Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

4110. Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za volitve predsednika Republike Slovenije, stran 10996.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in 8. člena Odloka o plakatiranju v Občini Dravograd (MUV, št. 28/96) izdajam
S K L E P
o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za volitve predsednika Republike Slovenije
1.
Za organizatorje volilne kampanje je Občina Dravograd določila pogoje in lokacije za postavitev panojev na območju Občine Dravograd, na katerih je možno nameščati plakate z volilno propagandnimi sporočili.
Lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili je dovoljeno na naslednjih brezplačnih plakatnih mestih:
– javna zelena površina pred Traberg centrom, parc. št. 485/1, k.o. Dravograd,
– javna zelena površina, parc. št. 1365/7 – »Hattenberger«,
– Avtobusna postaja Dravograd, ob glavni cesti, parc. št. 1365/6, k.o. Dravograd,
– Avtobusna postaja Mariborska cesta, parc. št. 1033, k.o. Dravograd,
– brežina pri Zdravstvenem domu Dravograd, parc. št. 891, k.o. Dravograd,
– javna zelena površina med trgovino in igriščem na Robindvoru, parc. št. 960/1, k.o. Dravograd,
– Zadruga Trbonje, parc. št. 20/3, k.o. Trbonje,
– nasproti Trgovine »Interokno« v Šentjanžu, parc. št. 794, k.o. Šentjanž pri Dravogradu,
– Avtobusna postaja Črneče, parc. št. 385/2, k.o. Črneče,
– pri gostilni »Mošti« Libeliče, parc. št. 370/2, k.o. Libeliče.
2.
Plakatiranje se mora izvajati v skladu z določili Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07). Upoštevati je treba tudi ostalo zakonodajo, ki ureja to problematiko, predvsem z vidika varnosti in obremenjevanja okolja in omejenosti plakatnih mest.
Organizator volilne kampanje prevzame odgovornost, da bo plakatiranje opravljeno skladno z zakonodajo.
Občina brezplačno, v skladu z načelom enakopravnosti, dovoljuje vsem organizatorjem volilne kampanje lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili na območju Občine Dravograd na za to posebej določenih plakatnih mestih tako, da njihovo število in skupna površina posameznemu organizatorju volilne kampanje omogoča vsaj osnovno informiranje volivcev v občini o listi kandidatov oziroma kandidatu.
Brezplačni oglasni panoji bodo razdeljeni na oštevilčeno mrežo polj, lokacija plakatov za posameznega organizatorja volilne kampanje, pa se določi z javnim žrebom, ki bo v sejni sobi Občine Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, v torek, dne 18. 9. 2007, ob 13. uri.
V žreb se lahko vključijo organizatorji volilne kampanje, ki bodo na Občino Dravograd, Trg 4. julija 7, 2380 Dravograd, dostavili pisno zahtevo za plakatiranje v času volilne kampanje do vključno ponedeljka, 17. 9. 2007 do 15. ure.
Stroške nameščanja plakatov krije organizator volilne kampanje sam.
Organizator volilne kampanje sme plakatirati samo na zanj določenem mestu.
3.
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, določenih s tem sklepom, se lahko izvaja v skladu z določili 9. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07).
4.
Organizatorji volilne kampanje morajo sami določiti odgovorno osebo za nameščanje in odstranitev plakatov ter o tem pisno obvestiti občinsko upravo.
5.
Prelepljenje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano.
V času volilnega molka je prepovedano lepiti oziroma nameščati nove plakate.
6.
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druga volilno propagandna sporočila s plakatnih mest iz tega sklepa in okolico vzpostaviti v prvotno stanje. Ob neupoštevanju navedenega bo plakate na stroške organizatorja volilne kampanje odstranil pooblaščeni predstavnik Občine Dravograd.
7.
Izvajanje plakatiranja pod pogoji iz tega sklepa nadzoruje pooblaščeni predstavnik Javnega komunalnega podjetja Dravograd d.o.o.
8.
Sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, izvleček sklepa pa se objavi tudi v drugih lokalnih medijih.
Št. 040-0001/2007-16-1
Dravograd, dne 27. avgusta 2007
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost