Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

4129. Sklep o nadaljevanju in dokončanju postopkov priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Ribnica in Prostorskega reda Občine Ribnica kot enotnega planskega akta Občinski prostorski načrt Ribnica, stran 11039.

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 226. do 228. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 24/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter 30. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00, 58/03), je župan Občine Ribnica dne 9. 5. 2007 sprejel
S K L E P
o nadaljevanju in dokončanju postopkov priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Ribnica in Prostorskega reda Občine Ribnica kot enotnega planskega akta Občinski prostorski načrt Ribnica
1. Ocena stanja
V Občini Ribnica je bila, na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03-ZKK1), s sprejemom Programa priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Ribnica (SPRO) in Prostorskega reda (PRO) Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 7/07) pričet postopek za pripravo strateškega in izvedbenega prostorskega akta občine.
S sprejemom novega Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, ZPNačrt-1) so podana nova vsebinska izhodišča in postopkovna določila. Hkrati je podana možnost nadaljevanja postopka priprave SPRO in PRO v obliki in vsebini enovitega dokumenta Občinski prostorski načrt Občine Ribnica (OPN R 07).
V dosedanjih postopkih priprave navedenih aktov je bila izvedena prva prostorska konferenca, pridobljene so bile smernice nosilcev urejanja prostora in izdelane so bile strokovne podlage za pripravo aktov. Ker za navedene prostorske akte še ni bila izvedena javna razgrnitev, so podani pogoji za nadaljevanje postopkov po novem zakonu v vsebini občinskega prostorskega načrta (OPN) Izdelane strokovne podlage se dopolni in prilagodi novim vsebinskim izhodiščem ZPNačrt-1 ter upošteva pri pripravi OPN. Glede na to, da so bile v postopku že pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora, je za nadaljevanje postopka priprave OPN R 07 je potrebno pripraviti dopolnjen osnutek akta.
V postopku priprave in sprejemanja SPRO in PRO Ribnica je, na podlagi odločbe Ministrstva za okolje in prostor, št. 35409-361/2006, potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Sestavni del postopka je izvedba presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja. Okoljsko poročilo za izvedbo celovite presoje vplivov na okolje in presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja je v pripravi. Za nadaljevanje postopka je potrebno pripraviti okoljsko poročilo k dopolnjenemu osnutku akta.
2. Odločitev o nadaljevanju postopka
S tem sklepom se določa, da se postopki za sprejem Strategije prostorskega razvoja Občine Ribnica in Prostorskega reda Občine Ribnica, začeti s programom priprave navedenih aktov, nadaljujejo in dokončajo v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), kot enovit prostorski akt OPN R 07.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Z analizo stanja in teženj v prostoru ter drugimi strokovnimi podlagami se ugotovijo potrebe in možnosti za pripravo posamičnih ali variantnih rešitev za predvidene zasnove prostorskega urejanja naselij ali za posamezna ožja območja urejanja.
4. Faze in roki za dokončanje priprave in sprejema OPN R 07
Nadaljevanje priprave predmetnega akta bo potekalo v naslednjih fazah z opredeljenimi roki od datuma sprejema sklepa:
– priprava dopolnjenega osnutka in okoljskega     45 dni
poročila                           
– izvedba javne razgrnitve in javne obravnave     80 dni
akta in okoljskega poročila                 
– sprejem stališč do pripomb in mnenj iz javne     90 dni
razgrnitve                          
– priprava predloga OPN                110 dni
– potrditev predloga OPN s sklepom ministra      140 dni
– sprejem OPN na občinskem svetu           150 dni.
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki so bili vključeni v postopek na podlagi programa priprave SPRO in PRO ter sodelujejo v nadaljevanju postopka pri pripravi OPN, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za zavarovana območja, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za politiko ohranjanja narave, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za vode, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambno politiko, Sektor za obrambno planiranje, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje in analize, Tržaška cesta19, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova ul. 4, 1535 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice in žičnice, Langusova ul. 4, 1535 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo, Langusova ul. 4, 1535 Ljubljana,
– Javna agencija za železniški promet RS, Sektor Za razvoj, investicije in projekte, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Sektor za preskrbo in blagovne rezerve, Kotnikova 5, Ljubljana,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za oskrbo z energijo, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za energetsko planiranje in načrtovanje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za elektronske komunikacije, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge, Sektor za obrambno in varnostno načrtovanje, Štefanova ul. 2, 1501 Ljubljana,
– Ministrstvo za zunanje zadeve, Direktorat za evropske zadeve, Sektor za Jugovzhodno Evropo, Oddelek za Hrvaško, državno mejo in države kandidatke, Prešernova cesta 25, 1001 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Kočevje, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje,
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Tržaška 4, 1000 Ljubljana,
– Elektro Ljubljana, DE Kočevje, Cesta na trato 6, 1330 Kočevje,
– Telekom Slovenije, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,
– Komunala Ribnica d.o.o., Goriča vas 11 A, 1310 Ribnica,
– Hydrovod d.o.o., Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje,
– Energetika d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana,
– Geoplin d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana,
– Občina Ribnica, Občinska uprava – za področje občinskih cest, Gorenjska cesta 3. 1310 Ribnica,
– drugi nosilci urejanja prostora, organi ali organizacije, za katere se v postopku izkaže, da jih je v postopek potrebno vključiti.
Med nosilce urejanja prostora se vključi ELES Elektro Slovenije d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
6. Končni določbi
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o nadaljevanju in dokončanju postopkov priprave občinskega prostorskega načrta Občine Ribnica, ki ga je sprejel župan Občine Ribnica dne 9. 5. 2007.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme župan. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-6/2006
Ribnica, dne 16. avgusta 2007
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost