Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

SV 1574/07 Ob-23882/07 , Stran 6190
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz Ljubljane, opr. št. SV-1574/07, DK-157/07 z dne 21. 8. 2007, je bila nepremičnina – trisobno stanovanje št. 8 v mansardi, v izmeri 64,05 m2, s shrambo št. 3 v kleti objekta, v izmeri 5,55 m2, vse v stanovanjski stavbi na naslovu Topniška ulica 35C, Ljubljana, objekt F v BS 3/2 Rapova jama, stoječi na parc. št. 1204/10, k.o. Bežigrad, ki je last zastaviteljice Laure Nataše, rojene 12. 2. 1971, stanujoče Jenkova 19, Velenje, na podlagi prodajne pogodbe z dne 2. 8. 2007, sklenjene med njo kot kupcem ter Krivec Frančiško, rojeno 14. 9. 1958, stanujočo Dalmatinova ulica 7, Ljubljana in Fetih Tomažem, rojenim 21. 12. 1947, stanujočim Kamnje 56, Bohinjska Bistrica, oba kot prodajalca, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana, matična številka 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 126.000 EUR s pripadki, napram dolžnici Laure Natasi, rojeni 12. 2. 1971, stanujoči Jekona 19, Velenje.

AAA Zlata odličnost