Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

4124. Sklep o začetku postopka priprave Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za območje Občine Železniki (Uradni list RS, št. 75/98, 101/00, 79/04) ter Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Železniki (Uradni list RS, št. 33/01, 71/01) za območje doma starostnikov v Selcih, stran 11028.

Na podlagi 46., 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 45. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) je župan Občine Železniki sprejel
S K L E P
o začetku postopka priprave Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za območje Občine Železniki (Uradni list RS, št. 75/98, 101/00, 79/04) ter Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Železniki (Uradni list RS, št. 33/01, 71/01) za območje doma starostnikov v Selcih
1. Uvod
Na območju planiranih sprememb občinskih prostorskih aktov, velja Dolgoročni in srednjeročni plan Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za območje Občine Železniki (Uradni list RS, št. 75/98, 101/00, 79/04) (v nadaljevanju: DPO/SPO) in Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Železniki (Uradni list RS, št. 33/01, 71/01) (v nadaljevanju: PUP).
S tem sklepom se, ob upoštevanju 46., 57. in 96. člena ZPNačrt-a določa:
– ocena stanja in razlogi za pripravo Sprememb in dopolnitev DPO/SPO in PUP;
– območje Sprememb in dopolnitev DPO/SPO in PUP;
– način pridobitve strokovnih rešitev za Spremembe in dopolnitve DPO/SPO in PUP;
– nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti za Spremembe in dopolnitve DPO/SPO in PUP;
– roke za pripravo Sprememb in dopolnitev DPO/SPO in PUP in njunih posameznih faz.
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo Sprememb in dopolnitev DPO/SPO in PUP
Območje planiranih sprememb se ureja z DPO/SPO in PUP. V času od sprejema DPO/SPO in PUP se je v Občini Železniki zaradi staranja prebivalstva povečala potreba po zagotovitvi institucionalnega varstva za starejše, saj demografski kazalci občine kažejo trend naraščanja deleža prebivalcev starejših od 65 let. Trenutno se v občini zagotavlja pomoč starejšim občanom samo v obliki pomoči na domu. Spremenjene družbene razmere povečujejo potrebo po zagotovitvi oskrbe v domu starostnikov, ki bi se nahajal čim bližje njihovemu domačemu kraju.
Občina Železniki pripravlja prostorski načrt občine, ki bo predvidoma sprejet v letu 2008. Občina Železniki je za gradnjo doma starostnikov pridobila investitorja, ki želi čim prej realizirati svojo namero in zato pridobiti koncesijo za opravljanje dejavnosti še pred sprejemom prostorskega načrta Občine Železniki. Ker je pogoj za pridobitev koncesije za opravljanje dejavnosti oskrbe starejših v domu starostnikov tudi opredelitev ustreznega prostora v prostorskih aktih občine in ker v DPO/SPO predvidena lokacija ni ustrezna, je Občina Železniki pristopila k pripravi Sprememb in dopolnitev DPO/SPO in PUP, ki bodo sprejete še pred sprejetjem občinskega prostorskega načrta.
Spremembe in dopolnitve DPO/SPO in PUP omogoča 96. člen ZPNačrt-a. Spremembe in dopolnitve DPO/SPO in PUP bo financirala Občina Železniki.
2. Območje prostorskega načrta
Območje Sprememb in dopolnitev DPO/SPO in PUP Občine Železniki, predstavlja parcela št. 974/1, v katastrski občini šifra 2064 – Selca, katere del površine se nameni domu za starostnike in dopolnilno stanovanjsko gradnjo.
V primeru, da se med izdelavo prostorskega akta ugotovi, da je potrebno uravnoteženje bilance kmetijskih zemljišč z vidika namenske rabe pred in po Spremembi in dopolnitvi DPO/SPO in PUP, se lahko območje sprememb in dopolnitev ustrezno razširi.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Za pripravo Sprememb in dopolnitev DPO/SPO in PUP Občine Železniki, se kot strokovne rešitve uporabijo novejše izdelane strokovne podlage, in sicer:
– Strokovne podlage za poselitev za potrebe izdelave Strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Železniki, ki jo je izdelalo podjetje Domplan, d.d. Kranj, v letu 2006;
– Študija ranljivosti prostora za potrebe izdelave Strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Železniki, ki jo je izdelalo podjetje Domplan, d.d. Kranj, v letu 2006;
– Rezultati Geoinformacijske podpore pri izdelavi strokovnih podlag za izdelavo Strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Železniki, ki jo je izdelalo podjetje IGEA d.o.o., v letu 2006;
– Smernice nosilcev urejanja prostora, ki so bile pridobljene za potrebe izdelave Strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Železniki, v letu 2006;
– Poročilo projekta Starejši za starejše, ki ga je izdelalo Društvo upokojencev za Selško dolino, v letu 2007.
Starejše strokovne podlage se uporabi smiselno glede na njihovo ažurnost v primerjavi z aktualnim stanjem.
Geodetske podlage za potrebe izdelave Sprememb in dopolnitev DPO/SPO in PUP Občine Železniki, zagotovi pripravljavec in jih posreduje izdelovalcu.
4. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
4.1 Nosilci urejanja prostora
Pripravljavec Sprememb in dopolnitev DPO/SPO in PUP Občine Železniki, pošlje skladno s 47. členom ZPNačrt-a, osnutek Sprememb in dopolnitev DPO/SPO Ministrstvu za okolje in prostor (MOP), ki od nosilcev urejanja prostora, pridobi smernice za prostorsko načrtovanje.
Pripravljavec Sprememb in dopolnitev PUP Občine Železniki, pošlje skladno z 58. členom ZPNačrt-a, osnutek Sprememb in dopolnitev PUP nosilcem urejanja prostora, ki podajo smernice za prostorsko načrtovanje.
Nosilce urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti za Spremembe in dopolnitve DPO/SPO, dokončno določi MOP. Pripravljavec Sprememb in dopolnitev DPO/SPO in PUP Občine Železniki, glede na lastnosti lokacije, že izdelane strokovne podlage in namen sprememb in dopolnitev, predlaga naslednje nosilce urejanja:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48, 1001 Ljubljana;
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana;
4. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Kranj, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj;
5. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
6. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Direktorat za socialne zadeve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana;
7. Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana;
8. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1001 Ljubljana.
4.2 Lokalni nosilci urejanja prostora
Drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi Sprememb in dopolnitev DPO/SPO in PUP Občine Železniki, so naslednji:
1. Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja, Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj;
2. Elektro Gorenjska, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj;
3. Krajevna skupnost Selca, Selca 114, 4227 Selca;
4. Občina Železniki – režijski obrat (javni vodovod, odvajanje in čiščenje odpadnih voda);
5. Loška komunala, Kidričeva c. 43a, 4220 Škofja Loka (odpadki).
5. Roki za pripravo Sprememb in dopolnitev DPO/SPO in PUP
Priprava Sprememb in dopolnitev DPO/SPO in PUP Občine Železniki (PA) bo potekala po naslednjem terminskem planu:
   +-------+------------------------+--------------+--------------+
  |    |    AKTIVNOST    |  NOSILEC  |   ROKI   |
  |    |            |       |       |
  +-------+------------------------+--------------+--------------+
  | 1.  |Sprejem sklepa o začetku|Občina    |Avgust 2007  |
  |    |postopka        |(župan)    |       |
  +-------+------------------------+--------------+--------------+
  | 2.  |Izdelava osnutka PA   |izdelovalec  |Avgust 2007  |
  +-------+------------------------+--------------+--------------+
  | 3.  |Predložitev osnutka   |MOP      |Sredina    |
  |    |DPO/SPO na MOP in    |       |oktobra 2007 |
  |    |pridobivanje smernic  |       |       |
  |    |nosilcev        |       |       |
  +-------+------------------------+--------------+--------------+
  | 4.  |Predložitev osnutka PUP |Občina    |Sredina    |
  |    |nosilcem urejanja    |       |oktobra 2007 |
  |    |prostora in pridobivanje|       |       |
  |    |smernic         |       |       |
  +-------+------------------------+--------------+--------------+
  | 5.  |Izdelava dopolnjenega  |izdelovalec  |Konec oktobra |
  |    |osnutka PA       |       |2007     |
  +-------+------------------------+--------------+--------------+
  | 6.  |Javna razgrnitev in   |Občina    |Začetek    |
  |    |javna obravnava     |       |decembra 2007 |
  |    |dopolnjenih osnutkov PA |       |       |
  +-------+------------------------+--------------+--------------+
  | 7.  |Izdelava predloga PA  |izdelovalec  |Konec decembra|
  |    |            |       |2007     |
  +-------+------------------------+--------------+--------------+
  | 8.  |Predložitev predloga PA |MOP za    |Sredina marca |
  |    |na MOP in nosilcem   |DPO/SPO,   |2007     |
  |    |urejanja prostora in  |občina za PUP |       |
  |    |potrditev ministra (za |       |       |
  |    |DPO/SPO)        |       |       |
  +-------+------------------------+--------------+--------------+
  | 9.  |Sprejem PA na občinskem |Občina    |Začetek aprila|
  |    |svetu in objava odlokov |(občinski   |2008     |
  |    |v uradnem glasilu    |svet)     |       |
  +-------+------------------------+--------------+--------------+
Št. 123-1/07-006
Železniki, dne 27. avgusta 2007
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

AAA Zlata odličnost