Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

Ob-23402/07 , Stran 6164
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, ki jo zastopa župan Danijel Krivec (delodajalec), Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid in Tolmin (v nadaljevanju: medobčinska uprava), na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih – ZJU-UPB3 (Uradni list RS, št. 63/07) ter v skladu z 8. in 9. členom Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave (Uradni list RS, št. 79/06) objavlja javni natečaj za zasedbo prostih uradniških delovnih mest medobčinski redar, 2 prosti delovni mesti (m/ž) v medobčinski upravi. Naloge objavljenega uradniškega delovnega mesta se lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih: – občinski redar I, – občinski redar II, – občinski redar III. Izbrani kandidat bo po izbiri na javnem natečaju imenovan v najnižji naziv, v katerem se opravlja delo na delovnem mestu medobčinski redar. Za imenovanje v naziv bo upoštevan Pravilnik o pogojih za opravljanje nalog občinskega redarja (Uradni list RS, št. 103/05). V skladu z drugim odstavkom 27. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) pa uradnik lahko ohrani pridobljeni naziv, kadar ta naziv ni najnižji, v katerem se lahko opravlja delo na delovnem mestu. Delo bo izbrani kandidat opravljal na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin, s tem da je sedež enega delovnega mesta v Kobaridu, drugega pa v Bovcu, v upravnih prostorih občinskih uprav. Delovne naloge: – nadzor nad izvajanjem nalog po Zakonu o varnosti cestnega prometa ter po odlokih Občin Bovec, Kobarid in Tolmin; – nadzor nad izvajanjem drugih odlokov Občin Bovec, Kobarid in Tolmin; – vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji; – opozarjanje fizičnih in pravnih oseb na ugotovljene nepravilnosti; – neposredno izrekanje in izterjava denarnih kazni in glob na kraju prekrška; – izdajanje odredb v skladu z odloki Občin Bovec, Kobarid in Tolmin; – druge naloge s področja medobčinskega redarstva. Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) ter pogojev, določenih v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (56/02, 110/02, 2/04, 10/04, 23/05, 62/05, 75/05, 113/05 in 32/06): – da je državljan Republike Slovenije; – da ima splošno zdravstveno zmožnost; – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – srednja splošna ali srednja strokovna izobrazba; – najmanj šest mesecev ustreznih delovnih izkušenj; – veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B; – opravljen strokovni upravni izpit; – opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku pred izdajo plačilnega naloga; – opravljen preizkus znanja za občinskega redarja; – poznavanje dela z računalnikom. Pisna prijava z življenjepisom kandidata mora vsebovati: – izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije; – izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane strokovne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; – delovne izkušnje kandidat dokazuje z opisom dosedanjih del in nalog, ki jih je opravljal; – izjavo kandidata o opravljenem strokovnem upravnem izpitu; – izjavo kandidata o tem, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – pisno izjavo o tem, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – pisno izjavo o opravljenem preizkusu znanja iz vodenja in odločanja v prekrškovnem postopku pred izdajo plačilnega naloga in o opravljenem preizkusu znanja za občinskega redarja. V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto zahtevane izpite opravile najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave v roku 10 dni od dneva objave javnega natečaja, v zaprti ovojnici z oznako: » za javni natečaj – meobčinski redar« na naslov: Medobčinska uprava, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec. Rok za prijavo začne teči naslednji dan po objavi javnega natečaja v Uradnem listu RS. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo. Formalno nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Izbira kandidata bo opravljena v izbirnem postopku, v katerem se preizkusi usposobljenost kandidata za opravljanje nalog na delovnem mestu. Preizkus usposobljenosti je lahko preverjanje strokovne usposobljenosti razvidne iz pisne izjave kandidata, pisni preizkus usposobljenosti, ustni razgovor ali v drugi obliki. Pisni sklep o izbiri bo izdan v petnajstih dneh po opravljeni izbiri. Izbrani kandidat bo imenovan v naziv najkasneje v roku osmih dni po dokončnosti sklepa o izbiri in mu bo v nadaljnjih osmih dneh ponujena v sklenitev pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na sedežu medobčinske uprave v Bovcu, Trg golobarskih žrtev 8, na tel. 05/384-19-22 in 041/728-615 (mag. Simon Leban) ali preko elektronske pošte: simon.leban@bovec.si. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in za moške.

AAA Zlata odličnost