Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

Št. 430-00-39/2000 Ob-23890/07 , Stran 6162
I. Naziv in sedež organizatorja javnih dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Postopek javnih dražb vodi Komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija. II. Vrsta pravnega posla: Prodaja stvarnega premoženja. III. Predmet prodaje: A. Objekti in zemljišča 1. Zemljišča z objekti v Industrijski coni Hrastje pri Pivki, parc. št. 3852/4, dvorišče v izmeri 1.470 m2, parc. št. 3852/5, cesta v izmeri 270 m2, parc. št. 3852/7, cesta v izmeri 2 m2, parc. št. 3852/9, dvorišče v izmeri 151 m2, ZKV 571, k.o. Radohova vas (last Občine Pivka - prodaja po pooblastilu Občine Pivka) in parc. št. 4171/1, dvorišče v izmeri 1763 m2,parc. št. 4171/2, cesta v izmeri 508 m2, parc. št. 4171/3, posl. st. v izmeri 834 m2, parc. št. 4171/5, posl. st. 167 m2, parc. št. 4171/8, dvorišče v izmeri 502 m2, parc. št. 4171/9, posl. st. 768 m2, parc. št. 4171/11, posl. st v izmeri 106 m2, parc. št. 4171/12, dvorišče v izmeri 144 m2, parc. št. 4171/15, dvorišče v izmeri 18 m2, parc. št. 4171/16, dvorišče v izmeri 152 m2,, parc. št. 4171/17, cesta v izmeri 170 m2, parc. št. 4171/18, dvorišče v izmeri 68 m2, parc. št. 4171/20, posl. stavba v izmeri 75 m2, vse ZKV 920, k.o. Radohova vas, (last MORS) in parc. št. 4172/10, dvorišče v izmeri 7171m2, parc. št. 4172/11, posl. stavba v izmeri 49 m2, parc. št. 4172/12, posl. st. v izmeri 21 m2, parc. št. 4172/13, dvorišče v izmeri 2856 m2, parc. št. 4172/14, posl. st. 221 m2, parc. št. 4172/15, posl. st. v izmeri 12 m2, parc. št. 4172/18, posl. st. v izmeri 632 m2, parc. št. 4172/19, cesta v izmeri 10 m2, parc. št. 4172/21, cesta v izmeri 7 m2, parc. št. 4172/22, posl. st. v izmeri 5 m2, parc. št. 4172/23, posl. st. 175 m2, parc. št. 4172/24 m2, dvorišče v izmeri 387 m2, parc. št. 4172/30, cesta v izmeri 133 m2, parc. št. 4172/33 dvorišče v izmeri 119 m2, vse ZKV 601, k.o. Radohova vas (last MORS)- v najemu a.) Podatki o območju varovanj in omejitev: – varstveni pas državne glavne ceste G1-6 339 na delu, parc. št. 4172/13, 4172/18, 4171/20, 4172/30, – varstveni pas žel. proge na delu, parc. št. 4172/10, 4172/12, 4172/13, 4172/14, – varstveni pas vodovoda na delu, parc. št. 4171/1, 3852/4, 3852/5, 3852/9, 4172/33, – območje objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo. b.) Izklicna cena: 373.000,00 EUR. 2. Zemljišča z objekti v Industrijski coni Hrastje pri Pivki, parc. št. 4171/4, posl. st. v izmeri 728 m2, parc. št. 4171/6, posl. st v izmeri 77 m2, parc. št. 4171/7, dvorišče v izmeri 133 m2, parc. št. 4171/10, dvorišče v izmeri 100 m2, parc. št. 4172/16, posl.st. v izmeri 52 m2, parc. št. 4172/17, posl.st. v izmeri 90 m2, parc. št. 4172/20, dvorišče v izmeri 2 m2, ZKV 920 in 601, vse k.o. Radohova vas, (last MORS) - v najemu a.) Podatki o območju varovanj in omejitev: območje objektov in okolišev objektov, so posebnega pomena za obrambo, b.) Izklicna cena: 272.000,00 EUR. 3. Zemljišča z objekti v Industrijski coni Hrastje pri Pivki, parc. št. 4172/28, posl. st. v izmeri 219 m2, parc. št. 4172/32, posl. st. v izmeri 92 m2, parc. št. 4172/31, posl. st. v izmeri 54 m2, parc. št. 4172/34, dvorišče v izmeri 4015 m2, last MORS, zkv 601 in parc. št. 3852/6, v izmeri 124 m2 in parc. št. 3852/8, posl. st v izmeri 495 m2 in parc. št. 3852/10, dvorišče v izmeri 1120 m2 (last Občine Pivka – prodaja po pooblastilu Občine Pivka), ZKV 571, vse k.o. Radohova vas – v najemu a.) Podatki o območju varovanj in omejitev: – varstveni pas državne glavne ceste G1-6 339 na delu, parc. št. 4172/28, – območje objektov in okolišev objektov, so posebnega pomena za obrambo. b.) Izklicna cena: 248.000,00 EUR. 4. Zemljišča z objekti v Industrijski coni Hrastje pri Pivki, parc. št. 4171/13, dvorišče v izmeri 7 m2, parc. št. 4171/14, posl. st. v izmeri 12 m2, parc. št. 4171/19, dvorišče v izmeri 19 m2, parc. št. 4172/25, v izmeri 1050 m2, parc. št. 4172/38, dvorišče v izmeri 5 m2, parc. št. 4172/39, posl. st. v izmeri 240 m2, parc. št. 4172/40, dvorišče v izmeri 608 m2 in 1/2 sorazmernega deleža parc. št. 4172/41, dvorišče v izmeri 356 m2, vse v ZKV 601 in 920, k.o. Radohova vas v najemu a) Podatki o območju varovanj in omejitev: – varstveni pas državne glavne ceste G1-6 339 na delu, parc. št. 4172/25, – območje objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo. b.) Izklicna cena: 88.000,00 EUR 5. Zemljišča z objekti v Industrijski coni Hrastje pri Pivki, parc. št 4172/36, dvorišče v izmeri 1163 m2, parc. št. 4172/37, posl. st. v izmeri 479 m2, in 1/2 sorazmernega deleža, parc. št. 4172/41, dvorišče v izmeri 356 m2, k.o. Radohova vas, v najemu a) Podatki o območju varovanj in omejitev: – varstveni pas državne glavne ceste G1-6 339 na delu, parc. št. 4172/25, – območje objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo. b) Izklicna cena: 122.000,00 EUR. 6. Nezazidano zemljišče v nekdanji Vojašnici Ribnica, parc. štev. 935/170, dvorišče 475 m2, zelenica 2915 m2, ZKV 546, k.o. Ribnica a) Izklicna cena: 84.000,00 EUR. 7. Zemljišča z objekti v nekdanji vojašnici Ribnica, parc. št. 935/86 poslovna stavba - poveljstvo v izmeri 321 m2, parc. št. 935/171 funk. objekt - bencinska črpalka 47 m2, dvorišče v izmeri 212 m2, dvorišče v izmeri 596 m2, zelenica v izmeri 1255, ZKV 546, k.o. Ribnica (Stroški sanacije in odstranitve podzemne rezervoarjev so upoštevani v cenitvi) a) Izklicna cena: 61.000,00 EUR. 8. Zemljišča z objekti v nekdanji vojašnici Ribnica, parc. št. 935/83, poslovna stavba – v izmeri 783 m2, parc. št. 935/84, posl. stavba - nastanitveni objekt P+1+M v izmeri 782 m2, parc. št. 935/85, poslovna stavba v izmeri 1228 m2, parc. št. 935/169, dvorišče v izmeri 4181 m2, zelenica v izmeri 701 m2, zelenica v izmeri 711 m2, ZKV 546, k.o. Ribnica a) Izklicna cena: 407.000,00 EUR IV. Ogled nepremičnin 1. Interesenti za nakup v zvezi z organizacijo ogledov objektov in zemljišč smo dosegljivi na tel. 01/471-21-46 ali 01/471-28-39 oziroma 041/397-954 od 3. 9. 2007 do 26. 9. 2007 med 8. in 12. uro. V. Pogoji in pravila javnih dražb 1. Nepremičnina, se proda v celoti po sistemu videno kupljeno. Predpisane davčne dajatve in stroške notarskih storitev plača kupec. 3. Kriteriji dvigovanja izklicne cene: Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno: – od 50.000,00 EUR do 150.000,00 EUR za 2.000,00 EUR, – od 150.000,00 EUR do 500.000,00 EUR za 4.000,00 EUR, – od 500.000,00 EUR naprej za 5.000,00 EUR. 4. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 30 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo. 5. Višina kavcije: pred dražbo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 18 19119-7141998-39000000. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se kavcija brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun. 6. Način in rok plačila kupnine Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od dneva, ko od prodajalca prejme prodajno pogodbo, podpisano s strani obeh pogodbenih strank. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 18 19119-7141998-39000000. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino. 7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe. Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti dražitelji, ki bodo do 1. 10. 2007 do 12. ure na naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, javna dražba 2. 10. 2007« predložili kopije naslednjih dokumentov: – potrdilo o plačani kavciji iz katere je zraven plačila razviden tudi predmet nakupa in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila kavcije, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravna oseba, s.p.), staro največ 30 dni, – izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni, – morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi, – osebno izkaznico, oziroma potni list (fizične osebe, s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb). Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev le-te. 8. Predložiti je potrebno tudi: davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. 9. Izbira najugodnejšega dražitelja Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe. a) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno; b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno; c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. 10. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem ministra za obrambo, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe. 11. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, (Uradni Iist RS, št. 12/03 in 77/03). Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija. Javna dražba bo posneta na filmski trak. VI. Datum. čas in kraj javne dražbe: prodaja bo potekala dne 2. 10. 2007 ob 11. uri v prostorih Ministrstva za obrambo na naslovu Vojkova 55a, 1000 Ljubljana.

AAA Zlata odličnost