Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

4118. Sklep o pripravi podrobnega prostorskega načrta za kamnolom v Sotini, stran 11019.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 31. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/93, 88/05, 79/06) je župan Občine Rogašovci dne 17. 8. 2006 sprejel
S K L E P
o pripravi podrobnega prostorskega načrta za kamnolom v Sotini
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo podrobnega prostorskega načrta
Kamnolom v Sotini se izkorišča že od leta 2001. Ker je površina, za katero ima podjetje Pomgrad koncesijo (Uredba o rudarskih pravicah za raziskovanje oziroma gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin …Uradni list RS, št. 85/01) že izkoriščena, bo kamnolom povečan do skupne površine 10 ha, ki je kot prostor za izkoriščanje opredeljen v planskih aktih Občine Rogašovci.
2. Način pridobitve strokovnih rešitev
Podrobni prostorski načrt bo izdelan na podlagi analize stanja prostora in usmeritev iz državnega strateškega prostorskega načrta in občinskih planskih aktov ter na podlagi podrobnejših tehničnih načrtov (Rudarski projekt, Projekt sanacije). Variantne rešitve sanacije bodo izdelane v sklopu podrobnega prostorskega načrta.
3. Roki za pripravo prostorskih aktov
Postopki za pripravo in sprejem Občinskega podrobnega prostorskega načrta se pričnejo z izdelavo osnutka in pridobitvijo smernic za načrtovanje predvidoma v mesecu septembru in oktobru 2007. V mesecu novembru 2007 se izvede usklajevanje osnutka PPN in pridobljenih smernic in izdelava okoljskega poročila. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka PPN in okoljskega poročila se izvede v mesecu januarju 2008.
Sledi sprejem stališč do predlogov in pripomb iz javne razgrnitve, priprava dopolnjenega predloga podrobnega prostorskega načrta ter pridobitev mnenj (februar, marec 2008). Obravnava in sprejem na Občinskem svetu Občine Rogašovci je predvidena v aprilu 2008.
4. Navedba nosilcev urejanja prostora
V postopku priprave in sprejemanja občinskega podrobnega prostorskega načrta sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora in upravljavci javne gospodarske infrastrukture:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana – področje prostorskega razvoja;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana – področje varstva okolja;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana – področje gospodarjenja z vodami;
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, Maribor;
5. Zavod za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota, Kolodvorska 17, 9000 Murska. Sobota;
6. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
7. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci;
8. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor;
9. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana;
10. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana;
11. Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova 2, 1000 Ljubljana;
12. Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor;
13. Telekom, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota;
14. Občina Rogašovci;
15. Ostali:
– organizirana javnost, društva (s pooblastili).
Št. 361-0002/2007-01/02-6
Rogašovci, dne 17. avgusta 2007
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost