Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

4114. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta za območje Občine Kočevje, stran 11007.

Na podlagi določil 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt) in 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek in 43/03) je župan Občine Kočevje dne 8. 8. 2007 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega prostorskega načrta za območje Občine Kočevje
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega prostorskega načrta za območje Občine Kočevje (v nadaljnjem besedilu OPN)
1.1 Temeljne določbe
S tem sklepom o začetku priprave OPN za območje Občine Kočevje se pričnejo postopki priprave OPN, ki je krovni prostorski akt občine.
Namen OPN je, da v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije določi vizijo prostorskega razvoja občine ter usmeritve za usklajen in vzdržen razvoj dejavnosti v prostoru in njegovo trajnostno rabo.
Hkrati ima namen določiti območja namenske rabe prostora, pogoje in merila urejanja ter ukrepe za načrtovanje v prostoru in pripravo podrobnih prostorskih načrtov občine ter pogoje za pripravo projektov po določbah zakona, ki ureja graditev objektov.
1.2 Ocena stanja
Občina Kočevje leži v jugovzhodni Sloveniji v celoti na območju dinarskega sveta. Meji na občine Kostel, Osilnica, Loški Potok, Ribnica, Dobrepolje, Žužemberk, Dolenjske Toplice, Semič in Črnomelj, njen skrajni južni del pa meji neposredno na Hrvaško, zato jo štejemo kot obmejno občino.
Občina se razprostira na 563,7 km2 in ima po podatkih popisa iz leta 2002 16.292 prebivalcev. Gostota poseljenosti je 29,3 prebivalcev/km2. Pretežni del občine prekrivajo gozdovi, poselitev je skoncentrirana v kraških podoljih. Kočevje je tudi največja slovenska občina po površini. Gospodarsko, upravno in kulturno središče je Kočevje, ki je tudi edino mestno naselje v občini. Leži znotraj Kočevskega Polja, ki je največje kraško polje v Sloveniji.
1.2.1 Obramba ter varstvo pred naravnimi nesrečami
Posebnih ogroženosti na območju občine ni, vsaj ne za poseljena območja. Vseeno pa je potrebno za zagotavljanje splošne varnosti stalno izvajati službo gasilstva in civilne zaščite, ki sta v primeru naravne nesreče nosilki reševanja in organiziranja prve pomoči prizadetim in njihove oskrbe v kasnejšem obdobju.
1.2.2 Poselitev
Občina Kočevje je tipična podeželska občina. Vseh naselij v občini je po statistični opredelitvi 86. Glede na zgornjo tipološko opredelitev naselij v občini ugotavljamo, da je razvoj urbanizacije bistveno spremenil tipologijo nekdanjih naselij. Opuščanje naselij je ena temeljnih (negativnih) značilnosti poselitve v občini. V večini prevladujejo manjša naselja, ki imajo pretežno ruralen značaj. V večini primerov gre za gručasta naselja z jasno čitljivo morfologijo. Zaradi neugodnih gospodarskih razmer je struktura naselij ostala v okviru tradicionalnih vzorcev rasti naselja in meril ter oblikovanja objektov, izbora materialov ipd. Zlasti v dolini Kolpe so naselja bistven sestavni del izjemne kulturne krajine; so razmeroma majhna, strnjena in ohranjena tako v merilu krajine kot v merilu posameznih objektov in arhitekturnih detajlov.
Večje vasi in naselja se pojavijo le v ob glavni prometnici skozi občino. Velik del občine je zaradi obširnih gozdov neposeljen. Naselja so razdrobljena po celotni občini kljub slabemu cestnemu omrežju, ki pa onemogoča razvoj naselij. Veliko število naselij je opuščenih. Trend izseljevanja prebivalcev se še nadaljuje, zato je tudi v prihodnosti pričakovati praznjenje naselij. Iz popisnih podatkov iz leta 2002 lahko dobimo tudi okvirno sliko glede tipologije stanovanjskih objektov na območju občine. Podatki kažejo, da je samostojno stoječa hiša daleč najbolj pogost tip stanovanjske gradnje, 2820 oziroma 83% od skupno 3367 stanovanjskih objektov. Sledijo mu večstanovanjske stavbe in dvojčki ali vrstne hiše.
Občino lahko glede na tip poselitve razdelimo na dva dela, saj v osrednjem delu občine (v okolici Kočevja) prevladujejo naselja vzdolž komunikacij, medtem ko so se na preostalem območju občine razvila gručasta naselja. Velik del območja občine je neposeljen, čemur botrujejo reliefni in vegetacijski pogoji. Kljub temu je ob glavni komunikaciji skozi občino proti Hrvaški nastalo nekaj večjih naselij. Z etničnimi ozemlji in zgodovino pa je povezana tudi kulturno krajinska podoba Kočevske. V osnovi prevladuje osrednje-slovenska hiša, vendar se nekje kažejo tudi arhitekturni elementi notranjske, belokranjske, dobrepoljske in kostelske hiše. Neživa in nenaseljena, zato pa identitetno specifična je Kočevska v vznožju Roškega hribovja in v širšem območju Snežnika.
Zaradi velikih površin gozda se razpršena poselitev ni razširila v prevelikem obsegu. Razširila se je le ob naseljih v manjšem obsegu, tako da ni vplivala na izgled kulturne krajine. Velik problem na tem območju je praznjenje naselij in posameznih območij. Večji del občine sodi v demografsko ogrožena območja.
1.2.3 Krajina
Občina Kočevje v celoti leži na območju kraških krajin notranje Slovenije. Znotraj teh obsega pretežni del širše enote Kočevska kotlina in Kočevski Rog.
Značilna slemenitost v smeri SZ–JV se kaže tudi v razporeditvi krajinskih enot znotraj širše enote, izstopa le prečni tok reke Kolpe v krajinski enoti Zgornje Kolpsko gorovje z reko Kolpo. Občino tako sestavljajo štiri krajinske enote: Ribniško – Kočevska dolina, Kočevska gora z Moravsko planoto ali Goteniško pogorje, že omenjeno Zgornje Kolpsko gorovje z reko Kolpo in Kočevsko – Roško hribovje.
Skupna značilnost je celinsko podnebje z občasnimi prodori sredozemskega podnebja, kraški značaj površinske oblikovanosti reliefa, ki ga zaokrožajo sklenjena območja gozdov. Značilno je opuščanje kmetijske rabe kot posledica izselitve Kočevarjev ter težavnih razmer za kmetovanje.
1.3 Razlogi za pripravo
V letu 2007 je začel veljati nov Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt), ki predpisuje izdelavo povsem novih prostorskih aktov na državnem, regionalnem in lokalnem nivoju. Za zagotovitev prostorskih aktov, usklajenih z novo prostorsko zakonodajo ter strateškimi dokumenti, mora občina začeti s pripravo novega temeljnega prostorskega akta občine – občinskega prostorskega načrta. Na podlagi prvega odstavka 95. člena ZPNačrt morajo občine nove prostorske akte sprejeti najkasneje v 24 mesecih po uveljavitvi predpisa iz petega odstavka 39. člena ZPNačrt.
Ne glede na zakonske okvire je Občina Kočevje ugotovila potrebo po postavitvi strateških izhodišč za nadaljnji razvoj v prostoru ter potrebo po redefiniranju in natančnejšemu določanju izhodišč za posege v prostor.
Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Kočevje za obdobje 1986–1990, ki so bile izdelane v prejšnji družbeno ekonomski ureditvi v okviru sistema družbenega planiranja, zaradi spremenjenega družbenega, ekonomskega in pravnega sistema v Republiki Sloveniji, kljub naknadno sprejetim spremembam opredelitev ne zagotavljajo več željenega usmerjanja prostorskega razvoja.
Spremembe družbene ureditve so uveljavile nove razmere na področju gospodarskih dejavnosti, lastništva in trga zemljišč, nove potrebe po prostoru zaradi razvoja kapitala in nove zahteve po varovanju okolja, ohranjanju narave in spoštovanju kulturnih vrednot v prostoru. Poleg tega so različni vsebinski in metodološki pristopi k spremembam in dopolnitvam prostorskega plana v zadnjih petnajstih letih bistveno načeli enovitost in konsistenco veljavnih prostorskih aktov občine. Vsebina in oblika veljavnih prostorskih aktov tudi ni skladna z metodologijo ZPNačrt in njegovih podzakonskih predpisov, ter jo je potrebno uskladiti tudi z nadrejenimi državnimi prostorskimi akti.
Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega plana je torej potrebno nadomestiti z v ZPNačrt določenima strateško in izvedbeno vsebino, ki bosta opredelili prostorski razvoj Občine Kočevje, usmeritve ter merila in pogoje za urejanje prostora na območju Občine Kočevje v novih družbeno gospodarskih pogojih tehnološke globalizacije in vstopanju Slovenije v evropske integracije ter ob upoštevanju državnih in regionalnih usmeritev prostorskega razvoja.
Priprava OPN je potrebna zlasti zaradi naslednjih vsebinskih razlogov:
– spremenjenih družbeno-ekonomskih, socialnih in pravnih razmer in z njimi povezanih prostorskih ureditev v občini,
– trajnostnega policentričnega razvoja občine,
– uskladitvi zalog stavbnih zemljišč po dejavnostih ob upoštevanju dejanskih prostorskih potreb za dolgoročni razvoj občine,
– zadovoljevanju potreb za razvoj dejavnosti v prostoru in pospeševanju razvoja tržnega gospodarstva,
– dolgoročne urbanistične zasnove mesta Kočevje, vključno z dolgoročnimi rešitvami prometa v mestu Kočevje in na območju celotne občine,
– zagotavljanju prostorskih pogojev za dolgoročne investicije v gospodarsko javno infrastrukturo,
– zagotavljanju varstva okolja, narave in kulturne dediščine na celotnem območju občine ob upoštevanju razvojnih možnosti za razvoj sprejemljivih dopolnilnih dejavnosti na zavarovanih območjih,
– uskladitvi meril na področju urejanja prostora za celotno območje občine ob upoštevanju dejanskega stanja v prostoru,
– ipd.
2. Pravna podlaga za pripravo OPN
Pravna podlaga za pripravo OPN je 46. člen ZPNačrt.
Osnova za pripravo OPN za območje občine Kočevje je Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kočevje za obdobje 1986 do 1990, dopolnjenega v letu 1999 ter Strokovne podlage s področja varovanja naravne in kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 71/2000).
3. Območje OPN
OPN se izdela za celotno območje občine Kočevje.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNačrt. Podlaga za pripravo OPN je prikaz stanja v prostoru, ki ga za področja državnih pristojnosti pripravi Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z drugimi nosilci urejanja prostora in posreduje občini.
Občina odda izdelavo strokovnih podlag ter izdelavo OPN z izbiro najugodnejšega izdelovalca v skladu z Zakonom o javnem naročanju. Izbrani izdelovalec OPN občine Kočevje izdela ali pa najmanj koordinira izdelavo vseh strokovnih podlag za izdelavo OPN.
Strokovne podlage posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za svoja področja in drugi udeleženci pri pripravi OPN občine Kočevje.
Za izdelavo osnutka OPN se uporabijo strokovne rešitve oziroma podlage za poselitev ter ostale strokovne rešitve, ki so bile izdelane za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih aktov občine Kočevje ter veljavni prostorski akti občine.
4.1 Strokovne podlage za pripravo OPN
4.1.1 Obstoječe strokovne podlage in drugi akti
Pri izdelavi OPN Občine Kočevje je potrebno upoštevati naslednje obstoječe strokovne podlage:
– Analiza stanja in teženj v prostoru;
– Analiza razvojnih možnosti;
– Urbanistična in arhitektonska merila, pogoji in kriteriji za novogradnje, nadomestne gradnje in adaptacije v krajevni skupnosti Kočevska Reka; Urbanistični inštitut RS, Ljubljana, oktober 1994;
– Razvojni programi občine za obdobje 2006–2009, Občina Kočevje; Oddelek za okolje, infrastrukturo in gospodarstvo;
– Razvojni program CRPOV za KS Poljanska dolina v občini Kočevje; Oikos, svetovanje za razvoj d.o.o., Domžale, maj 2003;
– Načrt rekreacijske ureditve območja Kolpe v občinah Kočevje in Kostel, Končno poročilo; Oikos, svetovanje za razvoj d.o.o., Domžale, september 2002;
– Posebne strokovne podlage za prostorsko ureditvene pogoje za območje Poljanske doline (PUP4) v Občino Kočevje; Populus, Podjetje za prostorski inženiring, d.d., Ljubljana, november 2003;
– Prometna analiza cestnega omrežja na območju Kočevja; PNZ – Projekt nizke zgradbe, d.o.o., Ljubljana, november 1999.
Upoštevajo se tudi druge strokovne podlage, študije, elaborati, raziskave in drugo strokovno oziroma ekspertno gradivo, izdelano za obravnavano območje.
4.1.2 Ostale strokovne podlage za pripravo prostorskih aktov (v izdelavi)
Poleg obveznih strokovnih podlag je glede na posebnost obdelovanega prostora potrebno izdelati še ostale strokovne podlage:
1. Študija ranljivosti prostora (CPVO in okoljsko poročilo)
2. Urbanistični načrti (mesto Kočevje in naselja Predgrad, Kočevska Reka in Stara Cerkev)
3. Krajinska zasnova za celotno območje Občine Kočevje
4. Program komunalnega opremljanja zazidljivih zemljišč
5. Ostale strokovne podlage po potrebi (se lahko določijo naknadno).
4.1.3 Strokovne podlage pripravljalca
Pripravljalec v sodelovanju z izdelovalcem po potrebi zagotovi izdelavo dodatnih strokovnih podlag, ki bodo temeljile na vsebinskih izhodiščih obstoječih strokovnih podlag.
Strokovne podlage se pripravijo na osnovi projektnih nalog, ki jih pripravi občinska strokovna služba skupaj z izbranim izdelovalcem OPN ob upoštevanju izdelane Analize stanja in teženj v prostoru ter Analize razvojnih možnosti.
Posamezni nosilec urejanja prostora v skladu s sklepom o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta za območje občine Kočevje pripravljalcu na njegovo zahtevo predloži strokovne podlage s svojega področja, pri čemer mora upoštevati raven podrobnosti obravnavane problematike.
Strokovne podlage morajo vsebovati:
– podatke in analize stanja in teženj prostorskega razvoja dejavnosti
– predloge morebitnih strateških razvojnih potreb ali prostorskih ureditev s področja dejavnosti nosilca urejanja prostora vključno z njihovimi operativnimi programi
– druge pogoje in omejitve za razvoj dejavnosti v prostoru.
Nosilci urejanja prostora posredujejo strokovne podlage za OPN najmanj v natančnosti, ki je predpisana z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi.
5. Roki izdelave OPN
   +----+---------------------+-----------+-----------+-----------+
  |  |Aktivnosti      |Začetek  |Konec   |Izvajalci |
  +----+---------------------+-----------+-----------+-----------+
  |1  |Sprejem sklepa o   |avgust   |      |   Občina|
  |  |pričetku priprave  |2007    |      |      |
  |  |OPN         |      |      |      |
  +----+---------------------+-----------+-----------+-----------+
  |2  |Obvestilo      |avgust   |      |   Občina|
  |  |ministrstvu ter   |2007    |      |      |
  |  |sosednjim občinam  |      |      |      |
  +----+---------------------+-----------+-----------+-----------+
  |3  |Izdelava strokovnih |junij 2006 |oktober  | Občina in|
  |  |podlag        |      |2007    |izdelovalci|
  |  |           |      |      | strokovnih|
  |  |           |      |      |   podlag|
  +----+---------------------+-----------+-----------+-----------+
  |4  |Izdelava osnutka OPN |oktober  |januar   | Občina in|
  |  |           |2007    |2008    |izdelovalec|
  |  |           |      |      |    OPN|
  +----+---------------------+-----------+-----------+-----------+
  |5  |Pridobitev smernic s |januar   |februar  | Občina in|
  |  |strani pristojnih  |2008    |2008    |    MOP|
  |  |nosilcev urejanja  |      |      |      |
  |  |prostora in     |      |      |      |
  |  |odločitev o CPVO   |      |      |      |
  +----+---------------------+-----------+-----------+-----------+
  |6  |Izdelava       |marec 2008 |maj 2008  | Občina in|
  |  |dopolnjenega osnutka |      |      |izdelovalec|
  |  |OPN         |      |      |    OPN|
  +----+---------------------+-----------+-----------+-----------+
  |7  |Izdelava okoljskega |marec 2008 |maj 2008  |Izdelovalec|
  |  |poročila       |      |      | okoljskega|
  |  |           |      |      |  poročila|
  +----+---------------------+-----------+-----------+-----------+
  |8  |Preveritev kakovosti |maj 2008  |maj 2008  |    MOP|
  |  |okoljskega poročila |      |      |      |
  |  |in usklajevanje   |      |      |      |
  |  |smernic nosilcev   |      |      |      |
  |  |urejanja prostora  |      |      |      |
  +----+---------------------+-----------+-----------+-----------+
  |9  |Javna razgrnitev in |junij 2008 |julij 2008 | Občina in|
  |  |javna razprava    |      |      |izdelovalec|
  |  |           |      |      |    OPN|
  +----+---------------------+-----------+-----------+-----------+
  |10 |Priprava stališč do |julij 2008 |september | Občina in|
  |  |pripomb in      |      |2008    |izdelovalec|
  |  |predlogov, danih v  |      |      |    OPN|
  |  |času javne      |      |      |      |
  |  |razgrnitve in    |      |      |      |
  |  |priprava predloga  |      |      |      |
  |  |OPN         |      |      |      |
  +----+---------------------+-----------+-----------+-----------+
  |11 |Pridobitev mnenj o  |september |september |   MOP in|
  |  |sprejemljivosti   |2008    |2008    |  nosilci|
  |  |predloga OPN s    |      |      |  urejanja|
  |  |strani pristojnih  |      |      |  prostora|
  |  |nosilcev urejanja  |      |      |      |
  |  |prostora       |      |      |      |
  +----+---------------------+-----------+-----------+-----------+
  |12 |Sklep o potrditvi  |oktober  |oktober  |    MOP|
  |  |sprejemljivosti   |2008    |2008    |      |
  |  |vplivov izvedbe OPN |      |      |      |
  |  |na okolje      |      |      |      |
  +----+---------------------+-----------+-----------+-----------+
  |13 |Potrditev predloga  |oktober  |novem-ber |    MOP|
  |  |OPN s sklepom    |2008    |2008    |      |
  |  |ministra       |      |      |      |
  +----+---------------------+-----------+-----------+-----------+
  |13 |Sprejem OPN –    |      |novem-ber |  Občinski|
  |  |občinski svet    |      |2008    |    svet|
  +----+---------------------+-----------+-----------+-----------+
  |14 |Objava odloka o OPN |      |novem-ber |   Občina|
  |  |           |      |2008    |      |
  +----+---------------------+-----------+-----------+-----------+
6. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPN Kočevje
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice na osnutek OPN, k dopolnjenemu predlogu akta pa mnenje, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj, Dunajska 21, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova 4, 1000 Ljubljana
5. Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice in žičnice, Langusova 4, 1000 Ljubljana
6. Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo, Langusova 4, 1000 Ljubljana
7. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
8. Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana
9. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana
10. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
11. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana
12. Ministrstvo za kulturo, Uprava za kulturno dediščino, Plečnikov trg 2, 1000 Ljubljana
13. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Dunajska 48, 1000 Ljubljana
14. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
15. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Sektor za preskrbo in blagovne rezerve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
16. Družba za avtoceste RS d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana
17. Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor
18. ELES, Elektro Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, p.p. 255, 1000 Ljubljana
19. Elektro Ljubljana, DE Kočevje, Cesta na trato 6, 1330 Kočevje
20. Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, p.p. 3706
21. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, 1000 Ljubljana
22. Zavod za varstvo narave Slovenije, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
23. Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
24. Zavod za ribištvo, Zupančičeva 9, 1000 Ljubljana
25. Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1000 Ljubljana
26. Komunala Kočevje, Tesarska 10, 1330 Kočevje
27. Hydrovod d.o.o., Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje
28. Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje
29. Druge občinske službe ter drugi organi in organizacije kolikor bi se v postopku priprave OPN izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
7. Obveznosti financiranja priprave OPN
Občina Kočevje zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih rešitev ter za izdelavo prostorskega akta.
8. Veljavnost sklepa o pričetku postopka
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.
Št. 352-6/03-141
Kočevje, dne 8. avgusta 2007
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.

AAA Zlata odličnost