Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

4122. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za posodobitev primarnega vodovoda v Škofji Loki, stran 11021.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 38. in 98. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je župan Občine Škofja Loka sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za posodobitev primarnega vodovoda v Škofji Loki
1. člen
(predmet programa priprave)
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta,
– ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roki za pripravo občinskega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz,
– nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta in drugi udeleženci,
– financiranje priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta,
– objava sklepa.
2. člen
(ocena stanja, razlogi)
(1) Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta je potrebna zaradi posodobitve in dograditve primarnega vodovodnega omrežja mestnega in dela primestnega okrožja Škofje Loke vključno z vsemi pripadajočimi funkcionalnimi objekti na trasi vodovoda in vodohranov. Obstoječe primarno vodovodno omrežje, ki je večinoma zgrajeno iz azbestnocementnih cevi, ki ne ustrezajo več današnjim zdravstvenim standardom, je slabe kakovosti in dotrajano. S predvidenimi posegi bo zagotovljena zadostna količina in kvaliteta vode v vseh razmerah.
(2) V prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1988 do leta 1990 (Uradni vestnik Gorenjske št. 14/86, 3/89 in Uradni list RS, št. 47/93, 8/94, 13/99, 43/99, 115/00 28/01, 116/02 in 103/04) je predvidena dograditev in posodobitev primarnega vodovodnega omrežja v Občini Škofja Loka.
(3) Osnova za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta za posodobitev primarnega vodovoda je idejni projekt: Posodobitev glavnega vodovoda na območju mesta Škofja Loka in na odseku Visoko–Trebija, ki ga je izdelal Hidrosvet, d.o.o, Celje, št. projekta 130/07, julij 2007. V idejnem projektu je predvidena posodobitev odsekov primarnega vodovoda, ki so neustrezni in dograditev manjkajočega dela omrežja, vključno z objekti in opremo.
3. člen
(ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) Ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega površine, potrebne za izgradnjo in obratovanje primarnega vodovoda z vsemi pripadajočimi funkcionalnimi objekti, prevezavo priključnih sekundarnih vodovodov in ureditvijo pripadajoče prometne, energetske in komunalne infrastrukture, na katerih se po izvedbi posegov na njih vzpostavi prejšnje stanje. Ureditveno območje obsega tudi površine na katerih so predvideni trajni posegi (posodobitev vodohranov Kamnitnik I in Kamnitnik II, dograditev obstoječega vodohrana Trnje, gradnja novega vodohrana in raztežilnika Draga ter dovozne ceste do vodohrana Draga in raztežilnika Draga).
(2) Občinski podrobni prostorski načrt obravnava posodobitev naslednjih odsekov primarnega vodovodnega omrežja:
a) Na vodovodu, ki se prične pri sovodju obeh Sor in poteka po Sorški cesti in Stari cesti v smeri proti severu, nato pa se nadaljuje po privatnih zemljiščih, prečka cesto Spodnji trg in Kidričevo cesto, se nadaljuje po zasebnih zemljiščih severno od Kidričeve ceste do Partizanske ceste in se po njej nadaljuje v smeri proti zahodu, nato pa zavije proti severozahodu in poteka čez osrednji del bivše vojašnice do vodohrana Kamnitnik I. Vse posodobitve se izvedejo po obstoječih trasah, razen na odseku med Kidričevo cesto in Staro cesto, kjer se trasa prestavi v cesto oziroma pot.
b) Na vodovodu na odcepu od vodovoda Visoko–Kamnitnik do vodohrana Kamnitnik II. Posodobitev obstoječega vodovoda se izvede po obstoječi trasi.
c) Na vodovodu od Črpališča Godešič do vodohrana Kamnitnik I se izvedejo naslednje posodobitve:
– na vodovodu na odseku od črpališča Godešič proti vodohranu Kamnitnik I do Tavčarjeve ulice. Trasa predvidenega vodovoda poteka deloma po obstoječi trasi, deloma pa se prestavi,
– na vodovodu, ki se priključuje na Kamnitnik I. Posodobitev obstoječega vodovoda se izvede po obstoječi trasi.
d) Na vodovodu, ki poteka po vzhodnem robu ulice Kamnitnik od Partizanske ceste do priključka na transportni vodovod črpališče Godešič – vodohran Kamnitnik I. Trasa predvidenega vodovoda večinoma poteka po obstoječi trasi, razen na križišču ulice Kamnitnik in Partizanske ceste, kjer se trasa prestavi v cesto.
e) Na vodovodu, ki poteka v smeri proti jugu od ceste Frankovo naselje, preko Ljubljanske ceste do vasi Suha se obstoječe cevi zamenjajo na naslednjih odsekih:
– mimo stanovanjskih blokov po ulici Frankovo naselje,
– v območju podhoda pod Ljubljansko cesto,
– na odseku od Ljubljanske ceste do vasi Suha.
Posodobitev obstoječega vodovoda se izvede po obstoječi trasi.
f) Na vodovodu, ki poteka ob državni cesti R1 – 210/1109 iz smeri Forme–Sv. Duh–Virmaše–Kidričeva cesta–Frankovo naselje se obstoječe cevi zamenjajo na večjih nepovezanih odsekih. Nov vodovod poteka po obstoječih trasah, razen na odseku severno od Loške komunale, kjer se delno prestavi.
g) Na vodovodu na odseku od Frankovega naselja in Hafnarjevega naselja do IC Trata (podjetje Odeja Škofja Loka), se obstoječi vodovod zamenja na večjih nepovezanih odsekih. Trase novega vodovoda potekajo po prometnih površinah.
h) Na vodovodu, ki poteka iz naselja Trata preko železniške proge do Gorenjske predilnice in se priključuje na transportni vodovod črpališče Godešič–vodohran Kamnitnik II. Posodobitev obstoječega vodovoda se deloma izvede po obstoječi trasi, deloma pa se prestavi v prometne in manipulacijske površine.
i) Na vodovodu, ki poteka zahodno od Gorenjske predilnice. Posodobitev obstoječega vodovoda se izvede po obstoječi trasi.
j) Na vodovodu, ki poteka pod Sorško cesto ob levem bregu Sore od sotočja Sor do vasi Suha. Posodobitev obstoječega vodovoda se izvede po obstoječi trasi.
k) Na vodovodu, ki poteka po desnem bregu Sore od vasi Hosta preko Pungerta do Drage se zamenja več posameznih nepovezanih odsekov. Nov vodovod bo potekal po obstoječi trasi.
l) Na vodovodu, ki poteka po levem bregu Sore teče od vasi Reteče proti Sori.
m). Na vodovodu, ki poteka od Vincarij preko Selške Sore, Podlubnika in državne ceste R2 – 403/1076 in Stare Loke do Groharjevega naselja se obstoječe cevi zamenja na večjih nepovezanih odsekih. Trase se delno prestavijo.
n) Na vodovodu, ki poteka po ulici Groharjevo naselje in nato po Partizanski cesti. Trasa novega vodovoda se na odseku, kjer poteka po zasebnih zemljiščih prestavi v Partizansko cesto.
o) Na vodovodu, ki poteka na območju južno od Selške Sore in zahodno od ožjega mestnega jedra. Nov vodovod poteka po obstoječi trasi.
(3) Občinski podrobni prostorski načrt dograditev naslednjih odsekov primarnega vodovodnega omrežja:
a) Do novega vodohrana nad vasjo Draga kapacitete 200 m3 je predvidena izgradnja novega primarnega vodovoda in sicer:
– vodovod nizke tlačne cone raztežilnik Draga–vas Draga,
– vodovod nizke tlačne cone vodohran Draga–raztežilnik Draga,
– vodovod visoke tlačne cone vas Draga–vodohran Draga.
b) Ob komunalni deponiji Draga
c) Na zahodni strani naselij Virmaše, Sv. Duh in Forme
d) Od priključka na obstoječo cev iz črpališča Vešter do vodohrana Trnje.
(4) Občinski podrobni načrt obravnava prevezavo obstoječih sekundarnih priključnih vodov na nov primarni vodovod na mestih, kjer je trasa posodobljenega primarnega omrežja spremenjena.
(5) Občinski podrobni prostorski načrt obravnava posodobitev in dograditev naslednjih objektov vključno s pripadajočo prometno, energetsko in komunalno infrastrukturo:
– posodobitev vodohrana Kamnitnik I,
– posodobitev vodohrana Kamnitnik II,
– rušenje in novogradnjo vodohrana Trnje,
– novogradnja vodohrana Draga in raztežilnika Draga vključno z dovozno cesto.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta, je izdelani idejni projekt v smislu generalnega koncepta oskrbe s pitno vodo v Škofji Loki, ki se ga v fazi izdelave OPPN še dodatno preveri in utemelji.
5. člen
(roki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz)
Občinski podrobni prostorski načrt se izdela do aprila 2008, in sicer po naslednjem terminskem planu:
– začetek – sklep o pripravi in objava v Uradnem listu RS, avgust 2007
– priprava osnutka OPPN, september 2007
– smernice nosilcev urejanja prostora, oktober 2007
– priprava dopolnjenega osnutka OPPN, november 2007
– sodelovanje javnosti, december 2007/januar 2008
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN
– sodelovanje javnosti, december 2007/januar 2008
– javna obravnava
– priprava predloga OPPN, februar 2008
– preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek OPPN priprava stališč
– mnenja nosilcev urejanja prostora, marec 2008
– sprejem predloga OPPN, april 2008
– sprejem usklajenega predloga OPPN na občinskem svetu.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave konkretnega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta sodelujejo s posredovanjem smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja prostora ter mnenj k predlogu občinskega podrobnejšega prostorskega načrta za posodobitev primarnega vodovoda:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Kranj, Mirka Vadnova 5, Kranj,
2. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, Ljubljana,
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Sektor za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana,
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
5. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana,
6. Loška komunala d.d. (vodovod, kanalizacija, plinovod, odpadki), Kidričeva cesta 43a, Škofja Loka,
7. Elektro Gorenjska, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Mirka Vadnova 3A, Kranj,
8. ELES d.o.o., Javno podjetje za distribucijo električne energije, Hajdrihova 2, Ljubljana,
9. Geoplin plinovodi, družba za upravljanje s prenosnim omrežjem d.o.o, Cesta ljubljanske brigade 11, Ljubljana,
10. Telekom Slovenije, PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj,
11. Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, Maribor,
12. Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka.
Če se v postopku priprave osnutka občinskega podrobnejšega prostorskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ti pridobijo v postopku. Nosilci urejanja prostora iz prejšnjega odstavka se določijo pred začetkom priprave občinskega podrobnejšega prostorskega načrta. Smernice mora pripravljavec občinskega podrobnejšega prostorskega načrta upoštevati pri njegovi pripravi.
Pristojni nosilci urejanja prostora morajo podati svoje smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni od prejema vloge. V smernicah morajo konkretizirati določbe veljavnih predpisov in drugih pravnih aktov, ki se nanašajo na predvideno prostorsko ureditev. Če tega ne storijo, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
Pri pripravi prostorskega akta so dovoljena tudi odstopanja od danih smernic, če so ta odstopanja v okviru zakona in osnovnih usmeritev iz smernic ter utemeljena z mnenjem druge strokovne institucije. V takih primerih mora pripravljavec svojo utemeljitev priložiti dopolnjenemu osnutku prostorskemu aktu, ki v skladu s 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju pošlje nosilcem planiranja in predlogu prostorskega akta, ki ga pošlje v sprejem.
Nosilci urejanja prostora ne morejo v smernicah k izvedbenemu prostorskega akta postavljati pogojev, s katerimi bi spreminjali smernice, ki so jih podali k strateškemu prostorskemu aktu, ki je podlaga za načrtovano prostorsko ureditev.
K predlogu prostorskega akta podajo nosilci urejanja prostora v roku 30 dni mnenja, v katerih ugotovijo, ali so bile upoštevane njihove smernice ali ne oziroma ali so rešitve v skladu z zahtevami veljavnih predpisov. V mnenju ne morejo postavljati novih ali drugačnih pogojev, kot so jih podali v smernicah. Zavrnitev mnenja mora nosilec urejanja prostora utemeljiti, v nasprotnem primeru ga pripravljavec ni dolžan upoštevati. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da na predvideno prostorsko ureditev nima pripomb.
7. člen
(financiranje)
Naročnik in investitor dokumenta je Občina Škofja Loka.
8. člen
(objava sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in stopi v veljavo z dnem objave. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Občine Škofja Loka.
Št. 350-3/2007
Škofja Loka, dne 1. avgusta 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler I.r.

AAA Zlata odličnost