Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

4104. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini, programu in načinu opravljanja izpita za matičarja, stran 10960.

Na podlagi tretjega odstavka 5. člena Zakona o matičnem registru (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini, programu in načinu opravljanja izpita za matičarja
1. člen
V Pravilniku o vsebini, programu in načinu opravljanja izpita za matičarja (Uradni list RS, št. 11/04) se drugi odstavek 9. člena spremeni tako, da se glasi:
»Predsednika in člane izpitne komisije na predlog generalnega direktorja Direktorata za upravne notranje zadeve z odločbo imenuje minister, pristojen za notranje zadeve.«
2. člen
V 11. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Zapisnikar, ki vodi zapisnik o poteku izpita, se imenuje izmed zaposlenih na ministrstvu, pristojnem za upravo, in ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve.«
3. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Odgovorna oseba organa, pri katerem je kandidat zaposlen, ali kandidat, ki se prijavlja sam, vloži prijavo pri organizacijski enoti ministrstva, pristojnega za upravo, ki je pristojna za organizacijo strokovnih izpitov.«
Dodata se nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Prijava mora vsebovati ime in priimek kandidata, EMŠO, stalno prebivališče (ulica, kraj, pošta), organ pri katerem je kandidat zaposlen, podatek o končani izobrazbi in telefonsko številko, na kateri je kandidat dosegljiv. Če kandidata prijavlja organ, se upoštevajo le prijave, posredovane z uradnega elektronskega naslova organa.
(3) Če se k izpitu prijavi kandidat sam, mora do prijave na izpit poravnati stroške izpita.«
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
4. člen
Drugi odstavek 26. člena se črta.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 20. avgusta 2007
EVA 2007-1711-0037
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost