Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

Št. 478-0002/2007-2 Ob-23396/07 , Stran 6148
1. Predmet prodaje Predmet prodaje je komunalno neopremljeno zemljišče namenjeno površinam za stanovanja in spremljajoče dejavnosti, ki obsega sledeče parcele: – parc. št. 197/1, travnik v izmeri 1139 m2, k.o. Laze, – parc. št. 296/3, pašnik v izmeri 1870 m2, k.o. Beričevo, – parc. št. 38/7, njiva v izmeri 4846 m2, k.o. Petelinje. Skupna površina zemljišč namenjenega za prodajo je 7855 m2, vendar pa se vsaka omenjena parcela prodaja posamezno oziroma ločeno ena od druge. Tako predmet prodaje ni skupna površina zemljišč. Parcela št. 197/1, k.o. Laze, ki je predmet prodaje se po Dolgoročnem planu občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 61/98, 71/04) in Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto M11 Dolsko (Uradni list RS, št. 70/98 – uradno prečiščeno besedilo) nahaja znotraj poselitvenega območja MS 11/3-1, v morfološki enoti 2A/1. Investitor je pri izdelavi projektne dokumentacije dolžan upoštevati določila občinskih predpisov, ki urejajo področje prostora. Parcela št. 296/3, k.o. Beričevo, ki je predmet prodaje se po Dolgoročnem planu občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 61/98, 71/04) in Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto B8 Beričevo (Uradni list RS, št. 70/98 – uradno prečiščeno besedilo) nahaja znotraj poselitvenega območja BS 8/1-1, v morfološki enoti 2A/1. Investitor je pri izdelavi projektne dokumentacije dolžan upoštevati določila občinskih predpisov, ki urejajo področje prostora. Parcela št. 38/7, k.o. Petelinje, ki je predmet prodaje se po Dolgoročnem planu občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 61/98, 71/04) in Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto M11 Dolsko (Uradni list RS, št. 70/98 – uradno prečiščeno besedilo) nahaja znotraj poselitvenega območja R (razpršena gradnja). Investitor je pri izdelavi projektne dokumentacije dolžan upoštevati določila občinskih predpisov, ki urejajo področje prostora. 2. Cenitev zemljišča Najnižja cena komunalno neopremljenega zemljišča, parc. št. 197/1, k.o. Laze, ki je predmet prodaje, v skupni izmeri 1139 m2 znaša 25.000 EUR, brez vračunanega 20% DDV. Najnižja cena komunalno neopremljenega zemljišča, parc. št. 296/3, k.o. Beričevo, ki je predmet prodaje, v skupni izmeri 1870 m2 znaša 250.000 EUR, brez vračunanega 20% DDV. Najnižja cena komunalno neopremljenega zemljišča, parc. št. 38/7, k.o. Petelinje, ki je predmet prodaje, v skupni izmeri 4846 m2 znaša 725.000 EUR, brez vračunanega 20% DDV. 3. Roki za zbiranje ponudb Interesenti naj svoje pisne ponudbe pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici v 15 dneh od objave na naslov: Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, s pripisom »Ne odpiraj! Za javni razpis za nakup zemljišča v Dolu pri Ljubljani.«. Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. 4. Ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku, – naslov in sedež ponudnika, – podatke o odgovorni osebi, – matično številko, – davčno številko, – pooblaščeni podpisnik pogodbe, – izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni od zadnjega dne, določenega za vložitev ponudbe, – višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od cene v tem razpisu (v nasprotnem primeru bo komisija ponudbo izničila), – podpisana izjava, iz katere je razvidno, da se ponudnik strinja z razpisnimi pogoji, – opis nameravane gradnje. 5. Varščina Ponudbi za parc. št. 197/1, k.o. Laze v izmeri 1139 m2 je treba priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša 2.500 EUR. Ponudbi za parc. št. 296/3, k.o. Beričevo v izmeri 1870 m2 je treba priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša 25.000 EUR. Ponudbi za parc. št 38/7, k.o. Petelinje v izmeri 4846 m2 je treba priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša 72.500 EUR. 6. Odpiranje ponudb Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi Občine Dol pri Ljubljani, tretji delovni dan po preteku roka za oddajo ponudbe, s pričetkom ob 12. uri. Predstavniki ponudnikov ali zastopniki se morajo pri odpiranju ponudb izkazati s pisnim pooblastilom. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija imenovana s strani župana. 7. Merila Kot najugodnejša ponudba bo merilo: cena. V primeru, da so ponujene cene izenačene pa bo izbran tisti, ki bo ponudil še druge dodatne ugodnosti. 8. Način prodaje: nepremičnina je naprodaj po načelu videno – kupljeno. Drugi pogoji: – Vsak ponudnik mora plačati varščino za posamezno parcelo, ki je napisana v 5. točki razpisa in jo je potrebno nakazati na račun št.: 01222-0100000473, do dneva izteka roka za zbiranje ponudb. Neuspelemu ponudniku bo le-ta vrnjena v 8 dneh po izbiri komisije brez obresti. – Ponudnik lahko ponudbo za nakup zemljišča umakne. V primeru umika se varščina ne vrne. – V primeru, da komisija oceni, da so kriteriji izpolnjeni tako, da izmed ponudb ne more izbrati najugodnejšega, lahko pozove ponudnike, da ponudbo dopolnijo. – O izbiri najugodnejšega ponudnika, komisija v 15 dneh od dneva o izbiri obvesti vse ponudnike. – Izbrani ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo v 15 dneh od dneva prejema pisnega obvestila o izbiri. V primeru, da v tem roku ponudnik pogodbo ne sklene, se šteje, da je od ponudbe odstopil in se plačane varščine ne vrne. – Občina Dol pri Ljubljani si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb ne izbere nobenega izmed ponudnikov in vsem brezobrestno vrne varščino v 8 dneh od odločitve. – Vse stroške v zvezi s to pogodbo plača kupec. – Kupec je dolžan celotni znesek kupnine skupaj z DDV plačati skladno s pogoji ponudbe na TRR: 01222-0100000473 odprt pri Banki Slovenije, v osmih dneh po podpisu pogodbe. Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je razlog za takojšnjo razveljavitev pogodbe, brez vračila varščine. – Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne kupnine. – Kontaktna oseba je Franci Vončina, na tel. 01/530-32-44, email: obcina@dol.si.

AAA Zlata odličnost