Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

Ob-23401/07 , Stran 6164
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB, in 33/07) Občina Šmarješke Toplice objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: svetovalec za turizem, kmetijstvo in podjetništvo. Delovno mesto svetovalec za turizem, kmetijstvo in podjetništvo je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu svetovalec II in svetovalec I. Izbrani kandidat bo naloge izvrševal v nazivu svetovalec II, na lokaciji Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba naravoslovne ali družboslovne smeri, – najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj, – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – opravljen državni izpit iz javne uprave, – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – poznavanje upravnega poslovanja, – poznavanje dela z računalnikom, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit za imenovanje v naziv – državni izpit iz javne uprave. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo o znanju uradnega jezika, 4. izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, 5. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, 6. izjavo o znanju upravnega poslovanja, 7. izjavo o znanju dela z računalnikom, 8. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 9. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Šmarješke Toplice pridobitev podatkov iz 8. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne bo soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. Pisna prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis in navedbo o tem, katera druga znanja in veščine je kandidat pridobil. Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec za turizem, kmetijstvo in podjetništvo« na naslov: Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS. Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri. Izbranemu kandidatu bo izdan sklep o izbiri, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je možno dobiti vsak delovni dan na tel. 07/38-44-331 (mag. Bernardka Krnc).

AAA Zlata odličnost