Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

4101. Pravilnik o pravilni uporabi biocidnih proizvodov za poklicne uporabnike, stran 10959.

Na podlagi drugega odstavka 54. člena Zakona o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06) minister za zdravje, v soglasju z ministrom za okolje in prostor ter ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, izdaja
P R A V I L N I K
o pravilni uporabi biocidnih proizvodov za poklicne uporabnike
1. člen
Ta pravilnik ureja posebne pogoje za doseganje pravilne uporabe biocidnih proizvodov in način pridobitve dovoljenja za uporabo biocidnih proizvodov iz 21. člena Zakona o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06; v nadaljnjem besedilu: zakon) ne glede na njihovo razvrstitev za poklicne uporabnike.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v zakonu.
3. člen
Poklicni uporabnik biocidnih proizvodov mora spoštovati načela varovanja zdravja ljudi, varstva okolja in drugih postopkov, ki zagotavljajo najmanjšo možno uporabo biocidnih proizvodov.
4. člen
(1) Biocidne proizvode je treba uporabljati v skladu z navodilom za uporabo ob upoštevanju navedb in opozoril na etiketi.
(2) Poklicni uporabnik biocidnih proizvodov mora pri delu uporabljati predpisano zaščito in z biocidnimi proizvodi ravnati tako, da upošteva določbe predpisov, ki urejajo varnost in zdravje pri delu.
(3) Pri delu z biocidnim proizvodom je treba do izdaje rednih dovoljenj za promet biocidnih proizvodov uporabiti najboljšo razpoložljivo tehniko uporabe, ki je z vidika varovanja zdravja ljudi in okolja ter učinkovite uporabe biocidnega proizvoda, najprimernejša.
(4) Vsaka uporaba biocidnih proizvodov se mora izvajati na način, da se prepreči izpust biocidnih proizvodov v okolje.
(5) Ostankov biocidnih proizvodov ni dovoljeno izpirati v odtoke in kanalizacijo.
5. člen
(1) Poklicni uporabniki biocidnih proizvodov, ki pri svojem delu uporabljajo biocidne proizvode, so dolžni za posamezno uporabo biocidnega proizvoda pripraviti načrt oziroma poročilo, ki vsebuje najmanj podatke o:
– trgovskem imenu biocidnega proizvoda,
– predvideni in dejanski količini uporabljenega biocidnega proizvoda,
– predvidenem načinu uporabe,
– dejanski izvedbi uporabe,
– namenu uporabe,
– lokaciji uporabe.
(2) Poklicni uporabniki biocidnih proizvodov, ki pri svojem delu uporabljajo rodenticide, so dolžni izdelati tudi terminski načrt nastavljanja, pregledovanja in pobiranja vab ter odstranjevanja glodalcev in ga vključiti v načrt oziroma poročilo uporabe poleg podatkov iz prejšnjega odstavka.
(3) Načrt oziroma poročilo uporabe iz prvega odstavka tega člena so dolžni poklicni uporabniki biocidnih proizvodov hraniti pet let in ga na zahtevo predložiti Uradu Republike Slovenije za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: urad).
6. člen
(1) Zahtevek za izdajo dovoljenja za uporabo biocidnega proizvoda iz tega pravilnika vloži poklicni uporabnik biocidnih proizvodov pri uradu pred vsako nabavo biocidnega proizvoda. Zahtevek se vloži na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani urada.
(2) Dovoljenje se glasi na poklicnega uporabnika biocidnih proizvodov in biocidni proizvod. Vsebuje podatke o biocidnem proizvodu, o dovoljeni količini, o poklicnem uporabniku biocidnih proizvodov, o lokaciji in pogojih uporabe.
(3) Dovoljenje se izda za določeno časovno obdobje, ki ni daljše od petih let.
7. člen
Poklicni uporabnik biocidnih proizvodov ne sme posedovati oziroma shranjevati biocidnih proizvodov, ki niso dovoljena v Republiki Sloveniji oziroma zanje ni dovoljena uporaba zalog po izbrisu iz registra biocidnih proizvodov oziroma po preteku veljavnosti dovoljenja.
8. člen
Če je biocidni proizvod, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih pripravkov označen kot nevaren, je treba z odpadno embalažo, ostanki biocidnega proizvoda, ki jim je bilo odvzeto dovoljenje oziroma jim je potekel rok uporabnosti, in odpadki, ki nastanejo pri sanaciji pri nezgodah, ravnati kot z nevarnimi odpadki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
9. člen
Poklicni uporabnik biocidnih proizvodov mora nemudoma obvestiti urad oziroma inšpektorja, pristojnega za kemikalije, o vseh opažanjih v zvezi z možnostjo nevarnega ali neželenega vpliva biocidnih proizvodov ali njihovih ostankov na zdravje ljudi, živali ali okolje.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-17/2007-UK
Ljubljana, dne 26. julija 2007
EVA 2006-2711-0218
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje
 
Soglašam!
 
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
 
Soglašam!
 
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost