Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

Št. 330-7/2007 Ob-23395/07 , Stran 6146
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna občine v skupni višini 58.000 EUR za namene, ki prispevajo k ohranjanju poseljenosti in kulturne krajine, k ohranjanju in izboljšanju naravnega okolja, povečanju konkurenčnosti primarnega sektorja, boljši učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva ter spodbujanju diverzifikacije. II. Splošna določila – pogoji za upravičence – Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa. – Upravičenec predloži izjavo, da za iste upravičene stroške in za isti namen ni pridobil sredstev oziroma ni v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira. – Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o upravičencu/izvajalcu, podatke o naložbi/storitvi, časovni potek in predvidene stroške. – Odobrene naložbe oziroma dela ali storitve za ukrepa št. 1 in 2, ki so odobrene z javnim razpisom, ne smejo biti začeta pred odobritvijo in morajo biti zaključene pred izplačilom zahtevka. – Če se upravičenec ali izvajalec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom o javnem naročanju. – Po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev. – Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po izplačilu sredstev. – Upravičeni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev. – Upravičenec, ki je pridobil pomoč iz tega pravilnika, za isto naložbo, kot jo je navedel v vlogi, ne more kandidirati naslednjih 5 let. III. Ukrepi, predmeti podpore, upravičenci, upravičeni stroški, višina in znesek pomoči ter višina sredstev Ukrep št. 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo Predmet podpore: 1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo: – naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka, mesa in jajc; – naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo (silosi, sušilne naprave); – nakup kmetijske mehanizacije in opreme (razen traktorjev); – nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotne investicije; – prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči, ter šparglji; – nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov vključno s pripadajočo opremo; – nakup in postavitev mrež proti toči. 2. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov: – naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi; – naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih. Upravičenci: Kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo. Splošni pogoji upravičenosti za 1 in 2: – upravičenec mora imeti v času oddaje vloge za investicijo MID številko ter v uporabi najmanj 1 ha primerljivih površin; – izdelana tehnološka rešitev izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija (za gradnje in urejanje pašnikov); – ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo; – pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja; – gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja; – mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba; – naložba mora biti v skladu z veljavnimi standardi skupnosti; – kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega ukrepa (5.a člen Pravilnika), kar mora biti razvidno iz vloge; – po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati novo uvedeni standard za dobro počutje živali; – do pomoči so upravičena kmetijska podjetja, ki niso podjetja v težavah. Upravičeni stroški za 1 in 2: – stroški posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …); – stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke …); – stroški nakupa materiala, opreme in stroški novogradnje pomožnih živinorejskih objektov (obnova ali rekonstrukcija gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni opravičljiv strošek); – stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme (razen traktorjev); – stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih intenzivnih trajnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup večletnega sadilnega materiala, postavitev mrež proti toči …); – stroški nakupa in postavitve rastlinjaka ali plastenjaka s pripadajočo opremo; – stroški nakupa in postavitve mrež proti toči; – stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne črednike, pašni aparat, ureditev napajališč …); – stroški izvedbe agromelioracijskih del, razen drenažna dela in material za drenažo (stroški odstranjevanja zarasti, skal, planiranja, nova vzpostavitev travinj); – splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za izvedljivost, nakup patentov in licenc …). Višina pomoči: – bruto intenzivnost pomoči: – do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki; – do 40% upravičenih stroškov za ostala območja; Če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za 10% (te naložbe morajo biti opredeljene v poslovnem načrtu kot je določeno v členu 22 (c) in izpolnjeni morajo biti pogoji iz člena 22 Uredbe 1698/2006). – najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči: Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 €, najvišji znesek pa 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto. Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let oziroma 500.000 € na območjih z omejenimi dejavniki iz nacionalnih virov in lokalnih virov. Okvirna višina sredstev: 38.500 €. Ukrep št. 2: Pomoč za zaokrožitev zemljišč Predmet podpore: Predmet podpore je sofinanciranje stroškov, nastalih z zaokrožitvijo zemljišč. Upravičenci: Nosilci kmetijskih gospodarstev Upravičeni stroški: – stroški pravnih in upravnih postopkov Višina pomoči: – bruto intenzivnost pomoči: – do 100% upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov. – najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči: Največji znesek pomoči znaša 500 € na kmetijsko gospodarstvo na leto. Okvirna višina sredstev: 1.500 €. Ukrep št. 3: Zagotavljanje tehnične podpore v primarnem kmetijstvu Predmet podpore: – stroški izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, publikacij in spletišč. Upravičenci: 1. društva in združenja, 2. registrirani izvajalci. Splošni pogoji upravičenosti: Upravičenci pod točko 1 in 2 prejšnjega odstavka morajo k vlogi predložiti letni program dela in pa dokazila, zahtevana z javnim razpisom. Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve. Upravičeni stroški: 1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...): – najem prostora, – honorar izvajalcu, – oglaševanje, – gradiva za udeležence, – stroški izvedbe strokovnih ekskurzij. 2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani: – honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje. 3. Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih: – stroški udeležbe, – potni stroški, – stroškov publikacij, – najemnine razstavnih prostorov, – simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca. 4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani). Višina pomoči: – bruto intenzivnost pomoči: – pomoč lahko krije do 100% stroškov; – pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. – najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči: – najvišji znesek dodeljene pomoči za društva do 1.000 €/program letno; – najvišji znesek dodeljene pomoči za organizacije do 6.000 €/program letno. Okvirna višina sredstev: 10.000 €. Ukrep št. 4: Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah Predmet podpore: (0) predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa), medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov), (1) neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah; (2) neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije; (3) turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja športnih rekvizitov, oddajanje površin za piknike); (4) dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic); (5) pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji; (6) storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem; (7) izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji; (8) zbiranje in kompostiranje organskih snovi; (9) aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin. Upravičenci: Nosilci in bodoči nosilci dopolnilnih dejavnosti. Splošni pogoji upravičenosti: – izdelana tehnološka rešitev izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna institucija; – ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo; – pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja; – mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti; – gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja; – naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti; – upravičenci morajo po kočani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji; – fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana; – dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji. Specifični pogoji upravičenosti: – Upoštevajo se minimalni tehnični pogoji za izvajanje dopolnilne dejavnost na kmetiji. Upravičeni stroški: – gradbena in obrtniška dela; – stroški nakupa nove opreme, vključno z računalniško programsko opremo; – stroški promocije; – stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih; – splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo projekta. Višina pomoči: – bruto intenzivnost pomoči – do 50% upravičenih stroškov. – najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči: Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 €, največji pa 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto. Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremukoli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v kateremkoli obdobju treh proračunskih let. Okvirna višina sredstev: 8.000 €. IV. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija za javni razpis vsebuje: – besedilo javnega razpisa, – Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Škofja Loka za programsko obdobje 2007–2013, – prijavni obrazec z vzorcem pogodbe. Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, vsebovati mora vse v obrazcu zahtevane podatke in priloge in mora biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana. Vzorca pogodbe vlagatelji vlogi ne prilagajo. IV. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2007. V. Kje se dobi razpisno dokumentacijo in kontaktna oseba za pojasnila glede vsebin razpisa Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno 28. 9. 2007, in sicer v sprejemni pisarni Občine Škofja Loka, dostopna pa je tudi na spletni strani Občine Škofja Loka: www.razpisi.skofjaloka.si. Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri Majdi Luznar na KSS Škofja Loka, Studenec 5, tel. 04/51-12-702. VI. Rok in način oddaje vlog Vloge se oddajo osebno v sprejemni pisarni občine, Mestni trg 15 ali pošljejo na naslov: Občina Škofja Loka, Poljanska c. 2, 4220 Škofja loka, do 28. 9. 2007 oziroma morajo biti najpozneje ta dan oddane na pošti kot priporočena pošiljka. Vloga mora biti speta in oddana v zaprti kuverti ter ustrezno označena. Na sprednji strani kuverte mora biti izpisano: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja 2007, ukrep št. ________!«. Na hrbtni strani kuverte morajo biti navedeni podatki o vlagatelju: ime in priimek ter naslov (če gre za fizično osebo) oziroma naziv in naslov (če gre za pravno osebo). Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa. VII. Obravnava vlog in postopek odobritve Postopek javnega razpisa bo vodila Komisija za kmetijstvo in gozdarstvo. Odpiranje vlog ne bo javno. Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba ali vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Komisija bo opravila pregled prispelih vlog in jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v javnem razpisu. Komisija bo pripravila predlog višine sofinanciranja. Prejemnikom sredstev se bo izdal sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen namen. Občina Škofja Loka bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbe, v katerih bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. VIII. Razporeditev sredstev Kolikor bo za posamezen ukrep prispelo manjše število vlog kot je razpisanih sredstev, se prosta sredstva lahko prerazporedijo na drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa. Kolikor bo na razpis prispelo več vlog kot je skupni znesek razpisanih sredstev, se bodo sredstva upravičencem dodelila glede na vrstni red prispetja vlog – do porabe sredstev. IX. Obveščanje o izidu: o izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni najkasneje v 45 dneh po izteku razpisnega roka.

AAA Zlata odličnost