Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

4113. Odlok o programu opremljanja za gradnjo na območju občinskega lokacijskega načrta za poslovno obrtno cono v območju urejanja VP 14/2 Ig, stran 11006.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na svoji 6. izredni seji dne 18. 7. 2007 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja za gradnjo na območju občinskega lokacijskega načrta za poslovno obrtno cono v območju urejanja VP 14/2 Ig
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja za gradnjo na območju občinskega lokacijskega načrta za poslovno obrtno cono v območju urejanja VP 14/2 Ig, ki vsebuje podlage in merila za odmerno odločbo o komunalnem prispevku.
II. UREDITVENO IN OBRAČUNSKO OBMOČJE
2. člen
(1) Ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta obsega celotno območje urejanja VP 14/2 Ig.
(2) Meja območja občinskega lokacijskega načrta je analitično obdelana s koordinatami lomnih točk obodne parcelacije.
(3) Površina ureditvenega območja občinskega lokacijskega načrta znaša 108956 m2.
3. člen
(trajne in začasne ureditve)
Vsi predvideni posegi v ureditvenem območju so trajni.
Trajni posegi so predvideni zaradi ureditve komunalno energetske infrastrukture na delih parcel št. 1169-del, 1170, 1171/1-del, 1171/2, 1171/3, 1171/4, 1171/5, 1171/6-del, 1171/7-del, 1171/8, 1171/9, 1171/10, 1171/11, 1186/1-del, 1186/2, 1186/3, 1246/3-del, 1246/4, 1246/5, 1247, 1251/1, 1251/2, 1251/3, 1252/1, 1252/2, 1252/3, 1260/3, 1497/3-del, 1498-del, 1499/2-del. vse k.o. Dobravica.
4. člen
(vplivno območje)
(1) V času gradnje bo vplivno območje obsegalo:
– vsa zemljišča znotraj ureditvenega območja občinskega lokacijskega načrta,
(2) V času obratovanja bo vplivno območje obsegalo:
– vsa zemljišča znotraj ureditvenega območja občinskega lokacijskega načrta,
(3) Vplivno območje v času gradnje in v času obratovanja objektov je razvidno iz kartografskega dela občinskega lokacijskega načrta »Načrt vplivnega območja«.
5. člen
(obračunsko območje)
Obračunsko območje obsega površino območja občinskega lokacijskega načrta VP 14/2 Ig.
III. KOMUNALNI PRISPEVEK
6. člen
(obračunski stroški)
(1) Investitor mora pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja plačati komunalni prispevek. Podlaga za odmero komunalnega prispevka je Program opremljanja zemljišč za območja urejanja VP 14/2 Ig, ki ga je izdelal GEAS d.o.o., Kotnikova ulica 34, Ljubljana, z datumom april 2007, številka projekta 15/07.
(2) Podlage in podrobnejša merila za odmerno odločbe komunalnem prispevku:
– obračunsko območje so javne površine in gradbene parcele za gradnjo objektov v površini 77263m2,
– skupna površina neto tlorisnih površin objektov na gradbenih parcelah iz prejšnjega odstavka je 54084m2.
(4) Skupni stroški investicije znašajo na dan 1. 1. 2007; 4.054.453,83 EUR za predvideno komunalno infrastrukturo in 1.446.142,34 EUR, za obstoječo komunalno infrastrukturo.
(5) Obračunski stroški komunalne opreme znašajo 4.790.364,99 EUR.
– komunalni prispevek za celotno komunalno infrastrukturo se izračuna ob upoštevanju obremenitve v višini 40% deleža gradbene parcele in 60% NTP, kar znaša 24,65 EUR/m2 gradbene parcele in 52,83 EUR/m2 NTP na dan 1. 1. 2007, od tega za:
vodovod v višini 1,62 EUR/m2 GP in 3,47 EUR/m2 NTP,
kanalizacijo v višini 6,28 EUR/m2 GP in 13,46 EUR/m2 NTP,
razbremenilnik v višini 1,17EUR/m2 GP in 2,51 EUR/m2 NTP,
plinovod v višini 1,34 EUR/m2 GP in 2,88 EUR/m2 NTP,
ceste v višini 12,35 EUR/m2 GP in 26,45 EUR/m2 NTP,
javno razsvetljavo v višini 1,90 EUR/m2 GP in 4,07 EUR/m2 NTP,
– stroški se indeksirajo za obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. januarja leta po sprejemu programa opremljanja oziroma njegove morebitne zadnje indeksacije do 31. decembra leta pred izdajo odmerne odločbe. Za indeksiranje se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru GZS, pod »gradbena dela ostala nizka gradnja«.
IV. ETAPNOST GRADNJE
7. člen
(etapnost gradnje)
Predvidene posege se izvede v eni etapi skladno s terminskim planom, ki je sestavni del programa opremljanja.
V. POGODBA
8. člen
(1) Izgradnja obravnavane javne komunalne infrastrukture se s pogodbo o opremljanju med občino in investitorjem lahko preda investitorju oziroma zavezancu za plačilo komunalnega prispevka v obravnavanem območju.
(2) Če se občina in zavezanec dogovorita, da bo zavezanec zgradil komunalno infrastrukturo, ki bi jo sicer morala zagotoviti občina, se smatra, da je komunalni prispevek zavezanca plačan v naravi.
VI. KONČNA DOLOČBA
9. člen
Program opremljanja je stalno na vpogled na Občini Ig.
10. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505/006/2007
Ig, dne 22. avgusta 2007
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost