Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

4109. Navodilo o vrstah in obsegu podatkov za posamezno pravnoorganizacijsko obliko enote Poslovnega registra Slovenije, stran 10988.

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o Poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06 in 33/07 – ZSReg-B) in 5. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) izdaja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve v soglasju z ministrom, pristojnim za gospodarstvo,
N A V O D I L O
o vrstah in obsegu podatkov za posamezno pravnoorganizacijsko obliko enote Poslovnega registra Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
To navodilo podrobneje določa vrsto in obseg podatkov za posamezno pravnoorganizacijsko obliko enote Poslovnega registra Slovenije (v nadaljnjem besedilu: poslovni register), ki jih obdeluje Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo enak pomen, kot ga določa Zakon o Poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06 in 33/07 – ZSReg-B; v nadaljnjem besedilu: zakon).
3. člen
Izrazi, ki označujejo podatke, ki se o enotah poslovnega registra vodijo v poslovnem registru in jih v skladu z 8. členom zakona obdeluje AJPES, v tem navodilu pomenijo:
– datum vpisa v poslovni register (datum vnosa) je datum prvega vpisa, vpisa spremembe podatkov ali izbrisa enote poslovnega registra iz poslovnega registra;
– matična številka je enolična identifikacija vsake enote poslovnega registra, ki jo AJPES dodeli ob vpisu v poslovni register in se ne spreminja, ob prenehanju enote poslovnega registra se ne sme dodeliti drugi enoti poslovnega registra;
– davčna številka je številka, ki jo enoti poslovnega registra dodeli Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DURS). Davčna številka samostojnih podjetnikov posameznikov in drugih fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost in se vpišejo v poslovni register, je enaka davčni številki fizične osebe kot nosilca dejavnosti;
– oznaka zavezanosti za DDV je podatek, ki opredeljuje, ali je enota poslovnega registra zavezanec za DDV. Podatke o zavezanosti za DDV pošilja DURS;
– firma ali ime je ime, s katerim enota poslovnega registra posluje.
Enote poslovnega registra, ki pridobijo pravno sposobnost z vpisom v poslovni register, predlagajo firmo ali ime ob vpisu v poslovni register, pri čemer morajo upoštevati predpise, ki urejajo gospodarske družbe, in javno rabo slovenščine.
Za enote poslovnega registra, ki pravno sposobnost pridobijo z vpisom v drug temeljni register ali uradno evidenco, se firma ali ime vpiše v poslovni register tako, kakor je vpisana v temeljni register ali v uradno evidenco. Če akt o vpisu v temeljni register ali uradno evidenco za fizično osebo opisuje le status fizične osebe (npr. športnik, samostojni novinar, registriran zdravnik), se v poslovni register lahko vpiše kot firma tisto ime, ki ga fizična oseba priglasi na prijavi za vpis v poslovni register. Vsebovati mora vsaj ime in priimek ter status fizične osebe.
Za enote poslovnega registra, ki se vpišejo v poslovni register na podlagi zakona ali drugega predpisa, se firma ali ime vpiše v obliki in tako, kot je razvidno iz zakona ali predpisa.
Za dele poslovnih subjektov firmo ali ime predlaga poslovni subjekt, ki del ustanavlja. Pri določitvi firme ali imena dela poslovnega subjekta veljajo enake določbe kot za firmo ali ime poslovnega subjekta.
Skrajšana firma se vpiše v poslovni register, če enota poslovnega registra, ki z vpisom v poslovni register pridobi pravno sposobnost, to želi, pri čemer mora upoštevati Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o javni rabi slovenščine in navodila, ki urejajo to področje. Pri enotah poslovnega registra, ki pravno sposobnost pridobijo z vpisom v drug temeljni register ali uradno evidenco, se skrajšana firma vpiše v poslovni register, če je vpisana v temeljni register. Pri enotah poslovnega registra, ki se ustanovijo na podlagi zakona ali drugega predpisa, se skrajšano ime vpiše v obliki in tako, kot je razvidno iz zakona oziroma drugega predpisa ali prijave za vpis v poslovni register. Za dele poslovnih subjektov se skrajšana firma vpiše, če to zahteva poslovni subjekt, ki del ustanavlja;
– sedež je kraj, kjer enota poslovnega registra opravlja dejavnost, ali kraj, kjer se pretežno vodijo dejavnosti vodenja ali upravljanja enote poslovnega registra. V poslovnem registru je sedež opredeljen z ulico, hišno številko, morebitnim dodatkom k hišni številki, naseljem, občino, poštno številko, imenom pošte, upravno enoto in podatkom o geokodi. Če sedež enote poslovnega registra ni razviden iz akta o vpisu v temeljni register ali uradno evidenco, AJPES vpiše podatke o sedežu, kot so navedeni na prijavi za vpis v poslovni register.
Podatki o sedežu enote poslovnega registra morajo biti pri vpisu v poslovni register usklajeni s podatki iz Registra prostorskih enot (v nadaljnjem besedilu: RPE), ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. Če podatki niso usklajeni z RPE, vpis poslovnega subjekta v poslovni register ni mogoč, o čemer AJPES obvesti predlagatelja.
Naslov dela poslovnega subjekta je kraj, kjer del poslovnega subjekta opravlja dejavnost. Naslov je lahko isti ali različen od sedeža nadrejenega poslovnega subjekta;
– datum akta o ustanovitvi je datum akta, s katerim je enota poslovnega registra ustanovljena. Pri enotah poslovnega registra, ki se ustanovijo na podlagi zakona ali drugega predpisa, je datum akta o ustanovitvi enak datumu začetka veljavnosti zakona ali predpisa;
– podatki o vpisu pri registrskem organu so podatki o imenu registrskega organa, datumu vpisa, številki akta o vpisu in zaporedni številki vpisa enote poslovnega registra v temeljni register ali uradno evidenco. Za enote poslovnega registra, ki se ustanovijo na podlagi zakona ali drugega predpisa, se namesto podatka o imenu registrskega organa vpiše podatek o zakonu ali predpisu.
Datum vpisa enote poslovnega registra v temeljni register ali uradno evidenco se vpiše v poslovni register samo enkrat in se ne spreminja. Za enote poslovnega registra, ki pridobijo pravno sposobnost z vpisom v poslovni register in dele poslovnih subjektov, ki se ne vpišejo v drug temeljni register ali evidenco, je datum vpisa enak datumu vpisa v poslovni register, pri enotah poslovnega registra, ki pravno sposobnost pridobijo z vpisom v drug temeljni register ali uradno evidenco in delih poslovnih subjektov, ki se vpišejo v drug temeljni register ali evidenco, se kot datum vpisa v temeljni register ali uradno evidenco vpiše podatek iz akta registrskega organa. Pri enotah poslovnega registra, ki se ustanovijo na podlagi zakona ali drugega predpisa, se za datum vpisa šteje datum začetka veljavnosti zakona ali predpisa, ki je podlaga za vpis enote poslovnega registra v poslovni register;
– zaporedna številka vpisa je zaporedna številka, pod katero je enota poslovnega registra vpisana v temeljni register ali uradno evidenco;
– registrirane oziroma z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo dejavnosti, so tiste dejavnosti, ki jih enote poslovnega registra vpišejo v temeljne registre ali uradne evidence, če tako določajo predpisi, ki urejajo njihovo registracijo, ali so opredeljene v zakonu oziroma drugem predpisu, na podlagi katerega je enota poslovnega registra ustanovljena. Enota poslovnega registra na prijavi za vpis v poslovni register navede tiste dejavnosti, ki jih dejansko opravlja in s katerimi dosega pomemben del svojih prihodkov oziroma zaradi katerih mora pridobiti posebna dovoljenja pristojnih organov ali organizacij ali se vpisati v posebni register oziroma uradno evidenco (npr. Obrtni register);
– glavna dejavnost po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo dejavnosti, se enoti poslovnega registra določi v skladu z Uredbo o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije;
– podatek o institucionalnem sektorju po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev, se enoti poslovnega registra določi ob vpisu v poslovni register v skladu z uredbo, ki ureja standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev;
– pravnoorganizacijska oblika je oblika organiziranja enot poslovnega registra v skladu s predpisi, ki urejajo ustanavljanje poslovnih subjektov. Pravnoorganizacijska oblika enote poslovnega registra izhaja iz akta o ustanovitvi oziroma jo določi registrski organ ob vpisu enote poslovnega registra v temeljni register ali uradno evidenco. Enotam poslovnega registra, ki pravno sposobnost pridobijo z vpisom v poslovni register, pravnoorganizacijsko obliko določi AJPES. Pri enotah poslovnega registra, ki se ustanovijo na podlagi zakona ali drugega predpisa, je podatek o pravnoorganizacijski obliki razviden iz zakona ali predpisa;
– vrsta društva je podatek, ki se uporablja le pri društvih in opredeljuje vrsto društva v skladu s šifrantom skupin in podskupin društev, kot ga določajo predpisi, ki urejajo vodenje registra društev;
– poseben status oziroma pod oblika poslovnega subjekta je podatek, ki dodatno opredeljuje vrsto organiziranosti oziroma status enote poslovnega registra v okviru posamezne pravnoorganizacijske oblike (npr.: družba z omejeno odgovornostjo – invalidsko podjetje; društvo – društvo v javnem interesu);
– šifra proračunskega uporabnika je šifra, ki jo enoti poslovnega registra določi Uprava Republike Slovenije za javna plačila in se določa le proračunskim uporabnikom;
– podatek o velikosti po merilih zakona, ki ureja gospodarske družbe, temelji na Zakonu o gospodarskih družbah, ki loči mikro, majhne, srednje in velike družbe ter majhne, srednje in velike podjetnike. AJPES pridobiva te podatke o enotah poslovnega registra iz predloženih letnih poročil gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov in drugih poslovnih subjektov, ki so predložili letno poročilo v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah;
– podatek o velikosti po standardih Evropske unije zajema velikostne razrede enot poslovnega registra glede na število zaposlenih, in sicer: 0–1, 2–9, 10–49, 50–249, 250 in več;
– podatki o ustanoviteljih zajemajo podatke o pravnih ali fizičnih osebah ustanoviteljih enote poslovnega registra. Če je enota poslovnega registra ustanovljena na podlagi zakona ali drugega predpisa, se vpišejo podatki o ustanovitelju, kot izhajajo iz zakona ali drugega predpisa.
Če je ustanovitelj enote poslovnega registra fizična oseba, se v poslovnem registru vodijo podatki o ustanovitelju: ime, priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča (država, upravna enota, občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, poštna številka, ime pošte), enotna matična številka občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO) in davčna številka.
Če je ustanovitelj enote poslovnega registra pravna oseba, se v poslovnem registru vodijo podatki o ustanovitelju: firma, sedež in naslov (država, upravna enota, občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, poštna številka, ime pošte), matična številka, davčna številka in šifra proračunskega uporabnika.
Vse vrste ustanoviteljev vsebujejo še podatek o vrsti ustanovitelja, datumu vstopa in datumu izstopa ustanovitelja.
Ustanovitelj dela poslovnega subjekta je vedno nadrejeni poslovni subjekt.
Na podlagi spremembe lastništva v enoti poslovnega registra se v poslovni register vpiše sprememba podatka o ustanovitelju. Vsaka sprememba tega podatka pomeni vpis lastnika, ki pa ne nadomesti ustanovitelja. Ustanovitelj enote poslovnega registra še naprej ostaja oseba, ki je kot ustanovitelj vpisana ob prvem vpisu enote poslovnega registra v poslovni register;
– poreklo kapitala je podatek o poreklu lastnine finančnih sredstev, s katerimi je enota poslovnega registra ustanovljena. Ustanovitveni kapital je lahko domač, tuji ali mešan. Podatek določi AJPES pri vpisu enote poslovnega registra v poslovni register na podlagi stalnega prebivališča ali sedeža ustanovitelja. Ob spremembah podatkov o lastnikih se lahko spremeni tudi podatek o poreklu kapitala;
– država kapitala se vpiše v poslovni register, če je poreklo ustanovitvenega kapitala tuje ali mešano. Podatek določi AJPES pri vpisu enote poslovnega registra v poslovni register na podlagi stalnega prebivališča ali sedeža ustanovitelja. Ob spremembah podatkov o lastnikih se lahko spremeni tudi podatek o državi kapitala;
– vrsta lastnine po pretežnem deležu opredeljuje lastništvo enote poslovnega registra. AJPES določi vrsto lastnine na podlagi podatkov o lastniških deležih ustanoviteljev oziroma družbenikov. Lastnina je lahko: zasebna, zadružna, mešana ali državna. Če podatkov o deležih ni, se vrsta lastnine določi po podatku o ustanovitelju oziroma trenutnem lastniku poslovnega subjekta. Ob spremembah podatkov o lastnikih se lahko spremeni tudi podatek o vrsti lastnine;
– lastniški delež Republike Slovenije je podatek o neposrednem deležu lastnine, ki ga ima pri posamezni enoti poslovnega registra Republika Slovenija – delež državne lastnine;
– podatki o lastniških deležih v gospodarskih družbah so podatki o neposrednih deležih, ki jih imajo lastniki v gospodarski družbi. Podatke o lastniških deležih v delniških družbah AJPES zagotavlja Centralna klirinško-depotna družba, podatke za preostale gospodarske družbe pa AJPES pridobiva iz Sodnega registra;
– podatki o zastopnikih enote poslovnega registra zajemajo podatke o osebah, pooblaščenih za zastopanje enote poslovnega registra.
Če je zastopnik fizična oseba, se v poslovnem registru vodijo ti podatki: ime, priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča (država, upravna enota, občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, poštna številka, ime pošte), davčna številka, EMŠO, vrsta zastopnika ter datum vstopa in datum izstopa zastopnika.
Če je zastopnik pravna oseba (npr. odvetniška družba) se v poslovnem registru vodijo ti podatki: firma, sedež (država, upravna enota, občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, poštna številka, ime pošte), matična številka, davčna številka, vrsta zastopnika ter datum vstopa in datum izstopa zastopnika;
– podatek o poslovanju je podatek, ki opredeljuje dejavnost enote poslovnega registra. AJPES ta podatek v poslovnem registru dopolnjuje enkrat letno na podlagi podatkov iz predloženih letnih poročil v zadnjem poslovnem letu in drugih razpoložljivih podatkov;
– številke računov so podatki o računih, ki jih imajo enote poslovnega registra odprte pri poslovnih bankah oziroma Upravi Republike Slovenije za javna plačila. AJPES pridobiva te podatke iz Registra transakcijskih računov, ki ga vodi Banka Slovenije;
– podatek o zavezanosti po zakonu, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, opredeljuje enote poslovnega registra, ki so zavezane za dajanje informacij javnega značaja v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja. AJPES pri posameznih enotah poslovnega registra vpiše v poslovni register oznako o zavezanosti na podlagi podatkov, ki jih pridobi od Ministrstva za javno upravo;
– podatke o začetku postopka v skladu z zakonom, ki ureja prisilno poravnavo, stečaj in likvidacijo, opredeljujejo enote poslovnega registra, pri katerih je uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije. Podatke o navedenih dejstvih AJPES zagotavljajo sodišča;
– telefon, telefaks, elektronski naslov in naslov spletne strani so podatki, ki jih AJPES vpiše v poslovni register na podlagi prijave za vpis v poslovni register. Posamezne številke se vpišejo, kot so objavljene v telefonskem imeniku ali na način, kot ga na prijavi za vpis v poslovni register vpiše enota poslovnega registra sama;
– podatki o spremembah so podatki o vseh spremembah katerega koli podatka, ki se o posamezni enoti poslovnega registra vodi v poslovnem registru. O vsaki spremembi podatka v poslovnem registru se vodi podatek o vrsti in datumu spremembe;
– vrsta spremembe je podatek o tem, kateri podatki o enoti poslovnega registra so bili spremenjeni;
– datum spremembe, ki se vpiše v poslovni register, je datum vpisa spremembe podatkov pri enoti poslovnega registra v temeljnem registru ali uradni evidenci. Za enote poslovnega registra, ki se ustanovijo na podlagi zakona ali drugega predpisa, se za datum spremembe šteje datum začetka veljavnosti zakona ali drugega predpisa, ki je podlaga za spremembo podatkov enot poslovnega registra. Če sprememba ni objavljena v zakonu ali drugem predpisu, se za datum spremembe šteje datum, naveden na prijavi za vpis spremembe v poslovni register.
Za dele poslovnih subjektov, ki se ne vpišejo v drug temeljni register, je datum spremembe datum vpisa spremembe v poslovni register;
– podatki o izbrisu so podatki o vrsti izbrisa in o datumu izbrisa enote poslovnega registra.
Vrsta izbrisa je podatek o razlogu za izbris iz poslovnega registra. Datum izbrisa enote poslovnega registra, ki se vpiše v poslovni register, je datum izbrisa enote poslovnega registra iz temeljnega registra ali uradne evidence. Za enote poslovnega registra, ki se ustanovijo na podlagi zakona ali drugega predpisa, se za datum izbrisa šteje datum začetka veljavnosti zakona ali drugega predpisa, ki je podlaga za prenehanje enote poslovnega registra. Če izbris ni objavljen v zakonu ali drugem predpisu, se za datum izbrisa šteje datum, naveden na prijavi za izbris iz poslovnega registra.
II. NAČIN PRIDOBIVANJA PODATKOV ZA VPIS V POSLOVNI REGISTER TER VRSTA IN OBSEG PODATKOV ZA POSAMEZNO PRAVNOORGANIZACIJSKO OBLIKO ENOTE POSLOVNEGA REGISTRA
4. člen
Upravljavec registra zagotavlja podatke o enotah poslovnega registra za vpis v poslovni register na tri načine:
– podatke, ki se vodijo v temeljnih registrih in uradnih evidencah, upravljavcu registra pošiljajo registrski organi in institucije, ki te registre in evidence vodijo,
– podatke, ki se ne vodijo v temeljnih registrih in uradnih evidencah, upravljavcu registra pošiljajo same enote poslovnega registra na prijavi za vpis v poslovni register,
– podatke, ki jih določa upravljavec registra, določi ob vpisu enote poslovnega registra v poslovni register.
5. člen
(1) Vrsta in obseg podatkov o enotah poslovnega registra sta določena glede na pravnoorganizacijsko obliko enote poslovnega registra.
(2) Enote poslovnega registra se glede na pravnoorganizacijsko obliko razvrščajo v deset skupin, za katere sta v poslovnem registru določena enaka vrsta in obseg podatkov.
6. člen
(1) V prvo skupino spadajo enote poslovnega registra, ki imajo eno od teh pravnoorganizacijskih oblik:
– družba z neomejeno odgovornostjo – d.n.o.,
– komanditna družba – k.d.,
– družba z omejeno odgovornostjo – d.o.o.,
– delniška družba – d.d.,
– komanditna delniška družba – k.d.d.,
– gospodarsko interesno združenje – GIZ,
– zadruga – z.o.o.,
– zadruga – z.b.o.,
– evropska delniška družba – SE,
– evropsko gospodarsko interesno združenje – EGIZ,
– družba za vzajemno zavarovanje – d.v.z.,
– sklad,
– javni sklad,
– javno podjetje,
– javna agencija,
– glavna podružnica tujega poslovnega subjekta.
(2) Za enote poslovnega registra, ki imajo eno od pravnoorganizacijskih oblik iz prejšnjega odstavka, morajo registrski organi in druge organizacije, ki te podatke vodijo v svojih uradnih evidencah, AJPES poslati te podatke:
– davčno številko in oznako o zavezanosti za DDV,
– firmo ali ime,
– skrajšano firmo, če obstaja,
– sedež (ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, naselje, občina, poštna številka, ime pošte, upravna enota in podatki o geokodi),
– datum akta o ustanovitvi,
– o vpisu pri registrskem organu (organ, datum, številka akta o vpisu in zaporedna številka vpisa),
– poseben status,
– šifro proračunskega uporabnika,
– pravnoorganizacijsko obliko,
– o ustanoviteljih (osebno ime oziroma firma, sedež in naslov oziroma naslov stalnega ali začasnega prebivališča, EMŠO ali matična številka, davčna številka),
– lastniški delež Republike Slovenije,
– o lastniških deležih v gospodarskih družbah,
– o zastopnikih (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčna številka, EMŠO in vrsta zastopnika),
– o številkah računov,
– o oznaki k zavezanosti po zakonu, ki ureja dostop do informacij javnega značaja,
– o začetku postopka v skladu z zakonom, ki ureja prisilno poravnavo, stečaj in likvidacijo,
– o spremembah (vrsto in datum),
– o izbrisu (vrsta in datum).
(3) Enote poslovnega registra, ki imajo eno od pravnoorganizacijskih oblik iz prvega odstavka tega člena, AJPES za vpis v poslovni register na prijavi za vpis v poslovni register pošljejo:
– osnovne identifikacijske podatke (firmo ali ime, sedež, matično številko pri spremembah podatkov ali izbrisu iz poslovnega registra),
– podatke o dejavnostih, ki jih dejansko opravljajo oziroma s katerimi dosegajo pomemben del svojih prihodkov (po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo dejavnosti),
– glavno dejavnost po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo dejavnosti,
– podatke o spremembah (vrsto in datum), če se ne vpišejo v temeljni register,
– telefon, telefaks, elektronski naslov in naslov spletne strani.
(4) AJPES enotam poslovnega registra, ki imajo eno od pravnoorganizacijskih oblik iz prvega odstavka tega člena, ob vpisu v poslovni register določi:
– datum vpisa v poslovni register,
– matično številko,
– podatke o institucionalnem sektorju po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev,
– vrsto lastnine po pretežnem deležu,
– poreklo ustanovitvenega kapitala,
– države ustanovitvenega kapitala.
(5) Podatke, ki jih ni mogoče določiti ob vpisu enote poslovnega registra v poslovni register, AJPES vpiše v poslovni register na podlagi razpoložljivih podatkov iz predloženih letnih poročil ob rednem letnem dopolnjevanju podatkov. To so podatki o:
– velikosti po merilih zakona, ki ureja gospodarske družbe,
– velikosti po standardih Evropske unije,
– poslovanju (posluje: da, ne).
7. člen
(1) V drugo skupino spadajo enote poslovnega registra s pravnoorganizacijsko obliko samostojni podjetnik posameznik.
(2) Za enote poslovnega registra, ki imajo pravnoorganizacijsko obliko iz prejšnjega odstavka, je AJPES hkrati registrski organ, zato mu morajo enote poslovnega registra vse podatke, ki jih ne določajo druge organizacije, poslati na prijavi za vpis v poslovni register. Na prijavi za vpis v poslovni register morajo biti navedeni:
– datum vpisa v poslovni register,
– firma,
– skrajšana firma,
– sedež (ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, naselje, občina, poštna številka, ime pošte, upravna enota in podatki o geokodi),
– dejavnosti, ki jih bo samostojni podjetnik posameznik opravljal (po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo dejavnosti),
– glavna dejavnost po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo dejavnosti,
– pravnoorganizacijska oblika,
– ustanovitelji (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, EMŠO, davčna številka),
– zastopniki (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčna številka, EMŠO in vrsta zastopnika),
– telefon, telefaks, elektronski naslov in naslov spletne strani,
– spremembe (vrsta in datum),
– izbris (vrsta, datum).
(3) Druge organizacije, ki te podatke vodijo v svojih uradnih evidencah, AJPES pošljejo te podatke:
– oznako o zavezanosti za DDV,
– o številkah računov,
– o začetku postopka v skladu z zakonom, ki ureja prisilno poravnavo, stečaj in likvidacijo,
– o oznaki k zavezanosti po zakonu, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.
(4) AJPES enotam poslovnega registra, ki imajo pravnoorganizacijsko obliko iz prvega odstavka tega člena, ob vpisu v poslovni register določi te podatke:
– o vpisu pri registrskem organu (organ, datum, številka akta o vpisu in zaporedna številka vpisa),
– matično številko,
– o institucionalnem sektorju po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev,
– vrsto lastnine po pretežnem deležu,
– poreklo ustanovitvenega kapitala,
– države ustanovitvenega kapitala.
(5) Podatke, ki jih ni mogoče določiti ob vpisu enote poslovnega registra v poslovni register, AJPES vpiše v poslovni register na podlagi razpoložljivih podatkov iz predloženih letnih poročil ob rednem letnem dopolnjevanju podatkov. To so podatki o:
– velikosti po merilih zakona, ki ureja gospodarske družbe,
– velikosti po standardih Evropske unije,
– poslovanju (posluje: da, ne).
8. člen
(1) V tretjo skupino spadajo enote poslovnega registra, ki imajo eno od teh pravnoorganizacijskih oblik:
– registrirani sobodajalec,
– zasebni učitelj oziroma vzgojitelj,
– poklicni športnik,
– samostojni novinar,
– izvršitelj,
– zasebni športni delavec,
– notar,
– evidentirani odvetnik,
– registrirani zdravnik, zobozdravnik, zasebni zdravstveni delavec,
– registrirani lekarnar,
– registrirani veterinar,
– registrirani samostojni kulturni ustvarjalec,
– registrirani zasebni izvajalec raziskovalec,
– evidentirani detektiv,
– druga fizična oseba,
– zavezanec, ki opravlja osebno dopolnilno delo,
– nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
(2) Za enote poslovnega registra, ki imajo eno od pravnoorganizacijskih oblik iz prejšnjega odstavka, morajo registrski organi in druge organizacije, ki te podatke vodijo v svojih uradnih evidencah, AJPES poslati te podatke:
– davčno številko in oznako o zavezanosti za DDV,
– firmo ali ime,
– skrajšano firmo, če obstaja,
– sedež (ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, naselje, občina, poštna številka, ime pošte, upravna enota in podatki o geokodi),
– o vpisu pri registrskem organu (organ, datum, številka akta o vpisu in zaporedna številka vpisa),
– pravnoorganizacijsko obliko,
– registrirane oziroma z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo dejavnosti,
– o ustanoviteljih (osebno ime oziroma firma, sedež in naslov oziroma naslov stalnega ali začasnega prebivališča, EMŠO ali matična številka, davčna številka),
– o številkah računov,
– o spremembah (vrsto in datum),
– o izbrisu (vrsta, datum).
(3) Enote poslovnega registra, ki imajo eno od pravnoorganizacijskih oblik iz prvega odstavka tega člena, AJPES za vpis v poslovni register na prijavi za vpis v poslovni register pošljejo te podatke:
– osnovne identifikacijske podatke (firma ali ime, sedež, matična številka pri spremembah podatkov ali izbrisu iz poslovnega registra, davčna številka),
– o dejavnostih, ki jih dejansko opravljajo oziroma s katerimi dosegajo pomemben del svojih prihodkov (po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo dejavnosti),
– glavno dejavnost po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo dejavnosti,
– podatke o spremembah (vrsto in datum), če se ne vpišejo v temeljni register,
– telefon, telefaks, elektronski naslov in naslov spletne strani,
– podatke iz drugega odstavka tega člena, ki jih vsebuje prijava za vpis v poslovni register, če jih registrski organ ne vodi v svojih evidencah.
(4) AJPES enotam poslovnega registra, ki imajo eno od pravnoorganizacijskih oblik iz prvega odstavka tega člena, ob vpisu v poslovni register določi:
– datum vpisa v poslovni register,
– matično številko,
– podatke o institucionalnem sektorju po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev,
– vrsto lastnine po pretežnem deležu,
– poreklo ustanovitvenega kapitala.
9. člen
V četrto skupino spadajo enote poslovnega registra, ki imajo eno od teh pravnoorganizacijskih oblik:
– Republika Slovenija,
– predsednik republike,
– predstavniški organ (državni zbor, državni svet),
– varuh človekovih pravic,
– ustavno sodišče,
– računsko sodišče,
– vlada, vladna služba,
– ministrstvo,
– centralna banka,
– sodišče (vrhovno, višja, okrožna, okrajna),
– tožilstvo,
– pravobranilstvo,
– upravni organ v sestavi,
– upravna enota,
– organ, organizacija širše lokalne skupnosti,
– lokalne skupnosti,
– krajevna skupnost, druge ožje lokalne skupnosti,
– pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja.
(2) Za enote poslovnega registra, ki imajo eno od pravnoorganizacijskih oblik iz prejšnjega odstavka, morajo registrski organi in druge organizacije, ki te podatke vodijo v svojih uradnih evidencah, AJPES poslati te podatke:
– davčno številko in oznako o zavezanosti za DDV,
– firmo ali ime,
– skrajšano firmo, če obstaja,
– sedež (ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, naselje, občina, poštna številka, ime pošte, upravna enota in podatki o geokodi),
– datum akta o ustanovitvi,
– o vpisu pri registrskem organu (organ, datum, številka akta o vpisu in zaporedna številka vpisa),
– registrirane oziroma z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo dejavnosti,
– pravnoorganizacijsko obliko,
– šifro proračunskega uporabnika,
– o ustanoviteljih (osebno ime oziroma firma, sedež in naslov oziroma naslov stalnega ali začasnega prebivališča, EMŠO ali matična številka, davčna številka),
– o zastopnikih (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčna številka, EMŠO in vrsta zastopnika),
– o številkah računov,
– o oznaki k zavezanosti po zakonu, ki ureja dostop do informacij javnega značaja,
– o spremembah (vrsto in datum),
– o izbrisu (vrsta, datum).
(3) Enote poslovnega registra, ki imajo eno od pravnoorganizacijskih oblik iz prvega odstavka tega člena, AJPES za vpis v poslovni register na prijavi za vpis v poslovni register pošljejo te podatke:
– osnovne identifikacijske podatke (firmo ali ime, sedež, matično številko pri spremembah podatkov ali izbrisu iz poslovnega registra),
– o dejavnostih, ki jih dejansko opravljajo oziroma s katerimi dosegajo pomemben del svojih prihodkov (po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo dejavnosti),
– glavno dejavnost po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo dejavnosti,
– podatke o spremembah (vrsto in datum), če se ne vpišejo v temeljni register,
– telefon, telefaks, elektronski naslov in naslov spletne strani,
– podatke iz drugega odstavka tega člena, ki jih vsebuje prijava za vpis v poslovni register, če se enota poslovnega registra ustanovi na podlagi zakona ali drugega predpisa in se ne registrira pri registrskem organu.
(4) AJPES enotam poslovnega registra, ki imajo eno od pravnoorganizacijskih oblik iz prvega odstavka tega člena, ob vpisu v poslovni register določi:
– datum vpisa v poslovni register,
– matično številko,
– o institucionalnem sektorju po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev,
– vrsto lastnine po pretežnem deležu,
– poreklo ustanovitvenega kapitala.
(5) Podatke, ki jih ni mogoče določiti ob vpisu enote poslovnega registra v poslovni register, AJPES vpiše v poslovni register na podlagi razpoložljivih podatkov iz predloženih letnih poročil ob rednem letnem dopolnjevanju podatkov. To so podatki o:
– velikosti po standardih Evropske unije,
– poslovanju (posluje: da, ne).
10. člen
(1) V peto skupino spadajo enote poslovnega registra, ki imajo eno od teh pravnoorganizacijskih oblik:
– javni gospodarski zavod,
– zavod,
– javni zavod,
– skupnost zavodov,
– zbornica,
– članica univerze,
– ustanova,
– agrarne, pašne in vaške skupnosti,
– narodnostna skupnost,
– skupnost lastnikov stanovanj,
– druge skupnosti,
– študentska organizacija,
– mladinski svet,
– politična stranka.
(2) Za enote poslovnega registra, ki imajo eno od pravnoorganizacijskih oblik iz prejšnjega odstavka, morajo registrski organi in druge organizacije, ki te podatke temeljno vodijo v svojih uradnih evidencah, AJPES poslati te podatke:
– davčno številko in oznako o zavezanosti za DDV,
– firmo ali ime,
– skrajšano firmo, če obstaja,
– sedež (ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, naselje, občina, poštna številka, ime pošte, upravna enota in podatki o geokodi),
– datum akta o ustanovitvi,
– o vpisu pri registrskem organu (organ, datum, številka akta o vpisu in zaporedna številka vpisa),
– registrirane oziroma z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo dejavnosti,
– pravnoorganizacijsko obliko,
– poseben status,
– šifro proračunskega uporabnika,
– o ustanoviteljih (osebno ime oziroma firma, sedež in naslov oziroma naslov stalnega ali začasnega prebivališča, EMŠO ali matična številka, davčna številka),
– lastniški delež Republike Slovenije,
– o zastopnikih (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčna številka, EMŠO in vrsta zastopnika),
– o številkah računov,
– o oznaki k zavezanosti po zakonu, ki ureja dostop do informacij javnega značaja,
– o spremembah (vrsto in datum),
– o izbrisu (vrsta, datum).
(3) Enote poslovnega registra, ki imajo eno od pravnoorganizacijskih oblik iz prvega odstavka tega člena, AJPES za vpis v poslovni register na prijavi za vpis v poslovni register pošljejo:
– osnovne identifikacijske podatke (firmo ali ime, sedež, matično številko pri spremembah podatkov ali izbrisu iz poslovnega registra),
– podatke o dejavnostih, ki jih dejansko opravljajo oziroma s katerimi dosegajo pomemben del svojih prihodkov (po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo dejavnosti),
– glavno dejavnost po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo dejavnosti,
– podatke o spremembah (vrsto in datum), če se ne vpišejo v temeljni register,
– telefon, telefaks, elektronski naslov in naslov spletne strani,
– podatke iz drugega odstavka tega člena, ki jih vsebuje prijava za vpis v poslovni register, če se enota poslovnega registra ustanovi na podlagi zakona ali drugega predpisa in se ne registrira pri registrskem organu.
(4) AJPES enotam poslovnega registra, ki imajo eno od pravnoorganizacijskih oblik iz prvega odstavka tega člena, ob vpisu v poslovni register določi:
– datum vpisa v poslovni register,
– matično številko,
– glavno dejavnost po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo dejavnosti,
– podatke o institucionalnem sektorju po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev,
– vrsto lastnine po pretežnem deležu,
– poreklo ustanovitvenega kapitala,
– države ustanovitvenega kapitala.
(5) Podatke, ki jih ni mogoče določiti ob vpisu enote poslovnega registra v poslovni register, AJPES vpiše v poslovni register na podlagi razpoložljivih podatkov iz predloženih letnih poročil ob rednem letnem dopolnjevanju podatkov. To so podatki o:
– velikosti po standardih Evropske unije,
– poslovanju (posluje: da, ne).
11. člen
(1) V šesto skupino spadajo enote poslovnega registra, ki imajo eno od teh pravnoorganizacijskih oblik:
– društvo, zveza društev,
– podružnica tujega društva.
(2) Za enote poslovnega registra, ki imajo eno od pravnoorganizacijskih oblik iz prejšnjega odstavka, morajo registrski organi in druge organizacije, ki te podatke vodijo v svojih uradnih evidencah, AJPES poslati te podatke:
– davčno številko in oznako o zavezanosti za DDV,
– firmo ali ime,
– skrajšano firmo, če obstaja,
– sedež (ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, naselje, občina, poštna številka, ime pošte, upravna enota in podatki o geokodi),
– datum akta o ustanovitvi,
– o vpisu pri registrskem organu (organ, datum, številka akta o vpisu in zaporedna številka vpisa),
– registrirane oziroma z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo dejavnosti,
– pravnoorganizacijsko obliko,
– vrsto društva,
– o ustanoviteljih (osebno ime oziroma firma, sedež in naslov oziroma naslov stalnega ali začasnega prebivališča, EMŠO ali matična številka, davčna številka),
– o zastopnikih (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčna številka, EMŠO in vrsta zastopnika),
– o številkah računov,
– o oznaki k zavezanosti po zakonu, ki ureja dostop do informacij javnega značaja,
– o spremembah (vrsto in datum),
– o izbrisu (vrsta, datum).
(3) Enote poslovnega registra, ki imajo eno od pravnoorganizacijskih oblik iz prvega odstavka tega člena, AJPES za vpis v poslovni register na prijavi za vpis v poslovni register pošljejo te podatke:
– osnovne identifikacijske podatke (firmo ali ime, sedež, matično številko pri spremembah podatkov ali izbrisu iz poslovnega registra),
– o dejavnostih, ki jih dejansko opravljajo oziroma s katerimi dosegajo pomemben del svojih prihodkov (po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo dejavnosti),
– glavno dejavnost po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo dejavnosti,
– podatke o spremembah (vrsto in datum), če se ne vpišejo v temeljni register,
– telefon, telefaks, elektronski naslov in naslov spletne strani,
– podatke iz drugega odstavka tega člena, ki jih vsebuje prijava za vpis v poslovni register, če jih registrski organ ne vodi v svojih evidencah.
(4) AJPES enotam poslovnega registra, ki imajo eno od pravnoorganizacijskih oblik iz prvega odstavka tega člena, ob vpisu v poslovni register določi:
– datum vpisa v poslovni register,
– matično številko,
– o institucionalnem sektorju po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev.
(5) Podatke, ki jih ni mogoče določiti ob vpisu enote poslovnega registra v poslovni register, AJPES vpiše v poslovni register na podlagi razpoložljivih podatkov iz predloženih letnih poročil ob rednem letnem dopolnjevanju podatkov. To so podatki o:
– velikosti po standardih Evropske unije,
– poslovanju (posluje: da, ne).
12. člen
(1) V sedmo skupino spadajo enote poslovnega registra s pravnoorganizacijsko obliko sindikat.
(2) Za enote poslovnega registra, ki imajo pravnoorganizacijsko obliko iz prejšnjega odstavka, morajo registrski organi in druge organizacije, ki te podatke vodijo v svojih uradnih evidencah, AJPES poslati te podatke:
– davčno številko in oznako o zavezanosti za DDV,
– firmo ali ime,
– skrajšano firmo ali ime, če obstaja,
– sedež (ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, naselje, občina, poštna številka, ime pošte, upravna enota in podatki o geokodi),
– o vpisu pri registrskem organu (organ, datum, številka akta o vpisu in zaporedna številka vpisa),
– pravnoorganizacijsko obliko,
– datum akta o ustanovitvi,
– registrirane oziroma z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo dejavnosti,
– o ustanoviteljih (osebno ime oziroma firma, sedež in naslov oziroma naslov stalnega ali začasnega prebivališča, EMŠO ali matična številka, davčna številka),
– o zastopnikih (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčna številka, EMŠO in vrsta zastopnika),
– o številkah računov,
– o spremembah (vrsto in datum),
– o izbrisu (vrsta, datum).
(3) Enote poslovnega registra s pravnoorganizacijsko obliko iz prvega odstavka tega člena AJPES za vpis v poslovni register na prijavi za vpis v poslovni register pošljejo te podatke:
– osnovne identifikacijske podatke (firmo ali ime, sedež, matično številko pri spremembah podatkov ali izbrisu iz poslovnega registra),
– o dejavnostih, ki jih dejansko opravljajo oziroma s katerimi dosegajo pomemben del svojih prihodkov (po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo dejavnosti),
– glavno dejavnost po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo dejavnosti,
– podatke o spremembah (vrsto in datum), če se te ne vpišejo v temeljni register,
– telefon, telefaks, elektronski naslov in naslov spletne strani,
– podatke iz drugega odstavka tega člena, ki jih vsebuje prijava za vpis v poslovni register, če jih registrski organ ne vodi v svojih evidencah.
(4) AJPES enotam poslovnega registra s pravnoorganizacijsko obliko iz prvega odstavka tega člena ob vpisu v poslovni register določi:
– datum vpisa v poslovni register,
– matično številko,
– o institucionalnem sektorju po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev.
(5) Podatke, ki jih ni mogoče določiti ob vpisu enote poslovnega registra v poslovni register, AJPES vpiše v poslovni register na podlagi razpoložljivih podatkov iz predloženih letnih poročil ob rednem letnem dopolnjevanju podatkov. To so podatki o:
– velikosti po standardih Evropske unije,
– poslovanju (posluje: da, ne).
13. člen
(1) V osmo skupino spadajo enote poslovnega registra, ki imajo eno od teh pravnoorganizacijskih oblik:
– verska skupnost in podobne verske organizacije,
– nevladna organizacija,
– dobrodelna organizacija,
– druge oblike poslovnih subjektov.
(2) Za enote poslovnega registra, ki imajo eno od pravnoorganizacijskih oblik iz prejšnjega odstavka, morajo registrski organi in druge organizacije, ki te podatke vodijo v svojih uradnih evidencah, AJPES poslati te podatke:
– firmo ali ime,
– skrajšano firmo, če obstaja,
– sedež (ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, naselje, občina, poštna številka, ime pošte, upravna enota in podatki o geokodi),
– datum akta o ustanovitvi,
– o vpisu pri registrskem organu (organ, datum, številka akta o vpisu in zaporedna številka vpisa),
– registrirane oziroma z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo dejavnosti,
– pravnoorganizacijsko obliko,
– o ustanoviteljih (osebno ime oziroma firma, sedež in naslov oziroma naslov stalnega ali začasnega prebivališča, EMŠO ali matična številka, davčna številka),
– o zastopnikih (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčna številka, EMŠO in vrsta zastopnika),
– o številkah računov,
– o spremembah (vrsto in datum),
– o izbrisu (vrsta, datum).
(3) Enote poslovnega registra, ki imajo eno od pravnoorganizacijskih oblik iz prvega odstavka tega člena, AJPES za vpis v poslovni register na prijavi za vpis v poslovni register pošljejo:
– osnovne identifikacijske podatke (firmo ali ime, sedež, matično številko pri spremembah podatkov ali izbrisu iz poslovnega registra),
– o dejavnostih, ki jih dejansko opravljajo oziroma s katerimi dosegajo pomemben del svojih prihodkov (po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo dejavnosti),
– glavno dejavnost po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo dejavnosti,
– podatke o spremembah (vrsto in datum), če se ne vpišejo v temeljni register,
– telefon, telefaks, elektronski naslov in naslov spletne strani,
– podatke iz drugega odstavka tega člena, ki jih vsebuje prijava za vpis v poslovni register, če se enota poslovnega registra ustanovi na podlagi zakona ali drugega predpisa in se ne registrira pri registrskem organu.
(4) AJPES enotam poslovnega registra, ki imajo eno od pravnoorganizacijskih oblik iz prvega odstavka tega člena, ob vpisu v poslovni register določi:
– datum vpisa v poslovni register,
– matično številko,
– o institucionalnem sektorju po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev,
– vrsto lastnine po pretežnem deležu,
– poreklo ustanovitvenega kapitala,
– države ustanovitvenega kapitala.
14. člen
(1) V deveto skupino spadajo enote poslovnega registra – deli poslovnih subjektov, ki se registrirajo v temeljnem registru.
(2) Za enote poslovnega registra iz prejšnjega odstavka morajo registrski organi in druge organizacije, ki te podatke vodijo v svojih uradnih evidencah, AJPES poslati te podatke:
– firmo ali ime,
– skrajšano firmo, če obstaja,
– sedež (ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, naselje, občina, poštna številka, ime pošte, upravna enota in podatki o geokodi),
– datum akta o ustanovitvi,
– o vpisu pri registrskem organu (organ, datum, številka akta o vpisu in zaporedna številka vpisa),
– o ustanoviteljih (firma, sedež in naslov, matična številka, davčna številka),
– o zastopnikih (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčna številka, EMŠO in vrsta zastopnika),
– o pravnoorganizacijski obliki,
– o številkah računov,
– o spremembah (vrsto in datum),
– o izbrisu (vrsta, datum).
(3) O enotah poslovnega registra iz prvega odstavka tega člena njihovi ustanovitelji AJPES za vpis v poslovni register na prijavi za vpis v poslovni register pošljejo te podatke:
– osnovne identifikacijske podatke (firmo ali ime, sedež, matično številko pri spremembah podatkov ali izbrisu iz poslovnega registra),
– o dejavnostih, ki jih dejansko opravljajo oziroma s katerimi dosegajo pomemben del svojih prihodkov (po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo dejavnosti),
– glavno dejavnost po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo dejavnosti,
– telefon, telefaks, elektronski naslov in naslov spletne strani,
– podatke o spremembah (vrsto in datum), če se ne vpišejo v temeljni register.
(4) Ustanovitelji enot poslovnega registra iz prvega odstavka tega člena, za katere je AJPES hkrati registrski organ, morajo vse podatke iz drugega odstavka tega člena, ki jih ne določajo druge organizacije, AJPES poslati na prijavi za vpis v poslovni register. Na prijavi za vpis v poslovni register morajo biti ti podatki:
– datum vpisa v poslovni register,
– firma,
– skrajšana firma, če obstaja,
– sedež (ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, naselje, občina, poštna številka, ime pošte, upravna enota in podatki o geokodi),
– o dejavnostih, ki jih dejansko opravljajo oziroma s katerimi dosegajo pomemben del svojih prihodkov (po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo dejavnosti),
– glavna dejavnost po predpisih, ki določajo standardno klasifikacijo dejavnosti,
– o ustanoviteljih (firma, sedež in naslov, matična številka, davčna številka),
– o zastopnikih (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčna številka, EMŠO in vrsta zastopnika),
– telefon, telefaks, elektronski naslov in naslov spletne strani,
– o spremembah (vrsto in datum),
– o izbrisu (vrsta, datum).
(5) AJPES enotam poslovnega registra iz prvega odstavka tega člena ob vpisu v poslovni register določi:
– o vpisu pri registrskem organu (organ, datum, številka akta o vpisu in zaporedna številka vpisa), če gre za podružnico samostojnega podjetnika posameznika,
– matično številko,
– o institucionalnem sektorju po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev,
– vrsto lastnine po pretežnem deležu,
– poreklo ustanovitvenega kapitala,
– države ustanovitvenega kapitala.
15. člen
(1) V deseto skupino spadajo enote poslovnega registra – deli poslovnih subjektov, ki se ne registrirajo v temeljnem registru.
(2) O enotah poslovnega registra njihovi ustanovitelji AJPES za vpis v poslovni register na prijavi za vpis v poslovni register pošljejo te podatke:
– firmo ali ime,
– skrajšano firmo, če obstaja,
– sedež (ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, naselje, občina, poštna številka, ime pošte, upravna enota in podatki o geokodi),
– pravnoorganizacijsko obliko,
– o dejavnostih, ki jih dejansko opravljajo oziroma s katerimi dosegajo pomemben del svojih prihodkov (po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo dejavnosti),
– glavno dejavnost po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo dejavnosti,
– o ustanoviteljih (firma, sedež in naslov, matična številka, davčna številka),
– o zastopnikih (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčna številka, EMŠO in vrsta zastopnika),
– telefon, telefaks, elektronski naslov in naslov spletne strani,
– o spremembah (vrsto in datum),
– o izbrisu (vrsta, datum).
(3) AJPES enotam poslovnega registra iz prvega odstavka tega člena ob vpisu v poslovni register določi:
– datum vpisa v poslovni register,
– matično številko,
– o institucionalnem sektorju po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev,
– vrsto lastnine po pretežnem deležu,
– poreklo ustanovitvenega kapitala,
– države ustanovitvenega kapitala.
III. KONČNA DOLOČBA
16. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-14/2007-14
Ljubljana, dne 11. julija 2007
EVA 2007-2111-0027
Predsednica
Sveta AJPES
Andreja Kert l.r.
 
Soglašam!
 
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost