlja pošiljko;«.
Dosedanja tretja do deveta alineja postanejo četrta do deseta alineja.
V novi peti alineji se za besedilom »ime sorte hmelja« doda besedilo »ali sinonima sorte hmelja«.
8. člen
V 11. členu se v šestem odstavku besedilo »Uredbo Sveta (EGS) št. 1784/77« nadomesti z besedilom »Uredbo 1850/06/ES«.
9. člen
V 12. členu se v tretjem odstavku za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– identifikacijske številke GERK, ki jim pripadajo enote hmeljišč v obdelavi, pridelek katerih sestavlja pošiljko;«.
Dosedanja druga do osemnajsta alineja postanejo tretja do devetnajsta alineja.
10. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(potrditev pridelka hmelja)
(1) IHPS potrdi pridelek hmelja za posamezno pošiljko, če:
– ima pridelovalec hmelja v registru kmetijskih gospodarstev vpisana hmeljišča;
– ima na teh hmeljiščih vpisane sadike sorte hmelja, ki sestavlja pošiljko, ki se certificira in
– število sadik in površina, ki pripada tej sorti ustreza količini hmelja, ki jo je pridelovalec hmelja predložil v certificiranje.
(2) Če IHPS ugotovi, da pridelovalec hmelja ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka, pridelovalca hmelja pozove, da pisno pojasni neizpolnjevanje pogojev.
(3) Če IHPS ugotovi, da so razlogi za odstopanje iz prejšnjega odstavka utemeljeni, potrdi prijavo pridelka. Če IHPS ugotovi, da razlogi niso utemeljeni, prijave pridelka hmelja ne potrdi in vloži prijavo na Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat).
(4) IHPS najkasneje deset dni po zaključku certificiranja posameznega letnika hmelja na podlagi podatkov o certificiranju hmelja tega letnika, ki se vodijo v evidenci centrov za certificiranje in evidenci pridelka, pripravi podatke o povprečnih hektarskih pridelkih hmelja po sortah in posameznih pridelovalcih hmelja ter povprečnih hektarskih pridelkih sort hmelja tega letnika. Če povprečni hektarski pridelek sorte hmelja posameznega pridelovalca hmelja odstopa za več kot ± 25 odstotkov od povprečnega hektarskega pridelka te sorte hmelja za letnik, ki se je certificiral, IHPS pridelovalca hmelja pozove, da pisno pojasni odstopanje. Če IHPS ugotovi, da razlogi niso utemeljeni, vloži prijavo na inšpektoratu.
(5) Pri izračunu povprečnih hektarskih pridelkov iz prejšnjega odstavka se upoštevajo površine hmeljišč, vpisane v register kmetijskih gospodarstev na dan 30. junija leta pridelave posameznega letnika hmelja.«.
11. člen
V 14. členu se v tretjem in četrtem odstavku besedilo »Komisije (EGS) št. 890/78« nadomesti z besedilom »1850/06/ES«.
12. člen
V 15. členu se v prvem in drugem odstavku besedilo »Komisije (EGS) št. 890/78« nadomesti z besedilom »1850/06/ES«.
13. člen
V 17. členu se v prvem in tretjem odstavku besedilo »Komisije (EGS) št. 890/78« nadomesti z besedilom »1850/06/ES«.
14. člen
V 18. členu se v prvem odstavku dvanajsta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– navedbo: »Certificiran pridelek – Uredba (ES) št. 1850/2006;«.
15. člen
V 20. členu se v trinajstem odstavku v sedmi alineji črta besedilo »ali njenega sinonima«.
16. člen
V 22. členu se v četrtem odstavku za besedo »spojine« doda besedilo »iz Priloge 4 Uredbe 1850/06/ES«.
Za besedo »ekstraktov« se črta besedilo »: glukozni sirup oziroma vroč vodni ekstrakt pripravljen iz hmelja«.
17. člen
V 23. členu se v drugem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– spremembe iz prejšnje alineje na prvotnem certifikatu.«.
18. člen
V 25. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) Cena certificiranja za 100 kilogramov hmelja v storžkih, brez določanja minimalnih kakovostnih zahtev iz 14. člena pravilnika, znaša v letu 2007 1,63 eura brez davka na dodano vrednost.
(2) Cena ponovnega cerificiranja hmelja znaša 0,42 eura brez davka na dodano vrednost za 100 kilogramov hmelja v storžkih ali hmeljevega proizvoda.«.
19. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen
(izjeme)
Ne glede na določbo drugega odstavka 37. člena tega pravilnika, ni potrebno certificirati oziroma ponovno certificirati:
– hmelja, ki ga pridela pridelovalec hmelja, ki opravlja dejavnost pivovarstva in ki ta hmelj kot hmelj v storžkih ali hmeljni proizvod uporabi v lastni proizvodnji piva;
– hmeljnih proizvodov, ki jih centri za certificiranje, v skladu s pogodbo sklenjeno med njimi in pivovarjem, proizvedejo za pivovarja, pod pogojem, da pivovar tako proizvedene hmeljne proizvode uporabi v lastni proizvodnji piva;
– hmelja in hmeljnih proizvodov v majhni embalaži, namenjeni prodaji fizičnim osebam za osebno uporabo;
– proizvodov iz izomeriziranih hmeljnih proizvodov.«.
20. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»27. člen
(kontrolni postopek)
(1) Hmelj v storžkih ali hmeljne proizvode iz prve alineje prejšnjega člena je potrebno potrditi v kontrolnem postopku, ki vključuje:
– vložitev izjave o dejanskem pridelku hmelja po posameznih sortah, ki je hkrati vloga za kontrolni postopek (v nadaljnjem besedilu: izjava o pridelku hmelja);
– preveritev, če so hmeljišča vpisana v register kmetijskih gospodarstev;
– označevanje;
– izdajo potrdila o kontrolnem postopku (v nadaljnjem besedilu: potrdilo), iz katerega morajo biti razvidni naslednji podatki: številka potrdila, številka pogodbe med centrom za certificiranje in pivovarjem o pripravi ali predelavi hmelja, naziv, naslov in matična številka pivovarne, številka, naziv in naslov centra za certificiranje v katerem je bil hmelj pripravljen ali predelan, opis proizvoda, bruto oziroma neto teža predelanega proizvoda (v kilogramih, na eno decimalno mesto natančno).
(2) Izjavo o pridelku hmelja iz prejšnjega odstavka vloži pridelovalec hmelja, ko hmelj pripelje v center za certificiranje, v katerem bo potekala priprava ali predelava hmelja.
(3) Pridelovalec hmelja mora izjavo o pridelku hmelja vložiti pri centru za cerificiranje najkasneje do 15. novembra leta pridelave hmelja.
(4) Center za certificiranje mora izjavo o pridelku hmelja posredovati na IHPS najkasneje naslednji delovni dan.
(5) IHPS izda potrdilo v treh izvodih, od katerih enega obdrži IHPS, po enega prejmeta pridelovalec hmelja in center za certificiranje.
(6) Embalaža, v kateri je pakiran hmelj v storžkih ali hmeljni proizvodi, mora biti označena s številko potrdila. Embalaža, v kateri je pakiran hmelj v storžkih ali hmeljni proizvodi in potrdilo, morata biti označena tudi z navedbo: »Mešanica hmelja za lastno uporabo, označevanje ni potrebno.«.
(7) Če se hmelj pripravi ali predela v pivovarni sami, pridelovalec hmelja izjavo o pridelku hmelja vloži pri IHPS, označevanje in izdaja potrdila nista potrebna.
(8) Hmeljne proizvode iz druge alineje prejšnjega člena je potrebno potrditi v kontrolnem postopku, ki vključuje:
– vložitev vloge za kontrolni postopek;
– označevanje;
– izdajo potrdila o kontrolnem postopku, iz katere morajo biti razvidni naslednji podatki: številka potrdila, številka pogodbe med centrom za certificiranje in pivovarjem o predelavi hmelja, naziv, naslov in matična številka pivovarne, številka, naziv in naslov centra za certificiranje v katerem je bil hmelj predelan, opis proizvoda; identifikacijske številke certifikatov, ki spremljajo hmelj ali hmeljne proizvode uvožene v skladu s 37. členom tega pravilnika in ki so bili uporabljeni v proizvodnji hmeljnega proizvoda, bruto in neto teža predelanega proizvoda (v kilogramih, na eno decimalno mesto natančno).
(9) Center za certificiranje mora vlogo za kontrolni postopek iz prejšnjega odstavka posredovati na IHPS najkasneje naslednji delovni dan.
(10) IHPS izda potrdilo v treh izvodih, od katerih enega obdrži IHPS, po enega prejmeta pivovar in center za certificiranje.
(11) Embalaža, v kateri so pakirani hmeljni proizvodi, mora biti označena s številko potrdila. Embalaža, v kateri so pakirani hmeljni proizvodi, mora biti označena tudi z navedbo: »Mešanica hmelja za lastno uporabo, označevanje ni potrebno.«.
(12) Teža enote pakiranja za hmelj v storžkih ali hmeljne proizvode iz tretje alineje prejšnjega člena ne sme preseči teže, določene v tretjem odstavku 20. člena Uredbe 1850/06/ES.
(13) Enota pakiranja iz prejšnjega odstavka mora biti označena z opisom proizvoda ter bruto in neto težo proizvoda.
(14) Vsebino in obliko vloge za kontrolni postopek ter vsebino in obliko potrdila določi IHPS.«.
21. člen
V 30. členu se v prvem odstavku besedilo »Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat)« zamenja z besedo »inšpektorat«.
22. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
»31. člen
(vloga za priznanje, rok za oddajo vloge in skrajni rok za priznanje)
(1) Vsebino in obliko vloge prosilca za priznanje centra za certificiranje določi IHPS.
(2) Skrajni rok za oddajo vloge za priznanje centra za certificiranje je 1. junij tistega leta, v katerem želi prosilec za priznanje centra za certificiranje začeti z opravljanjem dejavnosti certificiranje hmelja.
(3) Skrajni rok za izdajo potrdila o priznanju centra za certificiranje je 25. junija tistega leta v katerem želi prosilec za priznanje centra za certificiranje začeti z opravljanjem dejavnosti certificiranje hmelja.«.
23. člen
V 33. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) IHPS opravlja dodatno kontrolo vsakega centra za certificiranje oziroma prostorov pridelovalca hmelja, če se posamezna opravila v postopku certificiranja opravljajo pri pridelovalcu hmelja, v skladu z 22. členom Uredbe 1850/06/ES in napiše zapisnik o pregledu. Center za certificiranje mora predstavnikom IHPS omogočiti vpogled v vso dokumentacijo in postopke v skladu s tem pravilnikom.«.
24. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi:
»36. člen
(vsebina evidence centrov za certificiranje in evidence pridelka)
(1) V evidenci centrov za certificiranje in evidenci pridelka se za posamezen center za certificiranje, za posamezen letnik hmelja vodijo najmanj naslednji podatki:
a) podatki o centru za certificiranje:
– številka centra za certificiranje;
– firma pravne osebe oziroma osebno ime fizične osebe, ki deluje kot center za certificiranje;
– vrsta subjekta;
– naslov oziroma sedež centra za certificiranje (občina, ulica, hišna številka, naselje, poštna številka in pošta);
– davčna številka;
– enotna matična številka občana oziroma matična številka poslovnega subjekta;
– identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva, če je center za certificiranje hkrati tudi pridelovalec hmelja;
– opremljenost centra za certificiranje (sušilnica, obiralni stroj, briketirnica, naprava za ekstrakcijo, prostor za skladiščenje, hladilnica, atestirana elektronska tehtnica povezljiva z računalnikom, atestirana prenosna tehtnica in drugo), vključno s kapaciteto opreme;
– dejavnost centra za certificiranje (pridelava hmelja, priprava hmelja, predelava hmelja, trgovina s hmeljem, pivovar);
– osebno ime nadzornika certificiranja iz 6. člena tega pravilnika;
b) podatki o certificiranju in ponovnem certificiranju, po posameznem naročniku certificiranja in posamezni pošiljki, navedeni na:
– deklaraciji iz 9. člena tega pravilnika;
– tehtnem listu iz 12. člena tega pravilnika;
– poročilu o preskusu iz 17. člena tega pravilnika;
– certifikatu iz 18. člena tega pravilnika;
– vlogi za ponovno certificiranje iz 20. člena tega pravilnika;
– tehtnem listu in certifikatu iz 20. člena tega pravilnika;
c) količina že certificiranega hmelja po posamezni sorti hmelja in po posameznem pridelovalcu hmelja.
(2) V evidenci centrov za certificiranje in evidenci pridelka se za vsakega posameznega pridelovalca hmelja, za posamezen letnik hmelja, po vseh centrih za certificiranje vodijo najmanj naslednji podatki o certificiranju hmelja:
– količina hmelja v storžkih, ki je bil predložen v certificiranje po posamezni pošiljki in skupaj za vse pošiljke določene sorte.
(3) Center za certificiranje je dolžan IHPS najkasneje v petnajstih dneh po nastali spremembi sporočiti vse spremembe iz točke a) prvega odstavka tega člena.«.
25. člen
V 37. členu se v drugem odstavku besedilo »Uredbo Komisije (EGS) št. 3076/78, Uredbo Sveta (EGS) št. 1696/71, Uredbo Komisije (EGS) št. 890/78 in Uredbo Sveta (EGS) št. 1784/77« nadomesti z besedilom »Uredbo 3076/78/EGS, Uredbo 1952/05/ES in Uredbo 1850/06/ES«.
26. člen
Črta se priloga 2.
Končna določba
27. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-244/2007
Ljubljana, dne 10. avgusta 2007
EVA 2007-2311-0061
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
 
Soglašam!
 
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost